Modyul 9: Pasasalamat sa

Ginawang Kabutihan ng
Kapwa
I

 Pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam sa taong gumawa ng kabutihan. gratia (pagtatangi o kabutihan) at gratis (libre o walang bayad)  Isang gawi o kilos na kinakailangan ng patuloy na pag sasagawa hanggang ito ay maging birtud. Ano ang Pasasalamat?  Sa salitang ingles ay gratitude.  Nagmula sa salitang latin na gratus (nakakalugod).  Pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa ng kabutihang loob. .

Mungkahi ni Susan Jeffers na may akdang Practicing Daily Gratitude:  “Simulan ang kasanayan sa pag sasabi ng pasasalamat kahit sampung beses sa bawat araw. Pagbabayad sa kabutihan na ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya . Pagpapasalamat 3.” Gratitude is the sign of noble souls” Ayon kay Santo Tomas de Aquino: May 3 Antas ng Pasasalamat: 1.” Ayon kay Aesop. Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa 2.

 Napakahalaga na magamit ang pasasalamat o utang na loob nang may pananagutan at sa tamang paraan. .  Naipapakita ang Utang-na-loob  Nangyayayari ang utang-na-loob sa panahong ginawan ka ng kabutihan ng iyong kapwa  Pagkilala at pagtugon sa kabutihang ginawa ng kapwa lalo na sa oras ng matinding pangangailangan. Ang Pasasalamat ay isa sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino. Ang Utang-na-loob sa Maling Paraan o Pang-aabuso  May mga oras na dahil marunong tayong tumanaw ng utang-na-loob ay minsan nagagamit natin ito sa maling paraan o pang-aabuso na hinahandugan natin nito.

J.  Ang pagtanaw ng mabuting kalooban ng ibang tao ay maaaring matumbasan ng pagganti ng mabuting kalooban sa iba.Ayon kay Fr.  Ang utang-na-loob ay kapag tumanggap na biyaya mula sa sinuman ay nakadarama ng matinding pananagutang mahirap tumbasan. . Samakatuwid. Albert E. Alejo S. maaaring ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa ibang tao.

Mahalaga na marunong kang mag pakumbaba at kilalanin mo na sa tulong ng ibang tao. . ikaw ay naging matagumpay. maaari ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon nng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa ibang tao. Ang pagpapakita ng ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong pinag kakautangan ng loob.

Mga Ilang Paraan ng Pagpapakita ng Pasasalamat 1) Magkaroon ng ritwal na pasasalamat 2) Magpadala ng liham-pasasalamat sa mga taong nagpapakita ng kabutihan o higit na nangangailangan ng iyong pasasalamat 3) Bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailangan 4) Magpasalamat sa bawat araw 5) Ang pangongolekta ng mga quotations ay magpapabuti sa iyong pakiramdam 6) Gumawa ng kabutihang loob sa kapwa ng walang hinihinging kapalit 7) Magbigay ng munti o simpleng regalo .

Kawalan ng Pasasalamat (Ingratitude) -isang masamang ugali na nakapagpapababa sa pagkatao. 3 Antas ng Kawalan ng Pasasalamat 1) Hindi pagbabalik ng kabutiha ng kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya 2) Pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa 3) Hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa .

pagsasalitaan nila ito ng masasakit at hindi maganda salita. Hal. Ang Kabaligtaran ng Pagiging Mapagpasalamat Entitlement Mentality -isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. . Dahil sa pag-iral ng materyalismo. ang mga kabataan ngayon ay hapit sa mga bagay na ito at nais nilang makuha agad.Kung hindi maibigay ng mga magulang nila .

4) Nagiging mas malusog ang pangangatawan at mas mahusay sa mga gawain. 3) Nagkakaroon ng maayos na sistema ng katawan at pagkakaroon ng mas malusog na presyon ng dugo o pulse rate.Magandang Dulot ng Pasasalamat sa Kalusugan (base sa Institute for Research on Unlimited Love IRUL) 1) Ang paglaan ng 15 minuto bawat araw sa mga bagay na pinasasalamatan ay nakapagdaragdag ng likas na antibodies na responsable sa pagsupo sa mga bacteria sa katawan. 2) Ang mga likas na mapagpasalamat na tao ay mas pokus ang kaisipan at may mababang tsansa na magkaroon ng depresyon. .

5)Tumutulong sa pagbuo ng samahan ng kapwa. 6)Pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba. 2)Nagpapataas ng halaga sa sarili. 8 Dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pasasalamat (by:Sonja Lyubommirsky) 1)Nagtataguyod sa tao upang namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay. 3)Nakatutulong upang malampasan ang masamang karanasan. . 8)Tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga materyal na bagay o kasiyahan.pinalakas ang kasalukuyang ugnayanAt hinuhubog ang bagong ugnayan. 7)Hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon. 4)Nagpapatibay ng Moral na pagkatao.

AYON KAY EPESO 1:6 “Magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. siya ay mabuti.” . ang pag-ibig Niya ay walang hanggan.