You are on page 1of 11

Muqaddimah Anggaran Dasar

Muhammadiyah
Atina Rosydiana
Bachisatul Badiah
Qory Kresnawardani Rizky Aulia
Witari Rezeki N
Septi Berlian Hamza
Ekky Rahmawati
Arina Fikriya

Sejarah Perumusan disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusuino sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok-pikiran pokok-pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kyai Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhamnadiyah di kota Yogya pada tahun 1950.A. .

akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi Makin kuatuya berbagai pengaruh dari luar yang langsung atau tidak berhadapan dengan faham dan keyakinan Muhammadiyah Dorongan disusunnya preambul UUD 1945 . 3.. 4.Sebab dirumuskannya. 2. 1.. Belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampak¬kan gejala menurun.

Fungsi Muqaddimah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai "Jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan persyarikatan Muhammadiyah" .B.

3.C. BerTuhan dan Ibadah serta tunduk dan ta'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk. 2. Matan atau Isi Pokok 1. terutama manusia (tauhid) Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat-iradat) Allah atass kehidupan manusia (bermasyarakat) Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari pada hukum yang manapun juga .

aman. damai. terutama ummat Islam. ummat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian. persaudaraan dan gotong-royong 5. makmur dan bahagia hanyalah dapat diujudkan di atas dasar keadilan. Masyarakat yang sejahtera. tiaptiap orang.4. kejujuran. wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci 6. Menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu. Maka dengan berkat dan rahmat Allah dan didirong oleh firman Allah dalam al-Qur'an (semangat berorganisasi) .

7. Menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasul-Nya. Nabi Muhamnad saw. guna mendapatkan karunia dan ridla-Nya (islam yang sebenarbenarnya) .

yang disusun dengan “majlis-majlis” serta berdasarkan “syura” (muktamar) dengan tujuan dapatlah diantarkan ummat manusia ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'im” dengan keridlaan Allah .Kemudian terbentuklah Muhammadiyah sebagai GERAKAN ISLAM pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912.

.TAFSIR Hidup manusia harus mentauhidkan Allah. Hanya hukum Allah satusatunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan pengatur 1. BerTuhan. Hidup manusia adalah bermasyarakat 3. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah 2.

4. terutama Perjuagan Nabi Muhammad saw . Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam lyang sebenar-benarnya adalah wajib. sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan ishlah kepada sesama manusia 5. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan para Nabi.

6. Seluruh perjuangan mengarah ke satu tujuan Muhammadiyah. Perjuangan mewujudkan maksud dan tujuan di atas hanya akan dapat tercapai apabila dilak¬sanakan dengan berorganisasi 7. yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya .