You are on page 1of 33

KEMAHIRAN

BERFIKIR ARAS
TINGGI
(KBAT)

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ASAS BERFIKIR KONTEKS
Pengetahua
n MEMBUAT
KEPUTUSAN
Kemahiran
Nilai & MENYELESAI

KBSR Sikap
KEMAHIRAN
MENAAKUL
&
REFLEKSI
MASALAH

MENGINOVASI
BERFIKIR
DAN KBSM Secara
kritis dan MENCIPTA

kreatif

ASAS BERFIKIR BERFIKIR ARAS
Pengetahu TINGGI
an
DISIPLIN ILMU MEDIUM KONTEKS
Kemahiran
KSSR
MENCIPTA
Nilai & MEMBUAT
MENAAKUL KEPUTUSAN
Sikap MENILAI

DAN KSSM
&
KEMAHIRAN MENYELESAI
REFLEKSI
BERFIKIR MENGANALISIS MASALAH
Secara
kritis dan MENGINOVASI
MENGAPLIKASI
kreatif MENCIPTA

Justeru…KEMAHIRAN
BERFIKIR
ADALAH SUATU
TUNTUTAN
BUKAN KERANA SUKA-
SUKA ATAU KERANA
TUNTUTAN PEPERIKSAAN
semata-mata!

kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. membuat keputusan. (BPK. KPM 2013) . Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Definisi: Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan.

• Berbeza dengan kemahiran berfikir aras rendah iaitu penggunaan pemikiran yang terhad. menganalisis atau memanupulasikan maklumat untuk menjawab soalan atau menyelesaikan masalah. . Overview KBAT • KBAT bermaksud penggunaan minda secara meluas bagi membolehkan murid melakukan proses mentaksir.

• Dalam Taksonomi Bloom – KBAT berada ditahap membuat aplikasi. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan ANDERSON. analisis sentesis dan penilaian. New York: Longman .) (2001). • Kemahiran dalam KBAT pada dasarnya ialah kemahiran berfikir kritis. kreatif. Teaching. & KRATHWOHL D R (eds. and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. A Taxonomy for Learning. L W.

.

. menentukan kepercayaan. menghasilkan satu idea baru. membuat jangkaan serta menyelesaikan masalah bukan rutin. menentukan apa yang perlu dilakukan. meramal. Antara Faedah KBAT • Pelbagai tujuan boleh dicapai melalui pemikiran aras tinggi…. satu projek baru atau ekspresi kesenian.

CONTOH. MENGHASILKAN IDEA BARU BERITA HARIAN – APRIL 20.2016 .

Diasimilasikan dengan 1 kurikulum sedia ada FAEDAH PELAKSAN berupaya meningkatkan 2 kefahaman dan mengukuhkan AAN KBAT pembelajaran satu alat yang berguna untuk 3 membantu pelajar belajar dan meningkatkan prestasi .

.

CONTOH DALAM DSKP MENGAPLIKASI .

CONTOH DALAM DSKP MENGANALISIS .

CONTOH DALAM DSKP MENILAI .

CONTOH DALAM DSKP MENCIPTA .

BAGAIMANAK AH MEWUJUDKAN KBAT DALAM STRATE p&p? GI P&P .

• STRATEGI BERASASKAN TEKNIK PENYOALAN • STRATEGI MENGGUNAKAN PETA PEMIKIRAN I-THINK & SERTA PETA PENGURUSAN GRAFIK • . ANTARA STRATEGI • STRATEGI BERASASKAN AKTIVITI: CONTOH FORUM / PERBAHASAN/MAIN PERANAN • STRATEGI BERASASKAN BAHAN SUMBER. CONTOH KLIP VIDEO/ GAMBAR/ BAHAN RANSANGAN/ LAPORAN /PETIKAN UCAPAN DLL.

.

CONTOH PENYOALAN PEDAGOGI BERASASKAN PETA PEMIKIRAN .

MENGAPLIKASI .

Sumber Sumber Sumber Primer Primer Sekunder Peta Buih .

MENGANALISIS .

Bagaimanakah perbezaan antara konsep tamadun mengikut Barat dan Islam? ISLAM BARAT Peta Buih Berganda .

MENILAI .

Huraikan peningkatan tamadun India dari aspek peluasan kuasa? Huraikan peningkatan tamadun India dari aspek peluasan kuasa Peta Dakap .

MENCIPTA .

Pada pandangan anda. mengapakah pendidikan penting sebagai agen perubahan kepada kemajuan sesebuah negara? KEPENTINGAN PENDIDIKAN Peta Bulatan .

CONTOH PENYOALAN PEDAGOGI PENYOALAN BERASASKAN INTERNET/VIDEO .

.CONTOH AKTIVITI .INTERNET (EDU-WEB TV) Pengertian Sejarah (Aras Mengaplikasi) SOALAN Berdasarkan sumber dari bahan dari eduwebtv yang kamu tonton tadi. bincangkan pengertian dan ciri- ciri Sejarah.

CONTOH PENYOALAN PEDAGOGI PENYOALAN BERASASKAN AKHBAR .

CONTOH AKTIVITI BERASASKAN PETIKAN AKHBAR Kepentingan Sejarah (Aras Menganalisis) SOALAN Berdasarkan petikan berita dari akhbar Utusan Malaysia di atas. terangkan kenyataan tersebut dan sertakan contoh- contoh untuk menyokong pendapat .

Bahaskan mengapakah pencarian Manuskrip Melayu ini perlu kita lakukan dan kepentinganya? .CONTOH AKTIVITI BERASASKAN PETIKAN AKHBAR Sumber Sejarah (Aras Menilai) Berdasarkan artikal berita di bawah bertarikh 26 Julai 2010 boleh kita simpulkan bahawa peri pentingnya kita mengesan salah satu sumber sejarah negara kita iaitu manuskrip-manuskrip melayu yang terdapat di luar negara.