You are on page 1of 27

பறவவ அவததனனதததலமத பததகததததலமத

அலதலத
இநதத பனரபஞதசமத நமகதகதகசத சசயதயபதபடதடதத?
Dr. நன. தஙதகமணன PhD
இயறதவக, மதசசதமத ஆரதவலரத, கடதடவரயதளரத

இடமத கதடதச ன-1 கதடதச ன-2
பலத சவளன பசதசனகளனனத வதழனடமத, சவறமத பலத தவர; பனளதடத
மவழநநரதபதபனடபதபபதபகதனகளத,
கமயதசதசலத
கலத கவதரன, கனரதவனடத
கனதறகளத ஏரனகளனனத நநரதபதபனடபதபபத பகதனகளத,
சதகதகவடகளத
கதலதவதயதகளத பதனய அரசகத
களஙதகளத கடதடடஙதகளகதகதன
இடஙதகளத
நகர கபதவப கசமனகதகமத
ஏரனகளத இடஙதகளத
கதனதகனரநடத கடதடவமபதபகளத
ககதவனலதகதடகளத
பணபதபயனரதகளத, மடதடமத

கவளதணதவம

சமதழன.கழநதவதகவள அனதனனயமதகதகலத – சழலத.சயமத .

The human universe: Was the cosmos made for us? .

அரனய வவக சவளனநதடதட ஆநதவதவயபத பனடதததனரத சதததனயமஙதகலமத டதஸதமதரதகதகனலத சனடதடகதகரவன வறவலத உஙதகளகதகதத சதரனநதத பறவவகளனனத சபயரதகளத எதததவன? உஙதகளத கழநதவதகதகதத சதரனநதத பறவவகளத எதததவன? இனதற எனதசனனதன பறவவகவளபத பதரததததநரதகளத? .

com/ . அவகரத வதரதரத ததனத வநததனதகற அவனத வரவனலதவல. a cuckoo calls her mate கயனலத சபவட இனத கரலத அகவ ஆனதலத சபதழததகனவனடதடத. ஓதலதநதவதயதரத மணலனலத நடஙதககனறத ஒர சனறதகறதவட.  சபதழகத. http://birdsinsangamtamil. சபயரதகளத சதரனயமத? He has not come. but the season has come. fine sand.wordpress. in her sweet voice and rivulets tremble அயனரதகத ககழத நணத அறலத நடஙதகமத கயனலத தனத இவணயனவன இனனய கரலனலத in the bright. அவழகதவகயனலத ஒளனரதகனனதற சமனதவமயதன Translated by  Vaidehi ஐஙதகறநற 341.

சனறககளத கதததரனகதகபதபடதத பறவவவயபத பதரதபதபத. அதனத நனறததவத. சநடஙதகதலத உளதளதனத (Black-winged Stilt) அதனதலத தனதவன அறனவத… .. அதனத கதலத வனரலதகவள. ஒர பறவவவய அறனவத எனதபத எனதன? அதனத பவகபதபடததவத சவடதட ஒடதடவதத? அவதபத பறதறனய தகவலதகளத அடஙதகனய சனறனய கடதடவரவய மனபதபதடமத சசயதவதத? அத வநடவத டவனடதட சவளனயனலத வரவத. அத ஒர பறவவவய உயனரளதள. அதனத அலவக. அதனத வனழனயவமபதவப இனதனமத அதனத ஒவதசவதர கணததவதயமத அறனவத.

சபயரதகளத சதரனயமத? .

.அலககளத கதனத உணதண மநனத பனடகதக நநரனலத உளதள பசதசனகவளபத பனடகதக ததனனயஙதகவளதத தனனதன ….

• எணதணனகதவககளத • அவறதறனனத உணவததகதவவகளத.பறவவ அவததனனதததலத பறவவ அவததனனபதப • பறவவகளனனத வவககளத. உதததனகளத • அவவ கடவமகதகமத மவறகளத • கஞதசகவளபத பரதமரனகதகமத. வளரதகக த மத மவறகளத • மனனதனடனத அவமநதத உறவ . வசனபதபனடஙதகளத • அவவ இவணகதடமத மவறகளத.

நநரதநனவலகளனலத • ககதயனலத கதடகளனலத • நநததவனஙதகளனலத • பதரத மணதடய நனலபதபகதனகளனலத • பலதசவளனகளனலத • எஙதகமத . கததபதபகளனலத • ஆறதகறதரஙதகளனலத. பறவவ அவததனனதததலத எஙதக பதரதபப த த? • வநடதடததகததடதடதததனலத • சதவலகயதரதததனலத • வயலதகதட.

பறவவ அவததனனதததலத எனதன கவணதடமத? • ஆரதவமத • சபதறவம-நனததனமத • பறவவகவளபத பறதறனய வககயட/ வழனகதடதட • வபனதகதகலரத (இரநதததலத) • கறனபதகபட • நணதபரதகளத/ அவமபதபககளதட சததடரதபசகதளதளலத • பறவவகவள நமதமனடமத சகதணதடவரதலத • பறவவகளத பததகததததலத மயறதசனகளனலத பஙதசகடதததலத • பறவவகளத சததடரதபதன பதததகஙதகவள வதசனதததலத • கததசகதடதததலத • சனனதனசத சனனதன சறதறலதகதகவளதத தனடதடமனடலத .

பறவவ அவததனனதததலத – வககயடகளத/ வழனகதடதடகளத .

தணதணநரத வவதததலத .

பறவவ அவததனனதததலத பறவவகவள நமதமனடமத சகதணதடவரதலத ததனனயஙதகவள வவதததலத .

அததவத பறவவயனனத நடததவதவய வனவரனகதககத கடமத. அடரதநதத கசதவலகத கதடகளனலத இபதபறவவ கநழதன மரகதகனவளயனலத அமரதநதத எழபதபமத கரவலகத ககடதபத மறகதக மடயதத அனபவமத. பறவவ அவததனனதததலத • ஒர பறவவயனனத தமனழதபதசபயரத அதனத இயலதவபபத பறதறனயமத நமகதக தகவலத தரகதகடமத. கசதவலபதடயமத கதனமயனலமத – வடதடமனடமத கழக . உலகனகலகய சனறநதத பதடமத பறவவ எனதற பகழத இதறதகணதட. வநயதணதடகத கரவன(Grackle) - ச. இரணதடதவத எடதததகதகதடதட: ஒபதகபதலனபத பணதப(mimicry) சகதணதட வமனத இனததவதசத சதரதநதத ஒர படதசன.மகமத அலன. எடதததகதடதட: கசதவலபதட (Shama). மறதற பறவவகளத எழபதபமத ஒலன கபதலகவ சனல சமயஙதகளனலத வனலஙதககவளபத கபதலகத கட ஒலனசயழபதபமத இதனத சபயரத.

பறவவ அவததனனதததலத பறவவகளனனத உடலத பதகஙதகவள அறனதலத .

பறவவ அவததனனதததலத பறவவகளனனத உடலத பதகஙதகவள அறனதலத .

பறவவ அவததனனதததலத பறவவகளனனத உடலத பதகஙதகவள அறனதலத .

 India+bird+crest+red whisker+red vent எனதற ககனளனலத அடததததலத கபததமத – இகமஜத சரதசச த னலத எலதலதமத சதரனநததவனடமத.  . பறவவகவள அவததனனதததலத 1) பறவவ மநடயமத வசசனலத இரநததத 2) தவலயனலத சகதணதவட(Crest) இரநததத 3) அலகனனத அரகக சனவபதப மநவச மததனரன (Whisker) இரநததத 4) கழனவதயத(Vent) அரககயமத சனவபதப கலரத இரநததத. • இநதததத தகவலதகவள.

நதமத ததனத அதனத உலகனலத நவழகனகறதமத 2. சசலதகபதனத ஒலன அசதசறதததமத 3. தனதபறதததலத/ அதனத வதழனடஙதகவள கசதபதபடதததலத கடதத . அவடகதகதகமத கதலஙதகளனலத/ கடகவள சநரஙதகவகயனலத கவனமத கதவவ 4.ஒழஙதகமவற 1. பறவவகவள அவததனனதததலத .

கனதறகளத • சழலத மதசபடததததலத – பசதசனகதசகதலதலனகளத. சனறதறயனரதகளத அழனபதப.சயமத . மநனதபனட மவறகளத • நகரத வனரனவதகதகமத .சமதழன. கதடகளத.நநரத நனவலகவள. சதபதப நனரதபத பகதனகவள ஆகதகனரமனதததலத • வனஙதகவள தணதடதடதலத • கவடதவடயதடதலத • அனதனனய. ககதவனலதகதடகளத. கவளதணத நனலஙதகளத. பலதசவளனகளத. பறவவகவள பததகததததலத மனனத சசயலதபதடகளதலத வரமத அழனவகளத • வதழனடஙதகளத அழனபதப. நநரதநனவலகளத மதடபடதலத • சழவல பததனகதகமத வனவசதய மவறகளத. ஆகதகனரமனகதகமத உயனரனனஙதகவள/ததவரஙதகவள பரபதபதலத • பலதலயனரதபத சபரகதகததவத அழனதததலத • கழநதவதகவள அனதனனயமதகதகலத – சழலத.நநரதநனவலகளத.

சயமத பறவவகளதலத எனதன பயனத? 6 வயத வபயனத: சனகதகனத சதபதபனடலதமத .சமதழன.கழநதவதகவள அனதனனயமதகதகலத – சழலத.

”  ―Mahatma Gandhi .“ The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated .