You are on page 1of 7

TRNG

TIU LUN MN TRIT HC


TN TI:

Ngi thc hin:


Lp:
Ging vin hng dn:

TP. H CH MINH
Thngnm

PHN M U
1. L do chn ti
- L lun
- Thc tin
2. Cc phng php nghin cu
3. Cu trc
PHN NI DUNG
1. C s l lun ca vn (tiu
lun nghin cu)
2. Tnh thc tin rt ra t kt qu
nghin cu

KT LUN
Khng nh nhng kt qu t
c trong ti nghin cu

HNH THC
TRNH BY
1.
2.
3.
4.

Trang ba
Trang ph ba
Mc lc
Kt cu chng, mc
- S th t ca chng, mc
c nh bng h thng ch
s rp (Khng dng s Lam)
- Cc chng nh bng mt
ch s: 1, 2

- Cc tiu mc c nh
bng cc nhm 2, hoc 3 ch s,
cch nhau mt du chm, trong :
S th nht ch chng, s th
hai ch tit, s th ba ch tiu tit...
V d:
CHNG 1
1.1.
1.2.
(Vi 1 tiu lun ch vit 2 chng)

5. Kt lun
6. Danh mc ti liu tham kho:
Xp theo th t A, B, C (Tn
tc gi, T chc)
7. Trnh by:
- Tiu lun trnh by trn mt
mt giy kh A4 (Font ch 14,
kiu Times New Roman)
- L trn: 3cm; l di:3,5cm; l
tri: 3,5cm, l phi: 2cm;
- S trang: 20 - 25 trang
8. Thi gian np tiu lun:
Hn np cui: 2/2016?