You are on page 1of 3

Layunin

ng
Pagsulat

karanasan. .• Personal o ekspresibo- nakabatay sa pansariling pananaw. naiisip o nadarama sa pagsulat.

Panlipunan o sosyal Kasangkot sa layuning ito ang pakikipag ugnayan sa tao o sa lipunang ginagalawan. .