You are on page 1of 57

vs

160 220

200 41

209 50

219 60

40

220

592

( 372 )

1102

1108

1123

( 882 )

( 888 )

( 903 )

1582 ( 1362 )

1590 ( 1370 )

1595 ( 1375 )

1614 ( 1394
)

1644

1652

1424 )

1432 )

1736 ( 1516 )

1760 ( 1540 )

1768 ( 1548 )

1814

1594 )

1828

1608 )

1852

( 1632 )

1854

( 1634 )

1855 ( 1635 )

1870

1650 )

1870

1650 )

1879

1659 )

26

2013 4
6

7PM
8PM
9PM

8PM

9PM

( )

( )

( )

()

( ) /
( )

P73 / 99

( )

OOO(2)
(3)

(1)

P80 / 108


P94 / 123

( ) P94 / 123
( )


( )


P129

( )
( )


( )

( )

(1)

(2)
(3)


Shen Di Da Jie Yuan Jing Jie Yen Jo

Ying Guo Shen Shen Bao Bu Ting, Er Yuan Ne Zhai Liang Xiang Xun

Chong Jin Jie Tuo Qiang Nian Jie, Shan Dao Ping Kai Fu De Men.

Wu Shang Jie Yuan Jie Pu Sha Mo He Sha

( )


Pu

Li Pu

Li

Om

Pu Di Li

Ah Xiu Lo

Ju Chi Da Shen Tong, Qing Jin Kai She Li

Yuan Yan Wu Xun Cuo, Zhi Er Hua Chi Di

Yi Dian Wu Lai Yin, Gao Chao San Mo Di

Om Jie Di Jie Di

Mo He Xiu Jie Di,

Mo He Sa Po He

Wu Shang Da Fan Tian Wang, Chi Guang Hui Fo


Jie Yuan Jie Pu Sa

( )


Jing Guang Shen Zuo

Tian Di Xuan Zhong, Wan Qi Ben Geng

Guang Xiu Wan Jie, Zhen Wu Shen Tong

San Jie Nei Wai, Wei Dao Du Zhun

Ti You Jing Guang, Fu Yun Wu Shen

Shi Zhi Bu Jian, Ting Zhi Bu Wen

Bao Luo Tian Di, Yang Yu Qun Shen

Shuo Ci Wan Bian, Shen You Guang Ming

San Jie Si Wei, Wu Di Si Ying

Wan Shen Chao Li, Yu Shi Rei Ting


Gui Yao Shang Dan,

Nei You Pi

Jing Guai Wang Xing

Li,

Rei Sheng Yin Ming

Dong Hui Jiao Che, Wu Qi Teng Teng


Jing Guang Su Xian,

Ji

Ji Ru

Fu Hu Zhen Ren


Yu Wang Shang Di

Ri

Ling Chi

Om Jie Di Jie Di

Mo He Xiu Jie Di,

Mo He Sa Po He

Wu Shang Da Fan Tian Wang, Chi Guang Hui Fo

( )