Item Penilaian

Sains UPSR
Bahagian A

ITEM

Perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan evidens yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstruk. konstruk.

KOMPONEN ITEM 
Rangsangan / Stimulus
Makluman khusus di mana sesuatu soalan itu didasarkan 

Tugasan / Stem
Pernyataan tentang apa yang perlu dipersembahkan sebagai respons 

Arahan
Pernyataan yang menunjukkan bagaimana harus respons itu dikemukakan 

Peraturan Pemarkahan
Panduan tentang bagaimana skor diberikan

RANGSANGAN/ STIMULUS
Makluman khusus di mana sesuatu soalan itu didasarkan
Petikan, Pernyataan, Gambarajah, Carta Alir, Perbualan dll.

TUGASAN / STEM 
Pernyataan tentang apa yang perlu dipersembahkan sebagai respons

Namakan, Kelaskan, Ramalkan

ARAHAN 

Arahan Umum dan Arahan Khusus Pernyataan yang menunjukkan bagaimana harus respons itu dikemukakan

CIRI CIRI ITEM BERKUALITI
‡ KEAKURAN
Kurikulum - Peluang - Spesifikasi

‡ KETEPATAN DAN KEJELASAN
Konstruk - Konteks - Jelas

‡ KESESUAIAN
Kesukaran ± Penting - Adil

Elemen 1 PENGETAHUAN
‡ Kebolehan mengingat semula ‡ Kebolehan mengenalpasti elemen yang spesifik ‡ Dikelaskan kepada 6 konstruk seperti berikut :
1. Fakta 4. Urutan 2. Istilah 3. Kaedah

5. Pengelasan 6. Prinsip

Elemen 1:
‡ Fakta :

PENGETAHUAN

Mengingat semula maklumat yang khusus atau yang terpisah.

‡ Istilah :
Penerangan atau definisi serta penggunaannya yang betul dalam komunikasi.

‡ Kaedah :
Pengetahuan tentang pengendalian sesuatu, kaedah penyiasatan, teknik atau prosedur yang digunakan dalam sesuatu bidang.

‡ Urutan :
Pengetahuan tentang susunan mengikut tertib dalam eksperimen, arah aliran dan gerakan.

Elemen 1:
‡ Pengelasan :

PENGETAHUAN

Pengetahuan tentang pengelasan set atau bahagian.

‡ Prinsip :
Pengetahuan tentang idea utama, skim dan corak yang digunakan untuk penyusunan atau pembentukan sesuatu fenomena.

Elemen 2 KEFAHAMAN
‡ Kebolehan mengetahui apa yang telah dikomunikasikan. ‡ Boleh menggunakan bahan atau idea yang dikomunikasikan tanpa perlu menghubungkannya dengan bahan lain. ‡ Terbahagi kepada 3 konstruk seperti berikut :
1. Penterjemahan 2. Pentafsiran 3. Ekstrapolasi

Elemen 2:
‡ Penterjemahan :

KEFAHAMAN

Menulis semula komunikasi daripada satu bentuk kepada satu bentuk komunikasi yang lain dengan menggunakan perkataan atau simbol.

‡ Pentafsiran :
Menyusun semula (maklumat/pandangan baru) sesuatu komunikasi kepada satu bentuk baru secara verbal atau grafik. Maklumat baru itu mungkin dalam bentuk idea yang tersirat seperti pola, perkaitan atau rumusan.

‡ Ekstrapolasi :
Menjangka melampaui data yang diberi bagi menentukan implikasi, akibat, hasilan atau kesan pelunjuran komunikasi asal. Menggabung beberapa kemahiran (ramalan, inferens, anggaran) dalam mengemukakan jawapan.

Elemen 3 KEMAHIRAN INTELEK
‡ Kebolehan menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran pada masalah dan situasi baru. ‡ Penyelesaiannya tidak dapat dibuat dengan hanya mengingat semula. ‡ Pengetahuan yang akan digunakan mungkin abstrak dalam bentuk idea umum, aturan, prosedur atau kaedah. ‡ Menguji 1 konstruk sahaja, iaitu : Aplikasi

10 KONSTRUK DALAM PENILAIAN SAINS UPSR
PENGETAHUAN KEFAHAMAN KEMAHIRAN INTELEK

1. Fakta 2. Istilah 3. Kaedah 4. Urutan 5. Pengelasan 6. Prinsip

7. Penterjemahan 8. Pentafsiran 9. Ekstrapolasi

10. Aplikasi

Elemen 1:

Pengetahuan
P Q
R

Konstruk : Fakta

Mengingat semula maklumat yang khusus atau yang terpisah-pisah

S

1 Rajah 1 menunjukkan lapisan P, Q, R dan S pada keratan rentas bumi. Apakah lapisan P, Q, R dan S ? P A B C D Teras Luar Kerak Kerak Teras Luar Q Kerak Teras Luar Mantel Mantel R Teras dalam Teras Dalam Kerak Kerak S Mantel Mantel Teras Dalam Teras Dalam

Elemen 1:

Pengetahuan

Konstruk : Istilah

Penerangan atau definasi serta penggunaannya yang betul dalam komunikasi
2 Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi ? A B C D Penggunaan kaedah oleh ahli sains untuk menjalankan kajian sains Alat komunikasi yang dicipta untuk kegunaan manusia berkomunikasi Penggunaan pengetahuan sains untuk membantu mengatasi had keupayaan manusia Kemudahan dalam kehidupan seharian yang didapati daripada hasil ciptaan ahli-ahli sains

Elemen 1:

Pengetahuan

Konstruk : Kaedah

Pengetahuan tentang pengendalian sesuatu, kaedah penyiasatan, teknik atau prosedur yang digunakan dalam sesuatu bidang.
3 Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang proses pertumbuhan sejenis tumbuhan. Antara langkah berikut yang manakah perlu dilakukan ? I II III IV A B C D Mengukur ketinggian pokok Mengira bilangan daun Mengira bilangan bunga Mengukur lilitan batang I dan III sahaja I, II dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

Elemen 1:

Pengetahuan

Konstruk : Urutan

Pengetahuan tentang susunan mengikut tertib dalam eksperimen, peristiwa, arah aliran dan gerakan.
4 Sebuah pulau kecil yang berpenduduk telah diserang oeh berjutajuta belalang. R, S, T dan U adalah peristiwa yang berlaku akibat serangan itu. R S T U Manusia kekurangan makanan Semua tumbuhan musnah Haiwan karnivor mati Haiwan herbivor mati

Antara berikut yang manakah urutan peristiwa yang betul ? A B C D R, T, U, S S, U, T, R T, R, U, S U, T, S, R

Elemen 1:

Pengetahuan

Konstruk : Pengelasan

Pengetahuan tentang pengelasan set atau bahagian.

P Q R S

-

Tidak berkaki Badan bersisik Badan berbulu Badan berbentuk silinder

5 Maklumat di atas menunjukkan sifat fizikal haiwan. Antara sifat fizikal berikut yang manakah boleh digunakan untuk mengelaskan cacing dan ular dalam kumpulan yang sama ? A B C D P dan Q sahaja P dan S sahaja P, R dan S sahaja Q, R dan S sahaja

Elemen 1:

Pengetahuan

Konstruk : Prinsip

Pengetahuan tentang idea utama, skim dan corak yang digunakan untuk penyusunan atau pembentukan sesuatu fenomena.
J K L M Pendidihan Penyejatan Kondensasi Pengewapan

6 Maklumat di atas menunjukkan proses yang menyebabkan perubahan keadaan bahan. Antara berikut yang manakah melibatkan perubahan cecair kepada gas ? A B C D J dan L sahaja J, K dan M K, L dan M J, K, L dan M

Elemen 2:

Kefahaman

Konstruk : Terjemahan

Mengemukakan (tulisan atau simbul) satu bentuk komunikasi lain/baru daripada satu bentuk komunikasi yang diberi.
Ulat makan padi Ayam makan padi Katak dan ayam makan ulat Burung helang makan katak dan ayam

7 Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan dalam satu siratan makanan. Antara berikut manakah siratan makanan yang terdapat dalam maklumat ini ?
Ulat A Katak Padi Helang Ayam C Katak Ulat Padi Helang Ayam

Ulat B Katak Padi

Ayam D Helang

Ulat Padi Katak

Ayam

Helang

Elemen 2:

Kefahaman

Konstruk : Tafsiran

Mengemukakan (idea/perkaitan/rumusan) satu bentuk komunikasi lain/baru daripada satu bentuk komunikasi yang diberi.
Sel kering

X
Y Q

P Z

8 Rajah 8 menunjukkan satu litar elektrik yang terdiri daripada sel kering disambungkan kepada dua mentol, P dan Q dan tiga suis, X, Y dan Z. Apakah yang perlu diakukan untuk menyalakan mentol Q sahaja ? A B C D Hidupkan suis Y dan Z Hidupkan suis X dan Z Hidupkan suis X dan Y Hidupkan suis X, Y dan Z

Elemen 2:

Kefahamanan

Konstruk : Ekstrapolasi

Menjangka melampaui data yang diberi bagi menentukan implikasi, kesan, akibat atau hasilan.

Rajah 2
9 Rajah 2 menunjukkan beberapa ekor anak kura-kura dalam sebuah akuarium. Persaingan yang mungkin wujud antara kurakura itu ialah untuk mendapatkan «« I III A C makanan ruang II IV B D pasangan udara I dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

I dan III sahaja I, II dan III sahaja

Elemen 2:

Kem. Intelek

Konstruk : Aplikasi

Kebolehan menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran pada masalah dan situasi baru. Bola besi Bekas Aluminium
10 Rajah 9 menunjukkan sebiji bla besi tersekat di mulut sebuah bekas aluminium. Antara berikut yang manakah cara yang sesuai untuk memboehkan bola besi itu masuk ke dalam bekas aluminium itu ? I Rendam bekas aluminium dalam ais II Panaskan bekas aluminium III Rendam bola besi dalam ais IV Panaskan bola besi A C I dan II II dan III B D I dan IV II dan III