You are on page 1of 17

Comunicarea

este procesul prin care se transmite un
mesaj de la o sursă (emiţător) către o
destinaţie (receptor) folosindu-se un anumit
cod şi un anumit canal.
Tipuri de comunicare
Comunicare non-verbală
verbală

orală scrisă

literară nonliterară literară nonliterară
Trăsăturile comunicării
trăsături nonverbale (nonlingvistice)- specifice comunicării
orale, au rolul de a dezambiguiza sau de a ambiguiza sensul
unui mesaj: mimica, gesturile, poziţia corpului

trăsături paraverbale- au rolul de a exprima diferite stări
sufleteşti, de a atrage atenţia alocutorului asupra unui aspect
considerat esenţial sau doar de a conferi informaţii despre
emiţător: accentul, intonaţia, pauzele intenţionate/neintenţionate

trăsături lingvistice- conferă informaţii despre emiţător
(personaj) cu privire la gradul de cultură, apartenenţă socio-
profesională, apartenenţa la o anumită zonă geografică,
structura psihoemotivă: fonetice, morfo-sintactice, lexicale
Dialogul
formă de comunicare ce constă în schimbul de
replici între două sau mai multe persoane.
tipuri de dialog:
informal- se desfăşoară într-un context familiar iar
limbajul folosit este de obicei colocvial
formal- se desfăşoară într-un context public sau oficial
iar limbajul respectă normele de adresare şi de
exprimare proprii limbii literare
forme de dialog:
curente- conversaţia cotidiană, discuţia
specializate- masa rotundă, colocviul, şedinţa, interviul
Structura dialogului
formule de iniţiere cu rolul de a introduce conversaţia:
“mă bucur să te văd”, “bună, ce mai faci?”, “ce surpriză
plăcută!”
formule mediane cu rolul de a menţine conversaţia
prin încurajarea partenerului, prin completarea
replicilor acestuia sau prin schimbarea subiectului
“într-adevăr!” , “chiar aşa?”, “sigur”, “ai dreptate,
dar...”, “ce zici despre...”, “n-ar fi mai bine să...”
formule de încheiere cu rolul de a finaliza conversaţia
“mi-a părut bine”, “mai vorbim”, “la revedere”
Principiile conversaţiei
principiul cooperării:
maxima cantităţii- furnizarea informaţiilor strict
necesare continuării discuţiei.
maxima calităţii- vor fi făcute sau susţinute doar acele
afirmaţii a căror veridicitate poate fi demonstată.
maxima relevanţei- se vor discuta doar acele subiecte
care prezintă relevanţă pentru situaţia de comunicare.
maxima manierei- ideile vor fi formulate astfel încât
să evitenechivocitatea, obscuritatea, prolixitatea,
incoerenţa.
principiul politeţii:
 politeţea pozitivă (generozitate, tact, aprobare,
modestie)
politeţea negativă (distantă, inhibitoare)
Dialogul în opera literară
modalitate de expunere alături de naraţiune şi
descriere
specific genului dramatic, dar poate fi prezent şi
în genul epic şi uneori şi în cel liric
poate fi identificat atât grafic (linia de dialog), cât
şi prin prezenţa verbelor dicendi: a spune, a zice,
a afirma, a întreba...
prezenţa dialogului impune schimbarea intonaţiei
utilizează elemente specifice adresării directe:
interjecţii, exclamaţii, interogaţii
- Ce-ţi doreşte inima pe ziua de azi? îl întrebă ea. O ţigancă, o grecoaică,
o nemţoaică...
- Nu, o întrerupse Gavrilescu ridicând braţul. Nu nemţoaică.
- Atunci, o ţigancă, o grecoaică, o ovreică, reluă bătrâna. Trei sute de lei,
adăugă.
Gavrilescu zâmbi cu gravitate.
- Trei lecţii de pian! exclamă el începând să se caute în buzunare. Fără să
mai socotim tramvaiul dus şi întors.
- Bătrâna sorbi din cafea şi rămase pe gânduri.
- Eşti muzicant? Îl întrebă ea deodată. Atunci are să-ţi placă.
- Sunt artist, spuse Gavrilescu [...]. Pentru păcatele mele am ajuns
profesor de pian, dar idealul meu a fost, de totdeauna, arta pură.
Trăiesc pentru suflet...

M. Eliade – La ţigănci
Mihail Sadoveanu- Cealaltă Ancuţă
DANDANACHE: Ei, uite asa, cu meritele mele, coniţă, vezi! era cât p-aţi, dar stii, cât p-aţi... întreabă-mă, neicusorule, să-ţi
spui: nu vrea Comitetul ţentral si paţe; ziţea că nu sunt marcant. Auzi, eu să nu fiu marcant... Am avut noroc, mare noroc
am avut. Să vedeţi. Într-o seară... ţinevas — nu spui ţine... persoană însemnată... da' becher — vine si zoacă la mine
cărti... si când pleacă îsi uită pardesiul la mine... A doua zi, voi să-l îmbrac... gândeam că-i al meu... văz că nu-i al meu; îl
caut prin buzunare si dau... peste ţe te gândesti?
TIPĂTESCU: Peste?
DANDANACHE (râzând): Peste o scrisorică.
AMÂNDOI: O scrisorică.
DANDANACHE: De amor...
AMÂNDOI (mişcaţi): O scrisorică de amor?
DANDANACHE: O scrisorică de amor cătră becherul meu, de la nevasta unui prietin, — nu spui ţine... persoană însemnată.
ZOE: Ei şi?
TIPĂTESCU: Ei?
DANDANACHE: Ei, ţe să-ţi mai spui, puicusorule? Adu o birze, mă, băiete, degrabă... Mă sui în birze si mă duc la persoana,
la becherul, — nu spui ţine — e persoană însemnată —: Găseste-mi, mă-nţeledzi, un coledzi, ori dau scrisoarea la
„Răsboiul"... De colea până colea... gâri-mâr... a trebuit, coniţa mea, să ţedeze, si tranc! depesa aiţi, neicusorule...
ZOE (agitată treptat în măsura povestirii lui Dandanache): A! domnule Dandanache, ai făcut rău... fapta d-tale este... să-mi
dai voie să-ţi spui...
TIPĂTESCU (încet): Zoe! (ea urcă.)
DANDANACHE: Asa e, puicusorule, c-am întors-o cu politică. Aud ? Ţe era de făcut ? Aminteri dacă nu-mi dedea în gând
asta, nu m-aledzeam...
I.L.Caragiale- O scrisoare pierdută
George Călinescu- Enigma Otiliei
Marin Preda- Moromeţii
Rolul dialogului
informativ- interlocutorii emit şi receptează alternativ
informaţii.
narativ- prin replicile lor alternante, interlocutorii
prezintă un fir epic.

dramatic- replicile interlocutorilor sunt conflictuale,
apar ca ciocnire de idei, atitudini morale,
sociale, determinând şi întreţinând
acţiunea dramatică.
fatic- replicile interlocutorilor par a fi golite de intenţia
comunicării a ceva precis, ele având rolul de a
menţine contactul în vederea unei eventuale
comunicări autentice.
Rolul dialogului
conturează portretul personajelor atât prin
caracterizare directă, cât şi prin caracterizare
indirectă
ilustrează raporturile dintre personaje
ambiguizare- prin plasarea aparentă a replicilor în
acelaşi plan semantic, dar în subtext ele trimit la
planuri diferite, provocând astfel confuzie
de a provoca o acţiune
de a exprima reacţia, faţă de o anumită realitate
Temă
redactează un dialog (minim 20 de replici)
despre şcoală, în care să prezinţi opinia ta
despre impactul acesteia în viaţa elevului.