You are on page 1of 7

SOALAN TUTORIAL

TOPIK 4
Peranan Guru Pakar dalam
membantu perkembangan Guru
Novis (permulaan) di sekolah

pengetahuan dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam Pdp. • Ciri-ciri : menyerlahkan diri secara profesionalisme.GURU PAKAR • Guru yang mempunyai kemahiran. dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya . idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.

tak kreatif. kurang berupaya menangani tugas harian. masalah penyesuaian diri dengan realiti sekolah dan bilik darjah.GURU NOVIS (PERMULAAN) • Guru yang selepas baru tamat memulakan kursus perkhidmatan perguruan di Institut Pendidikan Guru atau universiti. • Ciri-ciri : pasif. belum mencapai tahap yang dikehendaki oleh sekolah. .

.Berpegang teguh dengan Kod Etika Keguruan • Tanggungjawab terhadap rakan dan profesion  Sentiasa membantu guru yang baru dalam profesion keguruan.

• Cara pengurusan aktiviti Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO).Sikap sedia berkongsi • Cara pengurusan suasana dalam bilik darjah. . • Cara pengurusan tingkah laku muridmurid.

Pakar rujuk bagi PdP • Guru novis punya masalah dalam mengajar. minta nasihat guru pakar .

• Menambah baik aktiviti PdP yang disediakan guru novis. . • Menunjukkan sikap prihatin akan keperluan guru novis.