You are on page 1of 6

LATVIJAS PSIHOLOGU 3.

KONGRESS
 PSIHOLOGU PROFESIONĀLĀ DARBĪBA LATVIJĀ JEB DZĪVE PĒC
PSIHOLOGU LIKUMA PIEŅEMŠANAS

Klīniskā psiholoģija
DR.PSYCH. LAURA PIRSKO
LAURA.PIRSKO@LU.LV

Profesionālās darbības jomas raksturojums
Klīniskā psiholoģija
•integrē zinātni, teoriju un praksi
•izprot, prognozē un mazina dezadaptāciju un garīgās
veselības traucējumus
•veicina adaptāciju un personīgo izaugsmi
•pievēršas cilvēka kognitīvajiem, emocionālajiem,
bioloģiskajiem, psiholoģiskajiem, sociāliem un uzvedības
procesiem cilvēka mūža garumā.

Profesionālās darbības jomas raksturojums
Klīniskā psiholoģija

•Strādā gan individuāli, gan ar grupām:
•ar personām ar garīgās un psihiskās veselības problēmām,
psihoneiroloģiskiem traucējumiem
•ar personām, kas piedzīvojušas psiholoģiskas traumas, krīzes,
ģimenes problēmas
•Izmanto plašu metožu klāstu:
•psiholoģiskās izpētes metodes
•psiholoģiskā konsultēšana
•dažādas terapijas metodes
•Darbu veic dažādās institūcijās (iekļaujot prevencijas darbu):
•ārstniecības iestādēs
•sociālās rehabilitācijas un pakalpojumu institūcijās
•tiesību aizsardzības institūcijās
•izglītības iestādēs
•konsultāciju centros
•privātpraksēs

Latvijas klīnisko psihologu asociācija
Latvijas Klīnisko psihologu asociācijā ir apvienojušies psihologi,
kuri strādā klīniskās psiholoģijas jomā.
LKPA mērķi:
Sabiedrības veselības veicināšana un sociāli psiholoģiskā atbalsta veicināšana,
Klīniskās psiholoģijas kā zinātnes un prakses attīstība Latvijā,
Klīnisko psihologu sniegtās palīdzības iedzīvotājiem kvalitātes sekmēšana,
Latvijas klīnisko psihologu profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība.
LKPA galvenās aktivitātes:
Iesaistīšanās psihologu likuma izstrādāšanā,
Psihologu profesionālās darbības veicināšanas vadlīniju izstrāde,
Konferenču un semināru organizēšana biedriem un iedzīvotājiem,
Sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām.

Kur var iegūt izglītību klīniskajā
psiholoģijā?

Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
Psiholoģijas nodaļā
Profesionālas maģistra studijas programmā kā
specializāciju izvēloties klīniskā psiholoģija

Paldies par uzmanību!