You are on page 1of 31

|  |


 
|  

O  
  

 
 
 2 


 

  
  

 

 

O 
 

  

 
 
 !

O 
 
 
 
  
"#
$
  
 
|   
m m

m m

m m m m

m m m

m m m

m m
m m

m m m

 mmm
 mmm
|  % $ 

% $ &'& (%&& )

* 
 

+ 
 ,  - 

R R R
 
R
 
R R
R


 
  , |  
 
# 
 
+     

 R
#
   
+ |'   
+ |'  
+ ) 

 

 R 

  
 
 R 
 R
 
 R R 
 
 
  

 
 
|  
  R R R
 
! 
 
 R R
 
%R

R !

 
" 
#" 
  $$
 

 R " R
 " |  *
  


R
R &

R '(
  )

' 
R & R
( 
R & 
 * + ' ( , '- (

R
 

|  
 

O 
 

   

   
+ 
 
    )(&
 '  .
+ 
 )(& 
)(&
      


.
+ 
 )(&
 
)(&
      


.
+  
  
 
)(& )(&
|  
 

/ 
+ 
    
+ |  
+ 0  

 

  

   

 ,"12345673421
) ,3241657"3241
 ,34267512143"
 ,"13254467213
|  |  


R 
R
)

& . 

 
 
 R

 
 *
 
 R
 R
 
 
R


 

  

    


|  0  

 

  

   

 

 

 

 

   

  
|  0  
R/
R 
R
0
)
 *
 
 R R/ R
 
 1  R/ 
 R 
    
 R 

  R
   R R  R R  R
#"  
0 
  


 
 
0  R


R


|  
 

| 

 ,  
  
 $8  

 
  
 &
 
 
  ,
+ 
 
 $
+ 
 
 $

|  
 
   $  
  

    9 
  

 8    9 
 8 

 $
|  
 

8 ,:;
+;-;
-

* /

a + + +

b c d e f g

*  ,

 *
    $  

 *  '$  


|  
 
8 ,:;
+;-;
 *
    $  
  
 
  
 
 
 
   
 
 
 
< $
 


   8 
  
 '
 
=>   8  
  
emente expr. =( a * b + c - d + e / f + g)

Prioriti =(maxint maxint maxint maxint maxint maxint maxint)


|  
 

8 ,:;
+;-;
emente expr. =( a * b + c - d + e / f + g)

Prioriti =(maxint maxint maxint maxint maxint maxint maxint)

Construire arbore: a goritm recursiv.

. dac expresia curent este vid subarbore e curent este vid (ni )

. a tfe se caut e ementu cu prioritate minim din expresia curent

. se creeaz un nod rdcin pentru subarbore e curent

. fiu stng este subarbore e obinut prin reprezentarea subexpresiei din stnga
e ementu ui curent

. fiu drept este subarbore e obinut prin reprezentarea subexpresiei din dreapta
e ementu ui curent
|  
 
8 ,:;
+;-;
emente expr. =( a * b + c - d + e / f + g)

Prioriti =(maxint maxint maxint maxint maxint maxint maxint)

' '

:;
 ;-; : ;-;
 ;

a * b + c a
(maxint maxint maxint) (maxint)
|  
 
8 ,:;
+;-;
emente expr. =( a * b + c - d + e / f + g)

Prioriti =(maxint maxint maxint maxint maxint maxint maxint)

' '

: ;-; : ;-;
 ;
 ;
() () b + c
() () (maxint maxint) 

|  
 
8 ,:;
+;-;
emente expr. =( a * b + c - d + e / f + g)

Prioriti =(maxint maxint maxint maxint maxint maxint maxint)

' '

: ;-; : -
 ; ; ; ;d + e / f + g
(maxint maxint maxint maxint)
|  
 


    9 
  
 
8 ,

     9 
 8 

 $+ % % ,

 :;
+ ;-;
:;
';-;
|  
 

 , 
  

 
 
  $
<

  
  
 $ 8 
     
 
 
 
|  
 

32
1"4
'
4

3"
: 4-

3 "
; ;
4 ;
3

2 1 " 4 
|  
 '  

1R 2"

1& 2"

1R
/2"

1&R"2"

3456*))))

.
R 
 % 
7 R R 

 
R R -

& R  R&R + 
 
R R 
.  &R 

& R
 R


R R R
 "

 R

R R


|  
 '  
" RR "
R 89
R


R ' R
"
  R 
R
'  RR 
R
 R &
R 
R
 %  
R.
   RR
R

 ' R) 1 ++
# R "8 9
 ::-'*)7(
::-'+*)7(
:+:-
::-8 R9'+* R++7(
::-
::-8 R9'+*) R++7(
R-8 R++93456

|  
 '  
 &
 
R.

 "& RR 
)
#" 1
8 9::;;8 9::
 ' +*'1'++
8'*98'9
89:<):


 ++

 R
R


|  
 '  

R =7 
R 
R "
R 89


R &
 .
&
89
 . 
 
R +* 1 ++
&
 8 9
&
8 9
 . 

& . 

 8 .9

 

 
R =7 .*
 
R =7 .+*

R


|  
 '  

 &= 
. "%

R 

R
%
%89

%8+*9:<):
 &= 
. %
 &= 
. %


|  
 '  
 R

 
 
# R "

 :+:-

 +
 
7(
::-

 
 
7(
::-

 
 
7(
::-

 
 

R|  
 '  

 R =
 = 
. 
 
 

R>? >

 
>?>$ R =
 = 
. 
R =
 = 
. 


|  
 '  

&

 "% 8*))9

R 8*))9


=7 =R R

R><
@% 
 .R  R
 &R R -<
>
/R% 

=7 =R R
   RR
 RR % $


R 7 

=7 =R R
R =7 )
*
R&
 & 
. % 
 "& R

8)9:<):
 &= 
.
=7 =R R

R><
A & 
.  R-?>

 % 

R><
B  
. -<
>
R =
 = 
. 
=7 =R R


=7 =R R

R><
B % R-?C2D<
>
=7 =R R|  
 '  

| ,
+ 
 
  
   

+ 8 ,
r 7 +
+ ""
4"

  $ 


+  
+ $   
+ $