Prof. Dr.

Ishak Mešić

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
TEMA 11. POSLOVNI RIZICI U
VANJSKOJ TRGOVINI I OSIGURANJE
OD RIZIKA
Zenica, Akademske 2016/2017.

2.. ratni rizik... politički rizik i sl. 2. smanjenje vrijednosti robe pod uticajem tržišta. Najjasnija podjela poslovnih rizika na: Robni rizici i 2 Finansijski rizici .Budući neizvjestan događaj. 1. rizik preuzimanja ili isporuke robe.. rizik izvoznog kredita. rizik cijene i td.1.. transportni rizici.11.. .. nezavisan o volji učesnika vanjskotrgovinske razmjene. Poslovni rizici: Prenosivi rizici: valutni rizici. Rizik u poslovanju sa inostranstvom – prijeteća mogućnost da nastupe vremenski i prostorno nepredviđeni događaji izazvani subjektivnim (ljudskim) ili objektivnim okolnostima (izvan mogućnosti uticaja učesnika u vanjskotrgovinskoj razmjeni). . Poslovni rizici u vanjskoj trgovini    1. Neprenosivi rizici: rizik izgleda i kvaliteta robe. zbog čega može nastati šteta (potpuna ili djelimična šteta).

1.Robni rizici u vanjskoj trgovini     Rizik vrste.11.1. količine i kvaliteta robe Tržišni rizik nabave i prodaje Rizik izvršenja kupoprodajnog ugovora Transportni rizik 3 .

11. Izvoznikovo osiguranje od rizika: izvoznik mora osigurati sve uslove da roba. gubitak u količini robe od mjesta polazišta do mjesta preuzimanja (kaliranje robe). kvalitetu. ugroženi ugled i td. prema ugovorenoj vrsti. naknada štete za izgubljenu dobit. količini.1.  Sniženje kvaliteta robe tokom transporta. uskladištenja i drugih manipulacija robom. standardu i u tačno ugovoreno vrijeme bude dopremljena na ugovoreno mjesto isporuke.izgledu. 4 . Neizvršenje obaveza izvoznika: nepreuzimanje robe od strane uvoznika – stavljanje robe na raspolaganje izvozniku.1.1. Obezbjeđenje odgovarajućeg transportnog sredstva. Rizik vrste. adekvatno uskladištenje. količine i kvaliteta robe   . smanjenje ugovorene cijene. precizno ugovaranje svih pojedinosti. osiguranje potrebnih uvjerenja o kvalitetu. .

Okolnosti koje otežavaju ili potpuno onemogućavaju izvršenje planiranog uvoza ili izvoza.1.. 1. moratorij na plaćanje prema inostranstvu).Subjektivne okolnosti – slabosti rada u preduzeću 2. Tržišni rizik nabave (uvoza) i prodaje (izvoza) . .. . unapređenje prodaje...1.Uklanjanje uzroka rizika: . nabavka robe u najpogodnije vrijeme.. Mjere osiguranja uvoznika: osiguranje stalnih izvora nabavke robom. .Mjere osiguranja izvoznika: istraživanje inostranog tržišta i informacije o stanju na tržištu.  . unaprijed 5 ugovaranje nabavke potrebnih roba i količina. i viša sila. jačanje konkurentske sposobnosti.2..Primjenom samoosiguranja na osnovu praćenja posljedica objektivnih uzroka mogu se izbjeći ili smanjiti posljedice rizika..Objektivne okolnosti – mjere državnih organa (ograničenje uvoza ili izvoza..Eliminisanje subjektivnih slabosti . devizna ograničenja..11.

11. Vrste mogućih događaja rizika: (1) roba isporučena . (3) roba spremna za otpremu – kupac odustaje 6od ugovora. Izvoznik: ispitivanje boniteta ino kupca.  Postojanje rizika Prodavac (Izvoznik) kasni ili ne isporučuje ugovorenu robu ili uslugu. . traženje bankovne garancije za uredno izvršenje posla.  . .1. ugovaranje penala za kašnjenje ili neizvršenje. Kupac odbija preuzeti isporučenu robu ili uskraćuje isplatu primljene robe Osiguranje od rizika Uvoznik: ispitivanje solidnosti poslovanja ino dobavljača. ugovorom odrediti momenat prelaza rizika i plaćanja robe. (2) roba isporučena – dužnik ne preuzima dokumente. . Rizik izvršenja kupoprodajnog ugovora  . traženje bankovne garancije ili akreditiva za uredno plaćanje i td.1.3.dužnik neće ili ne može da plati.

2. Transportni rizik . Osnovni transportni rizici: opasnost od saobraćajnih nezgoda i nesreća.4. kvarenje robe. osiguravanjem od osiguravajućih 7  . vlaga. Ratni i politički transportni rizici.11.  Osiguranje uvoznika i izvoznika od rizika: ugovaranjem transportne klauzule. rđanje. razbojništvo i provalna krađa. 3. Dopunski transportni rizici – vezani uz svojstva robe: krađa.  Vrste transportnih rizika: 1. lom. elementarne nepogode.. curenje. rasipanje.. neisporuka pošiljke. požar i eksplozija u prevoznom sredstvu. Zbir svih mogućih potpunih ili djelimičnih šteta koje mogu nastati na robi pri njenom prevozu.1.1.

.  . politički nemiri i td. rizik izvoznog kredita. politički rizik.proizilaze iz volje dužnika ili jamca da ne izvrši plaćanje ili zateže plaćanje ili je platežno nesposoban. Opasnost koja može djelimično ili potpuno onemogućiti plaćanje i naplatu vanjskotrgovačkog posla.. Političke rizike – iznenadne mjere državnih organa zemlje dužnika. rizik transfera. .1. . Nekomercijalni rizici – kao dužnik ili jamac se pojavljuje država ili državno preduzeće. Finansijski rizici u vanjskoj trgovini    . poplava i td. valutni 8 rizik.11. Dijele se na: Katastrofičke rizike ili viša sila – rezultat su djelovanja prirodnih sila: potres. Komercijalni rizici – dužnik privredno preduzeće . na ugovoreni način i u ugovoreno vrijeme. ratovi. Podjela finansijskih rizika prema uzrocima i posledicama u odnosu na finansijski aspekt: rizik cijene.2. rizik konverzije. kursni rizik. Posljedica su subjektivnih osobina uvoznika ili su posljedica državnih mjera.

kašnjenje u isporuci. unošenjem u ugovor klauzule 9o reviziji .1. naknadni zahtjevi učesnika posla. promjena kamatnih stopa. Osiguranje od ovih rizika se vrše preciznim definisanjem ugovornih odredbi (penala. neblagovremeno preuzimanje robe. kada u međuvremenu dođe do promjene cijene robe na štetu uvoznika (pad cijana na tržištu) ili izvoznika (porast cijena na tržištu). .. .2. Gubici koji mogu nastati kod ugovaranja fiksne cijene. Promjena tržišnih okolnosti (promjena u troškovima proizvodnje. promjena fiskalnih obaveza). naknadnih zahtjeva) ili njihovim aneksiranjem. Osiguranje od ovih rizika vrši se: stavljanjem rezerve na ugovorenu cijenu.11. Uzroci promjene cijene: Odstupanje od ugovorenih klauzula.. Rizik cijene   .1.

Uzroci rizika: Subjektivni razlozi . Rizik izvoznog kredita   1..1. mjere državnih organa (moratorij na plaćanje prema inostranstvu).2. podnošenjem molbe i potrebne 10 . Osiguranje od rizika: osiguranje izvoznog kreditnog posla kod specijalizovanih državnih. ..11.ino kupac ne želi ili zbog nelikvidnosti ili stečaja ne može da izvrši kreditne obaveze Objektivne okolnosti – političko i privredno stanje u zemlji kupca. i viša sila. . poludržavnih ili drugih ustanova. 2. Opasnost za izvoznika robe na kredit da kupac u inostranstvu neće u ugovorenom roku platiti isporučenu robu.2.

1..3.11. radi plaćanja dospjelih obaveza. Rizik konverzije jedne valute u drugu   . vezivanju izvoza za uvoz i td. Smanjenje rizika: bolje usklađivanje međudržavnih ekonomskih odnosa kod bilaterarnih klirinških sporazuma.. Rizik nepostojanja mogućnosti da se platni nalozi u domaćoj valuti pretvaraju u ugovorenu valutu plaćanja (najčešće valutu zemlje izvoznika).2. 11 .

Rizik transfera valute u inostranstvo    ..4. Nemogućnost izvršenja platnih naloga iz zemlje uvoznika u zemlju izvoznika u skladu s ugovornim obavezama.11. kao posljedica intervencionističkih i drugih mjera države uvoznika kojim se kupac ometa ili sprečava da izvrši obavezu plaćanja. . B = manje i povremene poteškoće transfera. C = veća kašnjenja i mogućnost blokade finansijskih transfera.. . .1.2. . Ljestvice rizika transfera: A = najmanji rizik. 12 D = velika kontrola odliva deviza i duži zastoji u . poludržavnih ili drugih ustanova. Obezbjeđenje od rizika: osiguranjem kod specijalizovanih državnih.

.. 13 .11. .5. Kursni rizik   1. Valute sa službeno fiksiranim kursom.1. Osiguranje od rizika: ugovaranje isplate po cijeni u valuti plaćanja po intervalutarnom kursu te i neke druge čvrste valute. 3. . 2. Izbor valute plaćanja: Valute s potpuno varjabilnim kursom razmjene (slobodno fluktuirajući kurs).2. Mogućnost nastanka štete za jednog od poslovnih partnera usljed fluktuirajućeg kursa ugovorene valute plaćanja. Valute sa ograničeno fluktuirajućim deviznim kursom. Posljedica određenog stanja na svjetskom novčanom i deviznom tržištu.

Iznenadna promjena vrijednosti jedinice određene valute kao zakonskog sredstva plaćanja. Eksterne metode – ugovorni odnosi izvan poslovno povezanih kompanija: forward tržište (buduće tržište za svjetske valute)..1.. . Valutni rizik   . .2. swap poslovi (istovremena kupovina i prodaja valute s 14 različitim ...11. politika varijacije cijena (kalkulisanje devalvacije u cijenu). Valutni rizik usljed: devalvacije i revalvacije Metode za minimiziranje valutnog rizika: interne i eksterne Interne metode su dio vlastitog finansijskog menadžmenta između poslovno povezanih kompanija: prijeboj . odnosno ekonomske politike zemlje.. forward mjenjački ugovor (zamjena valute na određeni dan u budućnosti po kursu na dan zaključivanja ugovora).kompenzacija...6. prijevremeno i odgođeno plaćanje (tehnike kreirane za iskorištavanje prednosti očekivanje devalvacije ili revalvacije ugovorene valute plaćanja). upravljanje aktivom i pasivom (usklađivanje priliva i odliva). kao posljedica odluke nadležne državne vlasti. transferna cijena (cijene roba koje se kreću među kompanijama).

kao posljedica raznih političkih događaja kao što su: ratovi. da mu roba zakasni ili uopšte ne stigne. štrajkovi.7. Opasnost da uvoznik primi oštećenu robu.11.2. 15 . kao i druge neočekivane intervencionističke mjere deviznih i drugih ograničenja.. obezbjeđenje bankovne garancije. Opasnost da izvoznik ne može naplatiti robu. Politički rizik     . Osiguranje od rizika: ugovaranje uplate unaprijed.1. osiguranje protiv rizika izvoznog kredita kod domaće ustanove.. otvaranje akreditiva. revolucije.

Posebne vrste osiguranja od poslovnih rizika u vanjskoj trgovini    Samoosiguranje Hedging poslovi Forfetiranje 16 .2.11.

Funkcionalna podjela neprenosivih rizika omogućava lociranje rizika prema mjestu i uzroku. Strategije samoosiguranja: Formiranje rizičnog fonda. Samoosiguranje od poslovnih rizika   .11.1. . stalno praćenje: ponude i potražnje na tržištu. Odbitkom odgovarajućeg iznosa za pokriće troškova osiguranja od očekivanog dobitka. pa omogućava primjenu mjera za njegovo sprečavanje. 17 . konjukture tržišta.2.   Samoosiguranje od poslovnih rizika provodi se onda kada nije moguće rizik prenijeti na poslovnog partnera ili na neku osiguravajuću ustanovu ili kada je samoosiguranje usvojeno kao sastavni dio poslovne strategije u vanjskotrgovinskom poslovanju Formiranje rizičnog fonda na 2 načina: Kalkulacijom troškova samoosiguranja (izdvajanje fonda za pokriće eventualnih rizika i šteta) u okviru izvozne cijene. političkog stanja. boniteta poslovnih partnera i td.

Robni hedging – uklanjanje rizika na 2 načina: kupovina po budućoj cijeni kroz zaključivanje na berzi istovremeno dva terminska posla (kupuje i prodaje) ili prodaja robe sa promptnom isporukom u nekoj valuti i istovremeno uzimanje kredita u istoj valuti s rokom kao i promptna isporuka. radi osiguranja od eventualnog pada ili porasta cijene. Devizni hedging – povezuje se devizni kasa-posao s terminskim poslom – rezultat report (terminski kurs veći od dnevnog) i deport (terminski kurs niži od dnevnog).11.. odnosno ako se devize iz budućeg18priliva . Osiguranje od rizika preko hedging poslova   .  Hedging poslovi – kombinacija promptnog i terminskog posla.2. Izbjegavanje ili smanjenje rizika po jednoj operaciji kroz preduzimanje druge operacije.. Rizik se uklanja ako se devize za buduće plaćanje kupuju terminski.2. .

. a svoj kreditni posao pretvara u gotovinski.  Forfetiranje – kupovina trgovačkog potraživanja izvoznika. Forfetiranje kao način osiguranja od finansijskog rizika   . redovno objavljuju eskontne stope za forfetiranje koje 19 . Izvoznik forfetaru dostavlja dokumente predviđene ugovorom (note. . . Poboljšava se izvoznikova likvidnost. Omogućuje izvozniku kreditiranje kupaca.3.2. garancije i sl. Inostrane firme koje se bave forfetiranjem imaju mogućnost pružanja usluga velikom broju zemalja. Nisu potrebne garancije državnih ustanova za izvozni posao. od strane forfetara.11. Forfetiranje pruža izvozniku slijedeće koristi: Forfetar preuzima na sebe 100% rizik. mjenice.).

Related Interests