You are on page 1of 19

SYUMULIYYAH

• Syumuliyyah bermaksud lengkap,
iaitu agama Islam yang di bawa oleh
nabi Muhammad s.a.w. lengkap dan
sempurna serta meliputi kehidupan
dunia dan akhirat.
• Hal ini dijelaskan sebagaimana
firman Allah s.w.t.
Maksudnya: ‘Tiada Kami tinggalkan
sesuatu pun di dalam
kitab al-Quran ‘ 1

perundangan. • Islam mengatur segenap aspek kehidupan seperti akhlak. seni. kebudayaan.• Agama Islam bukan hanya agama yang berbentuk ibadat. sosial. ekonomi. iaitu hubungan manusia dengan tuhan sahaja. malah lebih luas daripada itu. sains dan sebagainya. 2 . pengetahuan. falsafah. politik.

3: ayat 112) 3 .w.Sebagaimana firman Allah s.t: Maksudnya: ‘Mereka ditimpakan kehinaan (dari segala urusan) di mana sahaja mereka berada kecuali dengan adanya Sebab daripada Allah dan adanya sebab daripada manusia (hubungan dengan Allah dan manusia’ (surah Ali ‘Imran.

w. • Semua makhluk yang hidup di dunia ini terikat pada masa tempat dan ruang tertentu • Allah s.w. PRINSIP SYUMULIYYAH • Kesempurnaan hanya milik Allah s. menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi 4 .t.t.

• Manusia tidak mempunyai sifat-sifat kesempurnaan.t. malahan bersifat lemah.w.w. 5 .Kesempurnaan hanya milik Allah s. Manakala agama Islam yang diciptakan oleh Allah s.t. ialah agama yang sempurna dan mampu memenuhi semua kehendak dan keperluan manusia dalam segenap aspek kehidupan mereka.

w. 6 . setiap makhluk perlu tunduk dan patuh kepada sunnah dan peraturan Allah s.t. dahaga.Semua makhluk yang hidup di dunia ini terikat pada masa tempat dan ruang tertentu • Oleh itu. sakit dan sebagainya. yang telah ditetapkan kepada mereka seperti rasa lapar.

w.t. 7 . Allah s.t. menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi • Manusia telah dibekalkan denagn akal fikiran dan syariat supaya hidup manusia menjadi teratur dan sempurna. menyediakan syariat yang lengkap mengikut keperluan hidup manusia di bumi sesuai dengan tanggungjawab ynag diberikan kepada mereka untuk mentadbir dan mengabdika diri kepada-Nya.w. Allah s.

KONSEP SYUMULIYYAH DALAM KEHIDUPAN • Undang-Undang • Keadilan • Kehakiman • Bernegara • Akhlak • Ilmu 8 .

w. hudud dan takzir yang tujuannya untuk menjaga keselamatan agama. BIDANG UNDANG- UNDANG • Dalam bidang undang-undang pula telah ditetapkan hukuman qisas. Allah s. nyawa. keturunan.4:ayat 58) 9 . harta benda dan akal fikiran.” (Maksud surah an-Nisa’. ada menjelaskan dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan apabila kamu menjalankan hukuman antara manusia (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.t.

QISAS • Kesalahan yang dikenakan hukuman balas dengan membunuh 10 .

11 . HUDUD • Hukuman yang ditentukan hukumannya di dalm al-Quran dan hadis. mencuri dan minum arak. Hukuman ini adalh tetap dan tidak boleh diubah seperti murtad.

Bentuk hukuman atau kadarnya tidak ditentukan dalam al-Quran dan Hadis tetapi dijatuhkan mengikut ketentuan penghakiman. 12 . TAKZIR • Hukuman yang berbentuk deraan ke atas penjenayah yang tidak dijatuhkan hukuman hudud atau qisas.

13 . BIDANG KEADILAN • Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (Qs. dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. an-Nisaa (4): 58): Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu.• Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama. 14 . sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat asSyuura (42) ayat 15. yakni: Maka karana itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yaig diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebali (kita).

Islam telah menetapkan bahawa kehakiman merupakan fardhu dimana setiap hakim muslim mestilah menjatuhkan hukuman mengikut syariat yang telah ditentukan oleh Allah. 15 . BIDANG KEHAKIMAN Islam telah mengemukakan sistem kehakiman. Ini bermaksud bahawa Islam menentukan di dalam perhubungan permasalahan sesama manusia amat memerlukan seorang hakim yang dapat menghukum dan menyelesaikan perselisihan mereka serta dapat mengembalikan hak kepada yang berhak.

Islam telah menjelaskan soal hukum- hakam berkenaan persoalan negara. 16 . BIDANG BERNEGARA Dalam soal bernegara. Peranan ketua negara Islam ialah melaksanakan syariat dan membimbing manusia untuk melakukannya.Ketua negara dipilih dikalangan orang Islam sesuai dengan syariat-syariat seperti sifat Quwwah dan amanah. malah menyusun hubungan manusia sesama manusia dan hubungan jamaah dengan jamaah yang lain.Islam bukanlah teratas dalam lingkungan hubungan manusia dengan Allah sahaja.

17 . BIDANG AKHLAK Islam amat mengambil berat soal akhlak. Pengambilan berat Islam terhadap akhlak jelas dengan apa yang digariskan oleh al-Quran tentang sifat-sifat dan akhlak yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang beriman.

mengetahui tujuan manusia diwujudkan oleh Allah dan kehidupan akhirat yang mengakhiri manusia. 18 . Ilmu yang paling tinggi dalam Islam ialah ilmu yang membawa kepada mengenali Allah. BIDANG ILMU Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah makrifat dan mengenali hakikat sesuatu dengan tepat dan mengetahui sesuatu yang diturunkan oleh Allah.

PENGHAYATAN • Meyakini Islam sebagi kehidupan yang lengkap • Bersyukur kerana terpilih sebagai sebahagian daripada umat Islam 19 .