You are on page 1of 26

Tonggak Pendidikan UNESCO

LOW SUET FIN


JABATAN ILMU PENDIDIKAN
IPGK ILMU KHAS

Tonggak Pendidikan UNESCO

4 Tonggak Pendidikan
Belajar untuk mengetahui
(Learning to know)
Belajar untuk untuk membuat
(Learning to do)
Belajar untuk hidup bersama
(Learning to live together)
Belajar untuk menjadi
(Learning to be)

Belajar untuk mengetahui


to provide the cognitive tools required to better
comprehend the world and its, and to provide an
appropriate and adequate foundation for future
learning

Menyediakan keperluan kognitif yang


diperlukan untuk memahami dunia yang rumit
& kompleks. Seterusnya menyediakan asas
yang sesuai dan mencukupi untuk
pembelajaran masa depan

Belajar untuk mengetahui


Menguasai alat untuk belajar
Belajar untuk memahami dunia persekitaran
supaya boleh menjalani kehidupan,
berkomunikasi dengan orang, mengekalkan
identiti, menguasai kemahiran untuk
dapatkan kerja.
Ia disokong oleh pemahaman, pengetahuan
& penemuan (discovery)

Belajar untuk mengetahui


Mengalakkan sifat ingin tahu intekletual
Pembelajaran lebih menyenorokkan
Pemikiran yang kritikal
Mempunyai penilaian yang tersendiri
(independent judgements)

Belajar untuk mengetahui


Semua kanak-kanak mesti diberi peluang
untuk belajari Sains dan menggunakan Sains
sepanjang hayat mereka.
Pendidikan menengah & universiti sediakan
alat untuk penggunaan sains sepanjang
masa kerana Sains berubah mengikut masa.

Belajar untuk mengetahui


Individu yang berpendidikan kini perlu diberi
pendidikan umum (general education) yang
luas & berpeluang belajari beberapa subjek
secar mendalam.
Pendidikan umum: belajar bahasa lain
supaya boleh berinteraksi, komunikasi &
biasa dengan subjek lain. Boleh terima
pengetahuan bidang lain

Belajar untuk mengetahui


Bermakna: belajar bagaimana untuk
membelajari sesuatu melalui individu
penumpuan perhatian (one's
concentration), kemahiran mengingat
(memory skills) & kebolehan untuk
berfikir (ability to think)

Belajar untuk mengetahui


Penumpuan Perhatian
Kanak-kanak mesti belajar bagaimana
menunpukan perhatian terhadap orang &
objek persekitaran.
Dibuat lalui peluang pembelajaran yang
biasanya dalam kehidupan mereka
(permainan, lawatan kerja amali Sains).

Belajar untuk mengetahui


Kemahiran Mengingat
Penting untuk mengutip maklumat sertamerta yang didapati daripada media secara
spontan.
Terdapat maklumat yang perlu "learned by
heart.
Kemahiran mengingat mesti dipupuk sejak
bayi

Belajar untuk mengetahui


Kemahiran berfikir
Pentingkan penyelesaian masalah yang
praktikal & pemikiran abstrak.
Proses pedidikan melibatkan induktif &
deduktif penaakulan
Proses memikir adalah prose sepanjang
hayat & perlu dipertingkatkan melalui
pengalaman hidup.

Belajar untuk untuk membuat


to provide the skills that would enable
individuals to effectively participate in the
global economy and society
Menyediakan kemahiran yang membolehkan
individu melibatkan diri secara berkesan
dalam ekonomi & masyarakat yang bertaraf
global.

Belajar untuk untuk membuat


Bagaimana pendidikan dapat melengkapkan
individu dengan maklumat & kemahiran yang
diperlukan untuk melakukan sesuatu
pekerjaan pada masa depan.
Yang penting ialah hasilkan inovasi
menggunakan pengetahuan yang ada.
Bukan lagi melakukan sesuatu yang rutin
sahaja

Belajar untuk untuk membuat


Perlu ada kompeten peribadi (personal competence).
Kompeten peribadi dinilai dari gabungan kemahiran &
bakat, kemahiran yang diiktiraf, cara bersosialisasi,
sikap inisiatif dan kesanggupan hadapi risiko.
Gabungan kemahiran interpersonal & profesional
Kemajuan teknologi telah alihkan banyak kerja fizikal
kepada yang perlukan kemahiran teknologi.

Belajar untuk untuk membuat


Alihan dari industri kerja fizikal ke perkhidmatan
Kandungan pendidikan harus sesuai dengan
keperluan sesebuah negara.
Matlamat utama pendidikan ialah menyediakan
individu yang mampu ambil bahagian dalam
pembangunan secara formal & informal. BUKAN
lakukan kerja fizikal saja.
Pendidikan seharusnya memupuk inisiatif peribadi
individu untuk libatkan diri dalam pembangunan
masa depan

Belajar untuk hidup bersama


to expose individuals to the values implicit within
human rights, democratic principles, intercultural
understanding and respect and peace at all levels of
society and human relationships to enable individuals
and societies to live in peace and harmony.
Mendedahkan individu kepada semua nilai yang
terdapat dalam hak manusia,syarat demokratik,
pemahaman inter kebudayaan & saling menghormati
& mencintai keamanan pada semua peringkat
masyarakat serta hubungan manusia supaya individu
dapat hidup dalam keadaan yang aman dan hormoni.

Belajar untuk hidup bersama


Kehidupan manusia menjadi semakin terancam
disebabkan oleh pemusanahan manusia sendiri
dan media yang dapat menyebarkan maklumat
dengan senang & pantas.
PUNCA: manusia biasanya overestimate kebolehan
diri dan suka persaingan
Pendidikan seharusnya mendidik individu elakkan
daripada berkonflik atau selesaikan masalah secara
aman.

Belajar untuk hidup bersama


Peranan pendidikan:
Peringkat pertama: ajar kanak-kanak sedar tentang
bangsa lain (discovery other people)
Peringkat kedua (pendidkan sepanjang hayat):
galakkan mereka libatkan diri dalam projek umum
tanpa kira bangsa untuk capai matlamat yang sama.
(towards common goals)

Belajar untuk hidup bersama


Discovery other people
Sedarkan & ajar pelajar tentang perbezaan manusia
(human diversity)
Memupuk kesedaran tentang kesamaan dan saling
kebergantungan antara manusia
Sekolah seharusnya menekan 2 aspek di atas

Subjek: geografi dunia, bahasa negara lain &


kesusasteraan bangsa lain, sejarah.

Belajar untuk hidup bersama


Discovery other people
Ajar pelajar lihat sesuatu daripada perspektif orang lain
Sikap empati
Pengiktirafan tentang hak orang lain
Galakkan pelajar beri kritis yang membina dan memenuhi
perasaan ingin tahu
Banyak gunakan teknik forum, perbincangan & dialog
Guru sebagai role model

Belajar untuk hidup bersama


Towards common goals
Wujudkan projek supaya semua individu
dapat tranformkan cara kehidupan & nilai
yang dibawa bersama sepanjang hidup
kepada apa yang umum antara mereka.
Contoh: SUKAN

Belajar untuk hidup bersama


Towards common goals
Pendidikan sepatutnya menyediakan peluang yang
mencukupi sejak awal lagi untuk pelajar projek
kolaboratif. Contoh: SUKAN atau AKTIVITI
KEBUDAYAAN
Guru dan murid juga boleh melibatkan diri dalam
projek.

Belajar untuk menjadi


to provide self analytical and social skills to enable
individuals to develop to their fullest potential psychosocially, affectively as well as physically, for a allround complete person
Menyediakan self analytical & kemahiran sosial yang
membolehkan individu mengembangkan potensinya
secara maksimum dari aspek sosial & fizikal demi
menjadi individu all-rounded yang lengkap.

Belajar untuk menjadi


Pendidikan mesti boleh menyumbang
kepada perkembangan manusia yang
lengkap iaitu:fikiran & badan (mind &
body), kebijaksanaan (intelligence),
kesensitifan, suka kepada kecantikan
(aesthetic appreciation), berspirit
(spirituality).

Belajar untuk menjadi


Semua manusia perlu diberi pendidikan
yang membolehkan mereka
memperkembangkan cara pemikiran &
penilaian yang kritikal dan tersendiri
supaya mereka boleh membuat
keputusan yang terbaik dan seterusnya
mengmabil tindakan yang betul dalam
kehidupan mereka.

Belajar untuk menjadi


Tujuan pendidikan ialah membolehkan
individu menyelesaikan masalah dirinya, buat
keputusan & menanggung tanggungjawab
Pelajar perlu dididik untuk hadapi semua
jenis masyarakat.
Pelajar perlu ada sumber & kebijaksanaan
untuk memahami dunia dan bersikap fairminded & bertanggungjawab