You are on page 1of 8

Paano Magiging

Epektibong Tagapakinig

Pakinggan huwag lamang ang mga salita kundi maging ang mga kahulugan. .a.

.b.Tulungan ang kausap na linawin angkanyang mensahe.

.c. Ipagpaliban hanggat maari ang iyong mga panghuhusga.

d. Kontrolin ang mga tugong emosyonal sa naririnig. .

Pagtuunan ang mensahe.e. .

f. . Pagtuunan din ng pansin ang estraktura ng mensahe.

.g. Patapusin ang kausap.