You are on page 1of 54

İŞ SAĞLIĞI VE

GÜVENLİĞİ
KURULLARI

İŞYERİNDE İSG KURULU
KURULMASININ AMACI NEDİR ?
• İş Sağlığı ve Güvenliği;
işyerlerinde iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının önlenmesi
için gerekli bütün faaliyetleri
kapsayan bir konu olup, işveren
ile işçinin birlikte etkili iletişim,
eşgüdüm ve katılımıyla
yönetilebilecek bir yapıdır.
İşyerinde bulunan herkesi
kapsayan bir yaklaşım, kaza ve
hastalıkları önleme çalışmalarında
başarıyı doğrudan etkilemektedir.

İŞYERİNDE İSG KURULU
KURULMASININ AMACI NEDİR ?
• İşverenin kazaları önlemek için
işçiyi gözetme borcu olduğu kadar,
işçinin de işverenin bu borcunu
yerine getirebilmesine destek
olma zorunluluğu vardır. İşverenin
sağlık ve güvenlik risklerini etkili
bir biçimde yönetme sorumluluğu
bulunduğu kadar işçinin de verilen
eğitimleri alma, oluşturulan
talimatları uygulama, alınan
tedbirleri koruma ve işyerlerinde
gördüğü tehlikeleri bildirerek

İŞYERİNDE İSG KURULU
KURULMASININ AMACI NEDİR ?
• Durum böyle olunca sağlıklı
ve güvenli işyeri oluşturmada
her iki tarafın karşılıklı
iletişiminin sağlanacağı,
değerlendirmede
bulunabileceği, faaliyetlerini
programlayabileceği, ortaya
çıkan problemlere çözüm
bulabileceği ve başarı
seviyelerini gözden
geçirebileceği bir ortam ve
zemin oluşturulması gerekir ki

İŞYERİNDE İSG KURULU
KURULMASININ AMACI NEDİR ?
• İşverenler iş sağlığı ve
güvenliği kurullarınca iş
sağlığı ve güvenliği
mevzuatına uygun olarak
verilen kararları
uygulamakla
yükümlüdürler.

• 6 aydan daha fazla süreli iş yapma .HANGİ İŞYERLERİ KURUL OLUŞTURMAK ZORUNDADIR?  Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması için 3 şart vardır. • 50 ve daha fazla işçi çalıştırma. • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına girme.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. işyerinin sahibi olup o işyerinde sigortalı olarak görünen kişiler. İşyerini yöneten müdürler. • Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. genel müdürler ve şirket ortakları da işçi sayısı tespit edilirken toplam işçi sayısına katılırlar.HANGİ İŞYERLERİ KURUL OLUŞTURMAK ZORUNDADIR? • 50 ve daha fazla işçi sayısı kapsamına işyerinde sigortalı işçi olarak görünen herkes girmektedir. Örneğin. .

. kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren.HANGİ İŞYERLERİ KURUL OLUŞTURMAK ZORUNDADIR? • Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur.

HANGİ İŞYERLERİ KURUL OLUŞTURMAK ZORUNDADIR? • Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. . asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. • Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla. asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur.

ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar.HANGİ İŞYERLERİ KURUL OLUŞTURMAK ZORUNDADIR? İşverene bağlı. fabrika. işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. müessese. . en az üç ayda bir. iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların. • İşveren. birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek.

iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını • uygular.İŞYERİNDE İSG KURULU KURULMASININ AMACI NEDİR ? • Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler. . • İşverenler. birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

• Bu kişi kurul başkanıdır. İşveren tarafından atanır.  İş güvenliği uzmanı.  İşveren veya işvereni temsil etmeye tam yetkili işveren vekili. işyeri hekimliği sertifikası olan doktordur. İşveren tarafından atanır. Bu kişi kurul sekreteridir. Sivil savunma uzmanı yoksa veya bu görev diğer üyelerden birine verilmiş ise kurul 6 kişiden de oluşabilmektedir.KURUL KİMLERDEN VE NASIL OLUŞTURULUR? • Kurul biri şarta bağlı olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. • Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin .  İşyeri hekimi. Bakanlıkça verilen eğitim veya sınav sonucu alınabilen iş güvenliği uzmanlığı sertifikası olan mühendis veya teknik elemandır.

.KURUL KİMLERDEN VE NASIL OLUŞTURULUR?  İnsan kaynakları. insan kaynakları. sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir yönetici. personel. • Personel müdürü. endüstriyel ilişkiler veya mali ve idari işler diye adlandırılabilen birim sorumlularından biri veya bu bölümde çalışanların arasından bağlı bulunduğu bölümü temsil etme yeteneğine sahip olan bir kişi. • İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası. sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür. insan kaynakları. personel.

Deprem.  Formen ustabaşı veya usta. Varsa sivil savunmadan sorumlu eleman. Yine seçimle bu üyelerin yedekleri seçilir. ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. • İşyerindeki formen. savaş ve doğal afet gibi olaylarda sivil savunma müdürlüklerinin istekleri doğrultusunda verilen eğitimleri alıp sivil savunma uzmanı olarak yetiştirilmiş ve işyerinde bu görevi yapan kişi eğitim almamış olsa bile işveren işyerinde ilan etmek şartıyla çalışanlarından birini sivil savunma uzmanı atayabilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır. .

kişi sayısının tek rakamlı olması karar almayı kolaylaştırır) seçimi yönetecek bir divan oluşturulmasına zemin hazırlar ve . Çalışanlar en az 48 saat önce amaç.İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI  Kurul üyelerinin seçimleri. • İşveren seçim yapacaklar arasından 3 kişilik (seçime katılan işçi sayısı 200 den fazla ise buna göre 5 kişilik olabilir. Toplantı günü de katılanların imzaları alınır. • Kurul üyeleri seçimle belirlenir. Davet bildirimleri imza karşılığı yapılır. yer ve saat bildirilerek toplantıya davet edilirler.

Divan her yaptığı eylemi tutanağa geçer. katılımcı sayısı ve adayların aldıkları oy oylamaya katılacak işçilerin görebilecekleri bir yere yazılır. En fazla oy alan asil . Divan kapalı veya açık oylama yaptırabilir.İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI • Divan. Oylama yapıldıktan sonra adayların aldıkları oy miktarı adlarının karşısına yazılır. Kullanılacak oy sayısı. toplantının amacını ve nasıl çalışacağını açıkladıktan sonra adayların adlarını tespit eder ve katılımcı sayısını açıklayarak işçi sayısının yarıdan fazla olduğunu ilan eder.

.KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR? • Kurul üyeleri ve yedeklerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitim almaları gerekmektedir. Eğitim İçin kullanılan saatler çalışma saatidir.

. plan ve programı ve yapılacak işlerde kimlerin hangi faaliyetlere ne kadar katkı sağlayacağı hakkında bilgilendirilirler. yönetmelikte kurula verilen görev ve yetkilerinin neler olduğu ve bu görevlerle ilgili yapılacak çalışmaların sistemi.KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?  Bu Eğitimler en az şu konuları kapsamalıdır:  Kurulun görev ve yetkileri • Kurul üyeleri.

tüzük. faaliyetlerinde ölçü olarak öncelikle kısaca mevzuat olarak anılan kanun. Kurul. yönetmelik.KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR? • İSG konularında Ulusal Mevzuat ve Standartlar Kurul. tebliğler İle Türk Standartlar Enstitüsü'nün standartlarını almak durumundadır. Bu ölçüyü kullanabilmesi için faaliyet alanına giren konuları kapsayan mevzuat ve standartlar kurul üyelerine anlatılır. özellikle mevzuata kolaylıkla ulaşabileceği . Bu belgelere istenildiğinde nasıl ulaşılacağı öğretilir.

havalandırma gibi üretim sürecinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyecek şartlar oluşabilmektedir. işçilerin işyerini kullanırken kişisel temizlikleri etkilenebilmektedir.  Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri • İşyerinde bina ve eklentilerin yapı malzemelerinden veya bina aksesuarları.KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?  Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Sebepleri • İşyerinde meydana gelen iş kazalarının sebeplerinin kurul üyelerine öğretilmesi. . İSG konusunda geçmişte zayıf kalınan noktaların görülmesini sağlar. Zayıf noktaların güçlendirilmesi için alınan önlemlerin anlatılması ve gösterilmesi risk kontrol yöntemleri konusunda bilincin artırılmasına katkı sağlamış olur.

gürültü. duman. .KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR? • işyerinin havasının kirlenme sebepleri. buhar. asbest ve benzen işyeri yapı malzemelerinde bulunabilecek zararlılar ve kişisel temizliği etkileyecek ve dolayısı ile sağlığa zarar verebilecek durumlar ve bunlardan korunma yolları kurul üyelerine anlatılır. toz. gaz. titreşim gibi sağlığı etkileyecek tehditler.

KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?  Etkili iletişim teknikleri • İletişim. karşısındakini anlamaya çalışma. belli ölçülere göre ve hoşgörülü olarak fikirlerini ifade etme yeteneklerini kazandıracak bir eğitim sağlanır. Kurulun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesi için üyelere aktif dinleme. etkili biçimde anlamak ve anlaşılmaktır. Kurul üyeleri .

Etkili İletişim Teknikleri .

Bu tedbirler.KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR? Acil Durum Tedbirleri • işyerinin karşılaşabileceği olağanüstü olaylar esnasında olayla etkili bir şekilde mücadele etmek için alınan tedbirler kurul üyeleri tarafından öğrenilir. .

Acil Durum Tedbirleri .

meslek hastalıklarının tanımlanması ve işyeri ortamı koşullarından kaynaklanabilecek olası meslek hastalıkları konusunda bilgilendirilir. Meslek hastalıklarının oluşmasının önlenmesi veya zamanında teşhis edilip tedavisinin sağlanabilmesi için geliştirilen tıbbi programlar varsa bunlar hakkında üyeler bilgilendirilir.KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR? Meslek Hastalıkları • Kurul üyeleri. .

hasar veya zarar verme potansiyeline sahip kaynak veya durumdur. . • İSG plan ve programların kapsamları bu önceliklere göre değişik konuları kapsadığından kurul üyeleri risk değerlendirme sürecinde işyerinde tespit edilen riskler hakkında bilgilendirilirler.KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?  İşyerine özgü riskler • Tehlike. Risk ise tanımlanan bir tehlikelinin zarar verme olasılığı ile sonuçlarının birleşimidir.

. çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyinin yükseltilmesini ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını sağlayacak risk değerlendirmesi eğitimini almak zorundadır. • İSG kurulu.risk analizi sonrasında alınacak güvenlik önlemlerini. öncelikli kapatılması gereken risklerin önem derecelerini.KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?  Risk değerlendirmesi. • Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur. risk değerlendirmesi yapılırken dikkat edilecek hususları. özel risk gruplarını.

tüzük. Sekreter. . kurul üyeleri ve bütün yöneticiler ile eşgüdüm halinde kanun.Kurulun Görev ve Yetkileri  KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR ? • Kurulun İSG ile ilgili birçok görev ve yetkileri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. İç yönerge taslağı kurul gündeminde tartışılır. yönetmelik ve tebliğlerle belirlenen kurallar ve işyerindeki tehlikeleri göz önünde bulundurarak bir iç yönerge taslağı hazırlar. • İç yönerge. İSG ile ilgili uyulması gereken kuralların belirlenmesi kurulun öncelikli görevidir. Bu çalışmanın yapılması için kurul başkanı sekretere görev verebilir. gerektiğinde değiştirilir.

Hazırlanmış olan işyeri iç yönetmeliği. Kurul. Yapılan bildirimleri değerlendirerek işçilerin tereddütlerinin giderilmesini sağlar. Başkanın onayının ardından risk kontrol yöntemleri olarak kabul edilmiş . tehlikelerin oluşturacağı risklerin değerlendirmesinde ve kontrol yöntemlerinin tespitinde en üst karar organıdır. • Tehlike ve kontrol yöntemlerini değerlendirme. Kurul çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışmanın yol ve yöntemlerini gösterecek çalışmalar yapar.Kurulun Görev ve Yetkileri • İşçilere rehberlik yapma. işyerindeki tehlikelerin belirlenmesinde. işyeri iletişim yöntemleri ve işçilerin hak ve sorumluluklarının neler olduğunun öğrenilmesini sağlar.

Bu sebeple kurul görevlendirdiği kişi veya kişilerce bütün aksaklıkların araştırılmasını ve tekrarını önleyecek tedbirler geliştirmesini sağlayacak incelemeler yapar veya yaptırır. İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak. alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline verilmesi gereken zorunlu çalışmadır. hastalık ve aksaklıkların araştırılması.Kurulun Görev ve Yetkileri • Kaza. Raporlar kurul gündemine .

karşılaşabileceği bütün riskleri ve risklerin kontrol yöntemlerini işçiye öğretmek ve öğrenilen bilgilerin davranışlara dönüşmesini sağlayacak eğitim plan ve programlarının yapılmasını sağlamak ve kurul başkanının onay vermesi ile birlikte bu programlarını uygulamak ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak durumundadır.Kurulun Görev ve Yetkileri • İSG öğretimi ve eğitimi. . bütün işçileri kapsayacak şekilde iş başı yaptırdığı andan itibaren İşyerinde işçinin hak ve sorumluluklarının neler olduğu ve İşyerindeki İSG yaklaşımını ve genel kurallarını. Kurul.

• Bakım ve onarım gibi faaliyetler.Kurulun Görev ve Yetkileri • Bakım ve onarımlarda güvenliğin sağlanması. ki bu faaliyetlere temizlik de katılabilir. . makinelerin dönen parçalarının bulunduğu yerde bakım yapılacağı zaman bakımcı bu bölümü kapatan koruyucuyu kaldırmak durumundadır. işyerindeki risklere karşı kontrol yöntemlerinin uygulama zorluğu olan faaliyetlerdir. Örneğin.

.Bakım Onarımda Güvenliğin Sağlanması • Dönen parçaların hareketinin oluşturduğu tehlikeyi kontrol etmek için makinenin koruyucusu kaldırılmadan önce enerjinin kesilmesi ve makinenin kontrolsüz çalıştırılmasını önlemek için de makineyi çalıştırma butonlarının ve enerji beslemesi yapan pano şartellerinin etiket ve/veya kilitle kontrol altına alınması gerekir. oluşturacağı riskleri ve kontrol yöntemlerini belirlemek veya belirlenmesini sağlamak durumundadır. Kurul bu ve buna benzer normal üretim çalışmasının dışındaki faaliyetlere özel karşılaşabilecek tehlikeleri.

sabotajlar ve savaş halleri ve benzeri durumlara işyerinin hazırlıklı olması için bir acil durum planı hazırlanması. İşyerinde meydana gelebilecek yangın. organizasyon yapılması. üretim faaliyetlerinden kaynaklanmayan deprem. mücadele ekipleri oluşturulması ve ekiplerin görevlerini yapabilmeleri için gerekli eğitimin alınması.Kurulun Görev ve Yetkileri • Olağanüstü durumlarla mücadele etme. ekiplerin gerçekleşebilecek olağanüstü duruma tepki verme yeteneklerinin canlı tutulması için olağanüstü durum senaryoları hazırlanarak müdahale ve . fırtına ve sel gibi doğal olaylar.

• İş Kazalarının Değerlendirilmesi. Takip eden yıl için yapılacak faaliyetlerin ve programların neler olması gerektiği bu raporda belirtilir. Kurul. yılda bir kez iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili durum tespiti yapmak üzere bir değerlendirme raporu hazırlar.Kurulun Görev ve Yetkileri • Yıllık rapor hazırlanması. • Meydana gelen iş kazaları çerçevesinde faaliyetlerin sonuçları değerlendirilir. .

iş organizasyonu. . çalışma şartları. sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak yine isg kurulunun görevleri arasındadır.Kurulun Görev ve  Tehlike ihbarı üzerine olağanüstü Yetkileri toplantı • Herhangi bir işçi veya işçi grubu sağlık ve güvenlikleri ile ilgili ciddi ve yakın bir tehdit gördükleri takdirde tehlikeyi bildirerek kurulun olağanüstü toplanmasını istediklerinde veya ağır bir iş kazası ve benzeri olaylarda kurul üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine kurulun toplanma zorunluluğu vardır.  Önleme politikası geliştirme • İşyerinde teknoloji.

• İşveren veya işveren vekili. .KURUL ÜYELERİNİN ÖZELLİKLERİ. kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını. kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını. işyerinde bulundurur. iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla. ekipman ve para kaynağı sağlayabilmeye yetkili kişidir. işveren vekili işveren adına işyerini yöneten ve yapılacak faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak insan.GÖREV VESORUMLULUKLARI NELERDİR ?  Kurul başkanı • işveren veya işveren vekilidir.

• Kurul Başkanı. düzenli toplanmasından. • Kurul başkanı kurul üyelerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için kendilerine zaman ve kaynak sağlamalıdır. kurulun karşılıklı dayanışma ile çalışmasından ve alınan kararların uygulanmasından sorumlu olmalıdır. .Kurul başkanının görev ve sorumlulukları • Kurul başkanının görev ve sorumlulukları • Başkan kurulun oluşturulmasından. toplanması için altyapı hazırlığından. yönetici ve çalışanların birlikte olduğu ortamlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespitlerini gündeme getirebilmelerini teşvik eder.

• Kurul sekreterinin yönetim. iletişim. doküman ve gündemle ilgili çeşitli görev ve sorumlulukları vardır.Kurul Sekreteri • Kurul sekreteri • Sekreter. eşgüdüm. iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik eleman olarak görev yapan kişi olacaktır. . İş güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik elemanların Bakanlık tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmış olması gerekmektedir.

Yönetim. Kurul ile ilgili bütün iletişim. eşgüdüm. kurulda kimlere dağıtım yapılacağına karar verilmişse o kişilere dağıtımını yapar. zamanında yapılması ve görüşülen konular ile alınan kararların tutanaklarının tutulması ve dağıtımı çalışmalarını yapar. doküman ve yazışmalar ve faaliyetlerle ilgili belgeler sekreter tarafından muhafaza edilir. . doküman ve iletişim ile ilgili görev ve sorumluluklar • Kurul sekreteri işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesi için bir sistem kurar ve faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlar. • Toplantıların duyurulması.

eşgüdüm. • Mevzuat değişikliklerini takip için bir sistem oluşturur ve mevzuatların ulaşılabilir olmasını sağlar. • kurulda gündeme alınmasını istedikleri konuları belirlemelerini ve bildirmelerini sağlar. Bu bildirim için herkesin ulaşabileceği bir format hazırlar. . doküman ve iletişim ile ilgili görev ve sorumluluklar • İşyeri sağlık ve güvenlik plan ve programlarının taslak çalışmalarını yapar ve kurulun onayına sunar.Yönetim.

işyeri hekimi işyerinde çalışma şartlarını izleyerek çalışanlara yönelik tıbbi programlar ve periyodik kontroller yapmak durumundadır. Yaptığı bütün faaliyeti belgelendirir. Belirlenen risk kontrol yöntemlerinin etkili olup olmadığı ile ilgili olarak sürekli olarak kurulu bilgilendirirler. Bütün bu çalışmalarla ilgili kurulu bilgilendirir. Yıllık faaliyet raporu hazırlar. eşgüdüm.Yönetim. doküman ve iletişim ile ilgili görev ve sorumluluklar  İşyeri Hekimi görev ve sorumlulukları.  İşçi ve Formen Temsilcilerinin sorumlulukları Temsilciler işyerinde işin yapılması esnasında karşılaştıkları tehlikeleri kurula bildirmek durumundadırlar. İSG bilincinin yaygınlaşıp yaygınlaşmadığı ve yaygınlaşmasına nelerin engel olduğu konusunu araştırarak kurul gündemine taşırlar. Bu programları geliştirirken mevzuatın öngördüğü asgari talepleri göz önüne alır. .

çalışanlar ve kurul arasında aracılık yaparak kurula bildirmekle görevlidirler. • Çalışan temsilcileri. . Çalışan temsilcisinin sorumlulukları. çalışanların kurul tarafından alınan kararlar veya uygulamalarda karşılaştıkları güçlükleri.

Toplantıda geçen saatler çalışma saatidir. .• Olağan toplantı süresi ayda 24 saati geçemez ve toplantıların mesai saatlerinde yapılması esastır.

• Toplantı çağrısı yazılı ve imza karşılığı veya elektronik ortamda iletişim sistemi kurmuş işyerlerinde istendiğinde kabul edilebilir dokümana dönüşebilecek özellikte ise elektronik ortamda yapılabilir. işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak. az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Bu durumda kurul toplandığında imza alınır. Toplantı yapılacak saatten 48 saat öncesinin tespit edilmesi için çağrı yazısında saat yazılmasında yarar vardır. Ancak kurul. . Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Çağrı yazısında saat belirtilir. • Kurulun toplanması için başkanın onayı ile sekreter tarafından üyelere en az 48 saat önceden haber verilmesi gerekir. tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay. Toplantı çağrısı.

üyelerin çoğunluğunun katılımı ile toplanır. İşveren veya işveren vekilinin katılamadığı zamanlarda sekreter kurula başkanlık eder. Çoğunluk sağlanmışsa toplantıya başlanır. . Çoğunluk sağlanamamışsa üyelerin mazeretleri açıklanarak tespit tutanağı tutulur ve katılanların imzası alınır. Kurulun toplanması. Kurul.

Gündemdeki konuların öncelik sırasına göre görüşülmesinde fayda vardır. bir önceki kararlar ve aniden ortaya çıkabilecek konular alınabilir. güncel İSG konuları. . Gündeme alınması gereken konular. Kurul gündemine. kurul faaliyetleri. Gündem oluştururken hangi konunun daha öncelikli olduğu konusunda bir tespit yapılmamışsa gündem bildiriminde yapılan sıralama ile konular görüşülür.

ramak kala olayları ve hasarlar. tıbbi müdahale konuları. . kişisel koruyucuların değerlendirmesi. iş kazaları ve incelemeleri. bir önceki toplantıda alınan kararların ne derecede uygulanıp uygulanmadığını gözden geçirir. bakım onarım ve acil durum çalışmaları hakkında faaliyetler ve tespitler gerektiğinde kurul gündemine alınır. tehlike bildirimleri.  Diğer konular: İSG ile ilgili olan her konu gündeme getirilebilir. işyerindeki riskler ve kontrol yöntemleri.  Kurul. Güncel İSG konuları. eğitim programları. işyeri İSG planları ve programları. Mevzuat değişiklikleri. iç denetim raporları. Uygulanması yapılmamış veya başlanıp bitirilmemiş kararlar tekrar kurul kararı olarak geçer. Kurul üyelerinin çoğunluğuyla bir karar verilirse konu görüşülür. Daha önce gündeme alınmamış ancak toplantı esnasında ortaya konan hususlar en son madde olarak görüşülür. İSG hizmetlerinin değerlendirilmesi. ucuz atlatma.

Oylama eşit çıkarsa başkanın oyu kararı belirler. . Tutanak tutulurken karşı oylar belirlenir. Tehlikenin risk oluşturacağı düşünülürse kontrol yöntemleri tartışılarak karara bağlanır. karar olarak yazılır. Hangi görüş fazla oy alırsa o.• Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. • Üyeler arasında çelişki olması durumunda başkan bütün açıklamaları ve gerekçelerini tekrar ederek teker teker oylama yaptırır. • Sekreter gündem konusunu birer birer okur ve her konuda üyelerin düşüncelerini alır.

Kurulun gündem tartışma ve karar alma usulleri • Gündeme alınan konular için kontrol tedbirleri belirlenirken işyerinin durumu ve işverenin olanaklarının da göz önüne alınması gerekir. . • Kurul çalışmalarının tamamı ile ilgili hazırlanan dokümanlar iş müfettişlerinin çalışmalarına katkıda bulunması için işyeri denetlenirken hazır bulundurulur.

AYI OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Dönem yılı 200.Ek 3.... İSG Kurul Toplantı Tutanağı Örneği İŞYERİ ÜNVANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU . Toplantı No: Toplantı Konusu: Sayfa: Toplantı Tarihi: Saati : Toplantı Yeri: Rapor Dağıtım Tarihi: Toplantıya Katılanlar:   .

eylem sorumluları DİĞER KATILIMCILAR: Gündeme Gelen Konular / verilen karar/faaliyet sorumlusu/bitirme tarihi Olumlu oy/karşı oy İmzalar:   . İSG Kurul Toplantı Tutanağı Örneği Başkan : İşveren/işveren vekili Sekreter : iş güvenliği mühendisi/teknik elemanı Üye : işyeri hekimi Üye : insan kaynakları/personel sorumlusu/idari işler sorumlusu Üye : isg işçi temsilcisi Üye : sivil savunma uzmanı Üye : ilk amir temsilcisi 8: Üye : işçi temsilcisi DAĞITIM : Üyeler.Ek 3.

TEŞEKKÜR LER .