You are on page 1of 27

KT QU THC HIN CHNG TRNH XY

DNG NTM TNH THI NGUYN GIAI


ON 2011-2015, K HOCH GIAI ON
2016-2020, NH HNG N NM 2030

Thi nguyn, thng 8 nm 2016

I. KT QU CHNG TRNH XY DNG NNG


THN MI TNH THI NGUYN
GIAI ON 2011-2015

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


1. Cng tc lnh o, ch o, iu hnh
1.1. V t chc b my:
a) Cp tnh
- Thnh lp: Ban Ch o (BC) Thc hin Ngh quyt Trung ng 7, kha X v nng nghip, nng
dn, nng thn do ng ch Ph B th Thng trc Tnh y lm Trng ban; BC Chng trnh
xy dng nng thn mi do ng ch Ch tch UBND tnh lm Trng ban
- Thnh lp Vn phng iu phi cp tnh trc thuc UBND tnh
b) Cp huyn:
Thnh lp: Ban ch o thc hin Ngh quyt Trung ng 7 v Ban ch o Chng trnh Xy dng
nng thn mi; B my gip vic Ban ch o (hoc T Thng trc), c t 3-5 cn b chuyn
trch.
c) Cp x: Thnh lp: BC Chng trnh Xy dng NTM cp x do B th ng y x lm Trng
ban; Ban Qun l Chng trnh Xy dng NTM x do Ch tch UBND x lm Trng ban. Cn
b chuyn trch NTM cp x l cn b Khuyn nng hoc cng chc a chnh, Nng nghip.
d) Xm: Thnh lp Ban pht trin xm, gm: i din lnh o xm, i din cc on th chnh tr v
hi xm, nhng ngi c uy tn, trch nhim v nng lc t chc trin khai do cng ng thn,
xm trc tip bu v Ch tch UBND x quyt nh cng nhn.

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015

1.2. Cng tc ch o, iu hnh


- Cp y ng cc cp ban hnh
Ngh quyt chuyn v xy
dng NTM; xy dng Chng
trnh, K hoch hnh ng, thc
hin c th cho tng nm v c
giai on ...
- Tnh y, HND tnh, UBND tnh,
cc S, ngnh ca tnh v cc
a phng c th ha v
ban hnh nhiu vn bn kp thi
ch o thc hin ph hp
vi iu kin thc t ca a
phng.

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


1.3. Ban hnh c ch, chnh sch c th ca a phng
- H tr cho cc x im (giai on 2013 - 2015) 2 t ng/x, x cn li 600 tri u ng/x xy dng
cc cng trnh h tng NTM. T 2012, mi nm h tr t 50.000 - 60.000 tn xi mng lm
ng GTNT. H tr cho cc m hnh pht trin sn xut quy m ln, ng dng khoa hc cng
ngh.
- Ban hnh v thng nht thc hin cc thit k mu, thit k in hnh: ng giao thng nng thn;
knh mng thy li; nh vn ha x, xm; th tc, thanh quyt ton,
- Thc hin ng b n 2037 "Pht trin kinh t - x hi, n nh sn xut v i sng cc xm,
bn c bit kh khn c nhiu ng bo dn tc Mng sinh sng tnh Thi Nguyn n nm
2020".

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


2. Cng tc tuyn truyn, vn ng; o to, tp hun
2.1. Cng tc tuyn truyn, vn ng
- Tch cc thc hin cng tc tuyn truyn, vn ng, pht ng
cc phong tro thi ua t tnh n c s vi nhiu hnh thc
ph hp cho cc i tng. Nhn thc ca cn b v ngi
dn c chuyn bin r rt, xy dng NTM tr thnh phong tro
rng khp, ngi dn tin tng vo ch trng, ng li ca
ng, chnh sch, php lut ca Nh nc, tch cc tham gia
vi nhiu cch lm sng to
- y mnh pht ng phong tro thi ua "Thi Nguyn chung sc
xy dng nng thn mi"; cuc vn ng "ton dn on kt
xy dng i sng vn ha khu dn c" gn vi xy dng
NTM;...
2.2. Cng tc o to, tp hun
- T chc o to, tp hun cn b cc cp, kp thi p ng yu
cu xy dng NTM theo quy nh
- a ni dung Chng trnh xy dng NTM vo Chng trnh
ging dy cho cc lp bi dng cn b, cng chc cp
huyn, x ti Trng Chnh tr tnh.
- Phi hp vi Vn phng iu phi Trung ng; i s qun, Hc
vin nng thn mi Hn Quc v mt s Trng i hc t
chc cc hi tho, chuyn v kinh nghim xy dng NTM

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015

3. Kt qu huy ng, s dng ngun lc giai on 2011-2015


3.1. Ngn sch Nh nc: 4.935,5 t ng (68,5%).
- Ngn sch Trung ng: 1.500,8 t ng (20,8%), trong :
- Ngn sch a phng: 2.974,7 t ng (41,3%), trong :
+ Ngn sch tnh: 1.643,4 t ng.
+ Ngn sch huyn: 1.183,5 t ng.
+ Ngn sch x: 147,8 t ng.
- Vn tn dng: 460 t ng (6,4%).
3.2. Huy ng ng gp ca cng ng dn c : 2.270,7 t ng (31,05%).
3.3. Vn tn dng, vn huy ng t ngi dn, doanh nghip v cc ngun khc :
- Tng hp bo co t cc a phng vn u t pht trin sn xut kinh doanh ca cc h gia
nh, doanh nghip trn 23.584 t ng.
- Ngi dn hin t xy dng kt cu h tng: trn 365,2 ha.

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015

4. Kt qu thc hin cc ni dung tiu ch


4.1. Cng tc lp quy hoch, xy dng cc n
a) Lp quy hoch: n 31/12/2012, 143/143 x trn a bn tnh Thi Nguyn hon thnh ph
duyt quy hoch chung, quy ch qun l quy hoch
b) 100% x c n xy dng NTM, n pht trin sn xut.

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


4.2. Pht trin sn xut nng cao thu nhp cho ngi
dn
y l ni dung ct li ca Chng trnh xy dng NTM,
UBND, Ban Ch o tnh c nhiu vn bn ch o,
hng dn trin khai thc hin. Qua 5 nm, kt qu
xy dng NTM tc ng rt tch cc n i sng
ngi dn nng thn, thu nhp bnh qun/u ngi
tng t 14,28 triu ng (2010) ln 22 triu ng
(2015); t l h ngho gim t 20,57% cn 7,06 %; t
l lao ng qua o to t 56 %.
- Tch cc trin khai, nhn rng cc m hnh, d n pht
trin sn xut c hiu qu, m hnh sn xut tp trung,
ng dng khoa hc cng ngh.

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


4.2. Pht trin sn xut nng cao thu nhp cho ngi dn
- Hng nm, b tr trn 50 t ng thc hin cc Chng
trnh, n pht trin sn xut nng nghip
- y mnh pht trin cc hnh thc t chc sn xut: T hp tc,
HTX, lng ngh,..
- Mt s a phng bc u quan tm ch o hnh thnh
cc m hnh sn xut nng nghip gn vi du lch sinh thi
nng thn.
- Thc hin ng b n "Pht trin kinh t - x hi, n nh
sn xut v i sng cc xm, bn c bit kh khn c
nhiu ng bo dn tc Mng sinh sng tnh Thi Nguyn
n nm 2020".

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


4.3. Xy dng c s h tng thit yu
- V giao thng: Xy dng mi, ci to v
nng cp c 4.075 km ng giao
thng nng thn (trong xy mi:
1.195 km; ci to, nng cp: 2.881 km);
c 52 x t chun tiu ch (36,4%),
tng 51 x so vi nm 2011.

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


4.3. Xy dng c s h tng thit yu
- V thy li: Xy mi v ci to 207,5 km knh
mng thu li do x qun l (trong xy mi
97,1 km; ci to, nng cp: 110,4 km); c 85
x t chun tiu ch (59,4%), tng 61 x so vi
nm 2011.
- Xy dng mi, ci to v nng cp 204 trm in,
686 km ng in; 11 im bu in vn ho
x; 313 trng hc; 75 trm y t x; 77 tr s
x; 57 nh vn ho v KTT x; 498 nh vn ho
v KTT xm; 16 ch nng thn; 49 ngha trang;
41 khu x l rc thi; 72 cng trnh cp nc
sinh hot tp trung; 55 cng trnh v sinh ti cc
trng hc; 28.284 cng trnh v sinh h gia
nh.
- Mt s tiu ch khc: n nay c 132 x t chun
tiu ch in (92,3%), tng 65 x so vi nm
2010; 143 x t chun tiu ch bu in
(100%), tng 61 x; 87 x t chun tiu ch nh
dn c (60,8%), tng 74 x so vi nm 2011

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


4.4. Pht trin gio dc, y t, vn ha v bo v mi trng
- V Gio dc: Nng cao cht lng gio dc cc cp hc, bc hc: 117 x t tiu ch Trng hc
(81,8%, tng 86 x so vi nm 2011); 121 x t tiu ch Gio dc (84,6%, tng 88 x so vi nm
2011).
- V Y t: c 143/143 x t chun quc gia v y t ; t l ngi dn tham gia bo him y t t trn
92%.
- V Vn ha: Phong tro xy dng gia nh vn ha ngy cng su rng. C 1.874/2.292 xm t danh
hiu vn ha (81,76%), 247.549/298.901 gia nh t danh hiu gia nh vn ha (82,81%); 96/143 x
t tiu ch Vn ha (67,1%, tng 84 x so vi nm 2011); 65 x t chun tiu ch c s vt cht vn
ha (45,5%), tng 65 x so vi nm 2011.
- V mi trng: C 51 x (35,7%) t tiu ch v mi trng, tng 33 x so vi nm 2011 (18 x).

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


4.5. Xy dng h thng t chc, chnh
tr x hi vng mnh v gn gi an
ninh, trt t x hi
- Xy dng h thng t chc, chnh tr x
hi vng mnh: Nng cao cht
lng, i mi ni dung, phng
thc hot ng ca cc t chc c
s ng. Tng cng cng tc o
to, bi dng i ng cn b, cng
chc cp x: c 129 x (90,2%) t
tiu ch s 18, tng 62 x so vi nm
2011.
- m bo an ninh, trt t x hi: Tuyn
truyn, vn ng nhn dn lm tt
cng tc an ninh, phng chng ti
phm v cc t nn x hi, m bo
an ninh nng thn. Ht nm 2015 c
139 x t chun (97,2 %).

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015


III. NH GI CHUNG
1. Nhng kt qu ni bt ca Chng trnh giai on 2011-2015
- Xy dng NTM l ch trng ng n, kp thi ca ng, Nh nc, hp lng dn; cc cp y
ng, chnh quyn v c h thng chnh tr tch cc, ch ng, sng to trong trin khai thc
hin
- Trong 5 nm huy ng c 4.721,2 t ng vo u t xy dng kt cu h tng nng thn,
trong : nhn dn ng gp 887,3 t ng; t l h ngho gim cn 7,06 %, thu nhp bnh
qun u ngi lin tc tng.
- n ht nm 2015 cng nhn 40 x t chun NTM; c Trung ng nh gi dn u cc
tnh min ni pha Bc.
- B mt nng thn c nhiu thay i r nt; i sng vt cht, tinh thn ca ngi dn tng bc
c nng cao; trnh nng lc ca i ng cn b c s c nng ln; an ninh, trt t c
gi vng.

I. KT QU XY DNG NTM GIAI ON 2011-2015

2. Hn ch
- Mc d t c kt qu kh ton din nhng tin thc hin chng trnh vn cn chm, mt
s ch tiu cha t so vi mc tiu ra .
- Thu nhp bnh qun u ngi t thp. Pht trin cc hnh thc t chc sn xut (t hp tc, hp
tc x, doanh nghip) cha c quan tm; sn xut nh l, manh mn; cc m hnh ng dng
khoa hc cng ngh cao cha nhiu,
- Cc truyn thng vn ha tt p nng thn cha c pht huy; mt s t nn x hi cha c
xu hng gim.
- Ch yu cc x mi ch trng u t xy dng h tng, cha quan tm h tr, nh hng pht
trin sn xut.

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP THC


HIN CHNG TRNH XY DNG NNG
THN MI TNH THI NGUYN GIAI ON
2016 - 2020, NH HNG N NM 2030

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MI TNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
I. MC TIU
1. Mc tiu chung
1.1. X c cng nhn t chun nng thn mi phi m bo t chun cc tiu ch theo B tiu
ch Quc gia.
1.2. H thng quy hoch kt ni, ng b, lin vng.
1.3. Kinh t - x hi pht trin, nng cao i sng vt cht v tinh thn ca ngi dn nng thn.
1.4 H thng kt cu h tng kinh t - x hi ng b, pht trin cc hnh thc t chc sn xut; gn
pht trin nng nghip vi cng nghip, dch v; pht trin nng thn vi th; x hi nng thn
dn ch, bnh ng, n nh.
1.5 Gi gn bn sc vn ha vng min, mi trng sinh thi c bo v.
1.6. H thng chnh tr x hi vng mnh, an ninh, trt t x hi c gi vng.

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MI TNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
2. Mc tiu c th giai on 2016 - 2020
2.1. n nm 2020 tnh Thi Nguyn c t 70% tr ln x t chun NTM, s tiu ch bnh qun ton tnh
t trn 17 tiu ch/x, khng cn x di 10 tiu ch, c th:
- Nhm 1 (t chun 19 tiu ch): 100 x (giai on 2011-2015 c 40 x t chun NTM).
- Nhm 2 (t t 15-18 tiu ch): 28 x.
- Nhm 3 (t t 10-14 tiu ch): 15 x.
* Giai on 2016- 2020 phn u c 60 x tr ln t chun NTM, trong Nm 2016: c 15 x; nm
2017: 10 x; nm 2018: 10 x; nm 2019: 10 x; nm 2020: 15 x tr ln t chun NTM .
2.2. C bn hon thnh v ci to cc cng trnh h tng thit yu p ng yu cu pht trin sn xut v
i sng ca ngi dn nng thn nh: giao thng, thy li, in, nc sinh hot, trng hc, trm y
t x, c s vt cht vn ho.
2.3. Nng cao cht lng cuc sng ca ngi dn nng thn
a. Thu nhp bnh qun u ngi: Nm 2016: 23 tr/nm; nm 2017: 26 tr/nm; nm 2018: 29 tr/nm,
nm 2019: 32 tr/nm; nm 2020: 36 tr/nm.
b. H ngho: T l h ngho gim bnh qun 2% / nm tr ln.
2.4. Duy tr, nng cao cht lng tiu ch i vi cc x t chun giai on 2011-2015 tip tc cng
nhn x t chun NTM giai on 2016-2020; xy dng 3 x nng thn mi in hnh tin tin tr ln
(chi tit ti Ph lc s 05).
3. n nm 2030: 70% cc n v cp huyn t chun nng thn mi

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MI TNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
II. NHIM V
1. Quy hoch
1.1. Mc tiu: Hin nay 100 % s x (140 x) c quy hoch chung theo quy nh ca b tiu ch Quc gia,
nhng cha c quy hoch chi tit: im dn c nng thn v khu sn xut tp trung. n nm 2020, phn
u 70% s x (100 x) hon thnh quy hoch chi tit im dn c nng thn v khu sn xut tp trung.
2. Pht trin h tng kinh t - x hi
2.1. Giao thng
a) Mc tiu: C bn hon thnh h thng ng giao thng trn a bn cc x p ng yu cu pht trin sn
xut v i sng ca nhn dn: 100% ng trc x, lin x c nha ha hoc b tng ha t chun
theo cp k thut ca B GTVT; 60% ng trc thn, xm c cng ha t chun theo cp k thut ca
B GTVT; 65% ng ng, xm c cng ho v khng ly li vo ma ma; 70% ng trc chnh ni
ng c cng ha (b tng hoc cc vt liu khc theo quy nh), m bo xe c gii i li thun tin.
2.2. Thu li
a) Mc tiu: ci to, nng cp, xy mi h thng thy li c bn p ng yu cu sn xut; ng dng khoa
hc cng ngh cao trong ti, tiu. Phn u n nm 2020, trn 70% s km knh mng ni ng c
kin c ha.
2.3. in nng thn
a) Mc tiu: t yu cu tiu ch s 4 trong B tiu ch quc gia NTM. n nm 2020 c 100% s h c s
dng in an ton theo quy nh.

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MI TNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
2.4. Ch nng thn
a) Mc tiu: Ci to, nng cp v xy dng mi h thng cc cng trnh ch nng thn theo quy
hoch, n c ph duyt. n nm 2020 c 70% s ch t chun.
2.4. Ch nng thn
a) Mc tiu: Ci to, nng cp v xy dng mi h thng cc cng trnh ch nng thn theo quy
hoch, n c ph duyt. n nm 2020 c 70% s ch t chun.
2.6. Nh dn c
a) Mc tiu: t yu cu tiu ch s 9 trong B tiu ch quc gia NTM.
2.7. Tr s x
a) Mc tiu: u t xy dng mi, ci to nng cp tr s x hin c m bo b tr cnh quan hp
l, trang nghim.

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MI TNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
3. Pht trin sn xut, nng cao thu nhp
3.1. Mc tiu: Pht trin cc m hnh sn xut, nng cao nng sut lao ng, nng sut, cht lng v gi
tr sn phm nng nng nghip t tiu ch s 10,11,12,13 trong B tiu ch quc gia nng thn mi,
c th: n nm 2020 c 70% s x tr ln t tiu ch s 10 v thu nhp v tiu ch s 11 v h ngho.
4. Pht trin y t, gio dc, vn ha, x hi, mi trng nng thn
4.1. Gio dc
a) Mc tiu: t yu cu tiu ch s 5 v 14 ca B tiu ch Quc gia nng thn mi; phn u n nm
2020 c 80% s trng hc t chun quc gia.
4.2. Y t
a) Mc tiu: t yu cu tiu ch s 15 ca B tiu ch Quc gia nng thn mi
4.3. Vn ho
a) Mc tiu: Phn u n 2020 c trn 70% s x t tiu ch s 6 v c s vt cht vn ha v 70% s x
t tiu ch s 16 v vn ha, trong x t tiu ch vn ha phi c 70% s xm tr ln t xm vn
ha lin tcc chia nh sau: 2016: c 70% s xm t xm vn ha; 2017 - 2018: c 70% s xm t
xm vn ha 02 nm lin tc; 2019 - 2020: c 70% s xm t xm vn ha 03 nm lin tc.
4.4. Nc sinh hot v v sinh mi trng
a) Mc tiu: Phn u n nm 2020 c 70% s x t tiu ch s 17 v mi trng; T l ngi dn c
s dng nc sinh hot hp v sinh t 95%. Thc hin y quy nh v bo v v ci thin mi
trng sinh thi trn a bn x.

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MI TNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
4. Pht trin y t, gio dc, vn ha, x hi, mi trng nng thn
4.1. Gio dc
a) Mc tiu: t yu cu tiu ch s 5 v 14 ca B tiu ch Quc gia nng thn mi; phn u n
nm 2020 c 80% s trng hc t chun quc gia.
4.2. Y t
a) Mc tiu: t yu cu tiu ch s 15 ca B tiu ch Quc gia nng thn mi
4.3. Vn ho
a) Mc tiu: Phn u n 2020 c trn 70% s x t tiu ch s 6 v c s vt cht vn ha v
70% s x t tiu ch s 16 v vn ha, trong x t tiu ch vn ha phi c 70% s xm
tr ln t xm vn ha lin tc c chia nh sau: 2016: c 70% s xm t xm vn ha;
2017 - 2018: c 70% s xm t xm vn ha 02 nm lin tc; 2019 - 2020: c 70% s xm t
xm vn ha 03 nm lin tc.
4.4. Nc sinh hot v v sinh mi trng
a) Mc tiu: Phn u n nm 2020 c 70% s x t tiu ch s 17 v mi trng; T l ngi dn
c s dng nc sinh hot hp v sinh t 95%. Thc hin y quy nh v bo v v ci
thin mi trng sinh thi trn a bn x.

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MI TNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
5. H thng chnh tr v an ninh, trt t x hi
5.1. Xy dng h thng t chc chnh tr - x hi vng mnh
a) Mc tiu: t yu cu tiu ch s 18 trong B tiu ch Quc gia NTM.
- Phn u n nm 2020, 100% cn b cng chc x t chun (140 x) theo quy nh ca B Ni
v v vic ban hnh quy nh tiu chun c th i vi cn b, cng chc x, phng, th trn.
- Cng c b my, nng cao hiu lc v hiu qu hot ng ca cc t chc chnh tr - x hi.
5.2. An ninh, trt t x hi
a) Mc tiu: t yu cu tiu ch s 19 trong B tiu ch quc gia nng thn mi, phn u n nm
2020 c 95% x t tiu ch gi vng an ninh, trt t x hi.

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MITNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
6. Tuyn truyn, o to, bi dng cn b xy dng NTM cc cp, thi ua, khen thng
- Nng cao hiu qu truyn thng, o to, bi dng i ng cn b v tng cng nng lc nh
gi, gim st thc hin Chng trnh. Phn u 100% cn b chuyn trch nng thn mi cc
cp, 100% cn b trong h thng chnh tr tham gia ch o xy dng nng thn mi c bi
dng, tp hun kin thc.
- Khen thng cc tp th, c nhn c cch lm hay, sng to, ng gp cho Chng trnh.
7. n o to ngh cho lao ng nng thn
Hon thnh mc tiu ca n o to ngh cho lao ng nng thn tnh Thi Nguyn n nm
2020: o to ngh cho 40.000 L nng thn, trong : 10.000 hc ngh nng nghi p; 30.000
hc ngh phi nng nghip. Nng cao cht lng o to ngh nng thn, t l c vic lm sau
khi hc ngh trong giai on ny ti thiu t 80%.
8. Nng cao nng lc v gim st, nh gi Chng trnh truyn thng v xy dng nng thn
mi
Nng cao nng lc i ng cn b lm cng tc xy dng nng thn mi cc cp; thit lp h thng
gim st, nh gi ng b, ton din p ng yu cu qun l Chng trnh; nng cao hiu qu
cng tc truyn thng v xy dng nng thn mi.

II. MC TIU, NHIM V, GII PHP XY DNG NNG THN


MITNH THI NGUYN GIAI ON 2016 - 2020,
NH HNG N NM 2030
IV. MT S GII PHP CH YU
1. C th ha Ngh quyt i hi ng b tnh Thi Nguyn kha XIX bng n thc hin cho c giai on (20162020) v tng nm ngay t u nhim k. Tip tc xc nh xy dng NTM l nhim v trung tm, bao trm.
Tng cng cng tc lnh o, ch o ca cc cp y ng, chnh quyn, cc t chc chnh tr, on th.
2. Tip tc y mnh cng tc tuyn truyn, vn ng nng cao nhn thc cho cn b, ngi dn bng nhiu hnh
thc ph hp
3. Kin ton, nng cao cht lng, hiu qu hot ng ca Ban ch o, B phn gip vic BC Chng trnh xy
dng NTM cc cp
4. Xy dng v nhn rng nhng cch lm hay, m hnh im v xy dng NTM (m hnh: X nng thn mi in
hnh);
hnh); khen thng, ng vin kp thi cc t chc v c nhn lm tt, c nhiu ng gp cho Chng trnh.
5. Huy ng v s dng c hiu qu cc ngun lc vo khu vc nng nghip, nng thn; thc hin tt vic cng
khai dn ch, pht huy vai tr ch th ca ngi dn,
dn, minh bch trong vic qun l cc ngun vn xy dng
nng thn mi
6. Tip tc hon thin h thng c ch chnh sch thc hin Chng trnh
7. Khuyn khch pht trin cc HTX, cc doanh nghip nng thn pht trin theo m hnh lin kt trong sn xut ch bin - tiu th nng sn
8. Nng cao cht lng cc lnh vc gio dc v o to, y t; xy dng, cng c cc phong tro vn ngh, th dc
th thao; xy dng np sng vn minh
9. Thng xuyn kim tra, gim st, kp thi pht hin, tho g nhng kh khn vng mc, x l sai phm trong
qu trnh trin khai thc hin

TRN TRNG CM N