You are on page 1of 14

AQIDAH ISLAM

AQIDAH ISLAM • Kepentingan mempelajari Aqidah • Pengertian Aqidah • Asas Aqidah Islam MODUL AQIDAH KBD

Kepentingan mempelajari Aqidah Pengertian Aqidah Asas Aqidah Islam

MODUL AQIDAH KBD

1

OBJEKTIF PENGAJARAN

  • 1. Dapat menyatakan kepentingan mempelajari Aqidah

  • 2. Dapat menyatakan sumber-sumber Aqidah Islam

MODUL AQIDAH KBD

2

KEPENTINGAN AQIDAH

Fitrah manusia semulajadinya memerlukan kepada agama, iaitu agama Islam.

Agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang Esa.

Islam adalah agama yang sesuai denan fitrah manusia yang mengimbangkan jasmani dan

CONTOH

rohani dunia dan akhirat.

?

MODUL AQIDAH KBD

3

Firman Allah s.w.t:

قن ي

ه ه ننم م لم ب م

م

م

ن ل مف ا نني ن دد م ل س ل ا ر مغ غ متب ن ي ن م و

م

ن

م

ن

ي

م

م

م

م

ن نير سد ا خم لا ن مد

م

م

دةر م خد ل ا و مهو م

د

د

م

د

د

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak dari orang- orang yang rugi .

[Ali Imran : 85]

MODUL AQIDAH KBD

4

Aqidah suatu ilmu yang mendedahkan kebatilan, keraguan dan pendustaan orang-orang Musyrikin terhadap orang-orang yang beriman.

Ilmu Aqidah membahaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan secara khusus.

Aqidah mempunyai peranan penting untuk menetapkan keimanan di dalam hati seseorang serta meyakinkan wujud Allah.

Aqidah membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat kerana tertakluk di bawah aqidah itu Iman dan Islam.

MODUL AQIDAH KBD

5

CONTOH ?
CONTOH
?

CONTOH

?

MODUL AQIDAH KBD

CONTOH

?

6

Andainya seseorang itu tidak mempercayai perkara-perkara yang batin(Rukun Iman) dan tidak melaksanakan perkara-perkata yang zahir (Rukun Islam) bermakna hidup meraka itu tidak beraqidah .

Hubungan manusia dengan Allah adalah diikat oleh aqidah melalui kalimah tauhid yang

HURAIKA N
HURAIKA
N

mengaku tiada tuhan yang disembah melainkan Allah.

MODUL AQIDAH KBD

7

Aqidah juga telah mengikat hubungan manusia sesama manusia, contoh: semangat berkerjasama dalam memperjuangkan hak agama.

HURAIKA N ن
HURAIKA
N
ن

Firman Allah Taala:

م ل م هث دهدلوس ه و دهللا ب د ا ونهم م اءم ن نيدذل م ا نم ونهمد نؤم ه ا ا م م منإ

ن

م

م

م م

ر

ن

م

ل

م

م

فهننأ و م دلاو م دب ا وده مها جم و ا وبها تمر ن مي

م

د

ه

د

د

م

ه

نوقه ددا ص

م

لا م هه ك م دئلآو ن أ

ه

م أ

ن

ن

ن

دهللا ل يبمس م ي فد م سد

د

ن

ه

د

Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka (terus percaya) dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar(pengakuan imannya) [ Surah al-Hujurat : 15]

MODUL AQIDAH KBD

8

Keyakinan manusia beragama tidak akan menjadi kukuh tanpa berasaskan keimanan dan keislaman yang dipandukan oleh aqidah.

Setiap orang yang beriman fardhu ain mempelajari ilmu aqidah agar tidak diselewangkan oleh orang-orang yang tidak bertangungjawab.

MODUL AQIDAH KBD

9

PENGERTIAN AQIDAH

Ilmu yang menyelidik dan memeriksan kepercayaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dan sam’iyat .

Perkaran-perkara yang terkandung dalam rukun iman seperti yang diterangkan oleh Rasulullah .

MODUL AQIDAH KBD

10

Hadith Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab r.a. ketika Jibril datang kepada Nabi s.a.w menyerupai seorang Arab bertanyakan mengenai Islam, Iman dan Ihsan . Rasulullah s.a.w menjawab mengenai iman melalui sabdaanya:

ن

م و ميل او م ؛ هد دلس ه و ؛ هد ب هتك ه و ؛ هد دتك دئ ل م و ؛ هد للا ب ن مد نؤهت نن أ

ن

د

ه د

ر

د

ر

دهر شم

م

م

م

م

م

م

و دهر نيخم

م

د

مد نؤهتو م ؛ ر خد لآا ن .

د

د

ر مدقم لا ب د ن

د

م

ن

Beriman dengan Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab- kitab-Nya, hari akhirat, dan beriman dengan takdir baik dan jahat. [ Riwayat Bukhari dan Muslim]

MODUL AQIDAH KBD

11

ASAS AQIDAH ISLAM

  • 1. Segala yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w kepada umatnya datang dari Allah, tidak dari nafsu atau kehendak dirinya.

. Zaman Rasulullah s.a.w ilmu tauhid belum muncul.

. Rasulullah s.a.w memberi contoh taladan selaku seorang Rasul dengan peribadi sebagai seorang insan yang hidup bertauhid dalam kehidupan sehari-hari.

. Ilmu tauhid yang berasaskan dalil naqli adalah aqidah Rasulullah s.a.w dan aqidah sahabat-sahabat baginda.

MODUL AQIDAH KBD

12

  • 2. Dalil Naqli : bukti yang dinuqil dari Quran atau Hadith sebagai pedoman hidup bagi umat Islam.

  • 3. Dalil Aqli: bukti yang didapati mengikut akal fikiran manusia secara logik.

. Akal berfikir untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam.

. Contoh : dunia dikuasai oleh Tuhan lebih dari satu /bas yang dipandu oleh 2 orang pemendu atau lebih

MODUL AQIDAH KBD

13

RUMUSAN

Apakah keistimewaan ilmu Aqidah berbanding dengan ilmu lain?

Apakah kepentingan untuk kita mempelajari Aqidah?

Apakah pengertian yang difahami mengenai Aqidah?

Apakah sumber-sumber yang digunakan dalam Aqidah?

MODUL AQIDAH KBD

14