Y 

3.1 Chӭc năng cӫa bӝ đèn
3.2 Phân loҥi bӝ đèn
3.3 Cҩu tҥo cӫa mӝt bӝ đèn thông dөng
3.4 Các thông sӕ kӻ thuұt cӫa bӝ đèn
‡
‡
‡
‡
‡

c 

ĐiӋn áp và công suҩt
Đӗ thӏ phân bӕ cưӡng đӝ ánh sáng
HiӋu suҩt
Đӝ an toàn và khҧ năng chӕng nưӟc và bөi
Góc bҧo vӋ 

P Y 
Y PP P 
P 

P  

V là tұp hӧp các thiӃt bӏ quang, điӋn, cơ khí
nhҵm thӵc hiӋn phân bӕ ánh sáng, đӏnh vӏ, bҧo vӋ đèn
và nӕi đèn vӟi nguӗn điӋn. 
 
  
' bӝ đèn lên hӋ vӟi lưӟi điӋn, nӕi vӟi các linh
kiӋn mӗi, đҫu nӕi và điӅu chӍnh ánh sáng;
' bӝ đèn đҧm bҧo chӕng các tác nhân bên ngoài
như mưa, gió, bөi, va đұp và ăn mòn;
' bӝ đèn đҧm bҧo sӵ phân bӕ ánh sáng trong
không gian, thӵc hiӋn các kiӇu chiӃu sáng tӯ chiӃu
sáng gián tiӃp đӃn trӵc tiӃp tùy theo mөc đích và yêu
cҫu sӱ dөng. Bӝ đèn cũng hҥn chӃ nguyên nhân gây
lóa nhҵm đҧm bҧo tiӋn nghi nhìn tӕt nhҩt.

c  

Y   

a. Theo mͭc đích s͵ dͭng cͯa b͡ đèn: 
Bӝ đèn chiӃu sáng nӝi thҩt 
Bӝ đèn chiӃu sáng ngoài trӡi 
Bӝ đèn chiӃu sáng trang trí 
«
b. Theo s͹ phân b͙ quang thông cͯa b͡ đèn (IEC): 
P oҥi bӝ đèn và ký hiӋu bҵng chӳ cái in hoa: A-T
¨

¨
¨

Trӵc tiӃp: c oҥi (tӯ A-N), trong đ : TT hҽp c oҥi (A-E) và TT
rӝng c oҥi (F-J); nӱa trӵc tiӃp c oҥi (K-N)
Hӛn hӧp: c oҥi (O-S)
Gián tiӃp: c oҥi (T) 

P thӇ như sau:
c   

í
íí 

í 

f
í 

f 

í

f
í

f 

í
Ê

Ú 

c   

 

(FF¶)

(FF¶ F¶)

(FF F¶)

(FF F¶)

(FF F¶) 

c   

-, 
/67841
" #$%$&'$()$*+*&$,-,.%$$#/01
TB

23Y
Giӟihҥn

TB

235
Giӟihҥn 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

- 

c 

- 

-  

-c 

-

c 

- 

-

E  

-

c 

- 

c 

- 

-

F 

- 

c 

- 

- 

- 

c 

-

cc

c-  

-  

-  

-

c 

-c  

- 

- 

c 

-

cc

c-  

- 

-  

- 

- 

c

c 
-  

- 

-  

-  

-  

-  

 
!

A
B
P

G
H

Trӵc
tiӃp
hҽp

Trӵc
tiӃp
rӝng

J
«

«

T

Gián
tiӃp

c 

TB

234
Giӟihҥn

TB

23
Giӟihҥn 

- 

c

c 

- 

c

í 

íó 

9,0:;+0:-+<=$,>#,-,   

     

   

‘ 90 ®Õn 100% ¸nh s¸ng ®‘c chiÕu xuèng mÆt lµm
viÖc.
HiÖu quҧ chiÕu s¸ng cao nhÊt
‘ g©y chãi lo¸, sÊp bãng.
‘uang th«ng tËp trung vµo mÆt ph¼ng lµm viÖc, t‘êng
bªn bÞ tèi.
‘uang th«ng ph©n bè réng trong nöa kh«ng gian phÝa
d‘íi,
t‘êng bªn ®‘c chiÕu s¸ng.

‘ ChiÕu s¸ng văn
phßng,
Líp häc, cña hµng
lín,
nhµ x‘ng.
‘ ĐÞa ®iÓm cã ®é
cao
lín

‘ 60 ®Õn 90 % ¸nh s¸ng ®‘c chiÕu xuèng kh«ng gian
‘ 10 ®Õn 40 % ¸nh s¸ng ®‘c chiÕu lªn trÇn.
M«i tr‘êng ®‘c cҧi thiÖn cҧ t‘êng vµ trÇn ®‘c chiÕu s¸ng.

Văn phßng, phßng
kh¸ch, phßng trµ, nhµ
ăn

‘ 40 ®Õn 60 % ¸nh s¸ng chiÕu h¾t lªn
‘ Phèi hp ‘u ®iÓm cña chiÕu s¸ng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp.

ĐÞa ®iÓm cã t‘êng

trÇn phҧn x¹ m¹nh.


‘ 90 ®Õn 100% ¸nh s¸ng ®‘c chiÕu lªn trÇn vµ phҧn x¹ 

xuèng. 
‘ Đ©y lµ ph‘ng ph¸p chiÕu s¸ng cã hiÖu quҧ s¸ng thÊp
c 

nhÊt.
‘ iÖn nghi nh&n ®‘c cҧi thiÖn, kh«ng g©y chãi lo¸, sÊp

Phßng kh¸n giҧ, nhµ
hµng
c

Y Y ?67 @A 

c 

Y Y ?67 @A 

c 

Y Y ?67 @A 

c  

Y Y ?67 @A 

c  

Y Y ?67 @A 

c  

Y Y ?67 @A 

c  

Y PPP !"#P 
P
Y   P 

c  

(Luminousintensityistributioncurve)

Y 5  B,(C$-D-$

™ BiӇu đӗ đưӡng cong cưӡng đӝ ánh sáng à đһc trưng quan
trӑng nhҩt cӫa bӝ đèn. N cho biӃt sӵ phân bӕ ánh sáng trong
không gian cӫa bӝ đèn.
™ BiӇu đӗ cưӡng đӝ ánh sáng đưӧc biӇu iӉn ph thuӝc vào 
oҥi đèn và đһc tính bӝ phұn quang hӑc cӫa bӝ đèn trên cơ sӣ
thӵc nghiӋm so vӟi nguӗn sáng chuҭn c quang thông m.
¨ Khi đèn à nguӗn phát sáng điӇm (ví đèn sӧi đӕt) đưӧc
biӇu iӉn trên mһt phҷng chӭa trc tròn xoay cӫa đèn (trc đӕi
xӭng qua trc thҷng đӭng qua tâm b ng đèn).
¨ Khi sӱ ng nguӗn sáng đưӡng (ví đèn HQ ӕng), biӇu đӗ
đưӧc ұp trên hai mһt phҷng vuông g c vӟi đèn theo phương 
ӑc và phương ngang.
Ví vè biӇu đӗ cưӡng đӝ ánh sáng như trên hình vӁ sau:
c  

' <=(C$,$+*,(C$-D-$ 

àuđenàtheophươngngang,cònmàutrҳngtheophươngӑc
c  

' <=(C$,$+*,(C$-D-$ 

àuđӓàtheophươngngang,cònmàuxanhtheophươngӑc
c  

c

Y Y  $% &
Là tӹ sӕ giӳa quang thông phát ra tӯ bӝ đèn vӟi tәng quang thông cӫa
các bóng đèn phát ra trong bӝ đèn đó

c  

-,E-,FG D H,>#
V c 1: ӵa vào đưӡng cong phân
bӕ cưӡng đӝ ánh sáng, xác đӏnh
quang thông:
- Hҳt xuӕng ưӟi (F): F¶,F¶, F¶,
F¶
- Hҳt ên trên (F): F¶
- Quang thông tәng: F F F

í 

f
í 

f 

í

f
í

f 

V c 2: ácđӏnhhiӋuxuҩtcӫabӝđèn
- HiӋusuҩtchiӃusángtrӵctiӃpó<I25J4
- HiӋusuҩtchiӃusánggiántiӃpóI2KJ4
- HiӋusuҩttәngcӫabӝđèn:ó Ió<L ó I2J4

í
Ê

P 
 e   e 
 
  
í
c  

íóx 

' 

' 

( 
' 

)

!
" 

P# 

Hình nãn gãc khèi f‘2

16,6
29
37,5

I1
I2
I3

F¶1 = f‘6

Giӳa hình nãn f‘2 vµ f

44,9
51,3
57,2

I4
I5
I6

F¶2 = f‘6 Ii

Giӳa hình nãn f vµ 3f‘2

62,7
68
73

I7
I8
I9

F¶3 = f‘6 Ii

Giӳa hình nãn 3f‘2 vµ
2f

B¸n cÇu trªn 

$%* +
c  

f 
f 

í

78
82,8
87,6

f
93,2 f 127,7
99,6 136,2
106,1 146,4
112,9 160,8
120

I10
I11
I12

Ii

í
í

F¶4 =f‘6 Ii

I13 í 

.
. 

.
í

Ê

F¶5 = f‘6 Ii

I21

ó ,ó&ó ,-.&-./&-.Y&-.&-.0$ÊÊÊ I-Ê$ÊÊÊ 

Y  12 
Bӝ đèn cũng là mӝt thiӃt bӏ điӋn, cho nên cũng cҫn phҧi đҧm
bҧo an toàn vӅ điӋn theo nhӳng phân loҥi sau đây:
ï P  

c  

H+M:G,*$=N (O,/ 
1

c  

Y 0 ' 1( 
G c bҧo vӋ ng đӇ kiӇm tra đӝi ch i a mҩt tiӋn nghi cӫa
bӝ đèn 
Gãc b o vÖ lµ gãc ch¾n ¸nh s¸ng trùc tiÕp cña nguån
s¸ng tíi m¾t ng‘êi quan s¸t 

c  

Y 0 ' 1(

c  

Y 0 ' 1( 
Gãc b o vÖ phô thuéc vµo biÓu ®å c‘êng ®é ¸nh
s¸ng vµ 5 cÊp chÊt l‘ng chiÕu s¸ng cña bé ®Ìn, ký
hiÖu b»ng ch÷ c¸i A (rÊt chÝnh x¸c), B (chÝnh x¸c
cao), C (chÝnh x¸c), (b×nh th‘êng) vµ E (th«)
xem phô lôc« 
VÞ trÝ cña chao ®Ìn trong thÞ tr‘êng cña ng‘êi
quan s¸t ngåi c¸ch sµn 1,2m, th ng sè lùa chän lµ
gi¸ trÞ hoÆc tg = L‘H 
Gi¸ trÞ gãc n»m bªn tr¸i ®‘êng cong Bodmann‘ 
ollner sÏ kh«ng g©y c m gi¸c nh×n khã chÞu.
§‘êng nÐt liÒn øng víi bé ®Ìn n»m ngang cßn nÐt
®øt khi ®Ìn ®Æt däc h‘íng nh×n.
c  

c