You are on page 1of 45

FINANSIJSKO

RAČUNOVODSTV
O
Prof. dr Jovica LaziĆ
PREDAVANJE I
Ponedeljak, 03.10.2011.
1

Predavanja FIN. RAČUNOVODSTVO

1

Informacije: I dio

03.10.12.:Računovodstvo kao informacioni sistem (Pojam i zadaci
računovodstva; Pojam, predmet, ciljevi i zadaci knjigovodstva...)

;

• 10.10.12.:Računovodstvena načela; Vrednovanje
poslovnih transakcija-sistem dvojnog knjigovodstva, dnevnik
glavne knjige i glavna knjiga; Globalna procedura... ;
• 17.10.12. Pravne forme preduzeća (AD...)-Akcijski kapital;
• 24.10.12. Pozajmljeni
kapital/Obaveze
• 31.10.12.: Stalna imovina
• 07.11.12.: Kratkoročna likvidna sredstva;
• Kolokvijum I (14.11) Ciljevi
prezentacija i analiza finansijskih iskaza ;
• 3
1

Predavanja RAČUNOVODSTVO

2

II dio21.11.11.: Stalna sredstva;
28.11.11.:Zalihe ;
05.12.11.: Obaveze;
12.12.11.:Dobit i zadržana zarada. Predzaključna knjiženja;

19.12.11.Obračun troškova, pojam, ciljevi, kalkulacija cene
koštanja i učinaka... :

Kolokvijum I i II (26.12)
Nova 2012. godina
09.01.12.:Obračun periodičnog rezultata po osnovu metode

troškova prodatih učinaka i bilansiranje uspeha u sistemu
dohodka...;

1

Završni ispit (25.01)

Predavanja RAČUNOVODSTVO

3

Oblici provere znanja i
ocenjivanje
• Ocenjuju se:
– dva kolokvijuma sa po 20 poena, s tim
što za prelaznu ocenu, za svaki
kolokvijum mora se dobiti min 11
poena. Treći kolokvijum je popravni;
– seminarski rad (rad u timu)
– Prelazna ocena se dobija sa
ukupno 51 poena.
– Ocene:

1

A (91-100)
B (81-90)
C (71-80)
D (61-70)
E (51-60)
Predavanja RAČUNOVODSTVO

4

Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da : – pohađaju nastavu čime stiču mogućnost da sakupe još dodatnih bodova.. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 5 .. – Poželjno prisustvo na predavanjima. aktivno učestvovanje studenata u toku izvođenja vežbi.

– (kabinet 26/I) 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 6 .Konsultacije • nastavnik: Ponedeljkom (16-18h) mail adresa: jovlazic@ gmail.com.

Belverd E.Knjiga II Autor: Prof.RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE. Predavanja RAČUNOVODSTVO 7 . Knjiga I Autor: Prof. Obavezna literatura . 2002.RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE. Needles „Finansijsko računovodstvo-opšti pristup (prevod) „ Savez Računovođa i revizora Republika Srpska. dr Jovica Lazić 2. Kroz postavljene i rešene primere . Gray. dr Jovica Lazić .Literatura 1. Dopunska literatura: - 1 Sidney J.Zbirka zadataka .

predmet. ciljevi i zadaci knjigovodstva. Pojam.) 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 8 ...Računovodstvo kao informacioni sistem (Pojam i zadaci računovodstva.

grupe potrošača.RAČUNOVODSTVENI RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI INFORMACIONI A A SISTEM K SISTEM (RIS) (RIS) ŠK RRŠ A DD ĆĆA O E O E P Z P Z FINANSIJSKO UPRAVLJAČKO U A U A RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVO D N D N E V E V I R I R T P T AA II P M RRMRAAVV O FFOUPPR IINN U (Publikovanje finansijskih izveštaja eksternim korisnicima informacija (stejkholderi..) 1 (Prikupljanje informacija za kreiranje odluka. zajmodavci. planiranje. finansijski analitičari.. sindikati. upravljenje i kontrolisanje operacija u preduzeću za potrebe internih korisnika (menadžeri na svim nivoima u preduzeću) Predavanja RAČUNOVODSTVO 9 . vladine agencije.

Tema: Zajedničke karakteristike finansijskog računovodstva preduzeća i drugih pravnih subjekata • Cilj obrade teme: Podsećanje na osnovna znanja iz računovodstva u kontekstu finansijskog računovodstva • Sadržaj predavanja: 1 Definicija savremenog računovodstva Osnovna računovodstvena načela i principi Računovodstvene funkcije Organizacioni delovi računovodstva Poslovne knjige i računovodstvene isprave Sistem dvojnog knjigovodstva Računovodstveno konsolidovanje Korisnici računovodstva Predavanja RAČUNOVODSTVO 10 .

sektor u preduzeću.informacioni podsistem kao instrument upravljanja u poslovnom sistemu .organizaciona jedinica . zavisno od aspekta koji se želi istaći: .sistem društvenog obračuna . . sredjivanja. . 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 11 . banci i dr.u školi. ili deo privrednog sistema .naučna disciplina – računovodstvene teorije i metode povezane sa razvojem praktične delatnosti .nastavni predmet . studijskom programu fakulteta . obrade i čuvanja podataka. firme ili drugog subjekta za koji se vodi računovodstvo).poistovećivanje sa knjigovodstvom (pogrešno).Definicije računovodstva • Različite. kao i izveštavanja o promenama u vezi sa imovinom i obavezama (privrednog društva.društveno računovodstvo kao makroekonomska kategorija.proces prikupljanja.

u konfrontacionim uslovima privređivanja ustupa mesto tržišnoj kapitalizaciji. Profit. Osnovi činilac rasta i razvoja više se ne smatra kapital.nastavak • Dinamične promene koje danas sve više kreiraju uslove privređivanja. njihovom znanju kao i njihovoj sposobnosti. već se izvorište nalazi u ljudskom potencijalu. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 12 . danas biva zamenjen celokupnim lancem vrednosti. Tradicionalno usmerenje proizvodnje na interni proces. e-poslovanja. ruše stare paradigme na kojima je dugo vremena preduzeće zasnivalo svoje poslovanje i usmeravalo svoje aktivnosti. dugo vremena zagovaran kao glavni cilj poslovanja preduzeća. Usko povezano sa napred istaknutim je i činjenica da se osnovni tehnološki uzročnici ne kriju u automatizaciji i mehanizaciji već u razvoju informacione tehnologije.

Naglašavamo da tradicionalna birokratska.• Glavni izvori konkurentnosti ranije su nalazili učešće u jeftinoj radnoj snazi kao i korišćenju efekata koje ostvari ekonomija obima. konfrontacione strategije preduzeća. hijerarhijska piramidalna struktura ustupa mesto ravnoj i mrežnoj strukturi u kojoj timski rad postaje jedan od krucijalnih osnova na kojima preduzeće treba da temelji svoju konkurentnost. Danas je prisutan mnogo dinamičniji pristup konkurentnosti koji svoje izvore crpi iz partnerskih odnosa kao i nove. • Ovo su samo neke od osobina koje karakterišu savremeno korporativno preduzeće. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 13 .

Informacije Nebrojčane (kvalitativne) Brojčane (kvantitativne) Računovodstvene PODATAK PODATAK RAČUNOVODSTVENA RAČUNOVODSTVENA OBRADA OBRADA Neračunovodstvene RAČUNOVODSTVENA RAČUNOVODSTVENA INFORMACIJA INFORMACIJA Računovodstvena Računovodstvena informacija informacija je je od od koristi koristi za za donošenje donošenje poslovnih poslovnih odluka. odluka. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 14 .

obrađuje i prenosi finansijske podatke o nekom preduzeću! 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 15 .• Sve postupke čiji je zadatak količinsko i vrednosno obuhvatanje tokova novca i učinaka koji nastanu u preduzeću. koji su uglavnom uzrokovani proizvodnjom i prodajom učinaka! • Informacioni sistem koji vrednuje.

Капитал Људи. •Формирање. економија обима 1 ФАКТОРИ МИКРООКРУЖЕЊА ФАКТОРИ МИКРООКРУЖЕЊА ФАКТОРИ МАКРООКРУЖЕЊА ФАКТОРИ МАКРООКРУЖЕЊА РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (РИС) ИНПУТ ИНПУТ ПРОЦЕС ПРОЦЕС ОУТПУТ ОУТПУТ Документацио ни аспект Евиденциони аспект Извјештајноинформациони аспект •Издавање. •Књижење. •Циркулација. •Сумирање. механизација Партнерство. •Закључак пословних књига. •Отварање. 16 . Информатика. Predavanja RAČUNOVODSTVO •Састављање. •Протицање. знање. •Контрола. •Презентација рачуноводствен их извјештаја корисницима.? ИНФОРМАЦИЈА Профит Тржишна капитализација Интерни Целокупан процес САВРЕМЕНО КОРПОРАТИВНО САВРЕМЕНО КОРПОРАТИВНО ланац ПРЕДУЗЕЋЕ вредности ПРЕДУЗЕЋЕ Аутоматизација. Јефтина стратегија радна способност е-пословање конфронтације снага. •Усаглашавање.

analizu као i predviđanje uspeha. to sadrži odgovarajuće informacije које sе коrisте za sprovo. Budući da informacija predstavlja resurs koji se deljenjem uvećava. nеuspеhа i ostalih ekonomskih pojava како celine preduzeća.nastavak • Promene koje su u velikoj i značajnoj meri uzdrmale temelje postojećeg preduzeća potiču kako iz makrookruženja tako i iz mikrookruženja. poslovno odlučivanje. to je veoma teško. proizvoda i usluga. U tim i takvim okolnostima informacija postaje jedini resurs od strategijske važnosti koji treba da omogući preduzeću da postigne konkurentsku nadmoć. • Budući da RIS predstavlja deo informacionog sistema preduzeća који sе оdnоsi nа vrеdnovanje. тако i njenih sastavnih jedinica i entiteta. izveštavanje као i vrednovanje resursa.đenje transakcija. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 17 . naročito u dinamičnim uslovima privređivanja locirati njeno pravo izvorište.

• Time se smatra elementarnom komponentom zа efikasno donošenje odlika како zа interne тако i екsтеrnе korisnike informacija. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 18 .NASTAVAK • Smatra se jednim od krucijalnih alata zа snabdevanje kritičnih računovodstvenih / finansijskih informacija u funkciji kreiranja i donošenja kvalitetne poslovne odluke.

INTERNI ZADACI ZADACI EKSTERNI RAČUNOVODSTVA RAČUNOVODSTVA Računovodstvena Računovodstvena analiza analizaiiplaniranje planiranje Računovodstveni Računovodstveni nadzor nadzor SADRŽAJ RAČUNOVODSTVA Knjigovodstvo Knjigovodstvo sa sabilansom bilansom Obračun Obračuntroškova troškova iirezultata rezultata 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 19 .

računovodstvena analiza .računovodstveno informisanje 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 20 .računovodstveni nadzor .računovodstveno planiranje .knjigovodstvo sa bilansima .Računovodstvene funkcije • Računovodstvo obezbedjuje kompleksne informacije za upravljanje i rukovođenje obavljanjem sledećih funkcija: .

Ta posebnost evidence dolazi otuda što je predmet evidentiranja .Šta je knjigovodstvo? • Knjigovodstvo je posebna vrsta evidence. koji deluje na stanje imovine ili sredstava i izvora sredstava ili pojavu prihoda i rashoda. menja imovinu/sredstva ili izvore sredstava. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 21 .svaki poslovni događaj koji je stvarno nastao. koji se može vrednosno izraziti. za koji postoji verodostojna dokumentacija o njegovom nastanku. i s tim u vezi.

Stvaranje osnove za kontrolu rukovanja i čuvanja imovine 4.Pojam knjigovodstva Knjigovodstvo je deo računovodstva (faza) i predstavlja metod sakupljanja. Ciljevi: 1. klasifikovanja. reklasifikovanja i izveštavanja o nastalim ekonomskim promenama na imovini poslovnog subjekta. Stvaranje osnova za analizu 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 22 . registrovanja (beleženja). čuvanja. Stvaranje osnove za kontrolu planskih zadataka 5. Utvrđivanje ili merenje rezultata poslovanja 2. Utvrđivanje ili merenje finansijske strukture – imovinskog stanja 3.

odnosno poslovnim promenama na imovini/sredstvima. sistematizovanja i sintetizovanja dokumenata o ekonomskim. strogo formalna (propisana) kontinuirana evidencija poslovnih događaja. nadzor i analizu poslovanja Knjigovodstveni podaci javljaju se kao rezultat: prikupljanja. jednoobraznim evidencijama dvojnog knjigovodstva.elemente za izradu kalkulacije .uvid u stanje i kretanje sredstava i izvora sredstava firme . izvorima sredstava.Knjigovodstvo . rashodima i prihodima firme • To se obezbeđuje putem: poslovnih knjiga. knjigovodstvenih isprava (dokumenata o poslovnim promenama).utvrđivanje finansijskog rezultata poslovanja .nastavak • Kao dokumentarna. uz primenu kontnih okvira za sintetičke evidencije i kontnih planova za analitičke i subanalitičke 1 evidencije Predavanja RAČUNOVODSTVO 23 . knjigovodstvo obezbedjuje: .elemente za planiranje.

vlastite mogućnosti. Cilj koji se želi postići ne samo pusta želja. Oblikovanje pojedinačnih planova podrazumeva i metodološko usklađivanje s knjigovodstvenim prikazivanjem nastalih (prošlih) ekonomskih promena. u razdobljima koja su predhodila planiranom. te bi se. ili precenjivale. već nešto poznato. najvažnija su podloga računovodstvenog planiranja. govori o ekonomskim promenama koje se očekuju u budućem poslovanju.• • 1 Računovodstveno planiranje za razliku od knjigovodstva. Knjigovodstveni podaci o zbivanjima u poslovnom procesu. Bez takve podloge. Predavanja RAČUNOVODSTVO 24 . postavljeni planovi bili bi nerealni. ili podcenjivale.

knjigovodstveni podaci su najtačniji za praćenje izvršenja planova i predračuna • Knjigovodstvo i finansijski planovi po. pravilu.) . monetarna. procenjeni poslovni dogadjaji i procesi . uključujući devizno tržište idr. tržišna kretanja.u planiranju ne učestvuju samo računovođe . sadrže identičnu strukturu podataka (radi poređenja) 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 25 . a računovodstvenog planiranja budući.rezultat računovodstvenog planiranja su razni predračuni .predmet knjigovodstva su protekli.nastavak • Spesifičnosti u odnosu na knjigovodstvo: .knjigovodstveni podaci su samo deo podataka za računovodstveno planiranje (ekonomska politika.knjigovodstveni podaci su najpouzdaniji za planiranje .rezultat knjigovodstva su razni obračuni .

• Dok svaka pojedina funkcija analizira samo delove poslovnog procesa. kao i pojedine vrste troškova i prihoda. s istovremenim odgovorom na pitanje zašto planirani učinci nisu postignuti.Računovodstvena analiza • jeste idealan spoj podataka što ih daju knjigovodstvo i računovodstveno planiranje. Rezultati računovodstvene analize su neprocenjiva pomoć pri donošenju bilo kojih poslovnih odluka. sastavni je deo svake funkcije. pojedine vrste imovine / sredstava i izvore sredstava. računovodstvena je analiza sveobuhvatna. Analiza. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 26 . kao i planiranje.

objektivnost. . kao i rezultata . teritorijalno i u poređenju sa okruženjem). . .analiza solventnosti (dugoročna spozobnost za izmirivanje dospelih obaveza o roku). vrmenskoj dinamici i po segmentima .analize rezultata na osnovu finansijskih izveštaja koje se prikazuju u napomenama uz finansijske izveštaje (strukturne promene u bilansu firme. adekvatnost kapitala.) 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 27 . obaveza i kapitala.produžetak obrade podataka iz knjigovodstva i računovodstvenog planiranja.restrukturiranje.sektori. analiza ljudskih resursa i dr. počev od analize bilansa (najstariji vid analize) Za banku najvažnije: . ročna struktura plasmana i depozita. nepristrasnost analize bitna za zaključke i odluke o budućim merama (npr.nastavak • • • • Ova računovodstvena funkcija obuhvata: .statusne promene i dr.u Računovodstvenom leksikonu obrađeno je oko 40 pojmova različitih oblika analize.analiza likvidnosti (kratkoročna sposobnost za izmirivanje dospelih obaveza o roku).) analiza je bitna za detaljnije (analitičko) sagledavanje stanja i kretanja imovine.analiza profitabilnosti (stopa profita na uloženi kapital).značajne stavke (po strukturi. .

• Nadzorom prosuđujemo pravilnosti i uklanjamo nepravilnosti. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 28 .• Računovodstvenim nadzorom podstičemo sve učesnike u poslovnim procesima na racionalno gazdovanje i menadžment na racionalno i svrsishodno vođenje poslovne politike.

pre knjiženja kojom se utvrdjuje njihova: potpunost.reviziju (internu i eksternu) Specifičnosti za firme: prema Zakonu o privrednim društvima. firma je dužna da obrazuje : . usklađenost ročnosti depozita i plasmana . . . računska tačnost i zakonitost.organizacionu jedinicu u čijem je delokrugu unutrašnja revizija. .dokumenata o nastalim poslovnim promenama .odbor za praćenje poslovanja firme (odbor za reviziju).kontrolu vođenja poslovnih knjiga u smislu: da sve poslovne promene budu tačno proknjižene. istinitost.kontrolu računovodstvenih izveštaja u pogledu: zasnovanosti na odgovarajućim evidencijama. uredne i međusobno uskladjene.organizacionu jedinicu za unutrašnju kontrolu u čijem je delokrugu kontrola usklađenosti poslovanja firme (npr. . blagovremenosti i zakonitosti. dinarskih i deviznih) . . da poslovne knjige budu ažurne.nastavak • • • Ova računovodstvena funkcija obuhvata kontrolu: . tačnosti. Zakonom o računovodstvu propisana je: obavezna eksterna (nezavisna) revizija finansijskih izveštaja za preduzeća ili firme 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 29 .

računovodstvena analiza i računovodstveni nadzor.Računovodstvene informacije • jesu sinteza svih podataka koje pruža knjigovodstvo. Računovodstveno informiranje jeste prenošenje računovodstvenih podataka i informacija njihovim korisnicima. obuhvataju uže. odnosno šire područje i sadržavaju više ili manje detalja. računovodstveno planiranje. da na toj osnovi odlučuju i upravljaju poslovnim procesom. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 30 . • Ovisno za koje svhe računovodstveni podaci i informacije služe.

blagovremene (kasna informacija-loša odluka) • Računovodstveno informisanje završava se finansijskim izveštajima 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 31 . mesečno. tromesečno. kojima obezbeđuju se: - dnevno. dekadno.nastavak • Krajnji cilj računovodstva (u suštini računovodstvo je informacioni podsistem firme kao poslovnog sistema) • Računovodstvene informacije su informacije. zavisno od namene.prave (relevantne) . godinje (redovni FI) • Bitno je da informacije budu: .potpune i .

institucijama finansijskog tržišta.) . uglavnom. na zadovoljavanje interesa eksternih korisnika (podrčje poslovanja sa drugim.dostavljaju se. eksternim korisnicima (državnim organima.usmereno. bilans uspeha. izveštaj o promenama na kapitalu. stečaj i dr) . izveštaj o tokovima gotovine.kod određenih pravnih lica. jedinstveni za posloni subjekt . vlasnicima. uključujući firme. tj.Organizacioni delovi računovodstva • Finansijsko računovodstvo . prodaja. kreditorima i dr.obavezni su redovni (godišnji) FI i FI u posebnim slučajevima (statusne promene. u okruženju) i obezbeđuje FI opšte namene (i konsolidovane FI) koji su: . 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 32 .osnovni finansijski izveštaji banaka su: bilans stanja. podležu reviziji i objavljivanju . uglavnom. investitorima.strogo formalni (propisani u skladu sa MSFI). napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks.

obezbeđuje tekuće informacije i informacije usmerene na budućnost . porezi po odbitku (razni OPJ) i dr.nije predmet propisa. • Poresko računovodstvo .• Upravljačko računovodstvo .izveštaji su analitički. već interne regulaative . 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 33 . projektima.obezbeđuje informacije internim korisnicima (za efikasno upravljanje i odlučivanje o poslovnim procesima (područje poslovanja unutar firme) . sektorima i dr.u razvoju uporedo sa uvođenjem sistema samooporezivanja • -poreske prijave obveznika. po segmentima. umesto rešenja poreskog organa • – primeri: PDV evidencije. porez na dobit (poseban poreski bilans).

poslovanja. PODATAKA I ČUVANJE PODATAKA I O IZVEŠTAVANJE IZVEŠTAVANJE O NASTALIM NASTALIM POSLOVNIM POSLOVNIM DOGAĐAJIMA DOGAĐAJIMA 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 34 . stanja imovine i priliva i odliva novca. (REKLASIFIKACIJA). 5. 3. CILJEVI CILJEVI 2. 2. ČUVANJE BELEŽENJE. 3. 4. Pružanje podataka za kontrolu izvršenja planskih Pružanje podataka za kontrolu izvršenja planskih veličina.Knjigovodstvo Knjigovodstvo sa sabilansom bilansom RAČUNSKA OSNOVA RAČUNOVODSTVA Sistemom računa. Utvrđivanje rezultata poslovanja u određenom Utvrđivanje periodu. 1. PRIKUPLJANJE. 4. stanja imovine i priliva rezultata i odliva novca. INFORMACIJA registruju. obaveza sopstvenog kapitala na određeni dan. PROVERA. obaveza i Utvrđivanje stanja imovine. PROVERA. Pružanje podataka za kontrolu rada lica koja rukuju Pružanjedelovima podatakaimovine za kontrolu rada lica koja rukuju pojedinim preduzeća. konta. PRIKUPLJANJE kvantitativno se odražavaju. rezultata poslovanja u određenom vremenskom vremenskom periodu. O NASTALIM POSLOVNIM ekonomske transakcije DOGAĐAJIMA u preduzeću 1. i sopstvenog kapitala na određeni dan. 5. KLASIFIKACIJA KLASIFIKACIJA (REKLASIFIKACIJA). pojedinim delovima imovine preduzeća. Pružanje podataka za planiranje rezultata Pružanje podataka za planiranje poslovanja. Utvrđivanje stanja imovine. prate. ZADACI ZADACI PRIKUPLJANJE. veličina. BELEŽENJE.

kao i nastalih prihoda i rashoda koristi dvostrana konta • Svaki poslovni događaj. obaveza i kapitala. odnosno promena zapisuje se tako što se jednak iznos knjiži na određenom kontu (ili kontima) na strani “duguje” i istovremeno na strani “potražuje” drugog (ili drugih) konta (ravnoteža knjiženja) • Opšteprihvaćeno je da je dugovna strana na levoj a potražna na desnoj strani konta 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 35 .Sistem dvojnog knjigovodstva • Opšte poznat sistem evidencije koji za prikaz stanja i promena imovine.

Bitna pitanja za VAS! Šta Šta se se vrednuje? vrednuje? POSLOVNA POSLOVNA Poslovni subjekt? Poslovni subjekt? TRANSAKCIJA TRANSAKCIJA -NOVAC-NOVAC- Kada Kada treba treba izvršiti izvršiti vrednovanje? vrednovanje? Koji Koji novčani novčani iznos iznos treba treba dodeliti dodeliti onome onome što što se se vrednuje? vrednuje? Kako Kako treba treba da da bude bude klasifikovano klasifikovano ono ono što što se se vrednuje? vrednuje? 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 36 .

OBLIK ? 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO IZVORI EKONOMSKI RESURSI (IMOVINA)=KAPITAL (SOPSTVENI + POSAJMLJENI) 37 .

RAČUNOVODSTVENA JEDNAČINA SREDSTVA SREDSTVA 1 = OBAVEZE OBAVEZE + VLASTITI VLASTITI KAPITAL KAPITAL Predavanja RAČUNOVODSTVO 38 .

(kratkotrajna.dugotrajna) (kratkotrajna.dugotrajna) (fiksna.IMOVINA IMOVINA POSLOVNA POSLOVNA IMOVINA IMOVINA AKTIVA AKTIVA PASIVA PASIVA Stalna Stalna sredstva sredstva Sopstveni Sopstveni (vlastiti) (vlastiti) kapital kapital Obrtna Obrtna sredstva sredstva Pozajmljeni Pozajmljeni kapital kapital (Obaveze) (Obaveze) (fiksna.trkuća) trkuća) 1 NEPOSLOVNA NEPOSLOVNA IMOVINA IMOVINA Predavanja RAČUNOVODSTVO 39 .

materijalna imovina .DUGOTRAJNA IMOVINA NEMATERIJALNA MATERIJALNA -istraživanje i razvoj .ulaganja u vrijednosne papire materijalna imovina .depozit (polog kod firme) .predujmovi FINANCIJSKA IMOVINA .potraživanja za upisani ali neuplaćeni kapital .potraživanja od prodaje na dugoročni kredit .predujmovi 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 40 .kaucije u pripremi DUGOROČNA POTRAŽIVANJA .postrojenja -patenti (licencije) .nekretnine (zemljišta -osnivačka ulaganja i građevinski objekti) -koncesije .oprema -zaštitni znak .udjeli u povezanim poduzećima .potraživanja od povezanih poduzeća .ostala dugotrajna -ulaganje na tuđoj imovini .

od povezanih poduzeća .kaucije .tekući računi -gotovi proizvodi .od države .akreditivi -proizvodnja .blagajna -rezervni dijelovi .mjenice .od zaposlenih .kratkoročni krediti .devizni računi -nedovršena proizvodnja .depoziti .od osigurava.žiro-račun -sitan inventar .od kupaca . društva .KRATKOTRAJNA IMOVINA ZALIHE POTRAŽIVANJA FINANCIJSKA IMOVINA NOVAC U BANCI I BLAGAJNI -materijal .čekovi .prijelazni računi -kupljena roba 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 41 .

ostale obveze Predavanja RAČUNOVODSTVO 42 .kratkoročni krediti . i zadr.dugoročni .obveze za vrijednosne papire .obveze prema dobavljačima .ostale obveze krediti . dobitak 1 dugoročne obveze kratkoročne obveze .IZVORI IMOVINE (PASIVA) VLASTITI IZVORI (KAPITAL) TUĐI IZVORI (OBVEZE) dioničarski premije na emitovane dionice rezerve dobi.

BILANS STANJA Stalna Stalna sredstva sredstva Sopstveni Sopstveni kapital kapital Obrtna Obrtna sredstva sredstva AKTIVA AKTIVA 1 Pozajmljeni Pozajmljeni kapital kapital = PASIVA PASIVA Predavanja RAČUNOVODSTVO 43 .

000 € 7.000 10.000 €+3.000 €+3.AKTIVA AKTIVA A A = PASIVA PASIVA = Sk+O Sk+O 7.000 Sk Sk = A-O A-O 10.000 €-3.000 € 10.000 € = 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO 44 .000 € 7.000 €-3.000 €€ 10.000 €€ = 7.

Pozicije aktive u bilansu redaju se prema principu____________________. _______________je proces registrovanja poslovnih promena sa (glavnim) ciljem utvrđivanja periodičnog finansijskog rezultata. dospelost. 3. Ova promena će izazvati: a) promene u strukturi aktive b) promene u strukturi pasive c)povećanje pozicija aktive i pasive 5. desnoj ili potražnoj. ____________ pokazuje izvore finansiranja. 8. 9. 1 Predavanja RAČUNOVODSTVO nabavnoj.000. gotovina 1. 7. 4.000. Načelo troška nalaže da imovina treba da se knjiži po svojoj _______________________ vrednosti. koja bi se ispravila unošenjem gubitka na stranu______________. 9.000. Mogućnost izmirenja dospelih obaveza u svakom trenutku naziva se _____________ a rok isplate obaveza______________ 8. 10. aktive. Ukoliko je sopstveni kapital 10. a u pasivi_______________________________________. Pretpostavka ___________________ _________________ podrazumeva da treba knjižiti samo one poslovne promene koje se mogu izraziti u novcu. Banka odobrava preduzeću kredit i uplaćuje mu 2. 3. Knjigovodstvo.Pitanja: 1. 6.__________________________ je dvostrani pregled imovine (sredstava) preduzeća.000.000. opadajućeg perioda dospelosti. obaveze 5. a ______________ oblik u kome se imovina nalazi. Bilans stanja. U sukcesivnom bilansu stanja ova promena bi izazvala neravnotežu zbira aktive i pasive u iznosu od 2. 4. a prodalo je za 8. a pasive na ____________strani.000. c: 5. 10. pasiva. aktiva. 2.000. zalihe 9. 5. 6.000 izračunati iznos osnovnih sredstava ________ 7. rastuće likvidnosti. Odgovori: 1. 2. Početno stanje na kontima glavne knjige knjiži se za pozicije aktive na __________ strani. Preduzeće je nabavilo robu u vrednosti od 10.000. levoj ili dugovnoj. novčane jedinice 45 . likvidnost.