Hướng dẫn thi trắc nghiệm

trên máy tính
THÔNG BÁO GẤP
• Để làm quen với kỳ thi tin đại cương sắp tới,
Viện có tao điều kiện cho Trung tâm Máy tính
(TTMT) tổ chức thi thử để làm quen hình thức
thi vào chiều thứ hai (30/5/2016)
• Mời các bạn đến đăng ký dự thi tại TTMT . Hạn
cuối: sáng thứ hai (30/5/2016)
• Nhờ các bạn báo tin cho các bạn khác cùng lớp
tham dự. Xin cảm ơn!
Giáo viên: Hồ Sĩ Bàng
Nội dung
• Đề thi và cấu trúc đề thi
• Nội dung thi
• Quy trình thi trắc nghiệm
• Lịch thi
Đề thi và cấu trúc đề thi
• Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm,
• Thời gian làm bài thi là 60 phút.
• Đề thi không có phần tự luận.
• Mỗi câu trắc nghiệm có 4 phương án để thí
sinh chọn lựa, trong đó, chỉ có 1 phương
án là câu trả lời đúng/đúng nhất
• Câu hỏi và đáp án được hệ thống sinh ngẫu
nhiên từ ngân hàng câu hỏi, không theo trật
tự của giáo trình
Nội dung thi
• Nội dung câu hỏi thi nằmtrong giáo trình và theo đề
cương học phần Tin học đại cương
• Nội dung cụ thể như sau: Khái niệm cơ bản về thông
tin và tin học; Các hệ đếm; Biểu diễn số nguyên trong
máy tính; Biểu diễn số thực trong máy tính; Biểu diễn
ký tự trong máy tính; Kiến trúc máy tính; Hệ điều
hành; Mạng máy tính; Phần mềm ứng dụng; Khái
niệm thuật toán; Sơ đồ khối; Mã giả; Thuật toán đệ
quy; Thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C;
Khai báo hằng, biến; Biểu thức; Nhập xuất dữ liệu;
Câu lệnh rẽ nhánh; Các vòng lặp for, while, do while;
Mảng; Chuỗi; Cấu trúc; Hàm (trong ngôn ngữ C).
Quy trình thi trắc nghiệm
• Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên hoặc
chứng minh thư nhân dân để có thể vào phòng
thi
• Trong phòng thi, sinh viên phải ngồi đúng số
máy đã được ghi trong danh sách dự thi
• Tuyệt đối không mang điện thoại, máy tính cầm
tay, hoặc các thiết bị truyền tin vào phòng thi.
Cán bộ coi thi sẽ sử dụng máy quét để phát
hiện sinh viên mang điện thoại vào phòng thi.
• Chỉ mang giấy nháp, bút viết.
Quy trình thi trắc nghiệm
Giao diện thi trắc
nghiệm
Quy trình thi trắc nghiệm

Phần mềm cho phép sinh viên chọn giao diện tiếng Việt, hoặc tiếng
Anh.
Sinh viên đăng nhập vào hệ thống:
• Tên đăng nhập là mã số sinh viên
• Mật khẩu gồm 5 số được cán bộ coi thi cung cấp tại phòng thi
Quy trình thi trắc nghiệm

• Sinh viên cần kiểm
tra thông tin sau:
– Họ và tên sinh viên
– Môn học
– Lớp
• Nếu có sai sót thì
báo lại cho cán bộ
coi thi
Quy trình thi trắc nghiệm
Quy trình thi trắc nghiệm

Giao diện làm bài gồm 2 phần:
-Phần định vị câu hỏi và đồng hồ thời gian đếm ngược: Phần này
giúp sinh viên có thể di chuyển đển bất kỳ câu hỏi trong đề thi.
Đồng hồ đếm ngược sẽ báo cho sinh viên biết còn bao nhiều thời
gian đề làm bài
-Phần câu hỏi và đáp án: Sinh viên đọc câu hỏi và chọn 1 đáp án
đúng nhất
Quy trình thi trắc nghiệm

Sinh viên muốn kết thúc làm bài click vào nút “ Nộp bài và kết
thúc”. Nếu sinh viên muốn quay lại để tiếp tục làm bài thì click vào
nút “Return to attempt”
Quy trình thi trắc nghiệm
• Sau khi nộp bài sinh viên sẽ nhìn
thấy kết quả hiện trên màn hình như
sau:
Quy trình thi trắc nghiệm
• Điểm hiện trên màn hình là số lượng
câu đúng của sinh viên.
• Điểm quy đổi về thang 10 do lãnh
đạo Viện quyết định sau.
• Sinh viên không phúc tra điểm thi
trắc nghiệm trên máy tính.
Lịch thi
• Lịch thi của môn tin học đại cương
(IT1110) đã được phòng đào tạo đưa
lên sis tại địa chỉ sau:
http://sis.hust.edu.vn/NewsModule/?I
D=228
• Sinh viên có download file pdf về và
tìm kiếm thông tin về phòng thi,
ngày thi, thời gian thi dựa vào mã số
sinh viên của mình.