மலலசசயயவசலல கடமலப

வசளசபலப மறற
மலயயலகலகயரரல

அபலப ய ஆயய (ayah)
அமலம ய ஈப (Ibu)
அணலண னல அபயஙல அலயஙல
(abang)
மதலத அகலக ய கயகல லலயஙல ( kak
long )
இரணலட யவத கயகல ங ( kak
அகலக ய ngah )
சசனரலகளல

அபலப ய பய பய (ba ba)
அமலமய மய மய(ma ma)
அணலணனல கக கக(ge ge)
அகலகய ட ட(di di)
தமலபச / தஙலறக கமயல கமயல(mei
இநலதசயரலகளல

அபலப ய அபலப ய (appa)
அமலம ய அமலம ய(amma)
அணலண னல அணலண னல(annan)
அகலக ய அகலக ய (akka)
தமலப ச / தமலப ச (tambi) /
தஙலற க தஙலற க
( thangachi)
கடசயனல டசனல

அபலப ய ஆபய (apa)
அமலமய ஈனய (ina)
அணலணனல அகய(aka)
அகலகய அகய(aka)
தமலபச / தஙலறக அட (adi)
கசமயயல
அபலப ய அபயகல (apak)
அமலம ய அலம (amih)
அணலண னல கதனசகல ககரலல டயலல
Tenik kerdol
அகலக ய கதனசகல ககரயலல
Tenik keral
தமலப ச / கமனயஙல(menang)
தஙலற க
கடமலப வசளசபலப மறறயசனல அவசசயஙலகளல

• மரசயயறத மசகலக கடமலபதலறத உரவயகலகமல.
• வயத லவறபயடலறட உணரலதலதமல.
• கடமலப உறவகறள அறசய மடயமல.
• கடமலப உறபலபசனரசனல கடறமறய உணர மடயமல.
கடமலபதலதசலல கறடபலபசடகலக லவணலடய நலலகலயழகலகபல
பணலபகளல.

• கடநலத கசலலல அனமதச கபறதலல.
• பணலபடனல உணலணதலல.
• வணகலகமல கறதலல.
• கரறல உயரலதலதயமலல வசளசபலப மறறறய
பயனலபடதலததலல.
• கபறலலறயரல அலலலத பயதகயபலபயளரசடமல அனமதச
கபறதலல.
படஙலகறளபல பயரலதலத
நலலகலயழகலகபல
பணலபகறள எழதலதக