You are on page 1of 64

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HİZMETLERİ
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK
BİRİMLERİ
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK
BİRİMLERİ

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri
4857 İş Kanunu’nun 81 maddesi
gereğice çıkartılan
27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
ile düzenleme altına alınmıştır.

İş Kanunu Madde 81İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları
işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi,
iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin
ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik
hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi
sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve
derecesine göre;
a) Bir işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gerektiğinde
diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan
bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı
görevlendirmekle,
yükümlüdür.

bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi. işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını. ..İş Kanunu madde 81-(Devamı)……. Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz. İşverenler.

iş güvenliği uzmanları ve işverence görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri. işyerinde kurulacak sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri. görevlendirilecek personelin eğitim ve nitelikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.İş Kanunu madde 81-(Devamı)……. araç. İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde görevlendirilecek işyeri hekimleri. sayısı. çalışma şartları. işe alınmaları. yetki ve sorumlulukları. eğitimleri ve belgelendirilmeleri. gereç ve teçhizat. görev. ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar ile bu birimlerde bulunması gereken personel. görevlerini nasıl yürütecekleri. .

çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin işyeri hekimliği hizmetleri gördürülür. işyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak da kullanılabilir . üçüncü fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında.İş Kanunu madde 81-(Devamı)…………… Kanuna veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri.

. işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi.İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İş Yasası’nı 81 maddesi gereğice çıkartılan 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ile düzenleme altına alınmıştır. işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla. İSGB oluşturmakla.  Yönetmelik MADDE 5 – (1) İşveren. iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi. bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Görüleceği üzere yönetmelikte
işveren yükümlülüğü aşağıda
belirtilen ve iş mevzuatının hemen
hemen her alanında yer alan
hususları kapsamaktadır. Bu
düzenleme aslında İş Yasasının İş
Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
hükümlerinin başlangıcı olan 77.
maddenin bir tekrarıdır.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İş Yasının 77. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında
belirtilen;

“İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve
gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla
yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri
karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması
gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda
bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini
vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve
esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
hükmünün bir tekrarıdır.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 Başta İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile İşyeri
Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik
Birimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yola çıkarak
İşverenin yükümlülüklerini aşağıdaki başlıklar altında
toplayabiliriz.
 1- Önlem Alma
İş güvenliği önlemlerini almak
2-Araçları Sağlama
Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak.
3- Eğitme
İş güvenliği konusunda işçileri eğitmek.
4-İzleme ve Denetleme
İşçilerin iş güvenliği kurallarına uyup uymadıklarını kontrol
etmek.
5) Teknik ilerlemenin getirdiği sağlık ve güvenlik koşullarını
sağlama
6) İş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli olanı yapma

İSGB ve OSGB  İşverenlerin belirtilen bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla. . gerek bu yükümlülüklerin bir kısmının doğrudan yerine getirilmesi gerekse danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işyerinde 2 önemli elemanın görevlendirilmesi yönetmeliklerin aslını oluşturmaktadır.

Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir.” Bu yükümlülük. işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet alarak da yerine getirebilir.İSGB ve OSGB “madde 5 – (2) İşveren. birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını işyerinde. Bakanlıkça belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde. .

50 ve daha fazla işçi çalıştırılmasıdır. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturulması ya da hizmetlerin işyeri dışında kurulu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden alınmasının ön koşulu.İSGB ve OSGB BULUNMASI GEREKLİ İŞYERLERİ İşyerinde. . 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde öncelikle İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturulmalı ya da hizmetler işyeri dışında kurulu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden sağlanmalıdır.

. İşyerinin sanayiden sayılması durumunda da bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilecektir.İSGB ve OSGB BULUNMASI GEREKLİ İŞYERLERİ Bu durumda işyerinin risk grubu ile sanayiden sayılıp sayılmamasına bakılmaksızın İşyeri Hekimi görevlendirilecektir.

işyeri sağlık ve güvenlik birimi personelinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlar. ● Ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alınması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. işverenin sorumluluğunu etkilemez. . ● İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri. İşveren.İSGB ve OSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ● İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden işveren sorumludur.

İSGB ve OSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren.  c) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamakla.  .  a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla.  b) İSGB personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamakla.

yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmekle. görev.  d) İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için.İSGB ve OSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  ç) İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerde görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri. Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla.  .

.İSGB ve OSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  e) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerin ulaşabilmesini sağlamakla.  f) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği. yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler ile işbirliği içerisinde yapmakla.  yükümlüdür.

işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır.  . yeni işveren işçinin kişisel sağlık dosyasını talep eder. İşçinin işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde. önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.İSGB ve OSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren. evraklar belirlenen yeni süreye uygun olarak saklanır. Çalışma ortamından kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Başkanlığının vereceği karara göre 10 yılı aşması halinde.

 Bu defterin. suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir.  Onaylı defter. .  Defterin aslı işveren. onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur. işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır.İSGB ve OSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  (6) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının.  (7) İşyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet alınan kurumların İş Kanununa göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren sorumludur. istenmesi halinde.  seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe.

. YETKİ. SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV. sorumluluk ve yetkiler vermektedir. SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  İşyeri Hekimi ile İş Güvenliği Uzmanına görev. YETKİ.İSGB ve OSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV.

İSGB ve OSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşte. . İş Güvenliği Uzmanının doğrudan yerine getirilmesi gereken hususların dışındaki unsurların tamamlanmamasından doğacak yükümlüklerde Uzmanın sorumlu tutulmamasının belgelendirilmesi noterden onaylı deftere bu hususların yazılması ile belgelenmiş olacaktır. Noterden onaylı deftere yazılan bu hususlar aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanının çalışmalarına da ayrıca daha bir önem kazandıracaktır.

. Gerektiğinde diğer personelden amaç.İSGB – İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi. hemşire. en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer sağlık personelinden oluşur. acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyenidir. sağlık memuru.

 istihdamı zorunludur.  b) En az bir iş güvenliği uzmanı.  a) En az bir işyeri hekimi.  c) En az bir diğer sağlık personeli. .  OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan. işyeri dışında kurulu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden de alabilir.OSGB – KURULUŞ VE NİTELİKLER İşveren hizmeti oluşturacağı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi vasıtasıyla sağlayabileceği gibi.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinde. tercihen binanın giriş katında olmalıdır. kolay ulaşılabilir.İSGB ve OSGB – BİNA VE DONANIM  İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İşyeri sağlık ve güvenlik birimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte. . 12 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım odası ile Sanayiden sayılan işyerlerinde sekiz metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur.

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde.  En az 10 metrekarelik muayene. 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur. .İSGB ve OSGB – BİNA VE DONANIM  ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri. 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale.

. Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri.İSGB ve OSGB – BİNA VE DONANIM  ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri. 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen nitelikte olmalıdır.

f) Küçük cerrahi seti. m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir). s) Tekerlekli sandalye. perde v. c) Otoskop. enjektör. ı) Tartı aleti. o) Buzdolabı. b) Tansiyon aleti. g) Paravan.b.İSGB ve OSGB – BİNA VE DONANIM  EK 1: İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop. h) Refleks çekici. r) Negatoskop. e) Işık kaynağı. k) Dil basacağı. d) Termometre. gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri. ş) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması . ç) Oftalmoskop. l) Keskin atık kabı. n) Seyyar lamba. ğ) Muayene masası. p) EKG cihazı. j) Pansuman seti. ö) İlâç ve malzeme dolabı. i) Boy ölçer.

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi .İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRME  Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.  Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.

sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat. sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat.İSGB ve OSGB  İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri  İşyeri hekimleri.  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine. sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat. bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar. . buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika.  a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine. buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika. buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika.  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine.

 c) (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde. buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 5 dakika.  b) (B) sınıfı belgeye sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde.  İş güvenliği uzmanları. ayda en az 12 saat. ayda en az 36 saat. buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 10 dakika.  görev yaparlar.  (5) Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı ile üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı eklenir.  (4) Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı ile üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı eklenir. ayda en az 24 saat.  a) (A) sınıfı belgeye sahip olanlar bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde. bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:  a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine.  (6) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı ile üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı eklenir.İSGB ve OSGB  İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri  İş güvenliği uzmanlarından. .  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine.  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine. buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 5 dakika.

Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. .İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRME İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur.

sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna.İşçilerin hak ve yükümlülükleri  İşçiler.  İşçiler. işveren veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara uymakla. tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmakla. . sağlık muayenelerine. bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmakla. kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işveren veya işveren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.  b) İSGB veya işletme dışından hizmet alınan birimlerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmakla.  a) İşyeri hekimi. iş güvenliği uzmanı.  c) İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara. işverene karşı yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi için.  yükümlüdürler.  ç) Makine.

İSG HİZMETLERİ Görevleri  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri.  c) Eğitim.  ç) İlkyardım ve acil müdahale. .  a) İşçilerin sağlık gözetimi. sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla.  d) Kayıt ve istatistik.  b) Çalışma ortamının gözetimi.  görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. danışmanlık ve bilgilendirme.

 Çalışma ortamının gözetimi  Çalışma ortamının gözetimi.İSG HİZMETLERİ  Görevler İşçilerin sağlık gözetimi İşçilerin sağlık gözetimi. işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar. işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve bilgilendirilmelerini sağlar.  Eğitim. işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar.   . danışmanlık ve bilgilendirme  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü konuda danışmanlık yapar.

.  b) İşyerinde.İSG HİZMETLERİ  İlkyardım ve acil müdahale  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi. yangın. ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri ve uygulamaları organize eder.  (3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden sağlanması. Bu süre içerisinde.  (2) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi. yürütür ve ilgili diğer birim. işyerlerinde İlkyardım Yönetmeliğine göre yeterli sayıda ilkyardımcı bulundurulması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. ilkyardımcı olarak görevlendirilecek kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonu yapar. işyerindeki çalışma süresince açık bulundurulur. doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumları belirler. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. yeterli sayıda ilkyardımcı görevlendirilir.  a) İşyerinde kaza. Acil durum planının hazırlanmasını.

iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını değerlendirerek kaynaklarını belirler ve bunlara yönelik tedbirleri geliştirir. işçiler ve temsilcileri ile varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulunun. hastalık ve sağlık sorunları ile ilgili yapılan başvuruların günlük ve aylık kayıtları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları.  (3) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri. işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri. işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler 10 yıl süreyle saklanır. işçilerin sağlık bilgileri.  (2) İşçilerin sağlığının çalışma şartlarından etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde. yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçlarının. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar. iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde Ek-2’de belirtilen örnek formları kullanır. zararlı ve tehlikeli madde kayıtları kullanılır.İSGB ve OSGB  Görevleri  Kayıt ve istatistik  (1) İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler.  (4) İşveren. gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlar. ilkyardımcı bulundurulması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. işe devamsızlık.  (5) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri. . işyerinde meydana gelen bütün iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydeder ve bunlarla ilgili rapor hazırlar. işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında.

Onaylanan plan işyerinde ilan edilir.İSGB ve OSGB  Yıllık çalışma planı  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi. . yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır. Bir nüshası işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır.

Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir. Bu bilgiler. bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler. .İSGB ve OSGB Yıllık değerlendirme raporu İSGB ve OSGB’ler. çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene.

posta: İşkolu: İşçi sayısı : Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam: Yapılan çalışmalar : a) Risk değerlendirmesi : b) Ortam ölçümleri : c) İşe giriş muayeneleri : ç) Periyodik muayeneler : d) Radyolojik analizler : e) Biyolojik analizler : f) Toksikolojik analizler : g) Fizyolojik testler : ğ) Psikolojik testler : h) İlkyardım ve acil müdahale : ı) Meslek hastalığı : i) İş kazası : j) Eğitim çalışmaları : k) Diğer çalışmalar : Tarih İş Güvenliği Uzmanı İmza İşyeri Hekim İmza .: Adresi: Tel ve Faks No.EK-3 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU İşyerinin : Unvanı: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.: E .

 (4) İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar. Ek-3. durum hizmet alan tarafından beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir.  (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir. Ek-4 ve Ek5’teki örneklerine uygun olarak düzenlenir.  (5) Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin feshi halinde. OSGB’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.  (3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Sözleşmeler. OSGB’lerde çalışan işyeri hekimi. diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç işgünü içinde. diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya OSGB’lerce Bakanlığa gönderilir. Nüshalardan biri işverende. . biri OSGB’de kalır. iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile OSGB arasında sözleşme imzalanır.İSGB ve OSGB  Görevlendirme belgesi ve sözleşme  (1) İSGB’lerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında.

. işyerinin teknik ve idari bilgileri ile işçilere ait tıbbi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken. işveren tarafından görevini yapmaktan alıkonulamaz.İSGB ve OSGB Mesleki bağımsızlık  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi personelinin mesleki bağımsızlığı korunur. ürünler. İşveren. Gizlilik ilkesi  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi personeli. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi personeli. maddeler ve işin yapılışı ile ilgili bilgilere ulaşmasını sağlar. bu personelin malzemeler.

 İşyeri hekimlerinin görevleri  (1) İşyeri hekimleri. hijyen. duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak. toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak.  a) Rehberlik ve danışmanlık.  2) Kantin. iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür. yatakhane.  4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.  . kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları. yemekhane.  3) İş sağlığı.  1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek.

  .  6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak. gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak. alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.  7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek.5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.  8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.

 . kronik hastalığı olanlar. meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar.  4) Hassas risk grupları.İşyeri hekimlerinin görevleri  b) Sağlık gözetimi.  2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek. uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek. portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak. 1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.  5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak.  3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek. birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin. madde bağımlılığı olanlar.

 7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak.  8) Gerekli laboratuar tetkikleri. işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek.   . bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak. bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak. sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek.  9) Yıllık çalışma planını. ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.b) Sağlık gözetimi. bağışıklama çalışmaları yapmak. işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir. radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak. bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek. 6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre.

 İşyeri hekimlerinin görevleri  c) Eğitim ve bilgilendirme.  3) İşyeri yöneticilerine. iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine.  4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.  2) İş sağlığı.  . hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak.  1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak. .  6) Yöneticilere.  3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.  4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.  2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle.  1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.ç) İlgili birimlerle işbirliği. iş sağlığı ve güvenliği. bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık.  5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. hijyen. kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmaktır. b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak. gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek. .İSGB ve OSGB İşyeri hekimlerinin yetkileri      İşyeri hekimlerinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir. gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. a) İşyeri bina ve eklentilerinde. çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek. c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak.

İSGB ve OSGB İş güvenliği uzmanlarının görevleri         İş güvenliği uzmanları. kişisel koruyucu donanımların seçimi. makine ve diğer teçhizatın durumu. işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım. kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: a) Rehberlik ve danışmanlık. 1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak. . temini. seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması. 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak. kullanımı. bakımı. b) Risk değerlendirmesi. c) Çalışma ortamı gözetimi. muhafazası ve test edilmesi konularının. bakımı. 1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak. gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. organizasyonu ve uygulanması.

tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.  1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak. yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek.  2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.  d) İlgili birimlerle işbirliği. kaza. . acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. bilgilendirme ve kayıt.  2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. doğal afet. 2) İşyerinde kaza.  ç) Eğitim. yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak.  1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak.

seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları. b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak. c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak. ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.İSGB ve OSGB  İş güvenliği uzmanlarının yetkileri       (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir: a) İşyeri bina ve eklentilerinde. çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek. gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek. gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim. . Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

 (2) İş güvenliği uzmanı. görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak zorundadır. iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren vekilince. bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde.İSGB ve OSGB  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri  (1) İş güvenliği uzmanları. işverenin ve işyerinin meslek sırları. iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. . Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur . gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır.  (3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter. İşyerinde yapılan denetimlerde. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur. bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken. Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar. ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır. isg hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde.  a) En az bir işyeri hekimi. en az 10 metrekarelik muayene. sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.  (3) OSGB’ler. aynı işyeri hekiminin.  (4) OSGB. isg hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı.  b) En az bir iş güvenliği uzmanı.  (6) OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. istihdamı zorunludur. 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur. . birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alamaz. 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale.OSGB – OSGB KURULMASI  Ortak sağlık ve güvenlik birimi  (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan.  (5) İsg hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla. hizmet sunulan işyerine.  (2) Birinci fıkrada sayılan kişiler.  c) En az bir diğer sağlık personeli.

Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. . Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz. teorik kısmı 180 saatten.  (2) İşyeri hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Uygulamalı eğitimler işyeri hekimi ve Uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.EĞİTİMLER VE SINAVLAR  Eğitim ve Sınavlar  İşyeri hekimlerinin eğitimleri  (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri.

bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.  (2) İş güvenliği uzmanlarından. . (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta. (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler. (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda. İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri  (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler. en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.  (3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ VE  İş güvenliği uzmanlığıSINAVLARI belgesi     (1)İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir: a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. mimar veya teknik elemanlara. 1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis. en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları. mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri. iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis. Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir. mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara. mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis. . 2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ VE SINAVLARI İş güvenliği uzmanlığı belgesi b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.  2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis.  1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis.  Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir. . mimar veya teknik elemanlara. mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ VE SINAVLARI İş güvenliği uzmanlığı belgesi c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis. mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir. .

 b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ VE SINAVLARI  İş güvenliği uzmanlığı belgesi (2) Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis.  .  (3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.  c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı. mimar veya teknik elemanlardan.  iş güvenliği uzmanlığı belgesi Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.  a) Sahip olduğu belge ile en az dört yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı.

Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar. Ek-4’teki örneğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler.  (2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir.  (2) Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ VE SINAVLARI  Eğitim katılım belgesi (1) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından.  .  (3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. yenileme eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz.   Sınavlar (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır. eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.

10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası. hizmet sunulan işyerine. b) En az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. işyeri hekimliği hizmetini. sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. işyerinin tehlike sınıfı. (2) TSM. işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. . 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır. a) En az bir işyeri hekimi. (5) TSM’ler 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalı ve Ek1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır. Bu birimlerde.TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ          Toplum sağlığı merkezinin nitelikleri (1) TSM’lerde işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için. (4) İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla. (3) TSM.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ  Görevlendirme belgesi ve sözleşme (1) TSM’lerden işyeri hekimliği hizmeti alınması durumunda il sağlık müdürlüğü ile işveren arasında sözleşme imzalanır. Ek-3 ve Ek-4’teki örneklerine uygun olarak düzenlenir. diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde TSM’lerce Bakanlığa gönderilir.  (2) TSM’lerde çalışan işyeri hekimi için üç nüsha olarak görevlendirme belgesi düzenlenir. biri TSM’de kalır. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimleri bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar.  (3) Sözleşmeler.  (4) Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin feshi halinde. Elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç iş günü içinde.  . durum hizmet alan tarafından beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir. Nüshalardan biri işverende. diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır.

işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası TSM’lerce kayıt altına alınır. çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-5’teki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene. bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle.  Yıllık çalışma planı  Yıllık çalışma planı TSM ve İSGB veya OSGB ile birlikte hazırlanır ve işverene sunulur. Bu bilgiler.TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ  İşbirliği ve koordinasyon  (1) TSM’ler işverenle.  (2) İşyeri hekimliği hizmetinin TSM’lerden alınması durumunda. Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir. .  (2) Bakanlıktan işyeri hekimliği belgesi alanların listesi Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda iletilir. iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır. bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler.  Yıllık değerlendirme raporu ve bildirim  (1) TSM’ler. iş güvenliği uzmanlığı hizmeti için İSGB veya OSGB ile TSM arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.