ANG PAGTUTURO NG ASIGNATURANG FILIPINO

Ni: Ludivina M. Tuazon ESES-I Filipino,Elementarya

MAHAHALAGANG SALIK SA PAGTUTURO NG WIKA Mag-aaral Mag-kakayahan -pangangailangan -kaibhan bilang indibidwal 

Guro

-manadyer ng makabuluhang gawain -fasiliteytor ng pagkatuto ng mga mag- aaral mag-inspirasyon, modelo 

Kagamitan o Materyal -nakakapukaw-pansin nakakapukaw-napapanahon -angkop sa aralin at lebel ng klase 

Istratehiya -kontemporaryo o napapanahon -angkop sa aralin at lebel ng klase -nagsasagawa ng gawaing kolaboratibo o interaktibo 

Pagtataya

( Ebalwasyon ) -angkop sa layunin at gawain -nauuri sa: a.tradisyonal -lapis at papel -pasanaysay -pagmamasid

b.alternatibo -portfolio -rubrics -journal -reflection -performans 

Panuri-bago Panuri-

magsimula ang pagtuturo ng yunit/aralin Pantiyak-pagkatapos ng Pantiyakisang´period´na pagtuturo Laguman-pagkatapos ng Lagumanpagtuturo ng malawak na kasanayan 

KONTEMPORARYONG

PANANAW SA PAGTUTURO NG WIKA Kasanayang Komunikatibo nagbibigay halaga sa paggamit ng wika sa mga angkop na sitwasyon, awtentikong kagamitan, pag-uugnay pagng karanasang pangklasrum sa aktwal na sitwasyon at pagpapahalaga hindi lamang sa produkto ng pag-aaral kundi sa pagproseso ng pagkakagamit nito. nito.

apat (4) itong elemento: Kakayahang linggwistikalinggwistikakaalaman sa morpolohiya, sintaks, bokabolaryo at mekaniks Kakayahang sosyolinggwistikasosyolinggwistikataglay ang kaalaman sa kontekstong sosyal kung saan nagaganap ang talastasan 

-May

Kakayahang istratejikistratejikNagagamit ang kaalaman para punan ang nawawalang kaalaman Kakayahang pandiskorspandiskorsgumagamit ng indibidwal na interkoneksyon para malaman ang buong teksto Nalilinang nito ang kahalagahan ng wika sa akademik na gamit ( CognitiveCognitiveAcademic Language Proficiency o CALP ) at batayang kasanayan sa interpersonal na komunikasyon ( Basic Interpersonal Communication Skills o BICS ) 

MGA DAPAT TANDAAN NG GURO NG WIKA Pokus ng pagtuturo ang mag-aaral. mag Iayon ang sitwasyon sa klasrum sa tunay na kapaligiran. Gawing lubusan ang palitan ng interaksyon. Bigyan ng mas maraming pakikisamuha o lahukang gawain ang mag-aaral. mag Gumamit ng multi-media na kagamitan. multi Bigyan ng regular na feedback at pagtataya ang mga mag-aaral. mag Sanaying maging responsable ang magmagaaral sa sarili niyang pagkatuto. 

BAHAGI NG BANGHAY-ARALINI. BANGHAYI. LAYUNIN
S-M-A-R-T II. II. PAKSA - Aralin - Sanggunian - Kagamitan - Balyu/Pagpapahalaga III PAMAMARAAN Panimulang Gawain/ Paghahanda Paglalahad Pagtalakay Paghahambing at Pagsusuri Paglalahat Paglalapat IV.PAGTATAYA V.KASUNDUAN

MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA SA BAWAT KASANAYANG MAKRO PAKIKINIG a. Pinatnubayang Pakikinig Bago Makinig 

± batayang impormasyon sa gawain ± layunin ( ipaliwanag ) ± hahawiin ang sagabal 

Habang Nakikinig -aktwal na pagsasagawa ng pakikinig para sumagot ng patnubay na tanong, pagtukoy sa maling impormasyon, pagsusuri ng berbal na pahiwatig,atbp 

Pagkatapos Makinig -gawaing panlapatang ibibigay ng

guro ( ibang akda pero katulad ng nilinang na kasanayan ) b. Kritikal o Mapanuring Pakikinig
- Simulan sa pakikinig ng isang komersyal. Ipasuri uri ng materyal na ginamit epekto ng napakinggan pagkikip ng impormasyon layunin ng patalastas pamamayani ng opinyon 

PAGSASALITA

Paradaym ng Pagtuturo ng Pagsasalita ayon kay Tompskin. Tompskin. Pagpapakilala- mga gawain sa Pagpapakilalapakikinig, pasasalita, pagbasa at pagsulat na naglalahad sa klase ng wikang pag-aaralan pag Paggamit - mga gawaing magbibigay ng pagkakataon sa klase na gamit ang wika Demonstrasyon ± mga pagkakataon sa pagmomodelo ng guro ng paggamit ng

ResponsibilidadResponsibilidad- pakikilahok ng magmagaaral sa proseso ng pagkatu (pangkatang gawain) Ekspektasyon- pagkabatid ng Ekspektasyoninaasahang natutuhan. Pamaraang makalilinang sa kakayahan sa PAGSASALITA 1.Pagsasalaysay/Pagkukwento 2.Reader¶s Theater 3.Talakayan ( Diskusyon ) 4.Tsart na ANA ( KWL sa Ingles ) 5.Interbyu 6.Debate 7.Pag-uulat 7.Pag 

PAGBASA Sa elementarya nagsisimula ang mekanikal na pagkilala ng mga salita ang bata tungo sa maunawang pagbasa ng mga lipon ng salita, pagpapakahulugan ng mahihirap na talasalitaan, pagkilala ng iba¶t ibang uri ng ugnayan, matalinghagang pananalita, kasanayan pampag-aaral pampag(study skills) at gamit ng mga sanggunian 

Panimulang

Pagbasa

Dulog Marungko - Tuklas nina Nooraihan Ali at Josefina Urbano ng Bulacan - Tagubilin sa Guro 1.Bigyan muna ng sapat na kakayahan sa pagbasa bago turuang bumasa.

2.Mahalaga na sa bawat tunog na ituturo ay kasama ang lahat ng mga tunog na naituro na sa iba¶t ibang kombinasyon. 3.Iniiwan sa pagpapasiya ng guro ang pagtuturo ng malaking titik. Iminumungkahing ituro ito kapag master na ang lahat ng malilit na titik. 4.Pagbigkas ang mga tunog sa kwento, bugtong, tula, atbp at ganoon din ang mga panuto.

5.Gumamit ng mga tunay na bagay, larawan, plaskard, tsart,cut-outs, tsart,cutmga laro, atbp para maging kawilikawiliwili at mapanatili ang interes ng magmag-aaral. 6.Ituro ang isang tunog isang araw para lubusan at nang matutuhan. 

-

Mungkahing Tunog na Ituturo Bawat Markahan Unang Markahan : m, s, a, i, o, at b Ikalawang Markahan : e, u, t, k, l, y, n, at g Ikatlong Markahan : ng, p, r, d, h, at w Ikaapat na Markahan : c, f, j, n, q, v, x, at z

± Mga Antas/Hakbang ng Pagbasa Unang Antas Pagpapakilala ng mga larawan/bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan. pinag Pagpapakilala ng tunog Pagpapakita ng hugis ng tunog Pagpapakita ng titik Pagsulat ng hugis ng titik sa hangin, palad, sahig, at pisara Pagsulat ng hugis sa papel Pagsulat ng simulang tunog Pagbibigay ng mga halimbawang bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aralan. pinag-

Ikalawang Antas Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita Hal. m, s, a ±ama sasama mama sama aasa masama Ikatlong Antas Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga/salita tulad ng: mga, ang, ay, si, ng, sa, kay, at nang 

Ikaapat na Antas Pagbubuo ng parirala at pangungusap. Pagbasa sa mga nabuong salita, parirala, at pangungusap Pagkilala ng mga detalye sa patnubay ng guro. 

Dulog

Four Prong -Binubuo ng apat na prong. -Bawat Prong ay ituturo sa loob ng isang araw Prong 1 ay ituturo sa unang araw; Prong 2 sa ikalawang araw, atbp. Prong 1-4 ay ituturo mula Lunes 1hanggang Huwebes
- Ikalimang araw, ay ilalaan sa pagpapayamang gawain o kaya sa paglunas na gawain

Prong 1 -Sakop nito ang mga gawain Bago Bumasa at Habang Bumabasa Bago Bumasa Paghahawan ng sagabal Pagganyak Pagbubuo ng pagganyak na tanong 

Habang Bumabasa Maaring gamitin ang : Ginanyak na Pagbasang Malakas(Motivated Oral Reading) Ugnayang Tanong at Sagot Pinatnubayang Pagtatanong (Directed Inquiry) At iba pang istratehiya na babagay sa gagamiting lunsaran 

Prong 2 -Sakop nito ang mga gawain pagkatapos bumasa. pagsagot sa mga tanong pangganyak Iba pang tanong pang-unawa pang Lahukang gawain na lilinang sa kasanayang ituturo (Pangkatan) Pagpapayamang gawain(Skill fixation activities 

Prong 3 -simula ng aralin sa Wika o gramatika -babalik-aralan ang seleksyong ginamit babaliksa unang dalawang araw ng pagtuturo at siyang gagamitin lunsaran. -pipili ng istukturang pangwika na Ituturo. Ang mga gawain ay binubuo ng: -Paglalahad ng Aralin (kasanayang pangwika)sa pagsasalita 

Pagtalakay

sa istrukturang

pangwika -Paghahambing at pagsusuri -Pagbibigay ng pagsasanay -Paglalahat -Paglalapat(dagdag pagsasanay para sa pagpapatibay ng kasanayang nilinang.) 

Prong

4 -Transfer Stage(B)
-paglipat ng natutuhan tungo sa Pagbasa at Pagsulat . Ito ang decoding process. Dito mahahasa ang pasalitang komunikasyon ng mga mag-aaral. magNaiuugnay ang binasa sa sariling karanasan o sa mga nabasa, namasid o napanood. Dito rin siya natututong bumasa o kumilala ng nasusulat na simbolo at kanyang naililipat sa pagsasalita ng wika.

2 Larangan ng Pagkilala ng Salita ( Decoding ) pagkilala ng titik na kaugnay ng tunog (phonemic awareness) istruktural na analysis- kinikilala ang analysisanyo at pagkakabuo ng titik na simbulo ng tunog. Paano ito isinasagawa? Narito ang mga hakbang sa pagtuturo nito: 

± Panimula- ( Ipaliwanag ang pag-aaralan ) Panimulapag± Pagtuturo- (Pagkilala ng tunog at pag-uugnay Pagtuturopagng tunog sa nakasulat na simbolo(titik) ± Pinatnubayang Pagsasanay- pagkilala sa Pagsasanaynakalimbag na tunog sa mga salita. ± Paglalagom- Paglalahat sa natutuhan at Paglalagompaano ito magagamit. 

Mga

Istratehiya sa Paglinang ng Komprehension Pag-iisip na Pabigkas ( ThinkPagThinkAloud )
± Iminomodelo ng guro ang proseso ng pagpag-iisip na ginagawa habang nagbabasa sa pamamagitan ng pabigkas na pag-iisip sa tulong ng pagpatnubay na istratejik na pagtatanong habang bumabasa. 

Pinatnubayang

Pagbasa- PagPagbasa- Pag-

iisip ( Directed Reading-Thinking ReadingActivity o DRTA )
± Magbibigay ng hula ang mga bata tungkol sa kwento batay sa 
karanasan

at impormasyong galing na rin sa teksto.
± Babasahing muli ang teksto upang patunayan ang hula o hinuha.

± Magbibigay ng suporta at patunay sa ibinigay na hula batay na rin sa nabasa. ± Pinatnubayang Pagbasa ( Directed Reading Activity o DRA ) ± Paghahanda sa tulong ng dating karanasan o kaalaman ng mga-aaral mgasa babasahing teksto ± Pagbibigay ng mga tanong na magiging patnubay sa pagbasa ± Pagtalakay/Pagsagot sa mga pamatnubay na tanong ± Muling pagbasa sa seleksyon ± Makabuluhang gawaing pasulat o pagpapalawak ng talasalitaan. 

PAGSULAT

Inaasahang malilinang sa mga magmagaaral ang panimulang kasanayan sa pagsulat ng titik, pagsulat ng kabitkabitkabit at may wastong bantas, paggawa ng ibat¶ibang uri ng komposisyon. Panimulang Pagsulat 1. Kakayahang saykomotor ng magmagaaral sa tulong ng paggamit ng malaking lapis sa pagsulat 

2. Pagtuturo ng agwat sa pagitan ng mga titik, sukat ng titik, direksyon ng lapis sa pagsulat. 3 .Pangangailangan sa konsistent na pagsasanay sa pagsulat Hal. pagpapasipi, pagdugtongpagdugtongdugtong ng mga tuldok at linya. 

Uri

ng Komposisyon 1.Kontraladong Komposisyon - Pagpuno ng puwang sa mga pangungusap. - Pagbubuo sa tulong ng substitution table - Pagsagot sa mga patnubay na tanong. - Pagsunod sa nakahandang balangkas. - Padiktang pagsulat

2.Pinatnubayang 2.Pinatnubayang Pagsulat ng Komposisyon - Pagsulat mula sa patnubay na tulungtulung-tulong na binuo ng klase. - Pagsulat mula sa mga isinulat na tala. - Dikto-komposisyon ( Babasahin Diktonang buo ang komposisyon at ipatatala ang mahahalagang impormasyon. Ito ang gagamitin sa muling pagbuo ng komposisyon ng mga mag- aaral. mag- 

3.Malayang 3.Malayang Pagsulat ng Komposisyon - Lahat ng paksa ay maaring gamiting sa malayang pa. May 5 hakbang sa pagtuturo ng proseso ng pagsulat ayon kay Dr. Lydia Lalunio (1999) 1.Panimula1.Panimula- tatalakayin ang layunin ng pagsulat, uri ng komposisyon, target na mambabasa.

2.Pagsulat ng Burador- bibigyang Buradorpansin ang nilalaman kaysa sangkap sa pagsulat. 3.Rebisyon3.Rebisyon- muling ipababasa ang sinulat sa kaklase o mismongmagmismongmagaaral.

4. Pag-edit- ginagawan ng Pag-editkaukulang pagwawasto sa mga sangkap (mechanics) sa pagsulat ng komposisyon. 5. Paglalathala- sa paskilan, Paglalathalaportfolio, album o pampaaralang pahayagan.

Five Elements to attain success in our attempt Pagnilayin Natin : at NEW BEGINNINGS: BEGINNINGS VISION---- is having a clear sense of VISIONwhat you want from LIFE. STRATEGY--- is having goals and plans STRATEGY--for moving toward your VISION. BELIEF--- is the confidence that you can BELIEFmake changes and succeed. PERSISTENCE--- is all about working PERSISTENCE--hard and rebounding from setbacks. LEARNING--- which is identifying when LEARNING--course corrections are needed. HAVING FOUR OF THESE IS NOT ENOUGH FOR TRUE AND SUSTAINABLE SUCCESS. SUCCESS. 

Maraming Salamat at Mabuhay! Bagtasin ang landas tungo sa tagumpay!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful