You are on page 1of 47

ULUSAL VE ULUSLARARASI

KURULUŞLAR VE
SÖZLEŞMELER
DERS NO: 8

Konunun Genel Amacı

Katılımcıların,ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut
kanuni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri
Bu dersin sonunda katılımcılar,
İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet,işçi,işveren taraflarının
yeri ve önemini ifade eder,
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında sorumluluğu bulunan
kurum ve kuruluşlar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet
gösteren ILO,WHO,OSHA gibi uluslar arası kurum ve kuruluşları
tanımlar,
Uluslar arası iş sağlığı ve güvenliği sözleşmeleri ve bu
sözleşmelerin ulusal mevzuattaki yerini açıklar

Konunun Alt Başlıkları
İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet,işçi,işveren taraflarının
yeri ve önemi,
-Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İSGGM,İSGÜM
İş Teftiş kurulu Başkanlığı
ÇASGEM
SGK
-Sağlık Bakanlığı
-İşçi ve işveren kuruluşları
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Konunun Alt Başlıkları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve sözleşmeleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı(OSHA) AB Direktifleri .

Çalışma Genel Müdürü. İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür . (2) Konsey.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi • • • • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 21 (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü.

Tarım ve Hayvancılık. Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı . Çevre ve Şehircilik. Gıda. c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi. Sanayi ve Teknoloji. Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür. Enerji ve Tabii Kaynaklar.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi • • b) Bilim. Kalkınma.

işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan. iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci. . Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden. Türk Tabipleri Birliğinden.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi • • ç) İşveren. d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen.

bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek. yurtdışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek” olarak açıklanmıştır. işçi-işveren ilişkilerini. denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) • 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda amaç "çalışma hayatını. iş sağlığını ve güvenliğini düzenlemek. .

danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşmaktadır. merkez. .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Bakanlık teşkilatı. taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelmektedir. Merkez teşkilatı ise ana hizmet birimleri.

1945 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir. . Denetim hizmetlerinin bir başka birimde örgütlenmesi nedeniyle Genel Müdürlük. 1983 tarihinde Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür.İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi. Böylesine önemli bir alanda verilen hizmetin niteliğinin yükseltilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı. 04/10/2000 tarih ve 24190 mükerrer sayılı Resmi Gazete’nin yayımlanan 618 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 inci maddesi ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak yeniden teşkilatlandırılmış ve yeni görevlerle güçlendirilmiştir.

ölçüm değerlendirme. danışmanlık. uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek. teknik kontrol. normlar hazırlamak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek. mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak. Standart çalışmaları yapmak. .İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Görevleri İş sağlığı ve güvenliği konularında. eğitim. Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak. .İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek. Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek. ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.

. rehabilite edilenler. yönetmek ve denetlemek Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Mesleki eğitim görenler. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuarlarının çalışmalarını düzenlemek. özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Bursa ve Kayseri’de etkinlikler gösteren İSGÜM Bölge Laboratuarlarından oluşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmaktadır. İzmir. İSGÜM Ankara'da bulunan Merkez birimi ile İstanbul. Merkeze göre dar ve donanımları da sınırlıdır. Bölge laboratuarlarının personel kadroları. . Kocaeli. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Şimdilerde. İSGÜM.İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü'nün kısaltılmış adıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bilimsel. tıbbiteknik nitelik taşıyacak bir organı olarak düşünülmüş ve kurulmuştur. Adana.

psikologlar ve idari yardımcı personel çalıştırılmasına olanak sağlayan kadrolar vardır. fizikçiler. maden. elektrik.İSGÜM'ün işlevlerinin yürütümü için şu bölümler oluşturulmuştur:       İş Güvenliği Bölümü. . kimya. eczacılar. biyologlar. inşaat. hekimler. İş Sağlığı Bölümü. İş Hijyeni Fiziksel Faktörler Bölümü İş Hijyeni Kimyasal Faktörler Bölümü Kalite Bölümü Proje Koordinasyon ve Eğitim Planlama Bölümü Bölümlerde makine. kimyagerler. ziraat mühendisleri gibi değişik dallarda mühendisler.

İSGÜM'ün Hizmetleri (Örnekler) İşyeri Havasında Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi Hava Akım Hızı Ölçümü Termal Konfor Şartlarının (Sıcaklık. Bağıl Nem ve Hava Akım Hızı) Ölçümü Kişisel Gürültü MaruziyetiÖlçümü Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü Aydınlatma Ölçümü Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi İdrarda Fenol Analizi İdrarda Hippürik Asit Analizi İdrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi İşitme Testi (Odyometri) Elektrokardiyografi (EKG) Kanda Glikoz Tayini Kanda Kolesterol Tayini Kanda Albumin Tayini . Basınç.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü arasında imzalanan Esas Antlaşma uyarınca aktedilmiştir .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi(ÇASGEM) ÇASGEM.1955 tarihinde. YODÇE. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı. 1955 yılında Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü (YODÇE) adıyla İstanbul'da kurulmuştur. Bu Ek Antlaşma. 5 Eylül 1951 tarih ve 6114 sayılı Kanuna dayanarak hazırlanan 13 Sayılı Ek Anlaşma ile kurulmuş ve aynı gün faaliyetine başlamıştır.01. Türkiye Hükümeti ile 5 Eylül 1951 de Birleşmiş Milletler. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ve Türkiye Hükümeti arasında 17.

. Hükümet dairesinde ve hükümet tarafından ele alınmış bulunan çalışma şartları. işçi-işveren ilişkileri. işgücü ve sosyal güvenlik mevzularının düzenlenmesi ve denetimi işlerinde görevli bulunanların bu sahalardaki bilgilerini arttırmak ve uzmanlık edinmelerini mümkün kılmak için Türkiye'de bir çalışma enstitüsü kurulması arzusudur.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi(ÇASGEM) Antlaşmanın amacı. işçi sağlığı ve iş güvenliği.

.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi(ÇASGEM) 2003 senesine kadar ağırlıklı olarak iş sağlığı ve güvenliği ile iş mevzuatı eğitimleri düzenleyen kuruluşun adı. 16. “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi” (ÇASGEM) olarak değiştirilmiştir.07.2003 tarihinde 4947 sayılı kanun ile 7460 sayılı YODÇEM Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu.

iş istatistikleri ile İşyeri Hekimliği. Bakanlık. istihdam . işçi işveren ilişkileri. toplam kalite yönetimi. bağlı kuruluşlar ile ilgili kuruluşların personeli ve özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi. İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memurluğu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi(ÇASGEM) ÇASGEM. işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla. ilk yardım. iş teftişi.çevre. . verimlilik. iş sağlığı ve güvenliği. çalışma hayatı.Kamu adına tek yetkili Kamu kurumudur. sosyal güvenlik. iş piyasası etütleri. ergonomi. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlara sertifika programları düzenler.

2006 tarihli ve 26173 sayılı ResmiGazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı SGK Kanunu ile SSK.07. Sosyal güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesini takiben yeniden gözden geçirilerek. İşçi Sigortaları Kurumu. 20. 17. .03.1945 tarihinde 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmıştır.1965 tarihinde yürürlüğe giren bu Kanunla.Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 16. 01.Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Genel Müdürlükleri aynı çatı altında toplanmıştır.05.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda birleştirilmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu adını almıştır.07.

SGK Görevleri • • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak. Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek. . haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak. bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

. Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak. usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak. Sosyal güvenlik alanında. uluslararası gelişmeleri izlemek. kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.SGK Görevleri • • Sosyal güvenliğe ilişkin konularda. yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.

Amacı. Herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak. fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak. ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek.Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir. . sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek .

ILO Dünya Sağlık Örgütü-WHO Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı-OSHA . Bunlardan en önemlileri aşağıda sunulmuştur: Uluslararası Çalışma Örgütü.Uluslararası Kuruluşlar İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmaları bulunan birçok uluslararası kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

ILO • Uluslararası Çalışma Örgütü.Uluslararası Çalışma Örgütü. zorla çalıştırmanın engellenmesi. toplu pazarlık. örgütlenme özgürlüğü. fırsat ve muamele eşitliği gibi çalışmaya ilişkin tüm konuları düzenleyici. Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları yoluyla. uluslar arası çalışma standartları oluşturur. çalışma hayatına ilişkin temel haklar. .

. • Türkiye ILO’ya1932 yılında üye olmuştur. Amaç. ILO.Uluslararası Çalışma Örgütü. insan haklarının.ILO • • 1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü. Birinci Dünya Savaşından sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulanmasını sağlamaktı. Uluslararası Çalışma Örgütü. 1919’da imzalanan Versay Anlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Filadelfiya Bildirgesi ile birlikte.Uluslararası Çalışma Örgütü. İşveren ve işçi temsilcileri ekonominin "sosyal tarafları" politika ve programların şekillendirilmesinde. üçüncü tarafı oluşturan hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına sahiptirler. ILO'nun temel amaç ve ilkeleri dinamik bir yeniden oluşum ve genişleme sürecine girmiştir.ILO İkinci Dünya Savaşından sonra. Birleşmiş Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahip bulunmaktadır. .

bağımsız olarak söz alabilirler ve oy verebilirler. Konferansın yıllık oturumları arasındaki ILO çalışmaları ise.ILO Uluslararası asgari çalışma standartları ve ILO’nun genişletilmiş politikaları. Bu delegeler. . iki hükümet temsilcisi.Uluslararası Çalışma Örgütü. her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda belirlenmektedir. 28 Hükümet temsilcisi ile 14 işçi ve 14 işveren temsilcisinden oluşan Yönetim Kurulu tarafından sürdürülür. Her üye ülkenin. bir işveren ve bir işçi ile konferansa katılma hakkı vardır.

2. 1.Çalışma yaşamında standartlar.Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak.ILO Ne Yapar? .Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek . dört temel stratejik hedefi 3.Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak 4. temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.

gençlerin ve kadınların korunması •yaşlılıkta ve maluliyette koruma •göçmen işçilerin haklarını korunması •eşit işe eşit ücret •örgütlenme özgürlüğü •mesleki eğitim ve sürekli eğitim .çalışma saatleri •uygun asgari ücret •iş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma •çocukların.ILO Anayasası ILO Anayasası’nda aşağıdaki hedefler belirlenmiştir •istihdam ve işsizliğin önlenmesi .

. bu dönemde bütün halkların sağlığının. dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı delegelerin bir ‘’Uluslararası Sağlık Örgütü’’ kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.Dünya Sağlık Örgütü-WHO 1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO Anayasası imzalanarak en az 26 üye ülkenin resmi kabulu ile yürürlüğe girmesi için işlem başlatılmıştır.Dünya Sağlık Örgütü-WHO 19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan Uluslararası Sağlık Konferansı’nda. 26 üye ülkenin resmi kabul işlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleşmiş ve 7 Nisan günü tüm Dünya’da ‘’Dünya Sağlık Günü’’ olarak kabul edilmiştir. . Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmak için başvurmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü-WHO Türkiye Cumhuriyeti. 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur. Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir. WHO’ya. .

. -Hükümetlere. sağlık idareleri. -Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda.Dünya Sağlık Örgütü-WHO DSÖ’nün amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır. meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek. sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak. istek üzerine. İhtisas Kuruluşları. hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak. -BM. -Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek.

-Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak.Dünya Sağlık Örgütü-WHO -Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek. .

Dünya Sağlık Örgütü-WHO Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler. tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek. . tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak. Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak. anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek.

güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmaktır.Avrupa Komisyonu İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı .OSHA OSHA’nın kuruluş amacı: Avrupa Birliğinde işyerlerinin daha sağlıklı. .

Avrupa Komisyonu İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı . Ajans üçlü bir yapıda organize olup karar verici konumda olan her bir üye devletin devlet.OSHA Ajans. . iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkelerin gelişimi ve konuyla ilgili bilgi paylaşımını sağlamaktadır. işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmektedir.

OSHA Ajansın çok sayıda yayını ve yıllık düzenli aktiviteleri bulunmaktadır. Ayrıca her yıl Ekim ayının ikinci haftasını iş sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlamakta ve değişik etkinlikler düzenlemektedir Türkiye Ajansa aday ülke olarak gözlemci statüsünde katılmaktadır.Avrupa Komisyonu İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı . .

. Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin 29 Sayılı Sözleşme . Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme. Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 Sayılı Sözleşme. Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına İlişkin 11 Sayılı Sözleşme.(Temel Sözleşme) . Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında 34 Sayılı Sözleşme Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında 42 Sayılı Sözleşme . Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında14 Sayılı Sözleşme Trimci ve Ateşci Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşme.ILO Sözleşmeleri İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme.

Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İliskin 69 Sayılı Sözleşme . Yaralanması Ya Da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İliskin 55 Sayılı Sözleşme. Gemiadamlarının Hastalanması. Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Sözleşme. Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme. Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İliskin 68 Sayılı Sözleşme .ILO Sözleşmeleri Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme.

ILO Sözleşmeleri Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Sözleşme. Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme) . Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi. Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 Uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 80 Sayılı Sözleşme. .

Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşme. Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Hakkında 105 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme). Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözleşme. Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında 127 Sayılı Sözleşme .ILO Sözleşmeleri Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında 99 Sayılı Sözleşme Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme -(Temel Sözleşme).

Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Sözleşme.ILO Sözleşmeleri İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme . İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme . . Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı Sözleşme(Temel Sözleşme) .

Teşekkür Ederiz .