“Bidang Kajian

Sintaksis”

Pengenalan kepada
Sintaksis
Bidang

ilmu
bahasa
yang
mengkaji
bentuk,struktur,dan binaan atau konstruksi
ayat.

Kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa

yang mendasari kaedah penggabungan dan
penyusunan
perkataan
atau
kelompok
perkataan untuk membentuk ayat dalam
sesuatu bahasa.

tetapi terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen. . Sesuatu binaan ayat itu bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenang dan tidak tersusun.Struktur Binaan Ayat Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa itu dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi.

terdapat hanya dua perkataan. iaitu Ahmad dan tertidur. tertidur Jelas bahawa dalam contoh binaan ayat 1. Ahmad 3.pada umumnya. Namun.ayat Bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada ayat 1. Ahmad tertidur. . 2.Contoh ayat: 1.

PEMBAHAGIAN SUBJEK DAN PREDIKAT .

Setiap penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat. Kebolehan memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya iaitu pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. .

. 4 Guru itu membajak sawahnya setiap hari. menyemak rekod kehadiran muridnya setiap hari. 3 Ali guru sementara di sekolah itu.Bil Subjek Predikat 1 Petani itu 2 Abu bermain bola.

. Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.Apa yang dikatakan sebagai subjek kepada sesuatu ayat ialah konstituen. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. Subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan.

Dalam kebanyakan bahasa. . Setiap ayat yang tidak mempunyai frasa nama sebagai subjek tidak dapat diterima dalam ayat bahasa Melayu. subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama.

3 Bersukan 4 Mencari rotan menjadi kegemarannya. .Bil Subjek Predikat 1 Gemuk sekali pergi ke sekolah. adalah hobinya pada waktu lapang. 2 Tinggi sungguh membina bangunan itu.

Petani itu membajak sawahnya setiap hari Ayat Subjek Petani setiap itu hari Predikat membajak sawahnya sawah setiap hari nya .

Contohnya.Pembahagian atau pemenggalan kepada frasa subjek dan predikat bagi sesuatu ayat tidak boleh dilakukan tanpa peraturan atau secara ad hoc. unsur ‘itu’ dan ‘membajak’ tidak boleh digabungkan menjadi sesuatu binaan kerana bentuk tersebut termasuk ke dalam kelompok berasingan. .

*penggosok itu memandikan rumahnya setiap saat. Ahmad membayar hutangnya setiap bulan.Contoh lain: Pemuda itu mengecat rumahnya setiap hari. . Kereta itu memecut dengan laju.

*ayat tersebut menunjukkan bentuk dan makna yang ganjil. . Tetapi merupakan satu binaan ayat dalam tatabahasa bahasa Melayu dan dianggap gramatis kerana mematuhi peraturan atau rumus binaan ayat bahasa Melayu.

.Setiap mengecat tahun pemuda itu rumah Ayat di atas dianggap tidak gramatis kerana perkataan-perkataannya tidak tersusun mengikut rumus struktur ayat bahasa Melayu walaupun ia adalah perkataan bahasa Melayu.

. pengetahuan tentang struktur unsur ayat sesuatu bahasa yang ada pada seseorang penutur asli membolehkan ia mengenal pasti dan menentukan ayat yang gramatis dengan yang tak gramatis dalam bahasa.Kesimpulannya.

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan .

demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya. iaitu pola ayat yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya. semua ayat yang terbentuk masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. .

yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. sama ada yang pendek atau yang panjang. yang berstruktur biasa atau songsang. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : . semua ayat.Dalam bahasa Melayu. misalnya.

Subjek Predikat Pola 1 Frasa Nama (Ali Frasa Nama guru) Pola 2 Frasa Nama (Adikku Frasa Kerja sedang tidur) Pola 3 Frasa Nama (Pegawai itu Frasa Adjektif amat rajin) Pola 4 Frasa Nama (Rumahnya Frasa Sendi Nama di Kampung Baru) .

seperti : Frasa Nama Frasa Kerja Ali is a teacher. His house is by the roadside.Kalau bahasa Melayu mempunyai empat pola ayat dasar. . The officer works downtown. tidak bererti bahasa-bahasa yang lain mempunyai bilangan pola ayat dasar yang sama. My brother is sleeping. Bahasa Inggeris misalnya hanya mempunyai satu pola ayat dasar iaitu pola frasa nama + frasa kerja.

yang kita namai ayat terbitan. Misalnya. Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. bentuk ayat dasar bahasa Melayu.Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks. seperti yang diberikan dapat diperkembang menjadi ayat-ayat terbitan berikut : .

amat rajin dan cekap pula. sedang tidur di serambi rumah. . di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan.Subjek Ali Adik bongsuku Pegawai kanan pejabat itu Rumah kediamannya Predikat guru sementara di sekolah itu.

Susunan Dalam Ayat Pembentang : Muhammad Faisal Bin Razalli .

.Huraian Ayat dibahagikan kepada dua jenis iaitu susunan biasa dan susunan songsang. iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa predikat. Susunan biasa bermaksud binaan ayat yang mempertahankan pola ayat dasar. Susunan songsang pula terhasil apabila frasa predikat yang mendahului frasa subjek.

Cikgu Ahmad Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan. .Contoh Ayat Susunan Biasa Subjek Predikat 1. Adik bongsuku Sedang tidur di serambi rumah. 2.

.Contoh Ayat Susunan Songsang Predikat Subjek 1. Sedang tidur di serambi rumah adik bongsuku. Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan Cikgu Ahmad. 2.

Sekian… Terima Kasih .