You are on page 1of 30

Sistem dan Struktur Pendidikan

Pra dan Pasca Penjajahan British


PIX 1001 SEjarah Pendidikan di Malaysia

Zaman Dasar Wawasan Negara


(2001-2020)
Zaman Pembangunan Negara
(1991-2000)
Zaman Dasar Ekonomi Baru (19711990)
Zaman Pasca Merdeka (1957-1970)
Zaman Pramerdeka (sebelum 1957)

LIMA FASA

DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN DI


MALAYSIA

ERA
ERA
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
ERA
ERA
MASYARAKAT
MASYARAKAT
MELAYU
MELAYU
TRADISIONAL
TRADISIONAL

CIRI
CIRI DAN
DAN NILAI
NILAI

PENDIDIKAN
PENDIDIKAN

Masyarakat
Masyarakat
berstruktur
berstruktur
raja,
raja, pembesar,
pembesar,
rakyat
rakyat jelata,
jelata,
pendatang
pendatang
Ketuanan,
Ketuanan,
pertuanan,
pertuanan,
hamba,
hamba, daulat,
daulat,
tulah
tulah

Pendidikan
Pendidikan
informal
informal -Institusi:
Institusi: istana,
istana,
masjid,
surau,
masjid, surau,
rumah.
rumah.
Dualisme
Dualisme
pendidikan
pendidikan -kelas
kelas sosial,
sosial,
gender
gender

DASAR
DASAR &
& HALA
HALA
TUJU
PDDKN
TUJU PDDKN
Mengekalkan
Mengekalkan &
&
pengukuhan
pengukuhan
hirarki
hirarki status
status
kuo
kuo
Keharmonian
Keharmonian
sistem
sistem &
& fungsi
fungsi
dalam
dalam
masyarakat
masyarakat
Kemasyarakata
Kemasyarakata
n
n&
& kekitaan
kekitaan
Bakti
Bakti kepada
kepada
tanah/
tanah/ alam
alam
Cinta
&
Cinta &
bekorban
bekorban untuk
untuk
tanah
air
tanah air
Pengekalan
Pengekalan
budaya
budaya &
&
warisan
warisan

DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN DI


MALAYSIA
ERA
ERA

CIRI
CIRI DAN
DAN NILAI
NILAI

PENDIDIKAN
PENDIDIKAN

PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ERA
ERA
PENJAJAHAN
PENJAJAHAN (1511
(1511
1957)
1957)

Masyarakat
Masyarakat
berstruktur
berstruktur elit,
elit,
bangsawan,
bangsawan, rakyat
rakyat
pertengahan,
pertengahan, rakyat
rakyat
bawahan
bawahan
Masyarakat
Masyarakat majmuk
majmuk
Budaya
superior
Budaya superior
penjajah
penjajah
Amalan
Amalan pecah
pecah &
&
perintah
perintah
Pembaratan
Pembaratan &
&
kristianisasi.
kristianisasi.
Kebangkitan
Kebangkitan
patriotisme
patriotisme

Portugis
Portugis &
& Belanda:
Belanda:
pendidikan
pendidikan statik
statik
kerana
kerana dasar
dasar tidak
tidak
ambil
ambil peduli.
peduli.
Penjajahan
Penjajahan Inggeris
Inggeris
-- (i)
(i) Pend.
Pend. formal:
formal:
vernacular.
vernacular. (ii)
(ii)
Sekolah
Sekolah
diinstitusikani:
diinstitusikani:
sekolah
sekolah mubaligh,
mubaligh,
Melayu,
Melayu, Agama
Agama
Islam,
Cina,
Islam, Cina, Tamil.
Tamil.
(iii)
(iii) Pend.
Pend. informal:
informal:
agama
agama Islam,
Islam, adab
adab
&
adat,
& adat, ekonomi,
ekonomi,
sosial.
sosial. (iv)
(iv) Dualisme
Dualisme
pend.
mengikut
pend. mengikut
etnik,
etnik, gender,
gender,
ekonomi,
ekonomi, agama,
agama,
keturunan.
keturunan.
Penjajahan
Penjajahan Jepun
Jepun
(i)
Pembekuan
(i) Pembekuan
pendidikan.
pendidikan. (ii)
(ii)
Pendidikan
Pendidikan alat
alat
kawalan
kawalan ideologi
ideologi

DASAR
DASAR &
& HALA
HALA TUJU
TUJU
PDDKN
PDDKN
Menitikberatkan
Menitikberatkan
kepada
kepada kehendak
kehendak &
&
nilai
penjajah
nilai penjajah
Tunduk
Tunduk &
& kepatuhan
kepatuhan
pendidikan
pendidikan
sekadar
sekadar ada.
ada.
Menekankan
Menekankan dasar
dasar
pecah
pecah &
& perintah
perintah
Pengekalan
Pengekalan budaya
budaya
&
& warisan
warisan
berdasarkan
berdasarkan kaum
kaum
Dualisme
dalam
Dualisme dalam
sistem
sistem pendidikan.
pendidikan.
Mengabaikan
Mengabaikan
keharmoniah
keharmoniah
masyarakat
masyarakat
Menyekat
Menyekat
pengetahuan
pengetahuan
tentang
tentang negara.
negara.
Penerapan
Penerapan ideologi
ideologi
penjajah
penjajah
Dasar-dasar
Dasar-dasar
pendidikan:
pendidikan: (i)
(i)
Isolasi
(ii)
Polarisasi
Isolasi (ii) Polarisasi
(iii)
(iii) Liberalisasi
Liberalisasi (iv)
(iv)
Indoktrinasi
Indoktrinasi

DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN DI


MALAYSIA
ERA
ERA

CIRI
CIRI DAN
DAN NILAI
NILAI

PENDIDIKAN
PENDIDIKAN

PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
ERA
ERA
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN
(19561959)
(19561959)

1.
1. Masyarakat
Masyarakat
majmuk
majmuk
2.
2. Perpaduan
Perpaduan &
&
kesefahaman
kesefahaman
kaum
kaum
3.
3. Kompromi
Kompromi
antara
antara kaum:
kaum:

Pend.
Pend. formal:
formal:
vernacular
vernacular
Institusi:
Institusi:
sekolah
sekolah
mubaligh,
mubaligh,
Melayu,
Melayu, Agama
Agama
Islam,
Islam,
Cina,Tamil.
Cina,Tamil.
Pend.
Pend. informal:
informal:
agama
agama Islam,
Islam,
adab
&
adab & adat,
adat,
ekonomi.
ekonomi.
Kurikulum
Kurikulum
kebangsaan
kebangsaan
Bahasa
Bahasa
pengantar:
pengantar:
Melayu
Melayu &
&
Inggeris
Inggeris
Kurikulum
Kurikulum
akademik
akademik &
&
vokasional.
vokasional.
Dualisme
Dualisme pend.
pend.

HALA
HALA TUJU
TUJU &
&
DASAR
PDDKN
DASAR PDDKN
Menitikberatka
Menitikberatka
n
n kehendak
kehendak
semasa
semasa ::
kemerdekaan
kemerdekaan
(i)
(i) Perpaduan
Perpaduan
kaum
kaum (ii)
(ii)
Bahasa
Bahasa
kebangsaan
kebangsaan &
&
pengantar
(iii)
pengantar (iii)
Keperluan
Keperluan
sumber
sumber tenaga
tenaga
manusia
manusia (iv)
(iv)
Penerapan
Penerapan
ideologi
ideologi negara
negara
(v)
Pengekalan
(v) Pengekalan
identiti
identiti budaya
budaya
&
& warisan
warisan
berdasarkan
berdasarkan
kaum
kaum

SISTEM PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU ZAMAN


BRITISH ( 1824-1957 )

Sistem yg wujud ada kaitan dengan


dasar pemerintahan British iaitu
"pecah dan perintah (divide & rule).

Kewajaran Dasar: selagi orang yang


dijajah berpecah / tidak bersatu,
selama itulah ada sebab / alasan
untuk kehadiran British.
6

DASAR POLARISASI PENDIDIKAN DALAM ERA


PENJAJAHAN INGGERIS

Kedatangan syarikat perdagangan


Ingggeris dan mubaligh Kristian
mencetuskan pendidikan cara
formal dan sistematik (abad 18).

Perkembangan pendidikan sebelum


tahun 1920an dengan selepas
tahun 1920an.

PENDIDIKAN ERA INGGERIS SEBELUM 1920AN

Pemerintah Inggeris tidak peduli tentang


pendidikan - dasar terbuka dan tiada
campur tangan.
Akibatnya:

Tercetusnya Pendidikan Vernakular.


Sekolah oleh Mubaligh Kristian: sekolah-sekolah
atas nama Methodist, Katolik, La Salle, Anglican.
Sekolah dibina secara persendirian oleh orang
Cina di pekan, kawasan lombong, kawasan
balak.
Sekolah dibina secara persendirian oleh orang
India.

PENDIDIKAN VERNAKULAR
CINA DAN TAMIL

Dasar terbuka dan tiada campur tangan


(laissure faire) terhadap pendidikan
untuk kaum Cina dan India.

Dikenali sebagai Pendidikan Vernakular


mengutamakan bahasa-bahasa ibunda.

Pendidikan dalam bahasa Mandarin untuk


kaum Cina, dan bahasa Tamil untuk kaum
India.
9

PENDIDIKAN VERNAKULAR
CINA DAN TAMIL SECARA UMUM

Dasar terbuka dan tidak campurtangan


Inggeris dalam hal ehwal sosial kaum
pendatang menyebabkan wujudnya
sekolah-sekolah Cina dan Tamil.

Sekolah-sekolah ini dikendalikan oleh


masyarakat masing-masing tanpa bantuan
daripada lnggeris hinggalah tahun 1920-an
selaras dengan tradisi mengutamakan
pelajaran dan mengekalkan kebudayaan
serta identiti bangsa.
10

PENDIDIKAN VERNAKULAR CINA

Masyarakat Cina mula bergiat


menubuhkan sekolah Cina sejak awal
abad ke-19 di Semenanjung Tanah
Melayu.

Sekolah-sekolah tersebut ditubuhkan di


mana ramai orang Cina, di bandar-bandar
dan di kawasan perlombongan bijih timah.

Keadaan ini serupa di Sabah dan Sarawak.


11

KURIKULUM VERNAKULAR CINA

Kurikulum Sekolah Aliran Cina


berorientasikan negara China.

Buku-buku teks dan guru-guru juga


dibawa masuk dari negara China.

Isi kurikulumnya menegaskan


pengetahuan dalam bidanrg 3M
(membaca, mengira dan menulis) serta
lukisan, Bahasa Inggeris, Ilmu Alam,
Sejarah, Kraftangan dan Pengetahuan Am.
12

PERUBAHAN TAHUN 1920AN

Pada tahun 1920-an: pengaruh kuat


sekolah Cina menyedarkan Kerajaan
Inggeris tentang bahaya pertumbuhan
sekolah Cina tanpa kawalan.

Oleh itu pentadbiran British mula


memperkenalkan satu undang-undang,
iaitu Enakmen Pendaftaran Sekolah.

Tujuannya: untuk mengelakkan sekolah ini


daripada terasing dan mengawal
aktivitinya.
13

SEKOLAH BANTUAN DAN JURANG ANTARA KAUM

Bermula tahun 1924, sebahagian sekolahsekolah Cina ini menerima bantuan kewangan
daripada kerajaan.

Pada amnya, guru-ruru di sekolah ini tidak


ada latihan formal sehinggalah selepas
perang Dunia Kedua apabila program latihan
kelas formal telah diadakan.

Dasar pentadbiran British ini, secara langsung


atau tidak langsung, mewujudkan jurang
pendidikan antara anak-anak Melayu dan
Cina.
14

PENDIDIKAN VERNAKULAR TAMIL

Kaum India menubuhkan Sekolah


Vernakular Tamil di mana mereka telah
didatangkan beramai-ramai oleh British.

Sekolah-sekolah Tamil didirikan di ladangladang getah yang sebahagian besar


kaum keturunan India ditempatkan.

Sekolah-sekolah tersebut didirikan dan


dikelolakan oleh masyarakat India sendiri,
tanpa bantuan daripada pemilik-pemilik
estet.
15

PERIHAL PENDIDIKAN TAMIL

Pihak Kerajaan atau majikan ladang getah


tidak memberi bantuan sama ada dari segi
fizikal, kewangan dan pedagogi.

Oleh itu, sekolah-sekolah Tamil menghadapi


beberapa kekurangan dari segi isi kandungan
kurikulum, tenaga pengajar dan pedagogi.

Sekolah-sekolah ini seolah-olah tidak


berfungsi dan bersifat cul-de-sac (jalan buntu)
bagi sebahagian besar pelajarnya, yang akan
kekal di ladang getah menjadi buruh kasar.
16

UNDANG-UNDANG TAHUN 1923

Pada tahun 1923, Negeri-negeri


Melayu Bersekutu (the Federated
Malay States) telah meluluskan satu
rang undang-undang.

Satu peruntukan telah dimasukkan ke


dalam Ordinan ini iaitu majikan ladang
getah diwajibkan membina sekolah
bagi anak-anak pekerja mereka.
17

KURIKULUM PENDIDIKAN TAMIL

Kurikulum di sekolah-sekolah Tamil ini


disesuaikan mengikut negeri India, begitu
juga kebanyakan guru serta buku-buku teks
telah dibawa masuk dari India.

Kurikulumnya menegaskan pengetahuan


dalam kemahiran asas 3M (membaca,
mengira,dan menulis karangan), ilmu alam
dan kebersihan diri (personal hygiene).

Pendidikan di sekolah Tamil juga terhad di


peringkat rendah sahaja.
18

PENDIDIKAN KAUM MELAYU

Kesinambungan daripada Prinsip White


Mans Burden.

Struktur Pendidikan Two-Tier (DwiLapis) untuk orang Melayu.


Untuk Golongan Bangsawan sekolah
aliran Inggeris telah ditubuhkan Malay
College di Kuala Kangsar.
Untuk Rakyat biasa -benevolent welfare
policy. Peringkat asas sahaja - sekadar
melepas batuk di tangga. Lepasan
sekolah kekal sebagai petani dan
nelayan but better than their parents

19

PERTAMBAHAN JURANG PERBEZAAN

Dasar pemerintahan British terhadap


perkembangan pembangunan sekolah Tamil
terus menambahkan lagi jurang pendidikan di
antara tiga kaum utama di negara kita -- iaitu
Melayu, Cina, dan India.

Mubaligh Kristian juga banyak memberi


sumbangan kepada perkembangan
pendidikan Tamil sambil mereka menumpukan
perhatian kepada membangunkan
pendidikan berbahasa Ingggeris yang
dinaungi gereja, di bandar-bandar.
20

KESAN DASAR POLARISASI PENDIDIKAN


INGGERIS

Membangunkan dan Mentamaddunkan


masyarakat yang dijajah dianggap sebagai
the White Mans Burden.

Sistem pendidikan menjadi pelbagai corak.

Satu sistem persekolahan dibangunkan untuk


satu-satu kaum yang di bawah pemerintahan
British.
21

MATLAMAT UTAMA

Matlamat utama sistem pendidikan


penjajah ialah semata-mata untuk memberi
pendidikan kepada segolongan rakyat bagi
membolehkan sebahagian mereka
memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi
penjajah.

Mereka tidak mahu membangunkan


golongan yang terlalu cerdik.

Prinsip mereka - not to over-educate...


(sepertimana yang dilakukan dalam sistem
di India waktu itu).

22

PENDIDIKAN INGGERIS

Pendidikan dalam aliran Inggeris mula


diperkenalkan di Tanah Melayu apabila
Penang Free School ditubuhkan pada
tahun 1816 .

Pada pertengahan abad ke-19, Mubaligh


Kristian membantu menubuhkan beberapa
buah sekolah Inggeris. Kebanyakan
sekolah ini ditubuhkan di kawasankawasan bandar, dengan bantuan kerajaan
British.
23

PENDIDIKAN INGGERIS

Kurikulumnya mencontohi Kurikulum


Grammar Schools di Great Britain -bertujuan mengeluarkan pegawaipegawai tadbir rendah bagi memenuhi
keperluan tenaga pemerintah British.

Pendidikan di sekolah-sekolah Inggeris


diadakan pada peringkat rendah dan
menengah.
24

PENDIDIKAN INGGERIS

Bagi memenuhi keperluan guru pelatih,


program latihan guru kelas normal
dimulakan di Kuala Lumpur pada tahun
1905 dan di Pulau Pinang pada tahun
I907.

Kursus-kursus pendidikan peringkat


Diploma kemudiannya ditawarkan di
Raffles College, Singapura.

25

PENDIDIKAN INGGERIS

Manakala pembelajaran tinggi bermula


dengan penubuhan Medical School di
Singapura pada tahun 1905.

Pada tahun 1912, namanya telah ditukar


menjadi King Edward VII Medical College.

Raffles College yang ditubuhkan pada


tahun 1928, menawarkan kursus-kursus
dalam bidang Sastera dan Sains.
26

CIRI UTAMA SISTEM PENDIDIKAN ZAMAN


PENJAJAHAN BRITISH

Sistem Pendidikan bersifat majmuk


(plural) seolah-olah untuk
mencerminkan masyarakat majmuk.

Wujud Empat Aliran yang berlainan


bahasanya:
Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil

Tempat, Infrastruktur, Kurikulum dan


Cara Pengendaliannya berasingan dan
berbeza-beza.

27

CIRI-CIRI

Tidak ada satu Falsafah Pendidikan dan


Dasar Kebangsaan yang konkrit lebih
bersifat ad hoc.

Tidak seragam: kurikulum, isi


kandungan, buku teks, bahasa
pengantar, latihan guru.

Matlamat berlainan antara satu subsystem dengan yang lain.


28

KESIMPULAN

Sistem Pendidikan yang wujud


dianggap mencukupi untuk
memenuhi keperluan semasa British.

Pemerintahan Kolonial British tidak


berminat untuk membangunkan
rakyat.

Persefahaman dan perpaduan di


kalangan rakyat tidak dianggap
penting untuk dipupuk.
29

PENDIDIKAN ZAMAN JEPUN

Semasa perang Dunia Kedua (l941-1945), Tanah


Melayu telah diduduki oleh tentera Jepun.

Perubahan kepada sistem pendidikan di


Semenanjung Malaysia.

Dasar pelajaran di bawah pemerintahan tentera


Jepun - sekolah-sekolah venakular Melayu dan
Tamil diteruskan tetapi ditambah dengan
bahasa Jepun.

Pemerintahan Jepun juga menubuhkan Sekolah


Nippon-Go bagi mengantikan sekolah-sekolah
Cina dan Inggeris.
30