You are on page 1of 34

EVROPSKI UNIVERZITET –

SVEUČILIŠTE BRČKO; TEHNIČKI
FAKULTET – DRUMSKI SAOBRAĆAJ
SEMINARSKI RAD
PREVOZ OPASNIH MATERIJA
(ADR)
Mentor:
Doc. dr. Boro Dakić, dipl. inž. saob.
Samra

Autor:
Emini
(010/16-DS)

1. UVOD
Opasnim materijama smatraju se sve one materije
koje u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili
rukovanja mogu da izazovu posljedice štetne
po
zdravlje ili okolinu. Zbog navedenog negativnog
uticaja ovakvih materija, njihov transport mora biti
organizovan po određenim pravilima kako bi
rizik
od nezgoda
bio
minimalan, odnosno da
posljedice već nastale nezgode budu svedene na
najmanju moguću mjeru. Opasne materije se češće
javljaju u drumskom transportu u odnosu na druge
vidove transporta. Različitim mjerama pokušava se
smanjiti učešće drumskog transporta u ukupnom
transportu opasnih materija, a na račun povećanja
transporta opasnih materija u riječnom, pomorskom
i željezničkom transportu.

TOKU PREVOZA OPASNIH
MATERIJA
Da bi broj nezgoda sa opasnim robama bio što
manji kao i njihova težina, potrebno je utvrditi
određena pravila ponašanja svih lica koja sa
njima dolaze u kontakt, ili mogu na njih da utiču
na bilo koji način. Sa tim ciljem 1954. godine
Ujedinjene Nacije su formirale ekspertski tim koji
je dao preporuke kako stvoriti jedinstvene
kriterijume koji se odnose na obilježavanje,
klasifikaciju vozila, uređaje na vozilima i dozvole.
Na osnovu ovih preporuka, 1957. godine UN je
napravio sporazume koji su postali obavezujući za
sve potpisnike sporazuma.

 ADN – riječni saobraćaj.  ICAO-TI – vazdušni saobraćaj.  RID – željeznički saobraćaj.Danas imamo sporazume kao što su:  ADR – drumski saobraćaj.  IMDG-CODE – pomorski saobraćaj.  .

.

ADR  Transport opasnih materija u drumskom saobraćaju regulisan je kroz ADR sporazum (European Agreement concerning the Goods by Road). moguća su izuzeća ili posebna pravila koja će važiti na teritoriji pojedinih zemalja. godine ratifikovala (potvrdila) tadašnja SFRJ.2. Svi potpisnici ovog sporazuma dužni su da prilagode nacionalne propise tako da oni ne budu u suprotnosti sa ADR-om.1. su pravila propisana ADR-om ista za sve. Iako . International Carriage of Dangerous Ovaj sporazum je 1972. Do sada 41 država je ratifikovala ADR sporazum.

godine. Ova razlika predstavlja veliki problem za sve prevoznike koji se bave međunarodnim transportom opasnih materija kao i za strane prevoznike koji transportuju opasne materije kroz ili u našu zemlju. ako znamo da se sam ADR mijenja svake dvije godine kako bi se prilagodio novim zahtjevima u transportu opasnih materija. . Poslijednji propis o transportu opasnih materija u našoj zemlji donijet je 1990. onda je jasno da se za 17 godina stvorila značajna razlika između nacionalnih propisa i ADR-a.

3. uputstva za ambalažu i pakovanje. klasifikacioni kod. . klasa. uputstvo za mješovito pakovanje. broj listice opasnosti. ambalažna grupa.itd. posebni propisi. kakvo se vozilo koristi. Utvrđivanje UN broja je važno jer je njime opasna materija u potpunosti definisana. a to znači da su za tu materiju poznati: zvanični naziv. granične količine. KLASE OPASNIH ROBA PREMA ADR-u  Utvrđivanje klase kojoj pripada opasna materija ili roba omogućava nam dodjela UN broja toj materiji ili robi. Poznavanje UN broja je važno jer ne dozvoljava slobodna tumačenja vezana za manipulaciju opasnim materijama od strane bilo kog učesnika u transportnom lancu.

freon. eksplozivne materija i sl.) Klasa 3 zapaljive tečnosti (benzin. hlor i sl. nezapaljivi i netoksični gasovi (ugljen dioksid. boje i lakovi i sl. gasovi za upaljače i sl.1. sumpor. zapaljive čvrste materije (šibice. argon) Klasa 2.) Klasa 2. kerozin. i to: Klasa 1. a na osnovu kriterijuma utvrđenih u ADR-u. agregatnog stanja i stepena opasnosti.1.        U zavisnosti od hemijskih osobina. kompresovani vazduh. supstance podložne samozapaljivanju (bijeli ili žuti fosfor i sl. zapaljivi gasovi (upaljači. vatromet.) Klasa 4. kiseonik. eksplozivi (municija.2. sve opasne robe su raspodeljene na 13 klasa koje su označene do broja devet. toksični gasovi (gasovi za fumigaciju.3. puder i sl.) Klasa 4.) Klasa 2.) .

roba koja je opasna kad je vlažna (sirovine za proizvodnju acetilenskog gasa i sl.)  Klasa 9. korozivne materije (akumulatori. kiseline i sl. medicinski otpadi i sl.1. razna opasna roba (sva opasna roba koja nije navedena u klase 1-8)  .)  Klasa 6. septički otpadi. radioaktivni materijali  Klasa 8.1.)  Klasa 5. hemikalije za bazene i sl. organski peroksidi (očvrščvaći)  Klasa 6.)  Klasa 5. zarazne materije (uzorci krvi.2. oksidatori (neki izbjeljivači.poljoprivredni insekticidi i sl.Klasa 4. otrovi(pesticidi.)  Klasa 7.

4. OBILJEŽAVANJE VOZILA Slika 2. Tabela za obilježavanje vozila koja prevoze opasne materije .

.sabijen gas.  3.zapaljive tečnosti.  9.ostale opasne materije . . .  4. . oksidirajuće materije ili organski peroksidi.  6. Oznake opasnosti (oznake u gornjem dijelu table)  Prva cifra predstavlja glavnu (osnovnu) opasnost:  2.otrovne materije.  8.zapaljive čvrste materije  5. .nagrizajuće (korozivne) materije. .

2 . 9 . .opasnost od eksplozije. 8 . tj.oksidirajuće delovanje.osnovna opasnost nije pojačana 1 .otrovnost.oslobađanje gasova zbog pritiska ili hemijske reakcije (najčešće izazvana vodom ili vlagom).korozivnost.zapaljive čvrste materije 5 .opasnost od spontane energične reakcije.           Druga i treća cifra predstavljaju dodatne opasnosti i imaju sledeće značenje: 0 nema dodatnih opasnosti. 3 .zapaljivost tečnosti (para) ili gasova. 4 . 6 .

izuzev slučaja kada se radi o cisternama.5 i 6. Same table moraju da budu čitljive i poslije 15 minuta provedenog u plamenu.  SVE JE PRIKAZANO NA SLICI 3. Kod cisterni table se ne skidaju ni kada su prazne. . Slovo „X“ u gornjem dijelu table – Opasnost o burne reakcije sa vodom. Table se skidaju kada se u vozilu ne nalazi opasna materija. već samo u slučaju kada su cisterne bile na čišćenju tovarnog prostora.4.

Slika 3. Obilježavanje vozila: vozilo-cisterna s istom materijom u svim komorama .

Obilježavanje vozila: Teretno vozilo s demontažnom cisternom .Slika 4.

Slika 5. Obilježavanje vozila: Vozilo s opasnim materijama .

.

godine broj listice opasnosti ne predstavlja broj klase opasne materije. Dimenzije listica su 250x250mm po ADR-u. . Po ADR-u iz 2007. dok listica opasnosti se odnosi na transport opasne materije. i nema nikakve veze sa etiketom koja se nalazi na samom proizvodu. Etiketa na proizvodu se odnosi na upotrebu samog proizvoda.5. LISTICE OPASNOSTI  Listice opasnosti prikazane su na sljedećim slikama. dok naš zakon predviđa dimenzije listica 300x300mm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5. Uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti. Isprava o prevozu. 4. 1. 2. TRANSPORTNA DOKUMENTA PRI PREVOZU OPASNIH MATERIJA  Prilikom transporta opasne robe u vozilu se moraju nalaziti slijedeći dokumenti. Certifikat za vozilo. Odobrenje za prevoz. Potvrda o osiguranju robe. 3. . 6.6. Certifikat za vozača.

1.6. i jeziku zemlje koja ga je izdala. Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija. Ispisuje se na engleskom. CERTIFIKAT ZA VOZAČA  Certifikat koji dobijaju vozači je utvrđenog sadržaja i oblika. radioaktivnih materija i vozače cisterna. . francuskom ili njemačkom. Izdavanje certifikata vrši ovlašćena ustanova. Prihvata se bez prevođenja u svim državama potpisnicama ovog sporazuma do isteka njegove važnosti (pet godina). Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija.

.

francuskom ili njemačkom. Ispisuje se na engleskom. . Neophodno je znati da za određene opasne materije konstrukciono izvođenje vozila mora biti usklađeno sa zahtjevima Dodatka B. ADRa. Prihvata se bez prevođenja u svim državama potpisnicama ovog sporazuma do isteka njegove važnosti (jedna godina). CERTIFIKAT ZA VOZILO  Pregled vozila i izdavanje odgovarajućeg certifikata vrše ovlašćene ustanove prema zahtjevima i kriterijumima koji su dati u ADR-u.2. i jeziku zemlje koja ga je izdala.6.2.

 ABS kočioni sistem i odgovarajući sistem za trajno kočenje. “Šlemer”).  Ovakvim certifikatom je precizno definisana namjena vozila.  odgovarajući baterijski prekidač strujnih krugova (npr. odnosno tačno se zna kakvim materijama se smije tovariti ovakvo vozilo.  tahograf (VDO u “S” izvođenju).  .Posebno se ističe kontrola zahtjeva koji se odnose na:  električne instalacije (kablovi i razvodne kutije u “S” izvođenju).  limitator brzine (VDO).