You are on page 1of 7

METODOLOGI TAFSIR IBNU

KATHIR

Mendahulukan mentafsirkan Al Quran dengan Al Quran Pendapat tabi’in serta para mujtahid Pendekat an tafsir Ibnu Kathir Pandangan para sahabat Penafsiran dengan hadis .

1) Ibnu Kathir juga tidak suka menggunakan pendekatan yang sama dalam mentafsir ayatayat Al Quran. Seandainya tidak diperolehi melalui penafsiran Al Quran. . Apabila tidak ditemui dalam pendapat sahabat. Ibnu Kathir menggunakan metodologi penulisan dengan cara menafsirkan Al Quran dengan hadis-hadis sahih. tabi’in serta tabi’ al-tabi’in. maka ditafsirkan dengan hadis . athar-athar yang disandarkan kepada perawi yang sah dan thiqah dari kalangan sahabat. serta beliau sangat teliti dan amanah dalam menyampaikan ilmu penulisannya. maka dirujuk pula kepada pendapat tabi’in serta para mujtahid yang lain.

. Ibnu Kathir telah membuat perbincangan berkaitan dengan alJarh dan al-Ta’dil ( ‫( الجرح والتعديل‬yang dirasakan perlu mengikut kesesuaian ayat yang dibincangkan Beliau akan membuat tarjih dengan menetapkan Menetapkan riwayatriwayat yang lemah atau da’if Menjelaskan mana riwayat yang sahih.2) Dalam konteks lain.

.3) Cara Ibnu Kathir mentafsirkan perkataan yang mempunyai beberapa makna : Menggunakan pendekatan dan kaedah membandingkan makna-makna perkataan tersebut antara satu sama lain. Makna yang diambil adalah mengikut kesesuaian ayat yang ditafsirkan dan dibincangkan. Selepas itu. beliau akan memilih dan mengemukakan mana-mana makna yang paling kukuh atau rajah.

serta menjelaskan maknamakna sesebuah ayat dan menerangkan hukum. Memberi penumpuan terhadap pentafsiran sesebuah ayat dengan hadis marfu’ yang mempuyai hubungan dengan ayat yang hendak ditafsirkan. pendapat tabi’in dan ulama salaf. yang mana kadang kala disertai dengan perbincangan terhadap pendapatpendapat yang mengemukakan dalil atau hujah masing-masing menurut fahaman mazhab mereka. Mengemukakan athar para sahabat. . 5) Rumusan Tafsir Ibnu Kathir : Memberi penekanan kepada riwayat para mufassir salaf. Merupakan tafsir yang paling banyak memaparkan ayat yang bersesuaian dengan makna yang hendak disampaikan.4) Ibnu Kathir juga turut memberi peringatan terhadap ungkapan berbagai-bagai pendapat ulama’ berkaitan hukum fekah.

Untuk itu beliau membuka ruang dang memberi peluang kepada pembaca dan pengkaji untuk membuat penilaian dan perbandingan sendiri terhadap segala riwayat yang beliau sampaikan itu. bahkan beliau sentiasa memberi peringatan sama ada secara langsung atau tidak langsung terhadap cerita-cerita Israiliyat itu. Namun begitu. . beliau tidak hanya membiarkan begitu sahaja. Imam al-Suyuti dan Imam al-Zarqani mengatakan bahawa belum ada kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tersebut sebelumnya serta ia telah membuka pemikiran manusia untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu serta dapat membezakan kebenaran dari kepalsuan.6) Memberi tumpuan terhadap kisah-kisah Israiliyat dalam meriwayatkan sesebuah kisah. Lantaran keistimewaan tafsir dari segi pendekatan yang digunakan oleh Ibn Kathir.