You are on page 1of 41

Technologie tepelnho zpracovn

v leteck vrob
vod
Veker kovov materily pouit na leteck technice jsou
vtepeln zpracovanm stavu, ppadn ve stavu
deforman zpevnnm
Cle tepelnho zpracovn
Dosaen vysokch mechanickch vlastnost, resp. povrchov tvrdosti
Zlepen technologickch vlastnost (tvaitelnost, svaitelnost)
Snen zbytkovch napt (po kalen, svaovn, rozshlm obrbn
atd.)
Zlepen rozmrov stability a korozn odolnosti
Zpsoby tepelnho zpracovn
hn vede kzskn rovnovnho stavu vlastnosti materilu se
vprbhu asu samovoln nemn zlepen tvaitelnosti,
odpevnn materilu a snen hladiny vnitnch napt
Zpevovn je vsledkem omezen pohybu dislokac. Pohyblivost
dislokac lze omezit:
Hranicemi zrn, tj. zjemnnm struktury
Nepravidelnost strukturn mky intersticiln a substitun atomy,
dispergovan tvrd fze, precipitan tvary,
Technologie tepelnho zpracovn slitin hlinku
1. Zazen pro ohev
Komorov pece s horizontln komorou
Pro cel teplotn rozsah TZ hlinkovch slitin, tj. 120 a 540 C
Vytpn elektrick odporov nebo rovmi trubkami,
ktermi proud spaliny
Elektrick vytpn zajiuje lep regulaci pracovnho cyklu
pece
Nucen cirkulace vzduchu ventiltorem, kter mus zajistit
homogenn teplotn pole vpeci stoleranc 2 C.
Teplota se m a reguluje pomoc termolnk a tyristorov
regulace
topn odpory
Pro tepelnou izolaci pece se vtinou pouv
ventiltor vlknit
stnn
keramika, kter m vynikajc izolan schopnost, m malou
tepelnou setrvanost a umouje rychl pechody tepelnch
reim.
Komorov pece s vertikln komorou
Vtinou achtovho typ
Hlavn vhutnch provozech pro tepeln zpracovn dlouhch
polotovar ty, profil
Pednosti komorovch pec
Velk pecn prostor
Rychl nbh a pechody teplot
Monost zenho ochlazovn
Bezpen prce a ekologick nezvadnost
Nedostatky komorovch pec
Del doba ohevu vszky, kter se uskuteuje pestupem tepla ze
vzduchu do vszky
Nutnost dokonal istoty vzduchu (zneitn SO2 nebo H2O me
vst kpokozen materilu
Nutnost piblin konstantn tlouky stn dlc, protoe je vtinou
nutn celou vszku vkldat a vyjmat souasn

Soln lzn
Umouj vysok vyuit energie (95 % oproti 60 % u pec snormln atmosfrou),
vysok pevod tepeln energie a pesnost regulace teploty vrozmez 3 C
Roztaven sms dusinan NaNO 3 a KNO3 vpomru 4:1 a 1:1 spsadou
dvojchromanu sodnho jako inhibitoru koroze
Pomr 4:1 dv tavic teplotu 280 C, pomr 1:1 teplotu 150 C
Teploty lzn vrozmez 260 a 520 C pouit pro hn a rozpoutc ohev

Pednosti solnch lzn


Rychl a rovnomrn ohev vszky, men deformace a omezen nedouc difze mdi do
povrchov vrstvy u pltovanho duralu
ist povrch dlc (dlce jsou lzn chrnny ped stykem se vzduchem)
Dlce srznou tloukou lze zpracovvat souasn, vkldn i vyjmn vszky je mon
automatizovat

Nedostatky solnch lzn


Pomal nbh na teplotu - nejsou mon rychl zmny reim
Korozn inek zbytk sol - hlavn u odlitk, kde se mohou zachytit vdutinch a prech
Nebezpe poplen, poru a exploze pi vkldn zneitn vszky
Nutnost ekologick likvidace lzn a oplachovac vody

2. Kalic lzn a mrazic boxy


. Kalic lzn
Pro rychl ochlazen zteploty rozpoutcho ohevu
Nejbnj kalic lzn je voda o teplot 20 a 40 C
Pro potlaen zbytkovch napt a deformac pi kalen se nkdy
pouv voda o teplot 95 C, vjimen vodn sprcha, vodn
mlha nebo proud vzduchu
Rychlost ochlazovan se zvyuje proudnm kalicho mdia nebo
psadami, nap. pdavkem NaCl do vody
Kalic lze Bez pohybu Pohyb 0,5 m/s
voda 18C 600 C/s 2400 C/s
voda 50 C 100 C/s -
10 % roztok NaCl 1200 C/s 6000 C/s
vzduch 18 C 20 C/s 50 C/s

. Mrazic boxy
Skladovn zakalenho pedmtu se strukturou pesycenho
tuhho roztoku
s velmi dobrou tvaitelnost nap. dural pi (- 20 C) asi tden
3. hn slitin hlinku
. Rekrystalizan hn
Vtinou u vrobc polotovar pro odstrann deformanho zpevnn po
tven za studena
Deformace pi tven mus bt minimln 20 % (po kritickm tven 5
a 15% dochz pi rekrystalizaci k nedoucmu zhrubnut zrna)

. hn ke snen vnitnho napt


U odlitk a svaenc z nevytvrditelnch slitin nebo ped precipitanm
vytvrzovnm vytvrditelnch slitin
Zbytkov vnitn napt je vsledkem nerovnomrnho a nesouasnho
ohevu a ochlazovn rznch st dlce
Ohev na 350 10 C, vdr asi 1 hod. a voln ochlazen na vzduchu
nebo
v peci

. Stabilizan hn
U soust pracujcch za zven teploty pro stabilizaci struktury a
rozmr
Teplota vy ne je teplota provozn, u vytvrzench slitin nesm
pekroit horn hranic teploty strnut
hn na mkko
Ohev na teplotu kolem 400 C
Vdr 1 a 6 hodin
Pomal ochlazen
Nevytvrditeln slitiny na vzduchu
Vytvrditeln kontrolovanou rychlost vpeci pod kritickou
teplotu, potom voln
(kritick teplota podle typu slitiny vtinou 160 a 200 C)

asov diagram hn na mkko vytvrditeln slitiny


4.Precipitan vytvrzovn
Vytvrditeln slitiny Al-Cu (AlCu-Mg), Al-Si-Mg, Al-Zn-Mg-Cu, tvoc precipitty
chemickch slouenin AlCu, MgSi
3 fze vytvrzovn rozpoutc ohev, kalen, strnut

.Rozpoutc ohev
Teplota rozpoutcho ohevu
Pesnost 5 C
Pekroen teploty me zpsobit nataven hranic zrn a znehodnocen materilu
Pi teplotch pod kivkou zmny rozpustnosti nedojde kplnmu rozputnm fz
segregovanch na hranicch zrna a k maximlnmu zven mechanickch
vlastnost po vytvrzen.

Pevnost v tahu, MPa

Tanost A10, %
Doba manipulace ped kalenm A10

Od okamiku oteven pece do ponoen Rm


do kalic lzn, mus bt co nejkrat
a je opt funkc tlouky dlce

Vliv teploty rozpoutcho ohevu na mechanick


vlastnosti slitiny AlCu4Mg1 po vytvrzen
Doba ohevu
Od 30 do 60 minut podle tlouky plechu
Doba prodlevy na rozpoutc teplot - je zvisl na tlouce materilu a
na zpsobu ohevu.
Komorov pece vyaduj del prodlevu ne soln lzn, u vkovk se
pouv del doba ne u plech.
U pltovanch plech se nesm pedepsan doba pekroit, hroz nebezpe
difze mdi do pltovan vrstvy a snen jej korozn odolnosti.

Empirick diagram pro uren minimln doby prodlevy na teplot


rozpoutcho ohevu
U nepltovanch plech me bt doba i dvojnsobn (mrn roste
pevnost)
Kalen
Rychlost ochlazovn
Mus zabrnit pedasn tvorb precipitt, tj. mus bt vy ne je
kritick rychlost
Ovlivuje pevnost a korozn odolnost vytvrzen slitiny.
Nadmrn ochlazovac rychlost zpsobuje pi kalen vysok vnitn
napt.
Rp0,2 po vytvrzen
7075 (AlZn6Mg2Cu)

Kritick rychlost

Doporuen rychlost
2024 (AlCu4Mg1)
2017 (AlCu4Mg)
7005 (AlZn4Mg1)

rychlost ochlazen

Zvislost meze kluzu po vytvrzen na ochlazovac


rychlosti pi kalen
ruen rychlosti ochlazovn jsou podstatn vy ne kritick

e se zvyuje pevnost po vytvrzen


uje se korozn odolnost a mn se charakter koroznho pokozen


Vliv rychlosti ochlazovn pi kalen na pevnost vzork po zkouce
korozn odolnosti
slitiny 2024
Korozn zkouka:
48 hodin stdavho ponoovn do roztoku
Prokalitelnost
Nadkritick rychlosti ochlazovn lze doshnout vdanm kalicm
prosted jen do urit hloubky.
Dsledkem jsou ni pevnostn hodnoty ve stednch stech
polotovar s vt tloukou, nap. desek, vkovk.

Zpsoby kalen
Drobn sousti se vtinou sypou pmo do vody
Tenk vlisky se kal zaven a vertikln se s nimi pohybuje
Tlust plechy a vkovky se nejlpe kal tlakovou vodou

Zbytkov napt pi kalen


Dsledek gradientu teploty mezi povrchem a vnitkem dlce pi kalen

Po vyrovnn teplot vpovrchovch vrstvch napt tlakov, ve


vnitnch stech odpovdajc napt tahov.
Vnitn napt me dosahovat a meze kluzu materilu.
Nelze pout hn pro snen napt - dolo by k rozpadu
pesycenho tuhho roztoku .
Mon metody snen vnitnho napt po kalen
Vypnn desek, dlouhch ty a profil po zakalen - hodnota trval
deformace 1 a 3 % (T351).
Stlaen velkch vkovk mezi kovadly trval deformace 1 a 3 %.
Teplotn ok po zakalen podchlazen tekutm duskem na 196 C
+ ohev prou na 200 a 250 C. Pi ohevu vznik opan teplotn
gradient ne pi kalen a vnitn napt kles asi na 1/5. Vtenk
povrchov vrstv naopak vznikne nedouc tahov napt, kter se
d eliminovat kulikovnm.
Stabilizan hn pi teplot ni ne je teplota strnut,
sppadnm cyklovnm teplot smezichlazenm nap. vsuchm ledu
(tuh CO). 2024
,
rozpoutc MPa
po
ohev kale
teplotn
n
ok +
kalen
T < Tst
ostr vzduc - T
h po
pra
ok
C
u

tlouka 50 as
mm Stabilizan hn
Teplotn ok
Strnut
Inkuban doba
Zachovn tuhho roztoku svelmi dobrou tvaitelnost
Je krtk pi 20 C asi 0,5 a 2 hodiny, vppad poteby se prodlou
zmrazenm dlc v mrazicm boxu.
Vyuv se pro operace tven, pi kterm dochz i kdeformanmu
zpevnn.

Tvrdost HB
Vliv tven po kalen na vlastnosti
slitiny Al-Cu-Mg po vytvrzen

Pirozen strnut
Probh pi teplot okol a potebn doba je asi 1 tden
U slitin typu Al-Cu-Mg dv vy konenou pevnost ne strnut uml a nen
nebezpe pestrnut slitiny
Nkter slitiny je nutn vytvrzovat umle, protoe rozpad pesycenho tuhho
roztoku pi pokojov teplot neprobh (slitiny Al-Zn-Mg) nebo i po velmi
dlouh dob dv pevnost ni ne strnut uml (slitiny Al-Mg-Si) .
Uml strnut
- Ohev na teplotu vy ne je teplota okol
- Teplota strnut je zvisl na konkrtnm typu slitiny
- Vdr na teplot je vrozmez 4 a 16 hodin
- U slitin se zinkem se asto uplatuje stupovit strnut pi dvou
nebo tech
postupn se zvyujcch teplotch, vdy svdr na dan teplot.

Diagram stupovitho strnut slitiny 7075 (AlZn6Mg2Cu)


Celkov asov diagram vytvrzovn

teplo
doba manipulace po
ta kalen
C prodle
va
ochlazen pi
manipulaci

t
r.o. doba tven
tven
strnut po
po
kalen
strnut
uml
ohev
kalen stupovit

pirozen

as
rozpoutc inkuban strnut
min.,
pirozen uml -
doba stupovit h
ohev
5. Zptn rozpoutn - retrogrese
Rychl ohev vytvrzen slitiny na dobu 30 a 120 sekund pi teplot
230 a 270 C
Rozputn precipitt v tuhm roztoku
Stejn vlastnosti slitiny jako po kalen zlepen tvaitelnosti bez
rozpoutcho ohevu
Postup je mn energeticky nron
Materil m po strnut tm stejnou pevnost jako v pvodnm
vytvrzenm stavu
Ohev mus bt velmi rychl, pouvaj se knmu soln lzn nebo
indukn zazen
Optimln doba ohevu se uruje experimentln
Pouit je vtinou omezeno do tlouky 8 a 10 mm

asov diagram retrogreseOptimln doba ohevu slitiny 7075


podle minimln tvrdosti
Technologie tepelnho zpracovn slitin hoku

Hlavn konstrukn slitiny hoku jsou na bzi Mg-Al-Zn,


Mg-Zn-Zr, Mg-Mn, Mg-PVZ(Ce, Y, Nd), Mg-Th-Mn a Mg-Li
Zrznch druh tepelnho zpracovn m vznam
hn na snen napt a precipitan vytvrzovn.

1. Zazen pro ohev


Vtinou elektrick pece s ochrannou atmosfrou
Ochrann atmosfra
Pvodn sms vzduchu a 0,7 % SO ochrana do 560 C, siln
korozn inek
Novji sms vzduchu a 3 % CO (do 510 C) nebo 5 % CO (do 530
C)
Pece plynotsn s petlakem ochrann atmosfry
Regulace teploty na 3 C
Nebezpe poru haen nap. pomoc plynnho trifluorbru
BF (nesm se hasit vodou)
2. hn na snen vnitnho napt
Vnitn napt vznik pi chladnut odlitk, pi opravch
svaovnm nebo pi obrbn velkmi bry
Vdsledku nzkho E zpsobuj i relativn nzk napt znanou
deformaci
Pklady reim hn: MgAlMn 260C/1 hod. ; MgZn4,5Zr
330 C/2h. + 130 C/4h

3. Precipitan vytvrzovn
Rozpoutc ohev - dlouh vdr na teplot, aby dolo
krozputn fz a khomogenizaci sloen.
Kalen - vtinou na klidnm vzduchu,
tlustostnn dly proudem vzduchu,
vysokopevnostn slitiny ve vod 60 a 80 C
Uml strnut zven vlastnost
je zvisl na teplot a dob. Vy teplota
strnut zkracuje potebnou dobu,
Strnut slitiny
dosaen pevnost je vy. MgAg2Th2NdZr
Technologie tepelnho zpracovn slitin titanu

Nejvt vznam m technicky ist titan, slitiny (Ti-Al, Ti-Al-Sn,


Ti-Cu) a hlavn slitiny + (Ti-Al-V, Ti-Al-Mo-Si).
Cle tepelnho zpracovn - snen vnitnch napt, zlepen
rozmrov a strukturn stability, obrobitelnosti, korozn odolnosti
a u nkterch slitin zven pevnostnch hodnot.

1. Ohev a ochlazovn
. Nejvt problmy pi ohevu
Rozputn vodk siln sniuje houevnatost samovoln
praskn v dsledku vnitnho napt
Kyslk z oxidickch vrstev difunduje do hloubky a zpsobuje
povrchov zkehnut
Dusk zkehnut, jeho difze je pomalej
Uhlk zven tvrdosti povrchovch vrstev
Ohvac pece pro hn a strnut (do teploty 700 C)
Komorov s atmosfrou suchho vzduchu
Vrstva oxid brn difzi vodku , odstrauje se moenm

Ohvac pece pro rozpoutc ohev ( 1000 C)


Vakuov s atmosfrou zednho argonu (u ist inertn atmosfry
extrmn vysok nroky na istotu argonu)
Ochrann atmosfra dusku
Ochrana dlc ntrem vypalovacho silikonovho laku nebo vrstvou
bro-siliktovho skla

Kalic lzn
Vtinou voda, pro tenkostnn dly olej (do 3 mm)
Kalic ppravky proti deformacm
Monost odstrann deformac pomoc ppravk bhem strnut (creep)

2. hn
. Na snen vnitnho napt u vkovk, svaenc a po
hrubovn
. hn prost - pro zven houevnatosti a tanosti (ada slitin
je po hn dostaten pevn)
3. Precipitan vytvrzovn
. Pouv se u slitin + a

Rozpoutc ohev v ochrann atmosfe


Kalen zachovn pesycenho tuhho roztoku
Uml strnut - rychl ohev na teplotu strnut ( nad 480 C )
optimln kombinace vlastnost
Technologie tepelnho zpracovn leteckch ocel

Uhlkov, nzko, stedn a vysokolegovan oceli,


uren pevn pro tven
Vhradn v tepeln zpracovanm stavu
Pouit na siln namhan konstrukn dly - sti
podvozk, hydraulick systmy, konzoly, pky,
zvsy, epy, hdele, rouby, pruiny, loiska
Zkladn rozdlen podle obsahu C
cementan (0,15-0,20 % C)
pro zulechovn, povrchov kalen a nitridaci (0,25-0,50 % C)
pruinov (nad 0,6 % C)

Obsah C zvyuje pevnost a tvrdost, legujc


prvky ovlivuj prokalitelnost
IRA diagram eutektoidn oceli Diagramy rozpadu austenitu
pi tepelnm zpracovn ocel

ARA diagram Cr-Ni-Mo oceli

IRA diagram podeutektoidn oceli


1. Pehled zpsob hn
. Homogenizan
- Dlouhodob, 150 250 C pod solidem, odstrann chemick heterogenity,
nsleduje obvykle normalizan hn pro zjemnn zrna
. Normalizan
Ohev o 30-50 C nad Ac3, ochlazen na vzduchu, sloitj sti vpeci -
jemnozrnn struktura jako dsledek pekrystalizace
. Izotermick
Rychl ochlazen zoblasti austenitu snsledujcm izotermickm rozpadem
austenitu
. Na mkko
Nkolik hodin ohev tsn pod Ac1, ppadn ohev snkolika vkyvy kolem A c1,
pemna lamelrnho perlitu na perlit zrnit, ocel je mkk, tvrn a velmi
dobe obrobiteln.
. Na snen vnitnho napt
Ohev do 650 C, pomal ochlazen do 200C - po svaovn, po rychlm a
nestejnomrnm chladnut odlitk, po rozshlm obrbn.
. Rekrystalizan
Ohev obvykle na 620-680 C - kodstrann deformanho zpevnn po tven
za studena
. Kombinovan
Vtinou hn normalizan + hn na mkko
2. Technologie zulechovn leteckch ocel
Zulechovn
2 zkladn operace kalen a popoutn na vy teploty

Kalen
Ohev na austenitizan teplotu (30 a 50 C nad Ac3)
Ochlazen nadkritickou rychlost vuritm kalicm prosted
Vsledkem je velmi tvrd a kehk martenzitick struktura

Popoutn
Ohev zakalen oceli na uritou teplotu
Vsledn struktura je zvisl na popoutc teplot
pi nzk teplot je struktura tvoena poputnm martenzitem
pi vych teplotch sorbitem, kter se vyznauje optimln
kombinac vlastnost pro vysoce namhan konstrukn dly
Popoutc teploty se vol podle popoutcch diagram,
vtinou jsou vrozmez 550 a 650 C
a) ohev oceli pro kalen
Vtinou elektrick komorov pece shorizontln komorou,
sochrannou atmosfrou (argon, dusk, sms oxid a uhlovodk)
nebo vakuov.
Zkladn poadavky na pece:
Pesn men a regulace teploty - men teplot pomoc termolnk typu
K (NiCr-NiAl) do 1100 C nebo typu S (PtRh-Pt) do 1500 C.
Programov zen a registrace teplotnho cyklu
Minimln oduhlien povrchu dlc

Ochrann pecn atmosfra


Pevaha CO2 a H2O ve smsi vede k oxidaci a oduhlien, pevaha CO a CH 4
knauhlien
Pi uritm pomru plyn se atmosfra chov neutrln a pln ochrannou
funkci
Ochrann atmosfra N2 nebo Ar vyaduje extrmn vysokou istotu plyn

Vakuov pece
Vleteck vrob maj vt vznam
Vy istota a dokonalej zen ohevu
Pomal ohev slnm se me urychlit naputnm argonu o tlaku 0,5
MPa (sln + konvekce)
Jednoduch dlce
vkldaj se pmo do vyht pece

Sloit dlce
pomal ohev na asi 600 C (eliminace vnitnho tepelnho napt) +
rychlej ohev na konenou kalic teplotu

Prodleva na kalic teplot


je zvisl na zpsobu ohevu a na smrodatn tlouce dlce
pro ohev vkomorov peci sochrannou atmosfrou je nap. doba
prodlevy t

t = (1a2)s +3 [min]
- pro ohev vysokopevnostnch ocel v soln lzni (nap. 50% BaCl + KCl
+ NaCN)

t = 0,4s + 3 [min]
s smrodatn tlouka [mm], u vlcovch dlc s = d, u
obdlnkovch
polotovar se smrodatn tlouka uruje podle empirickch
diagram
b) kalen
Ochlazen dlce zaustenitizan teploty nadkritickou rychlost
Ochlazovac schopnost kalicho prosted se posuzuje podle tzv.
relativn ochlazovac intenzity H:
kde H je souinitel pestupu tepla do kalicho prosted
stedn tepeln vodivost kalicho prosted

Zven ochlazovac intenzity pohybem lzn, psadami (nap.


sl)
Pklady kalicch lzn
Kalic prosted Pohyb lzn, m/s Intenzita H
voda + 5% NaCl 2 5
voda do 40 C 0 1
voda prudk proudn a 4
olej 2 0,7
olej 0 0,2
dusk o tlaku 0,5 MPa 15 0,25
vzduch 5 0,02
Voda
Nejbnj pro uhlkov oceli a tlustostnn dlce
Psob velmi intenzivn
U sloitch dlc zpsobuje velk napt a deformace

Olej
Psob mn intenzivn
asto se pouv u slitinovch ocel, kter maj lep
prokalitelnost a ni kritick rychlosti ochlazovn ne oceli
uhlkov
Po kalen je nutn dlce odmastit
Plyn
Za uritch podmnek stejn ochlazovac schopnost jako u oleje
Pec se pod tlakem 0,3 a 0,5 MPa prohn dusk
Intenzita se reguluje rychlost a tlakem plynu
Dlce se nemus odmaovat
c) popoutn
Teplota popoutn
Zsadn vliv na vsledn vlastnosti
Uruje se podle popoutcho diagramu dan oceli
Srostouc popoutc teplotou kles pevnost a mez kluzu oceli a
roste tanost a houevnatost

Rm

Rp0,2
Popoutc diagram oceli
L-ROL

Z
KCU2

A5
Doba popoutn
Urena empiricky, nap. pro teploty nad 400 C je

t = 10 + d [min],
kde d je smrodatn rozmr sousti v mm
Dlouh doby popoutn u nkterch ocel vznik popoutc kehkosti

Rychlost ochlazovn po popoutn


Je zvisl na typu oceli
Vtinou se ochlazuje na vzduchu
Pro snen vnitnho napt vnkterch ppadech pomal ochlazovn
vpeci
Pli pomal ochlazovn me opt vst krozvoji popoutc kehkosti

d) Prokalitelnost
Schopnost oceli zskat po zakalen tvrdost odpovdajc zakalitelnosti
vurit hloubce pod povrchem kalenho pedmtu
M vliv na prbh pevnosti a tvrdosti po prezu zulechtnho dlce
D se ovlivnit zmnou technologickch parametr tepelnho zpracovn
Urovn prokalitelnosti
Vtinou eln zkoukou prokalitelnosti
Kalen ela vlcovho vzorku proudem vody
Srostouc vzdlenost L od ela vzorku kles rychlost ochlazovn,
kles podl martenzitu ve struktue a kles i tvrdost
Kivka prokalitelnosti, tj. prbh tvrdosti jako funkce dlky L
Ppustn rozmez chemickho sloen pedepsan normou vede
kevzniku psu prokalitelnosti, ppadn zench ps
prokalitelnosti
Vliv obsahu uhlku na prokalitelnost
nzkolegovan oceli (1,75% Ni, 0.25% Mo)

Vliv obsahu psadovch prvk


na prokalitelnost oceli s obsahem
uhlku 0,4%
Prbh pevnostnch hodnot materilu po prezu sousti
Ml by odpovdat rozloen provoznho napt
Prbh provoznho napt je rzn u rznch zpsob namhn (tah,
tlak, ohyb, krut)
tomu odpovdaj rzn kritria prokalitelnosti

Kritrium prokalitelnosti pro dlce namhan tahem a


tlakem
Napt je po prezu konstantn
Z toho vyplv poadavek konstantn pevnosti po prezu (tvrdosti,
meze kluzu)
Poadavek je splnn, je-li v ose pedmtu po zakalen 95 %
martenzitu (resp. 90 %M)
Kritrium prokalitelnosti pro dlce namhan ohybem a
krutem
Napt je nulov vose dlce, maximln na povrchu
Mez kluzu nesm bt vdnm mst prezu men ne je napt
nsoben souinitelem bezpenosti.
Piblin odpovdajc prbh mechanickch vlastnost po zulechtn
se dostane, je-li po kalen 80% martenzitu ve vzdle;nosti 0,7R, tj.
0,7 polomru dlce od jeho osy
Zkritria vyplv poadavek na zcela uritou prokalitelnost pouit
oceli

A, B, C oceli s rznou prokalitelnost


Kritrium 80% M na 0,7R spluje pouze ocel
B
e) optimalizace podmnek kalen
Uren podmnek pro splnn danho kritria prokalitelnosti
Nutn podklady
Kivky (psy) prokalitelnosti dan oceli
Tvrdost zakalen oceli pro 95% (90%) nebo 80% martenzitu
podle zvolenho kritria prokalitelnosti (na tvrdost m nejvt vliv
obsah uhlku, )

Zvislost tvrdosti zakalen oceli


na obsahu uhlku

Vliv psadovch prvk na tvrdost lze


urit podle zakalitelnosti dan oceli,
j. podle maximln tvrdosti na ele
vzorku zkouky prokalitelnosti.
Z diagramu pro tuto tvrdost a 99 %M
e ur tzv. ekvivalentn obsah uhlku
pro stanoven tvrdost struktur 95%M
a 80% M.
Rychlost ochlazovn vdan hloubce pod povrchem a tomu piazen vzdlenost
od ela Jominyho zkouky zvislost je vdiagramech ekvivalentnch rychlost
ochlazovn

D
mm
D
mm

L, mm L, mm

Ochlazovac intenzita H danho prosted


Postup pi optimalizaci podmnek kalen
Podle zakalitelnosti se ur ekvivalentn obsah uhlku a tvrdost 80%
(95%) martenzitu
Zkonkrtn kivky nebo stedn kivky psu prokalitelnosti se pro
zjitnou tvrdost ur odpovdajc vzdlenost od ela vzorku L (v tto
vzdlenosti je splnno dan kritrium)
Zdiagramu ekvivalentn rychlosti ochlazovn pro zvolen kritrium lze
urit:
pro dan prmr (smrodatnou tlouku) potebnou intenzitu
kalicho prosted
pro dan kalic prosted prmr D, do kterho je splnno dan
kritrium prokalitelnosti

Pklad zulechovn povho podvozku z oceli 300M pro letoun DC10


Sloen oceli: 0,45% C; 0,80% Mn; 1,60% Si; 0,85% Cr; 1,80% Ni; 0,40% Mo; a min. 0,05% V

Postup:
1.
Odmatn v alkalick lzni, oplach, suen
2.
Galvanick pomdn 0,02 a 0,035 mm
3.
Neutralizace v alkalick lzni, oplach, suen
4.
Uchycen termolnku, zaven do vakuov pece
5.
Vyerpn pece na tlak max. 5 Pa
6.
Ohev do 600 C rychlost 6 C za minutu
7.
Zaplnn pece argonem o tlaku 0,08 MPa, vdr na
teplot 1,75 h.
8. Ohev na 870 C rychlost 6 C/min., vdr 1,75 h.
9. Zaplnn pece duskem o tlaku 0,1 MPa
10. Kalen do oleje o teplot 50 C ve svisl poloze,
prodleva ped kalenm max. 10 s
11. Odmatn v alkalick lzni, oplach, suen
12. 2 x popoutn na 300 C/6 hodin s meziochlazenm
Ppravek pro ohev ve
vakuu a kalen v olejiVsledn mechanick vlastnosti:
Tvrdost 54 a 56 HRC, tj. pevnost 2000 a 2100 MPa