You are on page 1of 32

3.

Latvijas Psihologu Kongress
15.10.2016.

Darba psiholoģija
Baltijas Starptautiskā Akadēmija
Dr. psych., profesore I. Plotka
Mg. psych., docente L. Ābelīte

Darba psiholoģija
Pamatlicēji
Hugo Münsterberg: «Psychology and Industrial Efficiency»

Walter Dill Scott: «The Theory of Advertising»

Frederick Winslow Taylor: «Scientific Management»

Robert Yerkes: «Army Alpha and Beta tests»

Lillian Gilbreth: «Time and motion; Human factors»

Bruce V. Moore: «First I/O PhD?»

Roethlisberger & Dickson: «Hawthorne Studies»

Darba psiholoģija ir psiholoģijas nozare, kura
izmanto psiholoģijas metodes, pētot vai ietekmējot
cilvēka profesionālas darbības psiholoģiskos aspektus un
likumsakarības, kas saistīti ar cilvēka mijiedarbību ar
darba vidi.
Darba psiholoģija – cilvēks darba vidē

 

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Profesionālās
maģistra programmas “Psiholoģija” absolventi iegūst:
1. Profesionālo maģistra grādu profesiju (amatu)
psiholoģijā
2. Kvalifikāciju: psihologs

Profesionālās darbības psiholoģijas programma iekļauj:
darba psiholoģiju + profesionāļa personības attīstību

Profesionālās darbības psiholoģija atbild
uz sekojošiem jautājumiem:

Kā izskaidrot personības profesionālās attīstības
dažādos tempus?

Kāpēc viens cilvēks visu dzīvi uzticīgs noteiktai
profesijai, bet cits maina dažāda veida
profesijas?

No kādiem faktoriem ir atkarīga apmierinātība ar
profesiju un speciālista profesionālā izaugsme,
darba sasniegumi un karjera?

Ko nozīmē «cilvēciskais faktors» un kādu
ietekmi tas rada uz ražošanas procesu
efektivitāti?

Vai profesija ietekmē cilvēka personību?
Vai eksistē «profesionālā deformācija»?

Kāpēc profesionāli veiksmīgiem cilvēkiem
periodiski rodas neapmierinātība ar savu
profesionālo darbību?
Kāpēc rodas profesionālās attīstības
krīzes periodi?

Profesionālās darbības psiholoģija pēta
personības un profesionālās darbības
individuāli-psiholoģisko īpatnību
savstarpējo mijiedarbību

Psihes funkcionēšanas un attīstības
likumsakarības profesionālā darbībā

Izpētes objekts profesionālās darbības
psiholoģijā ir cilvēks,
darbinieks darba apstākļos

Profesionālās darbības psiholoģijas priekšmets
– psihiskie fakti un likumsakarības,
ko rada darbs, cilvēka profesionālā
funkcionēšana un attīstība

Profesionālās darbības psiholoģijas
galvenie uzdevumi:
Profesionālā orientācija un atlase;

Psiholoģiskā analīze;

Profesiju klasifikācija;

Profesionālās apmācības optimizācija;

Darba procesa novērtējums un optimizācija;

Personības profesionālās veidošanās psiholoģisko
procesu un likumsakarību izpēte;

Darba satura bagātināšana, apstākļu radīšana darbinieka
vispusīgai attīstībai.

Profesionālās darbības psiholoģijas
zinātniski pētnieciskie uzdevumi:

Psihisko procesu īpatnību izpēte (izjūtas,
uztvere, uzmanība, priekštats, atmiņa,
domāšana) un attīstība profesionālajā
darbībā

Profesionālās darbības funkcionālo stāvokļu
struktūras un īpatnību izpēte, kā arī to saikņu ar
darba procesu dinamiku un tās efektivitāti

Personības attīstības likumsakarību izpēte
darba procesā

Profesionālās darbības motivācijas
problēmu un personības profesionālo
motīvu izpēte

Personības emocionālās - gribas sfēras, kā
profesionālās darbības regulatora izpēte;
Personības izturības mehānismu un
likumsakarību izpēte ekstremālos darba
apstākļos;
Stresa izturības izpēte.

Profesionālas darbības psiholoģiskā satura,
struktūras un mehānismu izpēte, pamatojoties uz
vispārīgiem psihiskiem priekšstatiem, kas
noformulēti profesionālās darbības teorijā

Dažāda veida un tipa darba spēju un
iemaņu psiholoģisko problēmu izstrāde;
Subjekta iemaņu struktūras izveide un
to attīstības likumsakarības darba procesā

Profesionālās darbības psiholoģijas
praktiskie uzdevumi:

Profesionālās atlases konkrēto praktisko
procedūru izstrāde

Pētījumu izstrāde un attīstība personības
profesionālās orientācijas problēmu
risināšanā

Profesionālās sagatavotības procedūru
optimizācija, profesionālā apmācība
kopumā

Teorētiski pamatotu un praktiski efektīvu
sistēmu un procedūru izstrāde
profesionālajai atestācijai

Darba un atpūtas režīmu optimāla izstrāde
dažāda veida profesionālai darbībai

Profesionālās darbības psiholoģijas
diferencēšana
Aviācijas psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
Medicīnas psiholoģija
Juridiskā psiholoģija
Militārā psiholoģija
Sporta psiholoģija
Tirdzniecības psiholoģija
Vadības psiholoģija
Zinātniskās jaunrades psiholoģija
Mākslas psiholoģija

Paldies par uzmanību!