You are on page 1of 6

Lënda

:

KIMI
Punoi:Paulina dhe Donika

Metali i cili përdoret më së shumti për të veshur metalet e tjera është zinku i cili ka .okigjenit etj.Korrozioni shkaktohet kur një metal është në kontakt me ujin.Korrozioni dhe mbrojtja prej korrozionit Korrozioni paraqet dukurinë e oksidimit spontan të metaleve në prani të mjeteve oksiduese siç janë:jonet e hidrogjenit. Mbrojtja e metaleve prej korrozionit bëhet me galvanizim. Galvanizimi është një proces gjatë të cilit metalin që duam ta mbrojmë e veshim me një shtresë të metalit tjetër i cili është më i rezistueshëm ndaj korrozionit.

siç janë kromi ose nikeli.Jonet e formuara të metalit mund të kalojnë prej rrjetit kristalor të metalit në tretësirë vetëm në prani të ujit.Elektronet e lëshuara prej metalit në tretësirat acidike mund ti marrin edhe jonet e hidrogjenit me ç’rast lirohet hirogjeni molekular.Kur çelikut i shtohet kromi ose nikeli formohet çeliku i paoksidueshëm i cili përdoret ndër të tjera për prodhimin e enëve të cilësisë shumë të lartë në amvisëri.Mënyrë tjetër e mbrojtjes së metaleve prej korrozionit është formimi i legurave të tyre me metale të tjera më pak të oksidueshme. .Korrozioni është proces i padëshirueshëm sepse ky shkakton humbje të konsiderueshme të metalit në gjendje të pastër.

.

Dëmtimi i hekurit nga korrozioni Hekuri është një nga metalet i cili korrodohet.Pra në këtë figurë është paraqitur dëmtimi i hekurit nga procesi i korrozionit. .Korrozioni në gjuhën shqipe njihet me emrin ndryshk.

.Cikli i korrozionit Në këtë figurë është paraqitur cikli i korrozionit.Metali i përfituar nga xehja pas korrozionit shihet qartë se si është dëmtuar. në anën e djathtë të figures.