You are on page 1of 9

Resursele atrase ale băncilor comerciale

prin emisiunea certificatelor de depozit
și a cambiilor bancare

21/11 din 21.  Cambie bancară este o valoare mobiliară emisă de bancă. la expirarea termenului stabilit.  Regulament cu privire la condiţiile. conţinând obligaţia băncii de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei. a sumei depunerii şi a dobânzii aferente. Certificat bancar de depozit este o valoare mobiliară care atestă depunerea mijloacelor băneşti într-o bancă şi dreptul deţinătorului certificatului de primire. după o perioadă stabilită sau la cerere. ori aceluia pe care ea îl va indica.04.  Valoarea nominală minimă a unui certificat bancar de depozit/cambie bancară se stabileşte în mărime de 100 lei (sau o altă valoare divizibilă la 100 lei). modul de emisiune şi circulaţie a certificatelor bancare de depozit şi a cambiilor bancare aprobat prin HCA al BNM Nr.05 . persoanei indicate în cambie.

Clasificarea cambiei După modul de calcul a venitului cu dobândă (rata fixă) cu scont După termenul de scadență la vedere la un anumit termen de la vedere la un anumit termen de la data emisiunii După destinație nominativă la purtător la o zi fixă Persoane fizice Persoane juridice După formă materializată .

Clasificarea certificatelor bancare După modul de calcul a venitului După modul de stabilire a dobânzii După destinație După formă cu dobândă cu rată fixă nominative materializată cu scont cu rată flotantă la purtător dematerializată Persoane fizice Persoane juridice .

Etapele de emisiune și înregistrarea CD/C    Respectarea condițiilor:  desfășurarea activității financiare nu mai pu țin de 1 an.  condițiile privind emisiunea și circula ția CD/C. BNM examinează documentele prezentate (15 zile): aviz pozitiv sau negativ  În cazul avizului pozitiv:    condițiile de înregistrare se trec în Registrul Condițiilor BNM (dacă ulterior apar modificări banca emitentă va prezenta BNM modificările și completările).  nu sunt aplicate de către BNM măsuri de remediere prin care se interzice această activitate Documentele necesare se prezintă la BNM:  procesul verbal care aprobă hotărîrea de emitere a CD/C. banca emitentă publică în mijloacele de informare în masă și pe pagina Web Condițiile (și modificările parvenite ulterior) BNM poate suspenda emisiunea ulterioară a CD/C. .  modelul formularului CD/C.

codul fiscal. prenumele. numărul de identificare personal.și suma CD/C. date de identificare:     pentru persoane juridice (denumirea. reprezentantul legal) pentru persoane fizice (numele. domiciliul) informații cu privire la dobânzile aferente Dacă registrul se ține pe suportul electronic banca trebuie:   să creeze zilnic fișiere de rezervă. să asigure în cazul deteriorării utilajului sau fișierelor posibilitatea restabilirii imediate a informației din registru. conturile personale deschise pe numele fiecărui de ținător (în ordine cronologică):   nr. nr. adresa juridică.contului personal.Evidența CD/C  Registru l deținătorilor CD/C include: Reg    datele principale privind banca emitentă. actul de identitate. .

Banca este obligată să efectueze înscrierile respective în registru și să elibereze extrasul din registru în ziua transmiterii dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate asupra CD nominative se trece de la o persoană la alta prin intermediul dispoziției de transfer (2 exemplare – vânyător și cumpărător). CD nu pot servi ca mijloc de plată. nominativă poate fi girată (transmisă) de către deținătorul ei unui nou deținător printr-o înscriere de transmitere pe versoul cambiei. Deținătorul C la purtător poate oricînd să fie transformată în nominativă. CD/C la purtător poate fi cedat în orice moment unui terț. La cererea proprietarului un CD la purtător poate fi oricînd transformat în unul nominativ cu înscrierea datelor respective în registru. .Circulația CD/C     CD/C se tranzacționează pe piața secundară. C. completînd-o cu propriul său nume sau cu numele altei persoane.

cu scadențele “la un anumit termen de la vedere”. . fie în următoarele două zile lucrătoare. calculează iar banca este obligată să achite valoarea nominală și dobânzile aferente la prima cerere a deținătorului. dobândă banca achită valoarea nominală și dobînda aferentă persoanei indicate în registru (nominative) sau deținătorului (la purtător) După expirarea termenului de circulație a CD/C dobânda nu se calculează. La scadența CD cu dobândă. Banca este în drept să răscumpere CD/C înainte de data scadenței. cu scadența “la vedere” este plătibilă la prezentare (în termen de 1 an de la data emisiunii sau un alt termen mai mic stabilit de bancă). la valoarea cotației din ziua respectivă. “la un anumit termen de la data emisiunii” sau “la o zi fixă” trebuie să fie prezentate în ziua scadenței.Răscumpărarea CD/C       CD/C cu scont se achită la scadență de către bancă la valoarea nominală. C. C.

Întocmiți diagrama Venn pentru a compara CD/C Certificate de depozit Asemănări Cambiile bancare .