You are on page 1of 47

Institut Pendidikan Guru Kampus

Darulaman
Pendidikan Seni Visual
(PSV 3104)
Tajuk pembentangan :
Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah
Nama pembentang :
Ooi Chai Teng
Kumpulan :
PISMP Semester 3 Pen. Bimbingan Pen. Rendah
Nama Pensyarah :
Encik Putra Abd Rahman bin Ibrahim

Konsep Pengurusan aktiviti dalam
dan luar bilik darjah

Aktiviti individu, kumpulan dan aktiv

JENIS AKTIVITI DALAM SESI
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Individu

Aktiviti individu
Merupakan satu kaedah pengajaran
dan pembelajaran di mana murid
berpeluang untuk menjalankan aktiviti
pembelajaran secara bersendirian.

.CIRI-CIRI AKTIVITI INDIVIDU Aktiviti P&P biasanya berorientasikan murid. Murid bertanggungjawab terhadap pembelajarannya. Murid dibimbing untuk menguasai kemahiran. Aktiviti yang mengikut tahap kebolehan murid. Murid digalakkan membuat penilaian kendiri ke atas pencapaian mereka sendiri. Guru seni akan mengawasi dan mengenal pasti perkembangan setiap murid.

Contoh-contoh aktiviti individu .

Kelebihan  Murid dapat menjumpai kebolehan istimewa dirinya dan mengembangkan potensi tersebut.  Murid akan mendapatkan perhatian secara personal daripada .  Murid akan mengambil inisiatif dengan lebih gigih dalam usaha memahami sesuatu konsep ataupun menguasai sesuatu kemahiran seni. menganalisis dan menyelesaikan masalah.  Murid berpeluang untuk mengaplikasikan akan kemahiran berfikir seperti membuat perbandingan.  Murid adalah bebas untuk mencuba dan meneroka dengan gaya tersendiri.

.Aktiviti kumpulan Merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil untuk menjalankan aktiviti pembelajaran.

Setiap ahli dalam kumpulan perlu bekerja secara kolaboratif untuk memperolehi hasil yang sama.Ciri-ciri Aktiviti kumpulan Setiap kumpulan boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza-beza di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. . Murid boleh dikelompokkan di dalam kumpulan berpencapaian yang sama ataupun berbeza.

Jenis kumpulan 01 Kumpulan mengikut kebolehan 02 Kumpulan mengikut minat 03 Kumpulan pelbagai kebolehan .

CONTOH-CONTOH AKTIVITI KUMPULAN 1 Cantuman puzzel 2 3 4 Menghasilkan buku skrap Kolaj Menghiaskan papan notis .

)  Murid-murid dapat belajar bersama-sama dengan rakan sebaya yang mempunyai minat yang sama dalam aktiviti seni dan senario ini akan menghasilkan semangat motivasi dalam kalangan murid. (Kumpulan pelbagai kebolehan)  Memudahkan guru memberi tumpuan bagi murid-murid. rajin dan sebagainya ke dalam jiwa murid-murid. .  Aktiviti kumpulan juga dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti bertolak ansur.  Aktiviti kumpulan mampu memupuk kemahiran sosial dan meningkatkan daya penyelesaian masalah anak murid dalam kehidupan mereka. (kumpulan yang sama kebolehan.Kelebihan  Bertujuan menggalakkan penglibatan individu dalam kumpulan.  Sebagai satu strategi pemulihan (murid yang lebih cerdik pandai boleh membantu ahli kumpulan yang lemah).

Aktiviti kelas Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sama secara serentak. .

penerangan. bercerita. memberi arahan.Ciri-ciri Aktiviti Kelas Aktiviti ini digunakan apabila guru menyampaikan maklumat. bersoal jawab dan membuat refleksi pada akhir pembelajaran. . Aktiviti kelas ini boleh dijalankan di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Aktiviti yang dijalankan secara kelas melibatkan semua murid yang berada dalam kelas secara bersama-sama.

• Lawatan (pengalaman secara langsung) . • Menghiaskan bilik darjah bagi perayaan Hari Merdeka.Contoh-contoh aktiviti kelas • Menghasilkan mural • Melukis baner • Menghasilkan peta Malaysia dengan cantuman surat khabar atau bahan buangan di padang. • Menghiaskan papan notis kelab dan badan beruniform. • Menghiaskan dewan bagi Hari Anugerah Kecemerlangan Murid.

hormat-menghormati. aktiviti kelas mampu memupuk kemahiran berfikir secara kritis. kreatif dan inovatif. keadilan dan semangat bermasyarakat.Kelebihan o Aktiviti kelas dapat memupuk kemahiran bersosial dalam kalangan murid-murid. o Dalam masa yang sama juga. o Aktiviti ini juga mampu nilai murni seperti kerjasama. .

Pengurusan aktiviti dalam bilik darjah .

kumpulan atau kelas. kerusi. komputer riba. Guru perlu kreatif menjalankan pelbagai jenis aktiviti pengajaran yang menyeronok agar murid-murid berminat untuk belajar. . Perancangan awal bagi aktiviti pengajaran yang akan dijalankan adalah digalakkan. projector dan sebagainya untuk membantunya menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lancar dan efesien. Guru harus bijak menggunakan bahan-bahan yang berada di dalam bilik darjah seperti papan hitam. meja.Ciri-ciri aktiviti dalam bilik darjah Pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah. Aktiviti dalam bilik darjah boleh dijalankan secara individu.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa menjalankan aktiviti dalam bilik darjah k i l bi h m a i j l Ik dar 01 Ke 02 sih an t a ur m id ni k Te 03 en p k a ar j ga n .

Aspek Sosial Aspek Emosi 02 03  Berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat.  Menjaga kebersihan kelas. kreativti dan inovatif muird . bakat.Iklim bilik darjah  Wujudkan perhubungan dan corak interaksi yang harmoni sesama murid dan antara guru dengan murid.  Susunan meja dan kerusi yang teratur dan bersesuaian. 01 Aspek Fizikal  Memastikan unsur pengudaraan dan pencahayaan yang baik.

. Kesihatan murid 1 2 3 Alahan : Sabun. pendengaran atau pertuturan. Jadi. Bahan warna Masalah penglihatan. guru perlu mengambil kira tahap kesihatan bagi muridnya sebelum meancangkan aktiviti . Masalah pembelajaran : slow learner Kesihatan murid telah memainkan peranan yang penting bagi menjamin keberkesanan dan kelancaran sesebuah sesi pengajaran dan pembelajaran.

Aplikasikan corak pengajaran berpusatkan murid.Membuat perancangan awal sebelum memulakan aktiviti dalam bilik darjah. bahan atau guru .Mempamerkan hasilan kerja murid di dalam kelas.Memberi peneguhan positif dan ganjaran kepada muridmurid.“Shadow Puppet Play” .Menyusun bongkah . guru perlu kreatif dalam menjayakan aktiviti pengajarannya. .Menggunakan bahan bantu mengajar (BBM) yang sesuai .Cantuman puzzel . Jadi. Menekankan Peranan Main . . Teknik pengajara n Aktiviti P&P yang bosan akan mengurangkan minat murid untuk belajar.

Contoh aktiviti dalam bilik darjah melukis mewarna mengukir menggunting dan menampal .

Kelebihan Melaksanakan Aktiviti Dalam Bilik Darjah Penggunaan alat/bahan yang optimum seperti penggunaan teknologi ICT. 4 Keselamatan muridmurid dapat dijamin berbanding dengan menjalankan aktiviti di luar bilik darjah. bahan warna. cuaca dan masa. . papan hitam dan sebagainya. 3 1 Mudah mengawal pergerakan murid. 2 Tiada kekangan faktor pentadbiran sekolah.

Pengurusan aktiviti luar bilik darjah .

Ia juga merangkumi persekitaran pembelajaran yang progresif.Pengertian Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran luar bilik darjah (PLBD) adlah suatu program atau aktiviti luar bilik darjah yang terancang dan berstruktur. ( Kementerian Pelajaran Malaysia. 2005 ) . Aktiviti ini berpusatkan murid dan bertujuan untuk menyokong dan mengukuhkan pelaksanaan kurikulum sekolah.

 Untuk memastikan PLBD dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2005) bagi membantu guru menjalankan PLBD.Pengenalan  Diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejak tahun 2000 supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk konstekstual. . Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah mengeluarkan Garis Panduan PLBD (Kementerian Pelajaran Malaysia.

Objektif Pengurusan aktiviti luar bilik darjah 1 Domain Pembelajaran Domain pengetahuan 2 3 Domain sikap Domain kemahiran .

Memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi sebenar.n ah ua ge t pe n n D om ai 2 3 1 Mengukuhkan kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari di dalam kelas. . bermakna dan menyeronokkan Membolehkan murid berfikir dan menguasai ilmu pengetahuan melalui pengalaman konstekstual.

. disiplin dan kerajinan pada diri murid melalui aktiviti. Memberi peneguhan yang setimpal dan selaras dengan tingkah laku murid-murid agar mereka tahu mengawal tingkah laku diri semasa berada di luar bilik darjah. Menyediakan peluang untuk mendedahkan murid kepada alam sekitar dan seterusnya membantu mereka memupuk minat terhadap seni.si ka p D om ai n 3 2 1 Menerapkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama.

memproses dan menghasilkan tugasan seni yang diamanahkan seperti capan daun. Mengembangkan kemahiran mengumpul. lukisan pemandangan dan lain-lain.ra n ke m ah i n D om ai 2 3 1 Memberi peluang kepada murid untuk mengasah dan mempratikkan kemahirankemahiran yang sudah dipelajari di dalam kelas. . Membantu mengembangkan kemahiran bersosial dan mengajar mereka untuk kerja secara berpasukan apabila menjalankan aktiviti luar bilik darjah.

Model PLBD Luar bilik darjah dalam kawasan sekolah Berhampiran kawasan sekolah Jauh dari kawasan sekolah .

Perancangan dan Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) Sebelum PLBD Semasa PLBD Selepas PLBD .

Aspek-aspek yang perlu diberi perhatian dalam pengurusan aktiviti luar bilik darjah .

peraturan dan tanggungjawab masing-masing Melawat dan meninjau tempat PLBD Memastikan kebajikan dan keselamatan murid semasa PLBD dilangsungkan. makanan serta pengangkutan Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan Memberi taklimat kepada murid tentang keselamatan.Sebelum PLBD : Peranan Guru Menetapkan objektif PLBD Memenuhi syarat dan kehendak rasmi : surat kebenaran Memaklumkan kepada murid dan ibu bapa murid tentang tujuan dan aturcara program PLBD Mendapatkan nombor telefon ibu bapa murid agar senang dihubungi Mengatur dan menempah tempat. .

Sebelum PLBD : Peranan Murid Mengetahui dan menyedari tujuan dan objektif aktiviti PLBD dahulu Membuat ulangkaji tentang pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk aktiviti PLBD Membuat persediaan diri sama ada dari mental. fizikal atau emosi Menyediakan bahan-bahan yang disuruh oleh guru seni. Mmeberi kerjasama yang padu kepada guru seni agar melicinkan aktiviti yang akan dijalankan .

Memberi pujian dan dorongan kepada murid-murid agar dapat memotivasikan mereka dalam penglibatan diri dalam aktiviti yang dijalankan 01 02 03 04 Memberi bantuan atau tunjuk ajar kepada murid-murid sekiranya diperlukan. . Menggalakkan murid menanya soalan untuk mendapat maklumat.Semasa PLBD : Peranan Guru Menyelia dan mengawal murid supaya keselamatan murid sentiasa dijaga.

01 Membuat pemerhatian secara langsung 02 03 04 Mengumpul dan merekod maklumat .Semasa PLBD : Peranan Murid Mematuhi peraturan-peraturan lawatan dan semasa menjalankan aktiviti luar bilk darjah Bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan karya yang diamanahkan.

.Selepas PLBD: Peranan Guru Memberi maklumat tambahan jika diperlukan oleh murid.

Selepas PLBD: Peranan Murid Menjawab soalan-soalan tugasan dan membuat rumusan. .

la .. Menngump ul da M aunn-dauun uunttukk m ennghassilka ka n ccoorak.Contoh-contoh aktiviti luar bilik darjah Melukkis is ddi luaar bbililik ddarjah. Meengghaasilkann mura m ll aatauu kain in rentanng g Meengghhaasililkan b n baatik seemasa mem mbbuuatt lawa taan.

. Mengembangkan kemahiran sosial murid-murid Memupuk kerja berpasukan dalam kalangan murid. .Kelebihan aktiviti luar bilik darjah Mengukuhkan kefahaman muridmurid terhadap konsep yang dipelajari di dalam bilik darjah. Memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi sebenar dan bermakna .

Kelebihan aktiviti luar bilik darjah Dapat dilihat dan menyentuh objek maujud Lebih rajin meneroka bahan dengan usaha sendiri Meningkatkan kreativiti dan teknik seni murid-murid .

Dengan memenuhi syarat-syarat ini.Menurut konsep pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah ini. R u m u s a n . Di samping itu. guru seni juga harus berusaha mempertingkatkan serta melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengurusan yang berguna. barulah guru seni berkemampuan menerajui murid-murid ke arah memperkembangkan kebakatan mereka dalam subjek ini. saya berpendapat bahawa seseorang guru seni perlu selalu membuat penilaian terhadap prestasi dan tingkah laku diri sendiri agar memastikan dirinya bertindak sebagai seorang pengurus bilik darjah yang efektif.

Auckland: The Jacaranda Pess. Classroom Art. Didapatkan pada: file:///C:/Users/Asus/Downloads/Dokumen%20Standard%20Kurikulum% 20dan%20Pentaksiran%20Sejarah%20Tahun%204. Siri pendidikan guru: Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku.academia.Rujukan Haliza Hamzah & Joy Nesamalar Samuel. 12 April 2015: Didapatkan pada : http://www.t. (2008). (t. New York & London: Longman Inc. Classroom management. Bhd. Fatimah Aini.). (1987). Kementerian Pendidikan Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. (t. (1988). Kaedah pembelajaran luar bilik darjah.t.): Draf kurikulum standard sekolah rendah dokumen standardkurikulum dan pentaksiran. Helen Doolan & Rhonda Curtis.pdf .edu/7418833/Kaedah_Pembelajaran_Luar_Bilik_Darj ah Johanna Kasin Lemlech. 13 April 2015. Methods and techniques for elementary and secondary teachers second edition.

United States of America: Wadsworth Cengage Learning. Selangor Darul Ehsan. Afrad Salwani Jusoh & Mohd. Bhd. Murid dan alam belajar. Al Hurwitz. Teks lengkap pendidikan seni visual tingkatan 3. Ghazali. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Multimedia Sdn. Penerbit Fajar Bakti Sdn. (2013). Children and their art: Art education for elementary and middle schools ninth edition. Fuad Sam. Michael Day. (2012). Bhd. Siri pendidikan perguruan pendidikan seni 2 kurikulum pendidikan seni. Ruzitah Tapah & Hassan Mohd. (2004). . Mazlan Othman. Marina Majid. Mohd. Zain Kosnon.Mazlan bin Mohamad (1997). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Boon Pong Ying. (2013). Rashinawati Abd. Bhd. Kuala Lumpur: McGrawHill (Malaysia) Sdn. (2009). . (2009). Bhd. Bhd. Teori dan praktis. Mohd. Alias. Siri pendidikan guru: Murid dan alam belajar. Siri pendidikan guru: Budaya dan pembelajaran. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Siri pendidikan guru: Perkembangan kanak-kanak. HBEF 1403 Seni dalam pendidikan. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Zulkifli Yaakob. Selangor Darul Ehsan: Universiti Terbuka Malaysia. Jamel Ismail & IPTHO. (2011). Rashid. Rashid & Azlina Ahmad. Noriati A. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. (2007). Pengajaran dan pembelajaran. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Maridah Hj. Majid. Rashid. Khairuddin Mohamad.Noraini Idris & Shuki Osman. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Zuraidah A. Noriati A. Bhd. Wong Kiet Wah.