You are on page 1of 19

VISOKA ŠKOLA ZA PRIMIJENJENE I PRAVNE NAUKE „PROMETEJ“ BANJA LUKA

VISOKA ŠKOLA ZA PRIMIJENJENE I PRAVNE NAUKE „PROMETEJ“ BANJA LUKA PREDUZETNIČKA AKTIVNOST SA OSVRTOM NA MARKETING

PREDUZETNIČKA AKTIVNOST SA OSVRTOM NA MARKETING PLAN PREDUZEĆA

Mladen Jegdić

Uvod

Marketing plan je pisani dokument ili nacrt na osnovu kojeg se sprovode i nadziru marketing aktivnosti u preduzeću ili organizaciji.

Marketing plan je plan svih marketing aktivnosti u procesu stvaranja i isporuke potrošačima željenih prizvoda i usluga.

Marketing je proces stvaranja kupaca, pa je definisanje marketing strategije tim jedan od najvažnijih segmenata biznis plana.

Marketinško istraživanje je podrška razvoju, primjeni i ocjenjivanju strategija i programa akcija.

.

Marketing plan kao dio biznis plana

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat.

Marketing plan je integralni je dio biznis plana i ima manji obim od biznis plana.

Marketing plan opisuje strateške ciljeve preduzeća koji će se postići putem specifičnih marketing strategija i taktika, uz potrošača kao polaznu tačku.

Marketing plan kao dio biznis plana

Marketing plan - najznačajniji dio biznis plana kojim budućem investitoru treba da pokažete da stvarno razumijete i poznajete tržište.

Istraživanje tržišta je proces sakupljanja, obrade, klasifikovanja i analize brojnih podataka o kupcima, grani i konkurenciji, koji treba da bude realizovano prije započinjanja biznisa / uvođenja neke nove strategije u već postojećem biznisu;

Obim

ciljnog tržišta-

treba da sadrži profil

kupca/potrošača, grane i konkurencije.

Svrha marketing plana

Svrha marketing plan u biznis planu ogleda se kroz predlaganje rješenja za sledeće zadatke:

utvrditi potrebe potrošača, što se postiže istraživanjem tržišta;

odrediti ciljna tržišta na kojima će preduzeće da posluje;

utvrditi konkurentske prednosti preduzeća i na tim prednostima definiše tržišnu (marketing) strategiju;

pomoći u izboru optimalne kombinacije karakteristika prizvoda, cijena, kanala distribucije i promocije (marketing mix) kako bi preduzeće odgovorilo potrebama i željama kupaca.

Vrste marketing planova

Marketing planove možemo razvrstati prema:

predmetu koji obuhvataju (strategijske poslovne jedinice; linije proizvoda; pojedinačne proizvode ili marke i pojedina tržišta).

vremenskom periodu koji pokrivaju (kratkoročne; srednjeročne; dugoročne)

prema strategijskom fokusu (strategijske, taktičke; operativne)

Elementi marketing plana

Marketing plan se sastoji od sljedećih elemenata:

Sažetak;

Vizija i misija preduzeća;

Opis projekta;

Analiza situacije;

Ciljevi marketinga;

Strategije marketinga;

Marketing program;

Marketing budžet;

Organizacija;

Plan realizacije;

Kontrola sprovođenja plana.

Sažetak (rezime)

Rezime marketing plana predstavlja

definisanje

cilja marketinga, tj. koji su ciljevi promocije.

Rezime plana je kratak sadržaj najvažnijih elemenata cijelog plana. Ima uvod, glavne dijelove marketing plana i izjavu o troškovima sprovođenja plana.

Rezime marketing plana bi trebalo započeti izvršnim rezimeom, tu treba predstaviti osnovne ciljeve koji se žele ostvariti sa određenim proizvodom, kao i načini na koje će se ti ciljevi ostvariti.

Vizija i misija

Vizija predstavlja mapu puta koja pokazuje put koje preduzeće namjerava da preuzme u svom razvoju i jačanju svog poslovanja.

Misija

treba da da odgovor na sledeća

pitanja:

Šta je naš posao?

Šta želimo da bude naš posao u budućnosti?

Šta bi trebalo da bude naš posao?

Situaciona analiza

Treba da pokažete gdje ste u trenutku pripreme marketing plana i šta se dešava u vašem poslovnom okruženju i kako ono utiče ili može da utiče na vaše poslovanje.

Situaciona analiza obuhvata:

Analiza grane djelatnosti; Analiza prodaje; Analiza konkurencije; Analiza kupaca; SWOT analiza;

Analiza dosadašnjih marketing aktivnosti.

Marketing ciljevi

Precizno definisanje svih marketing ciljeva i vrijeme za koje ih treba realizovati.

Prilikom definisanja ciljeva treba imati u vidu pravilo postavljanja ciljeva a to je da: ciljevi moraju biti iskazani brojčano, da su vremenski ograničeni i realni ili ostvarivi.

Ciljevi marketinga mogu biti:

Finansijski (tržišno učešće, obim prodaje, profit, stopa prinosa na uložena sredstva i dr.);

Nefinansijski (satisfakcija potrošača i ostalih stejkholdera, lojalnost i zadržavanje

potrošača, unapređenje imidža

i dr.);

Marketing strategija

Marketing

strategija predstavlja

način

na

firma namjerava da ostvari zacrtane ciljeve.

koji

Marketing

strategijom

konkurenciju.

se

diferencirate u odnosu na

To

možete

postići

najnižim

cijenama,

performansama

proizvoda,

kavalitetom,

najboljim dizajnom.

najboljim

prestižom,

Marketing strategija prati 3 osnovna elementa i to:

Ciljno tržište; Profil kupca;

Način dolaženja do kupca (strategija osvajanja kupaca).

Organizacija

Planiranjem organizacije se specifiraju očekivani rezultati tako da organizacija može znati kakva će situacija biti na kraju planskog perioda.

Utvrđuju

se

sredstva

potrebna

za

sprovođenje

planiranih aktivnosti tako da se može razviti budžet.

Opisuju se aktivnosti koje treba preduzeti tako da se može dodijeliti odgovornost za sprovođenje plana,

Definišu se aktivnosti za praćenje i kontrolu rezultata tako da je moguće obaviti korekciju.

Primjena i kontrola

Svaki marketing plan treba da sadrži neki mehanizam kontrole, koji treba da pokaže da li se ciljevi ostvaruju prema planu ili ne.

Kontrola nam daje sledeće smjernice:

šta je potrebno popraviti kako bi potrošači bili zadovoljni;

omogućava brzinu reakcije;

Osnovna obilježja kontrole su:

signal preduzeću ako treba odustati od plana;

neizostavan je dio marketing plana;

pomaže upravi mjeriti rezultate, prepoznati probleme ili varijacije u izvedbi koje treba ispraviti.

Zaključak marketing plana

Zaključak marketing plana treba da nam pruži siže osnovnih smjernica marketing plana.

Sumiranje svih prednosti kako u internom, tako i u eksternom okruženju.

Jednom rečenicom bi se moglo reći: sumiranje prednosti, troškova, profita i konkurentnih prednosti konkretnog plana i procjena uspješnosti plana.

Marketing miks

Marketing

miks

je

jedan

od

glavnih

koncepata

u

modernom marketingu. Predstavlja “skup marketing instrumenata koje firme koriste u ostvarivanju svojih marketing ciljeva na ciljnom tržištu” Makarti je dao klasifikaciju varijabli na četiri osnovne:

  • 1. Proizvod;

  • 2. Cijena;

  • 3. Promocija;

  • 4. Distribucija.

Finansije

Osnova

i

za

finansijski

dio

istraživanje tržišta.

marketing

plana

je

svakako

Prvo se utvrđuju svi troškovi koji će proisteći iz odabrane poslovne ideje. Procjena ulaganja može se vrlo realno utvrditi, jer se odnosi na tekući period.

Podrazumijeva se analiza pozitivne nule koja uključuje procjenu prihoda, relevantne fiksne i varijabilne troškove za proizvod u razdoblju pokrivenom marketing planom.

Neophodno je sačiniti i projekciju prihoda i rashoda za najmanje 5 godina poslovanja, sa svim varijantama koje se mogu dogoditi.

Analizirajući finansijski dio marketing plana može se donijeti procjena vrijednosti i izvodljivosti poslovne ideje.

ZAKLJUČAK

Marketing plan je ključna komponenta efektivnosti upravljanja biznisom.

Barijere za dobar marketin plan mogu biti konfuzija izmedju marketing strategije i taktike, kao i shvatanje da je marketing izolovana poslovna funkcija udaljena od ostalih poslovnih aktivnosti preduzeća.

Uspješno marketing planiranje u uslovima savremenog tržišta pretpostavlja postojanje jasno definisane vizije i misije firme, politike, strateških ciljeva i taktika.

HVALA NA PAŽNJI!