You are on page 1of 27

SALAM

SEJAHTERA
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS
PULAU PINANG
NAMA :
CHANDRALEKHA MEGANATHAN
DIVYASHREE ANANTHAMURALI
THARRMANTHIRAN UTHAYAKUMARAN

KUMPULAN/ KELAS:
PISMP AMBILAN JANUARI 2014 / T4SN

SUBJEK DAN KOD:


BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK
(EDU3073)

NAMA PENSYARAH:
ENCIK MASHOR BIN MUSTAPA
TERAPI BERCERITA
Terapi berasal daripada perkataan Greek iaitu "Therapeia" yang
PENGENALAN: bermaksud satu perkhidmatan, satu kehadiran yang berkait
DEFINISI dengan perkataan Greek (kata kerja) "therapeuo" yang bermaksud
TERAPI "i wait upon".

Terapi adalah satu perkhidmatan yang diberi kepada pesakit.


Secara amnya, terapi ialah kaedah-kaedah untuk mengubati
penyakit atau masalah tubuh badan dan sebagainya.

Menurut kamus perubatan Mosby (2001), terapi didefinisikan


sebagai rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah
menghidapi sebarang penyakit dengan tujuan mengembalikan
kefungsian badan secara normal.

Dalam konteks pendidikan pula, terapi dapat didefinisikan sebagai


kaedah untuk membantu seseorang individu untuk bergerak-balas
terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran-kemahiran yang tertentu.
PENGENALAN: Kaedah terapi dapat membantu murid-murid bermasalah dan
DEFINISI ketidakupayaan pembelajaran mencapai perkembangan dari segi
BERCERITA kognitif, emosi, sosial atau psikomotor.

Manakala, bercerita merupakan seni sastera dan seni teater yang


dapat memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam
sesebuah buku (E.Greene : 1976).

Pandangan Anne Pellowski (1990): Bercerita ialah keseluruhan


pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk
berirama atau prosa yang dipersembahkan atau dipimpin oleh
seseorang di hadapan khalayak.

Penceritaannya boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan


dengan iringan muzik, menggunakan gambar, sumber-sumber
bercetak atau direkodkan secara mekanikal.
APA ITU
TERAPI Suatu aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan
BERCERITA peristiwa dengan perkataan, imej, suara, dan bahasa tubuh.
?
Cerita sering digunakan oleh setiap budaya masyarakat
sejak permulaan tamadun sebagai hiburan, pendidikan,
pengekalan budaya dan pemupukan nilai-nilai moral.

Elemen- elemen penting yang terkandung dalam cerita ialah


plot, watak, nilai murni dan persoalan sesuatu cerita.

Ahli teoris menganggap bercerita adalah satu cara yang


berkesan untuk membina rapo.

Terapi bercerita ialah suatu teknik yang paling berkesan


bagi menyemai kemahiran berkomunikasi kepada kanak-
kanak (Trencher, 1991).
BERCERITA
Bagi kanak-kanak berumur 5 tahun ketas, cerita rekaan
SEBAGAI
kanak-kanak digunakan sebagai asas untuk kanak-kanak.
TERAPI

Ini bertujuan meneroka alternatif penyelesaian kepada


masalah yang dihadapi.

Kanak-kanak berkongsi maklumat tentang diri, keluarga


dan melahirkan perasaan yang terpendam.

Oleh itu, guru bimbingan dan kaunseling dapat lebih


memahami konflik kanak-kanak serta dinamika keluarga
mereka.

Terapi bercerita merupakan pemulihan emosi melalui


bahan cerita yang bertema. Tema ditentukan bersesuaian
dengan objektif yang ingin dicapai. Klien meluahkan
perasaan melalui watak-watak yang diceritakan.
BERCERITA Terapi bercerita merupakan satu medium untuk
SEBAGAI berkomunikasi antara ahli terapi dan klien.
TERAPI

Komunikasi ini digunakan sebagai terapi psikologi untuk


meyakinkan klien untuk meningkatkan diri mereka yang
telah dipersetujui antara ahli terapi dan klien.

Terapi bercerita merupakan salah satu terapi yang


mengetengahkan konsep bercerita sebagai idea utama
dalam terapi bercerita.

Terapi ini dapat mengenali kanak-kanak dengan lebih


mesra lagi.

Melalui terapi ini murid dapat menyerap nilai-nilai


pembelajaran melalui watak di dalam sesebuah cerita
tanpa memikirkan tentang masalah mereka sendiri.
Membantu kanak-kanak memikir
atau meneroka alternatif bagi
Membantu kanak-kanak menyelesaikan masalahnya.
mengenalpasti emosi yang Matlamat boleh dicapai dengan
berkaitan yang berlaku menukar cerita supaya kanak-
dalam hidup mereka. kanak mendapat hasil yang
Contoh: Kanak-kanak yang berbagai.
takut ditinggalkan
keseorangan.

Membantu kanak-kanak
mengenalpasti tahap
MATLAMAT UMUM
kebimbangan dengan TERAPI BERCERITA
mengenalpasti watak atau
situasi dalam cerita tersebut.
Membantu kanak-kanak Membantu meningkatkan
melahirkan pandangan, keyakinan diri murid dan
harapan dan fantasi. Ini murid dapat menyampaikan
berguna kepada kanak-kanak cerita secara
yang mempunyai pengalaman berkesinambungan.
yang menyakitkan.

MATLAMA
T KHUSUS
Dengan menggunakan TERAPI Membantu
story telling kaunselor
akan membantu kanak-kanak
BERCERIT meningkatkan
kreativiti klien
menyedari bahawa cerita A menerusi cerita
mereka adalah tidak benar
yang disampaikan
tetapi hanya satu cerita yang
secara kreatif dan
memperlihatkan gambaran
spontan.
dirinya sendiri.
PRINSIP-PRINSIP PANDUAN TERAPI BERCERITA
Guru perlu memilih tajuk yang besesuaian dengan umur, minat dan pengalaman
murid.
Pelbagai alat bantu mengajar (ABM) yang sesuai seperti kad-kad perkataan yang
menarik dan berwarna-warni boleh disediakan oleh guru sebelum suatu terapi cerita
bermula.
Guru perlu menggunakan teknik suara bercerita yang menarik. Contohnya, jika cerita
menggambarkan seorang tua, maka nada suara harus diturunkan.
Sebelum suatu cerita bermula, guru perlu memastikan semua murid di dalam kelas
sudah berada dalam keadaan yang bersedia.
Sesi atau urutan TERAPI BERCERITA
Guru perlu memulakan set induksi dengan cerita yang menarik sebelum meneruskan
cerita. Ini bertujuan menarik perhatian kanak-kanak dan menumpukan minat serta
fokus sepenuhnya kepada guru dan isi cerita.
Guru boleh menyoal dalam proses bercerita kerana melalui jawapan murid dapat
memastikan mereka memahami isi cerita dan sedang mengikutinya.
Semasa penutup, guru minta murid-murid menceritakan semula isi cerita atau
menyoal mereka.
Guru boleh bincang nilai-nilai yang disampaikan melalui cerita dengan murid-murid di
samping menggalakkan mereka mengamalkan nilai-nilai murni tersebut.
Sensitif

Galak Garis
kanak-
kanak
panduan Kreatif
reka terapi
cerita bercerita

Positif
Membantu klien untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, semasa
bercerita klien diminta menyebut idea sendiri untuk menyelesaikan
masalah.

Klien akan menerima pengajaran dengan mempelajari tentang


watak- watak dalam cerita tersebut.
KEBAIKAN
TERAPI
Menggalakkan klien untuk berfikir secara kritis dan kreatif
BERCERITA khasnya apabila kaunselor menanyakan soalan tentang moral
sesuatu cerita.

Klien dapat meluahkan perasaan yang terpendam secara refleks.

Cheong, L. K. (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Proses Kaunseling Individu

5 1

BINA
PENAMATAN
4 MEMBUATHUBUNGAN 2
MENEROKA
KEPUTUSAN

P
E 3
L
A
K
S
A
N
A
N
Langkah 1 : Menjemput masuk
Memastikan klien hendaklah duduk dalam
keadaan yang selesa supaya mereka boleh
Bina Hubungan menyatakan sesuatu dengan nyata dan jelas.

Clients come to counseling in pain, with problems, with decisions, in crisis and in need of support.
They need to relate to or become connected to counsellors as a means of working on their concerns.
I define the counselling relationship as the quality and strength of the human connection that
counsellor and clients share
(Richard Nelson-Jones, 1997)

i. Kaunselor memperkenalkan diri kepada klien.


ii. Kaunselor minta klien memperkenalkan diri mereka.
iii. Kaunselor memberitahu kepada klien bahawa perbualan disini akan dirahsiakan.
iv. kaunselor menanya beberapa soalan yang sesuai kepada klien untuk menggalakkan klien
meluahkan perasaan dan mewujudkan rasa selamat.
Langkah 2 : Meneroka masalah klien melalui
cerita.
Meneroka Mencetuskan klien untuk
berkomunikasi melalui cerita.

Teknik-teknik yang
digunakan dalam terapi
bercerita
Teknik-teknik terapi bercerita:

Menggambarkan keadaan emosi dalaman bagi setiap watak.


Mengajar penyelesaian masalah melalui cara yang kreatif.
Menggalakkan klien bercerita atau menyambung cerita.
Mengimbas semula keadaan insan secara universal.
Menunjukkan sebab dan akibat perjalanan cerita.
Langkah 3 :
Membuat Membantu klien untuk mengaitkan
masalah beliau dalam sesuatu cerita
Keputusan

Giving feedback
The information given back to the client is not new to the client. Sometimes, because of the focus of attention
on the statement or behaviour, the information may feel new. Thus, increasing the clients self awareness.
(Haney & Leibsohn, 1999)
Klien telah mengakui kesalahan mereka.
Klien memberitahu idea sendiri untuk
Langkah 4 : menghilangkan perasaan rasa bersalah.
Klien memberitahu kepada kaunselor, mereka
Pelaksanaan akan berbincang masalah mereka bersama
dengan guru kelas dan ahli keluarga mereka.

Klien minta bercerita semula isi cerita itu.


Klien dapat menyatakan nilai-nilai yang terdapat
dalam cerita itu, dan mereka berjanji akan
Langkah 5 : mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan
mereka.
Penamatan Klien berasa lebih tenang pada akhir sesi.
Kaunselor berakhir sesi tanpa apa-apa urusan
yang belum selesai.
Tafsiran cerita adalah salah satu
kaedah guru mengenalpasti masalah
kanak- kanak.
Kesimpulan

Terapi bercerita ini merupakan


pendekatan yang paling berkesan
untuk kaunseling kanak-kanak yang
mempunyai tingkah laku bermasalah
dengan menekankan aspek nilai-nilai
murni dan moral dalam sesebuah cerita.
si so a l
se
jaw a b
Rujukan
Cheong, L. K. (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Selangor: Oxford
Fajar Sdn. Bhd.

Haney, J. H., & Leibsohn, J. (1999). Basic counselling response : A multimedia


learning system for the helping professions. USA: Wadsworth Publishing
Company.

Murphy, S. N. (2012). The power of story. Retrieved from


http://ct.counseling.org/2012/09/the-power-of-story/

Tartakovsky, M. (2015). The Power of Therapy as Told in Stories. Retrieved from


http://psychcentral.com/blog/archives/2015/07/02/the-power-of-therapy- as-told-in-
stories/
Tyrrell, M. (2016). Story Therapy; Why It Works And How To Do It With Your
Clients. Retrieved from http://www.unk.com/blog/story-therapy-why-it- works/
T ER I M A
KA S I H