You are on page 1of 16

Maganda

ng
Hapon..

Makinig nang
mabuti.
Huwag maingay.
Huwag magulo.

Huwag
lumipat
Makibahagi
sanang upuan
talakayan.
Mag-recite.

Sumulat nang salita o


parirala o simbolo na
magbibigay kahulugan
o maglalarawan sa
salitang pag-ibig.

Sino ang nakaranas na sa inyong


umibig?
Ano ang naramdaman ninyo
nang maranasan ito?
Ano ba ang tamang edad para
matutong umibig ang
kabataang tulad ninyo?

Tandaan:
Hindi dapat gawing prayoridad ang
pakikipag-relasyon sa kapwa
kabataan.
Ang gawing prayoridad ay ang
pagmamahal o pag-ibig sa magulang
o pamilya at ang pagpapahalaga sa
edukasyon
o pag-aaral.

Ang pag-ibig ay
sadyang
makapangyarihan.

Anong uri ng pag-ibig ang ating


pag-uusapan?

Ang Pag-ibig sa
Tinubuang
Lupa

Ang pag-ibig din ang


dahilan kung bakit
marami tayong mga
bayaning di nagdalawangisip na ibuwis ang buhay
alang-alang sa kapakanan
ng ating Inang Bayan.

Anong mga salita


ang maaaring iugnay
sa pamagat ng
akdang babasahin?

Bakit mahalagang magkaroon ng damdaming


nasyonalismo ang mga mamamayang Pilipino?

Buksan ang aklat at basahin ang


Alam Mo Ba p.67 na may kinalaman
sa mga ilang pangyayaring naganap
noong ika-19 na siglo na nagbunsod
sa pagsilang ng diwang nasyonalismo
ng mga Pilipino.

Bilang kabataan,
paano mo
maipapamalas ang
iyong pag-ibig sa
iyong lupang
tinubuan?

Sagot:
Napakahalagang maisabuhay ng
kabataang Pilipino ang mga gawaing
nagpapakita ng pagmamahal sa
Inang Bayan tulad ng pagpapahalaga
sa mga kultura at natatanging
kalinangan ng ating bansa, ang
pagsunod sa mga alituntunin nito at
pagkakaroon ng damdaming
nasyonalismo o maalab na

Mahalagang Tanong:
Bakit mahalagang pnatilihing buhay ang
mga tulang lumaganap noong panahon ng
Hapones bilang isa sa mga genre ng
panitikan mula noon hanggang sa
kasalukuyan at sa darating pang panahon?
Bilang kabataan, paano mo mapapanatili
ang iyong pag-ibig sa iyong tinubuang
lupa?

Bakit sinabi ni
Bonifaciong ang
Pag-ibig sa
tinubuang lupa ang
pinakadilang pagibig?

Pagbasa sa akda

paglalagom

Bilang kabataan, paano mo


mapapanatili ang iyong pagibig sa iyong tinubuang
lupa?