You are on page 1of 7

Pojačavač u spoju sa zajedničkim emitorom

Pojam: Jednosmerni režim rada
pojačavača
Tranzistor obično koristimo kao
pojačavač naizmeničnih signala. Da bi
tako funkcionisao spojeve tranzistora
moramo propisno polarisati.
Polarizaciju, radi uštede, obavljamo
pomoću jednog izvora i otpornika .
Odvajanje jednosmernog od
naizmeničnog signala na ulazu i izlazu
pojačavača vršimo pomoću
kondenzatora Cs1 i Cs2.
Kada na ulaz ovako sklopljenog
pojačavača ne dovodimo ulazni signal
kažemo da on radi u jednosmernom
režimu.
Jednosmernim režimom kod
tranzistorskog pojačavača postavljamo
radnu pravu i radnu tačku.

Cs1

Ib

Ic

Rb

Rc

+

Cs2

E-

Rp

Sl. 1. Tranzistor kao pojačavač u
spoju sa zajedničkim emiterom

B Ec Uce (V) . Radna tačka i radna prava se obično crtaju zajedno sa izlaznom karakteristikom tranzistora kako bi mogli odrediti Ib i na osnovu toga proračunati otpornik Rb Ec- Rp 1. Jednačina ove prave linije dobija se iz II Kirhofovog zakona ispisanog za konturu naznačenu na Sl.Radna prava. Ib Ic Rb Rc Cs1 ( Ec – Ic*Rc – Uce = 0 => + Cs2 Uce Ic = Ec \ Rc – Uce \ Rc ) 3. U odsustvu ulaznog signala najpogodnije je da se radna tačka nalazi na sredini radne prave ( tačka A na Sl.2. ) + Sl. Radna tačka je tačka na radnoj pravoj koja pokazuje trenutnu vrednost Ic i Uce ( Ic’.3 ) 2. Radna prava predstavlja linearnu zavisnost Ic od Uce 2.3. Ic (mA) Ec Rc C Ic’ A Uce’ Ib = 10µA Ib = 7µA Ib = 5µA Sl. Uce’ Sl.3. radna tačka 1.

Grafičko objašnjenje rada tranzistorskog poj. Ic (mA) Ic (mA) Prenosna karakteristika Izlazna karakteristika A Uce (V) Ib (µA) u2 u1 Ube (V) Izlazni signal t Ulazni signal t Ulazna karakteristika Ib (µA) .

• • • • • • • Naizmenični napon se pojačava tako što izaziva promenu ulazne struje Promena ulazne struje izaziva veću promenu izlazne struje Ova struja stvara na Rc znatno veću promenu izlaznog napona nego što je bila promena ulaznog napona Izlazni napon je suprotnog znaka od ulaznog Pojačanje pozitivne poluperiode je veće nego kod negativne Izlazni napon je izobličen zbog zakrivljenosti ulazne karakteristike Izobličenja su manja ukoliko je ulazni napon manji ( do 1mV) • Ako se paralelno sa Rc veže i otpornost potrošača Rp radna prava ima strmiji nagib Ic (mA) C A Uce’ Ib = 10µA Ib = 7µA Ib = 5µA Sl.3. B Ec Uce (V) .

Uticaj promene položaja radne tačke Ic (mA) Ic (mA) Prenosna karakteristika Izlazna karakteristika A Uce (V) Ib (µA) u2 u1 Ube (V) Izlazni signal t Ulazni signal t Ulazna karakteristika Ib (µA) Pokreni / Zaustavi .

Ic (mA) Ec Rc Ib = 10µA Ib = 7µA Ib = 5µA A Ic Uce Ic (mA) Ec Uce (V) Ec Rc A’ Ib = 10µA Ib = 7µA Ib = 5µA Ic’ Ec Rc Ic’’ Ic (mA) Uce’ Ec Uce (V) Ib = 10µA A’’ Ib = 7µA Ib = 5µA Uce (V) Ec Uce’’ Sl.4a.Razlozi i načini za promenu položaja radne tačke Promena temperature poluprovodnika je glavni uzrok koji na tranzistor utiče višestruko: • menja ulaznu karakteristiku odnosno napon Ube • menja koeficjent strujnog pojačanja h21e • menja inverznu struju kolektorskog spoja Sve ove promene dovode do menjanja kolektorske struje Ic i napona Uce a samim tim do pomeranja radne tačke.c .b.

5 MΩ 2 kΩ + mA + Ib µA Zadatak + + Ube + Uce Uc + Ub Rb2 27 kΩ Sl.2 mA Rc Rb1 75 kΩ Sl.5 MΩ + + µA Cs1 + +10V Rc 2.3 Tabele Cs2 2 kΩ Ic Sl.1 Ic I1 +10V Re 1 kΩ Ce Ue .Slike Pojačavači sa stabilizacijom radne tačke +10V Rc 10 kΩ 2 kΩ + mA Ic 2.