You are on page 1of 9

Elementi VIa

grupe(Sumpor)
Pralica Maja
Tasi Marija
II-1
Elementi VIa grupe
Ove elemente nazivaju jo i halkogenim
elementima
ine je:
-Kiseonik (O)
-Sumpor (S)
-Selen (Se)
-Telur (Te)
-Polonijum (Po)
Zajednika elektronska konfiguracija je
nsnp
Svojstva elemenata VIa GRUPE
Sa porastom atomskog broja u grupi, javljaju se razlike u broju
elektrona u unutranjim kvantnim stanjima, raste zapremina
atoma,kao i temperature topljenja i kljuanja elemenata
Molekuli se veu jednom i jednom vezom (to se deava
samo kod kiseonika)
Atomi na obinoj temperaturi grade prstenaste ili lanane
vieatomne molekule sa jednostrukim vezama.
Elektronegativnost ovih elemenata je znatno manja od
elektronegativnosti kiseonika.
Grade jedinjena sa oksidacionim brojevima +2,+4 i
+6
sumpor
Javlja se u vie alotropskih modifikacija
Najvaniji su rombini i monokliniki sumpor, zbog kristalne
strukture
Poloajna taka je 95,5 stepeni Celzijusa (rombini S prelazi
u monoklinini S)
Elementarni sumpor je vrsta, krta supstanca, svetloute
boje, bez ukusa, slabog mirisa.Veoma slabo provodi el.
struju i toplotu
Njegovi molekuli su apolarni, rastvaraju se u CS.
Dobijanje sumpora se najee vri preiavanjem
sumpora iz prirodnih nalazita, a mogua je i katalitika
oksidacija sumporvodonika u sumpor:

2HS(g) + SO(g) 3S(1) + 2HO(g)

Elementarni sumpor se koristi za vulkanizaciju


guma,baruta,sumporne kiseline,mineralnih boja,ibica itd.
Jedinjenja sumpora
Gradi jedinjenja sa oksidacionim brojem -2 do +6
Sa vodonikom gradi hidrid,sumporvodonik. To je gas
neprijatnog mirisa,u vodi se rastvara,slaba je kiselina.
Oskidacija sumporvodonika se odigrava ve i na obinoj
temepraturi,a uz prisustvo svetlosti izdvaja se koloidni
sumpor, i onda rastvor postaje mlean,stoga se uva u
tamnim bocama
Nalazi se u prirodi u vulkanskim gasovima,mineralnim
vodama,nastaje i pri truljenju organskih supstanci koje sadre
sumpor(jaja)
Laboratororijski se dobija dejstvom razblaenih kiselina na
sulfide tekih metala
Daje obojene sulfide
Veoma je znaajan za industrijskog dobijanja metala
Sumpor(IV)oksid ili sumpor-dioksid

je gas neugodnog, bockavog mirisa, otrovan.U vodi se rastvara uz kiselu


reakciju.
nastaje sagorevanjem sumpora na vazduhu
S + O SO
Upotrebljava se za sterilizaciju suvog voa, vinskih buradi za
beljenje perja, vune, svile i dobijanje sumporne kiseline

Natrijum-sulfit, NaSO, se upotrebljava kao sredstvo za beljenje u


tekstilnoj industriji, kao sredtvo za konzerviranje hrane i kao deo razvijaa
fotografije
Sumpor VI oksid ili sumpor-trioksid se dobija katalitikom
oksidacijom sumpor-dioksida.
2SOg + Og 2SOg

Osnovni je proizvod za dobijanje sumporne kiseline i pravljenje vetake


magle
Sumporna(sulfatna) kiselina, HSO
Sumporna kiselina je jaka, diprotonska, ne
isparljiva kiselina.
Gradi 2 niza soli: hidrogensulfate HSO , i
sulfate SO.
Bakar i olovo se ne rastvaraju u
razblaenoj sumpornoj kiselini
Sumporna kiselina ima i dehidrataciono
dejstvo
Sumporna kiselina se dobija industrijski
najee katalitikom oksidacijom
KRAJ