You are on page 1of 29

UNIT KOKURIKULUM

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN
BUKIT MERTAJAM, PULAU
PINANG

DASAR, PELAKSANAAN DAN PENGURUSAN
KOKURIKULUM DI SEKOLAH
PERSEPSI

1. Silap tafsir tentang kokurikulum
2. Bidang kegiatan kokurikulum yang luas
3. Kandungan kokurikulum
4. Sumber kewangan yang terhad
5. Kemudahan dan kepakaran
6. Pertambahan tanggungjawab dan tugas

Rancangan Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010
(ms 23)
ASAS RUJUKAN
1. Akta Pendidikan
2. Surat Pekeliling Ikhtisas
3. Buku Garis Panduan Kokurikulum KPM
4. Rancangan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2001-2010
4. PIPP
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN
KOKURIKULUM DI SEKOLAH

Pengetua / Guru Besar JBPS

PK Kurikulum PK Kokurikulum PK HEM PK Petang

Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan

Penyelaras Penyelara Penyelaras
Persatuan / s Sukan &
Kelab Badan Permainan
Berunifor
Guru
m Guru
Guru Guru Guru Rumah Pasukan
Penasihat Penasiha Penasihat Sukan Sekolah
Kelab& t
Persat
PROGRAM USAHASAMA BHG SEKOLAH KPM
BIL KELAB USAHASAMA / TAJAAN
Jabatan Pembangunan Koperasi
1 Kelab Koperasi Sekolah
ANGKASA / Maktab Kerjasama Malaysia
Perbadanan Kerajaan Negeri / AMCHAM /
2. Kelab Usahawan Muda ESSO /EXXON Mobil / IPPJ – Tunas Bistari
Kelab Keselamatan Jalan
3 Raya
SHELL / Majlis Keselamatan Jalan Raya

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri &
4. Kelab Pengguna
Majlis Hal Ehwal Pengguna
Majlis Tindakan Pelancongan Negeri / SUK /
5. Kelab Pelancongan
MATTA /TDC dll.
6. Kelab Kewangan Bank Negara Malaysia & Institusi Kewangan
7. Kelab Rukun Negara Jabatan Perpaduan Dan Intergrasi Nasional
8. Kelab Pelaburan Bijak Permodalan Nasional Berhad
Kementerian Tenaga Air & Komunikasi (KTAK)
9. Cyberkids Club
Maxis
10 Kelab Doktor Muda Kementerian Kesihatan Malaysia
Kokurikulum Sebahagian Kurikulum
1 Kebangsaan

PENGETAHUAN

KEPERCAYAAN KEMAHIRAN

UNSUR BUDAYA NORMA

NILAI

(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)
1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97
Apakah Implikasinya? 1

Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di
semua sekolah adalah

WAJIB

Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
Penyertaan murid dalam kegiatan
2 kokurikulum di sekolah adalah wajib

penyertaan minimum setiap orang murid
setahun

KELAB BADAN SUKAN
PERSATUAN BERUNIFORM PERMAINAN
(12 kali ) ( 18 kali ) ( 12 kali )

{Perkara 5.1 SPI Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}
Implikasinya? 1
Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan

KEHADIRAN JAWATAN PENGLIBATAN PENCAPAIAN
50% + 10% + 20% + 20%

BONUS
10%

{Perkara 8.2.1 SPI Bil. 1/1985, 2.1 SPI Bil 2/1986
Dan SPI Bil. 7/2006)}
PERUNTUKAN MASA
(Sekolah Rendah & Menengah)

TINGKATAN / ALIRAN
TAHUN PERUNTUKAN MASA

Semua Tingkatan Semua Aliran 180 minit
Tahun 3 dan 4 - 60 minit
Tahun 5 dan 6 - 120 minit

Warta Kerajaan No. 5652, Jilid 11, Bil. 27, bertarikh 28hb.
Disember 1967 & SPI Bil. 4/2007
Implikasinya? 2

Sekolah hendaklah mewujudkan peluang
yang seluas-luasnya kepada murid
Menyertai kegiatan kokurikulum yang
diminati
PENGETUA / GURU BESAR SEBAGAI PENOLONG PENDAFTAR

.{Untuk tujuan ini Pengetua/Guru Besar telah
diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan
kelab/persatuan di sekolah seperti dalam Peraturan 4
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)
1998 yang diterbitkan sebagai PU(A)196/98.}
Apakah Implikasinya? 3

{ Termaktub dalam Buku Undang-undang dan Peraturan
Sekolah dan perlu diketahui oleh murid dan ibu bapa }
Penyertaan Semua Guru Sebagai
3 Penjawat Atau Pengkhidmat Awam

Mengurus Menyelia Mengelola

“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan
keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah”
(Perkara 5.2 dalam SPI Bil. 1/1985.)
Apakah implikasinya? 3

Keengganan guru melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang telah diperuntukkan
adalah suatu kesalahan daripada segi
keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan
kebertanggungjawaban penjawat awam atau
pun moral dan wibawa keguruan yang boleh
dikenakan tindakan disiplin”

“Perintah-perintah Am Pegawai Awam
(Kelakuan dan tatatertib)(Bab D)”
Apakah Implikasinya? 1

DISABIT
ENGGAN KESALAHAN

DENDA / PENJARA
RM 5000 @
@ KEDUA-DUANYA
6 BULAN PENJARA

Seksyen 135 ( 1 & 2 ) Akta Pendidikan bawah Akta 550
1996 Penalti Am berkuatkuasa 20 Mei 1998
“Kegiatan kokurikulum” hendaklah
4 merupakan kegiatan yang dirancang

memberikan murid peluang…….

menambah mengukuh mengamalkan

kemahiran pengetahuan nilai-nilai

……yang dipelajari di dalam bilik darjah.”

{Peraturan 2 dalam Peraturan-peraturan
Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}
Apakah Implikasinya? 2
Setiap orang guru di sekolah hendaklah, secara
bertulis, diberi tugas dan tanggung jawab yang
spesifik, terperinci, dan kuantitatif dalam bidang
kokurikulum, seperti yang dilakukan dalam
bidang kurikulum.
BERASASKAN PRINSIP
5 PENYERTAAN BERAMAI-RAMAI
TANPA DISKRIMINASI

bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak
bersifat eksklusif

Fokus kepada peningkatan perpaduan dan
integrasi dalam kalangan murid

(SPI Bil. 17/2000 - 16 Nov. 2000 : Rukunegara).
PETUNJUK PELAKSANAAN ( 25 )

Visi & Misi Slogan Perancangan Organisasi Prasarana
Dipaparkan Dibentuk diwujudkan

Sumber Guru Jadual Perlantikan Penubuhan
terlatih

Jawatankuasa Fail Rekod Penilaian Data

Insentif Berwatak STKP Elit Kemenjadian

Meriah Kerjasama Disayangi Positif Sokongan
APAKAH MAKSUD PERSATUAN / KELAB

 Kumpulan yang berstruktur
 Berperlembagaan
 Berperaturan
 Berkepimpinan (dianggotai oleh pelajar)
 Kesamaan kecenderungan
 Bermatlamat
 Berkongsi sumber dalam melaksanakan
aktiviti untuk mencapai cita-cita.
PERSATUAN AKADEMIK

 - Persatuan Bahasa
 - Persatuan Agama Islam
 - Persatuan Ekonomi Rumahtangga
 - Persatuan Kemahiran Hidup
 - Persatuan Sains dan Matematik
 - Persatuan Kebudayaan
 - Persatuan Perdagangan
 - Persatuan Tingkatan Enam
 - Persatuan Geografi / Sejarah
 - Persatuan Sains Kemasyarakatan
 - Persatuan Persuratan, Bahas, Drama,
Kesusasteraan
KELAB HOBI & REKREASI

 KELAB ALAM SEKITAR
 KELAB KEMBARA
 KELAB IKAN HIASAN
 KELAB FOTOGRAFI
 KELAB PENCINTA ALAM
 KELAB ASTRONOMI
 KELAB REKREASI, DAN
 SEBAGAINYA
PERSATUAN & KELAB PERMAINAN

 GIMRAMA
 BOLA JARING
 BOLA TAMPAR
 BOLA BALING
 BADMINTON
 BOLA KERANJANG
 BOWLING
 BOWLING PADANG
 CATUR
 DART
 GIMNASTIK
PERSATUAN & KELAB PERKHIDMATAN

 KELAB DOKTOR MUDA
 Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber
 Kelab Kebajikan
 Kelab Koperasi Sekolah
 Kelab Pengguna
 Kelab Kaunseling dan Kerjaya
 Kelab Keselamatan Jalan Raya
 Kelab Pembimbing Rakan Sebaya
 Kelab Kewangan Pelajar Sekolah
PROSEDUR TETAP
PENGURUSAN
PERSATUAN & KELAB
PROSEDUR PENUBUHAN KELAB ATAU
PERSATUAN DI SEKOLAH

1. Menubuhkan Jawatankuasa Penaja.

2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa
Penaja.

3. Menghasilkan draf perlembagaan.

4. Mengemukakan surat permohonan dan
kelulusan penubuhan
5. Mengadakan Mesyuarat Agung

6. Mendaftarkan ahli

7. Menyediakan jadual kedatangan ahli

8. Memfailkan perlembagaan

9. Pengetua / guru besar melantik guru penasihat & Terima
dan nyatakan Bidang Tugas

10. Mengemukakan surat permohanan kutip derma & Kelulusan

11. Menyediakan akaun kewangan

12. Menyimpan dan mengemaskini kegiatan tahunan

13. Kukakan surat mohon jadi ahli gabungan

14. Menyediakan laporan tahunan
SEKIAN TERIMA KASIH

Salah Silap Harap Dimaafi ……Jumpa Lagi