You are on page 1of 16

Matlamat

bimbingan
dan
kaunseling

Mengubah tingkah laku


kepada kehidupan yang
lebih produktif

Memulakan dan
meneruskan perhubungan
yang positif dengan orang
lain

Mengurus diri dengan


lebih efektif

Membuat keputusan
dengan rasional

Berkembang secara positif

prinsip
bimbingan
dan
kaunseling

Klien berpeluang menerima


perkhidmatan tanpa
mengira latar belakang

Tanggungjawab bersama
antara kaunselor, klien,
pihak sekolah dan ibu bapa

Mengikut prosedur dan


peraturan

Prinsip hubungan mesra


dan kepercayaan antara
kaunselor dan klien

Tanpa paksaan

Dijalankan dalam bilik


khas

Mengikut etika dan


memelihara hak murid (etika
Kerahsiaan)

Tindakan susulan selepas


proses perkhidmatan

Diuruskan oleh kaunselor


bertauliah, guru
bimbingan terlatih