You are on page 1of 31

MGA KAKAILANGANING KAKAYAHAN

para sa

IKA-21 SIGLO

Mga Layunin:
Naipaliliwanag ang kakailanganing

kakayahan para sa ika-21 siglo(21st century


skills)
Nailalahad ang mga paraan sa paglinang ng
mga kakailanganing kakayahan para sa ika21 siglo(21st century skills)
Nailalapat ang mga kakailanganing
kakayahan para sa ika-21 siglo sa
pagpapaunlad ng pagtuturo at pagkatuto.

Gawain A
Basahin ang kasunod na sitwasyon. Pagusapan at patunayan kung ang proseso ay
nagpapakita ng kakailanganing kakayahan para
sa ika-21 siglo.
Paksa : Pangangalaga ng mga Hayop na
Nanganganib
Maubos
(Endangered
Species)

Sitwasyon:
Ipinakita ng guro ang isang talahanayang
naglalaman ng talaan ng ibat ibang uri
ng hayop na nanganganib nang maubos ,
at ang kalagayan ng mga ito. Mula sa
talaan, pinapili
ng guro ang bawat
pangkat ng tatlong hayop na nakapukaw
ng kanilang interes.

Sinabi ng guro sa mga mag-aaral na


kopyahin mula sa talahanayan ang mga
impormasyon tungkol sa tirahan ng
mga
hayop,
kung
saang
bansa
matatagpuan ang mga ito, at 2-3
dahilan kung bakit nanganganib na
maubos o mamatay ang mga ito.

Mula
sa
3
hayop,
pinapili
ng
guro
ang
.
bawat pangkat ng isang hayop na
lamang. Ipinaguhit niya ito sa isang
oslo paper batay sa mga pamantayang
kaniyang ibinigay. Sa ilalim ng
larawan sinabi ng guro na isulat ng
bawat pangkat ang mga impormasyon
na kanilang kinopya
mula sa
talahayanan. Ipinalagay niya ang
drowing sa isang frame.

Pagkatapos, ipinapaskil ng guro sa


bawat pangkat ang kanilang drowing
saan mang bahagi ng klasrum. Ang
kinalabasan
,
ang
klasrum
ay
nagmistulang galeriya ng mga hayop
na
itinuturing
na
nanganganib
maubos. Hinikayat ng guro ang mga
mag-aral na ipaliwanag ang kanilang
drowing
at
magbigay
ng
ilang
impormasyon tungkol sa kanilang
iginuhit na hayop.

Inaasahang sagot
EH DI WOW! - kung nalinang ang 21st

century skill sa lahat ng gawain


WEHH DI NGA kung ilan lamang sa
ginamit na paraan ang nakalinang ng
21st century skills.
WALEY - kung ang lahat ng gawain ay
hindi luminang sa 21st century skills.

21 21

(video)

Analysis
Aling bahagi ng video ang

nagkaroon ng bisa sa inyo?

Analysis
Aling bahagi ng video ang may

pagkakatulad sa naunang sitwasyon? Alin


ang may pagkakaiba?

CASE CLASS

VIDEO CLASS

Kinopya ng mga mag-aaral ang


impormasyon mula sa ibinigay na
talaan ng guro.

Sinagot ng mga mag-aaral


ang sa katanungan sa
pamamagitan ng pangangalap
ng impormasyon.

Binasa ng mga mag-aaral ang mga


kinopyang impormasyon.

Iniulat ng mga mag-aaral ang


kanilang mga natuklasan .

Isinagawa ng mga mag-aaral ang


gawain batay sa kani-kanilang
kakayahan.

Pangkatang gawain.

Gumuhit ang mga mag-aaral ng


larawan batay sa ipinakitang
impormasyon .

Gumamit ang mga mag-aaral


ng ibat ibang medya sa
presentasyon ng kanilang
awtput.
RAPATAN2015

Analysis
Sa nakalipas na sampung taon mayroon ka na

bang 21st century skills?Ibahagi.


Paano ka makakaangkop sa hinihinging 21st
century skills batay sa iyong napanood.

Educating for the


unknown for what
might come, for
nimble ways of
thinking about it

The Digital
Native

http://www.billlouden.com/technology2

VIDEO CLASS

21
CENTURYSKILLS
CRITICAL THINKING
AND PROBLEMSOLVING
st

Students answered a
problem
question and gathered
information to answer
the
problem.
Students reported their
findings to a mixed
group.

COMMUNICATION

Students worked in
teams.
Students made a

COLLABORATION
CREATIVITY
RAPATAN2015

We wont know what


children would know 10
years from now, so
inquiry is the process
children learn how to
learn and apply those
skills in the learning of
everything for the
future

http://www.billlouden.com/natives1.jpg

21st classroom is
highly augmented with
technology that allows
kids to be one on one.
Its like to have a play
time rather than to
have people sitting
around with a teacher
in front.

CENTURY
SKILLS
CRITICAL THINKING
AND
PROBLEM-SOLVING
21 st

INSTRUCTION
Teacher poses a
problem and
Asks students to solve
it or
Research for answers.

COMMUNICATION

Teacher raises an issue


or
topic and students
express
their ideas with varied
media.

COLLABORATION

Teacher provides a task

80% of us educating for


the past, 15 % for today
and only few of us are
looking for tomorrow.
In looking for
tomorrow, you need to
be creative, use
imagination, take risk

THE K+ 12 GRADUATE

Kolaboratibong Gawain
Kumuha ang pangkat kulay rosas at asul na
meta cards.
Sa kulay rosas na meta cards, isulat ang mga
kakayahang iyong ginagawa sa pagtupad ng
inyong tungkulin. Sa asul na meta cards, isulat
ang pang- 21st siglong mga kakayahan na
inyong sinisimulang gawain.
Isaayos ang malikhaing awputs sa kalahati ng
manila paper.
Ipaskil ang awput.
Ang napiling tagapagasalita ay mag-uulat.

Above and Beyond


(video)

MARAMING SALAMAT
SA INYONG PAKIKINIG
AT PAKIKIISA.