You are on page 1of 26

Brain Sk

etching
Disediakan oleh:
Josephine Wong Siew Jeng
Shirley Lee Chin Won
Wong Chiew Wee

DEFINISI
Satu teknik penjanaan idea dengan menggu
nakan lakaran
Mendapatkan idea dengan melakar dalam k
eadaan senyap

CIRI-CIRI  Dijalankan secara berkelompok yang dudu k mengiring meja ataupun dalam bentuk b ulatan  Kedudukan antara individu perlu berjarak untuk menjaga kesulitan  Pernyataan masalah yang ingin diselesaika n .

 Lakar idea secara individu pada kepingan k ertas besar  Menjelaskan lakaran idea tersebut  Bertukar tempat dan sambung melakar lak aran orang lain .

 Kemudian. tiada penjelasan dan tambah id ea pada lakaran orang lain  Akhirnya. suatu idea yang baik dengan me ngambil kira idea orang lain akan diputusk an .

.

Peranan guru menggunak an Brain Sketching dalam proses pdp .

• Sebagai fasilitator • Membantu murid berfikir secara logik • Memberi peluang kepada murid-murid u ntuk menjana idea yang bagus • Membantu murid berfikir secara kritis da n kreatif • Mengaplikasikan brain skecthing ke dala m semua subjek .

Kekuatan/Kelemahan .

Kekuatan • Memberi peluang kepada murid-murid untu k menyelesaikan sesuatu masalah • Memberi peluang kepada murid-murid untu k memahami dan membina idea dalam mas a yang ditetapkan • Menjana idea yang kritis dan kreatif yang be rbeza dalam kumpulan • Memberi peluang kepada murid-murid untu k berkomunikasi antara satu sama lain .

Sejarah. Matematik dan l ain-lain • Kos perbelanjaan yang kecil (Kertas. pens el) • Saling menyumbang idea .• Mewujudkan semangat kerjasama antara ahli-ahli dalam kumpulan • Kemampuan untuk membuat keputusan yang terbaik • Boleh diaplikasikan ke dalam semua subj ek seperti Sains.

Kelemahan • Permainan ini memakan masa yang agak panjang • Segelintir murid-murid tidak dapat menjana idea tanpa bimbingan guru • Guru perlu peka terhadap idea-idea yang dijana oleh murid-murid • Persefahaman susah untuk diwujudkan jika muri d-murid tidak mampu menjana idea • Brain sketching ini tidak sesuai dengan murid tah ap I .

Cara Pengendalia n “Brainsketching” .

Pernyataan Masalah 4 Orang 8 orang Meja Ruang Sendiri .

CONTOH Penyataan Masalah: Bagaimana menghasilkan bo tol air yang lebih berkualiti ? .

Botol Air .

HURAIA N HURAIA N SATU MINIT: DALAM KEADAAN SENYAP HURAIA N HURAIA N .

1 minit PROSES INI SECARA SENYAP Lakara n Lakara n Lakara n MENGIKUT PUSINGAN JAM SECARA SERENTAK Lakara n Lakara n Lakara n Lakara n Lakara n .

HURAIA N HURAIA N HURAIA N HURAIA N HURAIA N HURAIA N SATU MINIT: DALAM KEADAAN SENYAP HURAIA N HURAIA N .

 Menambah idea  Merangsang idea baru Lakara n Lakara n Lakara n Lakara n Lakara n Lakara n Lakara n Lakara n .

Lakaran Dikumpul Lakaran Lakaran Lakaran LakaranLakaran Lakaran Lakaran Lakaran .

CONTOH IDEA DIKUMPUL .

Kategori Penilaian Pemilihan Lakaran Lakaran Lakaran LakaranLakaran Lakaran Lakaran Lakaran .

HURAIA N HURAIA N PILIHAN TERAKHIR HURAIA N .

BAGAIMANA MENGELAKKAN PENJAJAHAN DAN CAMPUR TANGAN KUASA LUAR .

Retrieved from ht tps://www.net/THNKAMS/braing sketchin Brain Sketching for Idea Development and Future Narrativ es.leadersagainstroutine. (2002.sketching/ RUJUKAN .net/publication/2276691 73_Brainsketching_and_H ow_it_Differs_from_Brains torming Brain Sketching.a.researc hgate. Retrieved from ht tp://www. March).).co (n. Retrieved from m/BrainSketching ht tps://www.mycoted.nl/ brain. Retrieved from ht tp://www.Brain Sketching.slideshare. Brainsketching and How it Differs Fro m Brainstorming.