You are on page 1of 16

HBO TERAPIJA

Hiperbarina oksigeno terapija (HBOT) predstavlja


primjenu 100% kiseonika(o2) u uslovima povienog
pritiska iznad 1,0 bara u specijalnim ureajima
tz.hiperbarinim komorama(HK).
VRSTE HK.

Jednomjesne
Viemjesne
Mobilne ili portabilne
Komore za treniranje i testiranje
ronilaca
Male hiperbarine komore za
novoroenad i eksperimente na
ivotinjama
JEDNOMJESNA HK
DEJSTVO HBOT

Vazduh koji udiemo u prirodi sadri 21%


kiseonika a onaj koji se udie hk sadri 100%
o2 i pritisak u komori je vei od 1,0
bara.Zbog ovakvog pritiska i zbog prisustva
100%o2 poveava se fizika rastvorljivost
kiseonika u plazmi i saturacija kiseonika za
hemoglobin.Poznato je da u patofiziolokoj
osnovi mnogih bolesti,povreda i trovanja
jeste hipoksija.Na ovaj nain se otklanja i
ublaava hipoksija koja je nastala kao
posledica same bolesti.
HBO je irom svijeta prihvaena kao lijek izbora
za niz bolesti.
Poznato je da je HBOT najuspjenija kada se
koristi radi spreavanja ili eliminacije hipoksije,za
neke akutne anaerobne infekcije i sindrome
akutne i hronine lokalne vaskularne ishemije
(arteriski, venski i neuropatski ulkusi),ishemije
izazvane gasnim mjehuriima (dekompresiona
bolest,cerebralni gasni embolizam).
HBO je efikasna i kod niza drugih bolesti i stanja
u drugim klinikim disciplinama.
FIZIOLOKE OSNOVE PRIMJENE HBOT

Poveava se koliina kiseonika u tkivima na raun


fiziki rastvorenog kiseonika u krvnoj plazmi i na
taj nain se ublaava ili potpuno otklanja
hipoksija.Kiseonik se transportuje krvlju u dva
oblika hemijski vezan za hemoglobin i fiziki
rastvoren u plazmi.Znai da se u uslovima
poveanog pritiska,povaava postotak fiziki
rastvorenog kiseonika u plazmi ali ne samo u
plazmi nego i u intersticijskoj tenosti.
Smanjuje se volumen gasnih mjehuria
tj.na pritisku od 3 bara volumen se
smanjuje na 1/6 u odnosu na volumen na
povrini
Poveava se eliminacija inertnih gasova
iz tkiva zbog poveanog pritiska
HBOT ima direktno bakteriostatsko i
baktericidno djelovanje na anaerobne
Mikroorganizme tj.djeluje kao snaan
selektivni antibiotik
Hbo pojaava fagocitnu sposobnost leukocita
te na taj nain djeluje kao nespecifini
antibiotik irokog spektra
Hbo ima direktni antiedematozni uinak jer
izaziva vazokonstrikciju krvnih sudova i
uspostavlja normalnu funkciju kapilanog
endotela
Generalno poboljava cirkulaciju krvi tako to
smanjuje viskoznost plazme,smanjuje
agregabilnost trombocita,ubrzava
angiogenezu-stvaranje novih krvnih sudova
HBO ubrzava neoosteosintezu (stvaranje
novog kotanog tkiva)
HBO oporavlja produkciju kolagena i
omoguava stvaranje potke novom tkivu
te tako ubrzava regeneraciju konog i
potkonog tkiva i zarastanje rana
Dovodi u homeostazu metabolike
funkcije elije tkiva i organizma u cjelini
Podie nivo antioksidativnih enzima u
organizmu te spreava ili usporava
oksidativno oteenje tkiva,
kancerogenezu proces starenja elije
Indikacije za primjenu HBOT
su:
Dekompresiona bolest
Gasna gangrena
Gasna embolija
Trovanje CO i drugim anoksinim i asfiktinim
gasovima
Dijabetine angiopatije
Opekotine
Ugroeni koni transplantati i renjevi
Sporo zarastajue rane
Kra i kompartment sindrom i ostale traumatske
ishemije
Osteomijelitis
Stanja nakon sranih i modanih infarkta
Ateroskleroza
Raynaudova bolest
Burgerova bolest
Angina pektoris
Migrena
Multipla skleroza
Pareza i paralize centralnih i perifernih
nerava
Polineuropatije
Staraka demencija i sindrom parkinsonizma
Postradijaciona nekroza koe mekih tkiva i
radijaciopni cistitis i enteritis
eludani i duodenalni ulkusi
Virusni,toksini i infektivni hepatitisi
Ulcerozni pseudomembranozni kolitisi i Crohn-ova
bolest
Reumatoidni artritis
Opstruktivni bronhitis
eerna bolest
Sklerodermija
Psorijaza
Akutna nagluvost
Menierov sindrom i vrtoglavice vaskularnog
porjekla
Akutna ishemija retine i retinalni arteritis
Vaskularni sterilitet
Kontraindikacije za HBOT su:

Apsolutna kontraindikacija je nelijeeni


pneumotoraks.
Relativne kontraindikacije:
Infekcija gornjih respiratornih puteva
Emfizem sa retencijom CO2
Asimptomatske lezije na pluima
Raniji operativni zahvati na grudnom kou ili uima
Nekontrolisana visoka temperatura
Trudnoa
Klaustrofobija
Epilepsija ili epileptini napadi
Maligna oboljenja
Barotrauma srednjg uha
Bolovi sinusa
Miopatia i katarakta
Barotrauma plua
Konvulzije uzrokovane kiseonikom
Dekompresiona bolest
Uticaj na genetiku
Ulazak u HK podrazumjeva
predterapijsku pripremu i to pregled
interniste,ORL specijaliste,
lab.analizu,RTG plua i srca,EKG.