You are on page 1of 10

Model ASSURE merupakan satu kaedah

perancangan dan pemilihan bahan secara
terancang dan sistematik. Perancangan
yang berkesan dan bermakna boleh
memberikan kesan yang sangat baik
kepada proses pengajaran dan
pembelajaran. Bincangkan bagaimana
model ASSURE boleh diaplikasikan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran
bersama contoh yang sesuai bagi
membantu murid yang berprestasi rendah.

• Ia berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjah. JAWAPAN • Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. .

ands materials(Pilih kaedah. media. Terdiri daripada 6 Komponen A-Analyse learner(Analisis pelajar) S-State objective(Nyatakan objektif) S-Select method. media dan bahan) U-Utilise media dan materials(Gunakan media dan bahan) R-Require learner participation(Dorong penglibatan pelajar) E-Evaluate and revise (Nilai dan semak) .

tahap/tingkatan. Analisis Pelajar • Menganalisis semua ciri pelajar yang ada. guru haruslah meneliti rekod pelajar serta berinteraksi dengan pelajar secara langsung. guru  dapat menjadikannya sebagai sumber dalam pemilihan media dan bahan. latar belakang sosio-ekonomi dan sebagainya. • gaya pembelajaran – merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran. Sebagai contoh. • kompetensi khusus peringkat masuk –  berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran. Stail ini akan memberi kesan yang besar kepada pelajar ketika mereka belajar melalui pelbagai . Untuk mengetahui ciri-ciri ini. Contoh: Apabila dapat mengenal pasti ciri-ciri ini. • Ciri2 umum – deskripsi umum tentang umur. Maklumat ini diperolehi daripada ujian kemasukan dan juga interaksi bersama mereka. murid yang lemah tersebut minat terhadap seni visual jadi guru boleh masukan elemen seni dalam PdP.

• Contoh: Guru perlulah meletakan objektif yang bersesuaian dengan tahap murid agar murid dapat mencapai objektif secara menyeluruh. Ini bermakna objektif harus difokuskan kepada apakah pengetauan. . • Apa yang dipelajari itu bukan perkara lama. kemahiran dan sikap yang baru untuk dipelajari. Cuma ia merupakan tahap yang minimum tentang apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan. NYATAKAN OBJEKTIF • Objektif pembelajaran bukan bertujuan menyekat pelajar untuk belajar . tetapi sesuatu yang baru kerana pembelajaran itu sendiri bermakna perubahan atau pembaharuan. • Murid tidak tahu membaca dan objektif guru haruslah murid mengenal huruf vokal dahulu dan menentukan objektif seterusnya mengikut peringkat.

MEDIA DAN BAHAN. mengubahsuai atau mereka bentuk media yang telah ditentukan. PILIH KAEDAH. Terdapat 3 langkah dalam pemilihan di sini : • Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran • Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yag dipilih • Memilih. • Contoh: Guru menggunakan kaedah yang sesuai dengan minat atau membantu meningkatkan pencapaian murid seperti kaedah VAKT yang membantu murid untuk mudah faham dan ingat. .

GUNAKAN MEDIA DAN BAHAN .Bagi penggunaan media dan bahan yang baik. guru perlu mengikuti 5 Langkah tersebut: • Priview bahan   • Sediakan bahan   • Sediakan persekitaran   • Sediakan pelajar   • Sediakan pengalaman pembelajaran .

• Contoh: Aktiviti perbincangan dalam kumpulan. projek dan sebagainya. perbincangan. kuiz. LIBATKAN PELAJAR • Pastikan segala strategi dan aktiviti pengajaran anda dirancang bagi memastikan penglibatan murid secara aktif seperti membuat latihan. latih tubi. • PdP yang melibatkan pelajar dapat meransang dan membentuk pemikiran murid dengan mudah. membolehkan murid berkongsi idea atau pengetahuan mereka dalam sesuatu topik .

. Penilaian melibatkan aspek : • Menilai pencapaian pelajar   • Pembelajaran yang dihasilkan   • Menilai media dan kaedah   • Kualiti media   • Penggunaan guru   • Penggunaan murid. NILAI DAN SEMAK • Selepan PdP. Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. guru perlu melakukan penilaian.   • Pencapaian pelajar dibahagikan kepada 3   • Prestasi pelajar berdasarkan rujukan kriteria   • Prestasi pelajar dalam aspek kemahiran   • Sikap pelajar.

MENILAI KAEDAH DAN MEDIA Antara garis panduan ketika menilai media: • Amat kreatif dan berkaitan dengan isi pelajaran yang menarik minat pelajar.   • Menyampai kandungan secara mendalam   • Meransang naluri ingin tahu pelajar   • Dapat melibatkan murid secara aktif   • Menghubungkaitkan bidang pelajaran  • Meningkatkan nilai murni.   • Menyokong pemikiran tinggi (sokratik)   • Memperkembangakan kemahiran berfikir. Guru pe .