You are on page 1of 48

Sa inyong pananaw,

ano ba ang mga


kasanayan o
kakayahang dapat
linangin ng guro sa
isang mag-aaral?

PANG - 21st
Siglong mga
Kakayahan

21 Century
Skills
st

Pang - 21
Siglong mga
Kakayahan
st

Mga Layunin:
Pagkatapos ng sesyon, ang
mga
kalahok ay inaasahang:
Nailalarawan ang Pang - 21st Siglong
mga Kakayahan ;
Natutukoy ang mga pamamaraan
upang malinang ang Pang - 21st Siglong
mga Kakayahan ;
Nailalapat/Nagagamit ang Pang - 21st
Siglong mga Kakayahan upang mapagibayo ang pagtuturo at pagkatuto.

BUTIL NG KAISIPAN

Ang bawat mag-aaral ay gumagamit


ng ibat ibang kaparaanan upang
malinang ang kanilang kakayahan.
Dahil dito, kailangang malaman ng
guro ang mga kakayahang ito sa
pagkatuto ng mag-aaral upang
matugunan ang mga ito at matiyak ang
optimum na pagkatuto.

GAWAIN A
Basahin

ang sumusunod
na sitwasyon. Talakayin
at pagkasunduan ng
pangkat kung ang proseso
ng pagtuturo at pagkatuto
ay nagpapakita ng isang
halimbawa ng 21st siglong
mga pagkatuto.

PAKSA : Pangangalaga
sa Kalikasan
ANTAS: 6
Ang guro ay nagpakita sa
mga mag-aaral ng talaan ng
mga
punong
kahoy
na
nabibilang sa mga nakakalbo sa
kabundukan at ang kalalagayan
ng mga ito. Papipiliin ng guro
ang bawat mag-aaral ng tatlong
puno
batay
sa
kanilang
nagustuhan.

Pangagalaga sa Kalikasan
Mula sa mga talaan,
ipapakopya ng guro ang
impormasyong ukol sa mga
puno batay sa kanilang uri at
kung saan sila kadalasang
matatagpuan at ang tatlong
sanhi kung bakit ang mga puno
ay nanganganib. Isinulat ng mga
mag-aaral ang mga
impormasyon sa kanilang
kuwaderno.

Pangangalaga sa Kalikasan

Pagkatapos ay ipapipili
ng guro sa mga mag-aaral
ang isa mula sa tatlong
kanilang nagustuhan.
Papaguhitan ng guro ang
mga mag-aaral ng larawan
ng punong kanilang
napili .

Pangangalaga sa Kalikasan
Matapos maipaguhit ang
larawan ng puno sa isang
puting papel/bond paper, sa
ibaba ng larawan, pinasulat
sa mga mag-aaral ang
impormasyong kanilang
nakuha. Ipinalagay ng guro
sa kuwadro ang larawang
iginuhit.

Pangangalaga sa Kalikasan
Matapos ang gawain, ipinalagay
ng guro sa dingding ng silid-aralan
ang mga larawang iginuhit na may
mga impormasyon sa ibaba. Sa
kinalabasan, ang dingding ay
naging galeriya ng mga punong
nanganganib sa kabundukan at
kagubatan. Hinikayat ng guro ang
mga mag-aaral na ibahagi ang
kanilang mga inilarawan at mga
usapin tungkol sa mga punong
kanilang nais isalba.

Tatlong Uri ng Desisyon


Oo, lahat ng pamamaraan ay isinagawa sa
klase ay isang magandang halimbawa ng pang21st siglong mga kakayahan tatayo ang
pangkat at sisigaw ng, Wow!
Ang ilang pamamaraang isinagawa sa klase ay
halimbawa ng pang-21st na mga kakayahan at
ang ilan ay hindi tatayo ang pangkat at
sasabihing, Wheee!
Hindi , ang lahat ng papamaraang isinagawa
sa klase ay hindi halimbawa ng pang- 21st
siglong mga kakayahan tatayo ang pangkat at
sasabihing, Waley!

Pang- 21st
Siglong
mga
Kakayaha
n
(21st
Century
Skills)
(A)

Empowered

Learners
Highly Motivated Learners
Engage me feeling
Thinking to make Meaning

Ownership of their learning

Give

the students the chance to


present something, allow them to
teach the concept in their own way.
Through this, we would be able
to know if they have internalized
and understand the lesson.

Nurture their confidence

PAG - AANALISA
Anong pamamaraan
(guro at mag-aaral) sa
bahagi ng Save the
Whales ang may
pagkakatulad o
pagkakaiba sa
pamamaraang
ginagamit / nakikita

INDIBIDWAL

NA GAWAIN
A. Isulat ang lahat ng 21st
Skills na dapat matutunan at
malilinang ng isang 21st
Century Learners.
B. Aling bahagi sa video ang
may kahalintulad o kakaibang
paksa/pamamaraang
isinagawa sa Gawain A .
Ihanay ang Pagkakatulad at
Pagkakaiba ng mga ito.

CASE CLASS
Kinopya ng mga mag-aaral
ang impormasyon mula sa
ibinigay na talaan

Binasa ng mga mag-aaral


ang mga kinopyang
impormasyon.

Isinagawa ng mga mag-aaral


ang gawain batay sa kanikanilang kakayahan.
Gumuhit ang mga mag-aaral
RAPATAN2015

VIDEO CLASS
Sinagot ng mga magaaral ang sitwasyon at
katanungan sa
pamamagitan ng
pangangalap ng
impormasyon.
Inihayag ng mga magaaral ang kanIlang mga
natuklasan sa
pamamagitan ng
pangkatang pag-uulat.
Isinagawa ng mga
mga-aaral ang gawain
sa pamamagitan ng
pagtutulungan.
Naglahad ng

Educating for the


unknown for what
might come, for
nimble ways of
thinking about it

The Digital
Native

http://www.billlouden.com/technology2

VIDEO CLASS

21ST CENTURY
SKILLS

Sinagot ng mga
mag-aaral ang
suliranin at
nangalap ng
impormasyon
upang masagot
ang suliranin.

MAPANURING
PAG-IISIP AT
PAGLUTAS SA
SULIRANIN

Inihayag ng mga
mag-aaral ang
kanilang mga
natuklasan sa
pamamagitan ng

KOMUNIKASYON

VIDEO CLASS

21ST CENTURY
SKILLS

Isinagawa ng
KOLABORASYO
mga mag-aaral
N
ang gawain sa
pamamagitan ng
pagtutulungan.
Naglahad ng
MALIKHAIN
presentasyon
ang mga magaaral sa tulong
ng ibat ibang
media.

We wont know what


children would know 10
years from now, so
inquiry is the process
children learn how to
learn and apply those
skills in the learning of
everything for the
future

http://www.billlouden.com/natives1.jpg

21st classroom is
highly augmented with
technology that allows
kids to be one on one.
Its like to have a play
time rather than to
have people sitting
around with a teacher
in front.

21st SIGLONG MGA


KAKAYAHAN

INSTRUKSIYON

MAPANURING
PAG-IISIP AT
PAGLUTAS SA
SULIRANIN

Ibibigay ng
guro ang isang
problema at
ang mag-aaral
ang mag-iisip
ng solusyon.

KOLABORASYON

Magbibigay ng
gawain ang
guro at ang
mga mag-aaral
ay
magtutulungan

VIDEO CLASS

21ST CENTURY
SKILLS

KOMUNIKASYON

Ibibigay ng guro
ang paksa o isyu
at ang mag-aaral
ang maglalahad
ng kanilang
saloobin o kurokuro sa tulong ng
media.

MALIKHAIN

Magbibigay ng
gawain ang guro
na
makapupukaw

80% of us
educating for the
past, 15 % for
today and only
few of us are
looking for
tomorrow. In
looking for
tomorrow, you
need to be
creative, use
imagination, take
risk.

THE K+ 12 GRADUATE

Upang magtagumpay sa 21st Siglo,


kailangang alam ng mga-aaral kung papaano
matuto. Ang mga mag-aaral sa modernong
panahon ay maraming nais matamong kurso
batay sa kanilang kagustuhan sa buhay .
Ngunit kailangang malinang sa kanila ang
mapanuring pag-iisip at interpersonal na
kakayahang makipagtalastasan, kakayahan
upang magtagumpay, papaunlad at
globalisadong lipunan, interconnected, and
complex world. Ang teknolohiya ay bukas
24/7 sa mga impormasyon, matatag na
makikisalamuha sa lipunan at madaling
makalikha at makibahagi sa digital na
usapin.

Sa ganitong sitwasyon, dapat pataasin ng mga


edukador ang kanilang kaalaman at kakayahan
panteknolohiya upang makasabay sa
modernong kalakasan ng edukasyon para sa
pangangailangan ng bagong henerasyon.
Hindi na kailangan ang pagkatuto batay sa
iisang batayan para sa lahat o nakapokus
lamang sa mga gawaing pansilid-aralan. Ang
mga pagkakataong maaari namang tugunan ng
pangangailangang panteknolohiya ay
kailangang gawin at gamitin upang makasabay
at makaranas ng Pang-21st Siglong Edukasyon,
tuon sa paghahanda sa mga mag-aaral na
matututo para sa paparating na buhay.
---Karen Cator (A)

COMMUNICATION /
COLLABORATION

Creativity &
Innovation

Critical
Thinking &
Problem
Solving

SELF DIRECTED /
CONSTRUCTING MEANING

Actively Engaged &


Guided Inquiry

Judgement
Process &
Taking
Risks

Media
literacy

Techno
- logy
Literacy

21st
Century
Skills

Information
Literacy

Ang katagumpayan ng
anumang gawain o adhikain
ay nakasalalay sa kung ano
ang ginagawa natin sa
kasalukuyan.

Our success in any


undertaking depends
on our present
efforts

Empowered

Learners
Highly Motivated Learners
Engage me feeling
Thinking to make Meaning

Ownership of their learning

Give

the students the chance to


present something, allow them to
teach the concept in their own way.
Through this, we would be able
to know if they have internalized
and understand the lesson.

Nurture their confidence

Ipangkat

ang inyong sarili batay sa inyong


dibisyong kinabibilangan.
Kumuha ang pangkat kulay rosas at asul
na meta cards.
Sa rosas na meta cards, isulat ang mga
kakayahang iyong ginagawa sa pagtupad
ng tungkulin. Sa asul na meta cards,
isulat ang pang- 21st siglong mga
kakayahan na inyong sinisimulang gawain.
Isaayos ang malikhaing awtputs sa
kalahati ng manila paper.
Ilathala/idikit ang awput.
Ang pinuno ng pangkat ang magtatalakay
sa awput ng pangkat.