You are on page 1of 80

KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI

VE İŞ GÜVENLİĞİ
DERS NO: 7

Konunun Genel Amacı

Katılımcıların ,ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut
kanuni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri

Bu dersin sonunda katılımcılar,
Ülkemizde iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni
düzenlemeleri açıklar.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel
prensipleri sıralar.

Konunun Alt Başlıkları
Anayasa
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Borçlar Kanunu
İş Kanunu
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerdeki
temel prensipler

) . Madde 49 – Çalışma.) Devlet. çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak.Anayasa Çalışma ile ilgili hükümler. herkesin hakkı ve ödevidir. çalışmayı desteklemek. işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. (Değişik: 3/10/2001-4709/19 md. (Mülga: 3/10/2001-4709/19 md. çalışanların hayat seviyesini yükseltmek.

çalışanların hakkıdır. yaşına. Madde 50 – Kimse. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. . Dinlenmek.Anayasa Çalışma hakkı ve ödevi.

. Madde 174 .Hıfzıssıhha Kanunu İşçiler Hıfzıssıhhası (Yedinci Bap) Madde 173 .On iki yaş ile on altı yaş arasında bulunan çocukların saat yirmiden sonra gece çalışmaları memnudur.On iki yaşından aşağı bütün çocukların fabrika ve imalathane gibi her türlü sanat müesseseleriyle maden işlerinde amele ve çırak olarak istihdamı memnudur. On iki yaş ile on altı arasında bulunan kız ve erkek çocuklar günde azami sekiz saatten fazla çalıştırılamaz.

gazino ve hamamlarda on sekiz yaşından aşağı çocukların istihdamı menolunur. dans salonları. Doğurduktan sonra 155 inci maddede tayin edilen muayyen müddet istirahatını müteakip işe başlayan emzikli kadınlara ilk altı ay zarfında çocuğunu emzirmek üzere mesai zamanlarında yarımşar saatlik iki fasıla verilir. Madde 177 . Madde176 .Hıfzıssıhha Kanunu Madde 175 .Bütün amele için gece hizmetleriyle yer altında icrazı lazım gelen işler 24 saatte sekiz saatten fazla devam edemez. kahve. kabare. .Gebe kadınlar doğumlarından evvel üç ay zarfında çocuğunun ve kendisinin sıhhatine zarar veren ağır hizmetlerde kullanılamaz.Mahalli belediyelerince bar.

Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri. Büyük müessesatta veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş mahallerinde yahut civarında bulunur.Hıfzıssıhha Kanunu Madde 180 . Hastanesi olmayan mahallerde veya şehirler ve kasabalar haricinde bulunan yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını ihzar ederler. bir veya müteaddit tabibin sıhhi murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. işçilerinin sıhhi ahvaline bakmak üzere. Yüzden beş yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler bir revir mahalli ve beş yüzden yukarı amelesi olanlar yüz kişiye bir yatak hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar .

M. . 22 Mayıs 2003 günü T.4857 Sayılı İş Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu Avrupa Topluluğu Uyum Süreci kapsamında düzenlenmiştir.B.M.’nde kabul edilmiş ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de 10 Haziran 2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1971 yılından bu yana yürürlükte olan 1475 sayılı iş yasası yerine ikame edilmiş.

muayene ve bakım. yıkanma. uyku.Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi. eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. çocuk emzirme. . İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren. • İşyeri. yemek. • İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme.4857 Sayılı İş Kanunu Tanımlar • Madde 2 . işyerine bağlı yerler. işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. . • Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.4857 Sayılı İş Kanunu • İşveren adına hareket eden ve işin. işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilliği sıfatı. işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

4857 Sayılı İş Kanunu • Bir işverenden. • Bu ilişkide asıl işveren. alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan. işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur .

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.4857 Sayılı İş Kanunu • Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. . Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. • İşveren. bir işçiye. . cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.İş ilişkisinde dil. • İşveren. cinsiyet. siyasal düşünce. şartlarının oluşturulmasında. uygulanmasında ve sona ermesinde. belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye. iş sözleşmesinin yapılmasında. biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça.4857 Sayılı İş Kanunu Eşit davranma ilkesi • Madde 5 . ırk. felsefî inanç.

• İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi.4857 Sayılı İş Kanunu • Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir . daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. • İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması.

işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda. .4857 Sayılı İş Kanunu • 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur. Ancak.

Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber.) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir. gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi.İşveren. • Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır. iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini.(Değişik son cümle: 20/6/2012-6331/32 md. holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.4857 Sayılı İş Kanunu Geçici iş ilişkisi • Madde 7 . .

Kanunda aksi belirtilmedikçe. Türleri ve Feshi • • Madde 8 . özel bir şekle tâbi değildir.İş sözleşmesi. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi. diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. . Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. İş sözleşmesi.4857 Sayılı İş Kanunu İş Sözleşmesi.

Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla. Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri • Madde 10 . İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır.Taraflar iş sözleşmesini. bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir. . ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere • süreksiz iş. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.4857 Sayılı İş Kanunu Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi • • Madde 9 .

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi. . birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz.4857 Sayılı İş Kanunu Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi • • • Madde 11 . Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri.İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. belirli süreli olma özelliğini korurlar. esaslı bir neden olmadıkça.

işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. .4857 Sayılı İş Kanunu Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları • Madde 12 . ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde. salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. • Emsal işçi. o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır.Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi.

ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça. salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. • Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi. tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir .İşçinin normal haftalık çalışma süresinin. tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri.4857 Sayılı İş Kanunu Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi • Madde 13 .

haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi. çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta.4857 Sayılı İş Kanunu Çağrı üzerine çalışma • • Madde 14 . . ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde.

İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. • Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda. . Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. bunun süresi en çok iki ay olabilir.4857 Sayılı İş Kanunu Deneme süreli iş sözleşmesi • Madde 15 .

Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin. • Takım sözleşmesinin.4857 Sayılı İş Kanunu Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri • Madde 16. oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun. yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. .

. • b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için.Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir • İş sözleşmeleri. bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra.4857 Sayılı İş Kanunu Süreli fesih • Madde 17 . a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için. bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra.4857 Sayılı İş Kanunu • • • • • c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için. feshedilmiş sayılır. bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için. Bildirim şartına uymayan taraf. . bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

4857 Sayılı İş Kanunu Feshin geçerli sebebe dayandırılması • • Madde 18 . . Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren. işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin.

• b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.4857 Sayılı İş Kanunu • Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. . • c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

4857 Sayılı İş Kanunu • d) Irk. medeni hal. • e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek. renk. . siyasi görüş ve benzeri nedenler. din. doğum. cinsiyet. hamilelik. aile yükümlülükleri.(Madde 74 .Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır) • f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

4857 Sayılı İş Kanunu Fesih bildirimine itiraz ve usulü (1) • • Madde 20 . bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçi.) (1) taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.İş sözleşmesi feshedilen işçi.. (1) Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. (.. . feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde.

aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I.Süresi belirli olsun veya olmasın işçi. .4857 Sayılı İş Kanunu İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı • • • Madde 24 . Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

kışkırtır.4857 Sayılı İş Kanunu II. sürükler. . c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: • • • a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir. b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler. davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

. e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse. f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde. yahut çalışma şartları uygulanmazsa.4857 Sayılı İş Kanunu • • • d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa.

4857 Sayılı İş Kanunu III. . Zorlayıcı sebepler: • İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.4857 Sayılı İş Kanunu İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı • • • Madde 25 . bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.Sağlık sebepleri: a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde. aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I.Süresi belirli olsun veya olmasın işveren. .

b) İşçinin.Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: • • • a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek.4857 Sayılı İş Kanunu II. c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. . yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması.

işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.4857 Sayılı İş Kanunu • d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması. • f) İşçinin. işyerinde. işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.(1) • e) İşçinin. hırsızlık yapmak. işverenin güvenini kötüye kullanmak. .

4857 Sayılı İş Kanunu • • • g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü. yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi. tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. . işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri.

.İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.4857 Sayılı İş Kanunu III.Zorlayıcı sebepler: • İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. • IV. • İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18.

elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü.4857 Sayılı İş Kanunu Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (1)(2) • • Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md. beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı.) İşverenler. toplam işçi sayısına göre hesaplanır .

. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 • • Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı. sorumluluk. hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. yetki. işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev.6331 Sayılı Kanun • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU • Kanun No.

eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması. organizasyonun yapılması. Yetki ve Yükümlülükleri • İşverenin genel yükümlülüğü • • MADDE 4 (1) İşveren.6331 Sayılı Kanun • • İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev. a) Mesleki risklerin önlenmesi. gerekli araç ve gereçlerin sağlanması. . çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede. sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. • c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.6331 Sayılı Kanun • b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler. . denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. • d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. • ç) Çalışana görev verirken.

6331 Sayılı Kanun • (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması. işverenin sorumluluklarını etkilemez. • (4) İşveren. . • (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri. işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. .6331 Sayılı Kanun Risklerden korunma ilkeleri • • • • • • MADDE 5 (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Risklerden kaçınmak. c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

• e) Tehlikeli olanı. çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek.6331 Sayılı Kanun • ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı. özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek. . önlenemiyor ise en aza indirmek. tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. • d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

.6331 Sayılı Kanun • • • f) Teknoloji. g) Toplu korunma tedbirlerine. sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. iş organizasyonu. ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek. çalışma şartları.

işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı. iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren. tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak.6331 Sayılı Kanun İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri • • • MADDE 6 (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak. . bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde. bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde.

gereç. .6331 Sayılı Kanun • • • b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç. c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

6331 Sayılı Kanun

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi
muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet
aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere
kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki
kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini,
Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan
alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de
alabilir.
(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık
personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

6331 Sayılı Kanun
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

MADDE 8
(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri,
görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler,
görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık
içerisinde yürütür.

(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri
işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz
edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu
Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

6331 Sayılı Kanun

(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki
ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut
bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek
hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi
veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

6331 Sayılı Kanun

(5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları
şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri
hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel
düzenleme yapabilir.

(6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda;
işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda,
çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık
çalışma süresi dikkate alınır.

günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla. hizmet alan kurum tarafından yapılır. . Bu şekilde görevlendirilecek personele. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde. görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme. belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında. aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.6331 Sayılı Kanun • (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel.

6331 Sayılı Kanun • (8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla. . işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde. diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.

6331 Sayılı Kanun Çalışmaktan kaçınma hakkı • MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula. Karar. Kurul acilen toplanarak. işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. . kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. .6331 Sayılı Kanun İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi • • • • MADDE 14 (1) İşveren. işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını. öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları. .6331 Sayılı Kanun • • • • (2) İşveren. (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları.

Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.6331 Sayılı Kanun • • (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını. (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar. . yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde.6331 Sayılı Kanun Sağlık gözetimi • • • • • • • MADDE 15-(1) İşveren. 2) İş değişikliğinde. çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 3) İş kazası. meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. . 4) İşin devamı süresince.

verilen kararlar kesindir. . Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır.6331 Sayılı Kanun • • (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar. (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları. yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

. (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. çalışana yansıtılamaz.6331 Sayılı Kanun • • (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır.

çalışma yeri veya iş değişikliğinde.6331 Sayılı Kanun Çalışanların bilgilendirilmesi • MADDE 16 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren. çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: Çalışanların eğitimi • MADDE 17 – (1) İşveren. çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. . değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Bu eğitim özellikle. işe başlamadan önce. Eğitimler. gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

.6331 Sayılı Kanun Çalışanların yükümlülükleri • MADDE 19 – (1) Çalışanlar. kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda.

İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür .6331 Sayılı Kanun • • • • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konsey. Çalışma Genel Müdürü. (2) Konsey. Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü. Kurul ve Koordinasyon Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi MADDE 21 (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur.

Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı . Çevre ve Şehircilik. Enerji ve Tabii Kaynaklar. c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi. Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür. Gıda. Tarım ve Hayvancılık.6331 Sayılı Kanun • • b) Bilim. Kalkınma. Sanayi ve Teknoloji.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden. Türk Tabipleri Birliğinden. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi. iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci.6331 Sayılı Kanun • • ç) İşveren. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan. . işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden. d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen.

6331 Sayılı Kanun İş sağlığı ve güvenliği kurulu • • MADDE 22 (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. . İşveren.

kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren. faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise. koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. .6331 Sayılı Kanun • • • (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde. a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise.

birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. .6331 Sayılı Kanun • • • c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren. ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise. (3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler. koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla.

4857 sayılı Kanunun 92. . müfettişin yetki. yükümlülük ve sorumluluğu • • MADDE 24 (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi. araştırma. 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.6331 Sayılı Kanun Teftiş ve İdari Yaptırımlar Teftiş. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde. 93. iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. 96. inceleme.

Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduğu kadar işi aksatmamak. bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir.6331 Sayılı Kanun • • (2) Bakanlık. inceleme ve araştırma yapmaya. işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm. Kontrol ve denetimin usul ve esasları Bakanlıkça düzenlenir. Millî Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. . işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. (3) Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler.

işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. bu tehlike giderilinceye kadar. metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde. hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden. çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde. .6331 Sayılı Kanun İşin durdurulması • MADDE 25 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde.

iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak. tespiti yapan iş müfettişi. heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde. tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.6331 Sayılı Kanun • (2) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet. .

yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde. mülki idare amiri tarafından yirmi dört saat içinde yerine getirilir. işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez.6331 Sayılı Kanun • • (3) İşin durdurulması kararı. mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir. (4) İşveren. Mahkeme kararı kesindir . İşin durdurulması kararı. yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı. ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. Ancak.

. işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. • (6) İşveren.6331 Sayılı Kanun • (5) İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde.

diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene iki bin beş yüz Türk Lirası. aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar. b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beş bin Türk Lirası. aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar. a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı iki bin Türk Lirası. .6331 Sayılı Kanun İdari para cezaları ve uygulanması • • • • MADDE 26 (1) Bu Kanunun.

TEŞEKKÜRLER .