You are on page 1of 17

KOMUNIKASI, BAHASA

DAN PERTUTURAN

PROSES KOMUNIKASI Elemen linguistik. para linguistik dan bukan linguistik Ciri-ciri komunikasi yang berkesan Struktur anatomi yang terlibat .

Antaranya ialah ◦ Fonetik ialah kajian bunyi-bunyi bahasa manusia. .Definisi: Linguistik ialah kajian saintifik tentang bahasa manusia. ◦ Fonologi atau fonemik ialah kajian pola- pola bunyi asas bagi seseuatu bahasa. Peringkat teori Linguistik dibahagikan kepada beberapa bidang yang berasingan untuk dikaji. ◦ Morfologi ialah kajian struktur dalaman bagi perkataan-perkataan.

◦ Sintaksis ialah kajian bagaimana perkataan- perkataan digabungkan untuk membentuk ayat- ayat yang bertatabahasa. ◦ Semantik ialah kajian makna perkataan-perkataan semantik leksikal dan bagaimana perkataan- perkataan digabungkan untuk membentuk ayat- ayat yang bermakna. ◦ Linguistik sejarah ialah kajian bahasa-bahasa yang hubungan sejarahnya telah diakui melalui persamaan dalam perbendaharaaan kata. ◦ Pragmatik ialah kajian bagaimana pengungkapan (baik secara literal. mahu pun secara kiasan) digunakan dalam perbuatan-perbuatan komunikasi. pembentukan kata dan sintaksis. .

◦ Silistik linguistik ialah kajian gaya dalam bahasa- bahasa.◦ Tipologi linguistik ialah kajian ciri-ciri tatabahasa yang digunakan merentasi semua bahasa manusia. ◦ Analisis wacana ialah kajian ayat-ayat yang disusun menjadi teks. .

Pertukaran idea ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan atau pun dengan menggunakan pelbagai deria yang ada pada manusia. dengan maksud untuk berkongsi maklumat dan pengalaman bagi mencari persamaan.DEFINISI KOMUNIKASI  Proses pertukaran idea dan maklumat antara dua individu atau lebih. .

.PROSES KOMUNIKASI Prosespenyampaian pesan dari seseorang (pengirim) kepada orang lain(penerima).

merasakan dan berusaha mengerti orang lain.CIRI-CIRI KOMUNIKASI YANG BERKESAN  Melihatkan idea dan sikap menurut sudut fikiran orang lain.  Menggunakan isyarat yang betul ketika berkomunikasi.  Memelihara kontek mata yang wajar. menangkap apa yang dibicarakan berdasarkan pola fikirnya (Rogers dalam McKenna: 15). .

Sambungan….  Menggunakan pertanyaan terbuka. .  Berkonsentrasi kepada penuturan pembicara.  Menerima pendapat dan idea pembicara.  Meminta klarifikasi.  Menggunakan bahasa tubuh yang bersesuaian denagan apa yang hendak kita katakan.  Menjaga jarak antara penutur yang sesuai.  Memeriksa pemahaman dengan menggunakan ayat sendiri.

ringkas. lembut dan jelas. .  Kawal memek muka dan pergerakkan diri.  Elakkan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain.  Berfikiran positif.Sambungan…  Berfikiran terbuka.  Sabar.  Gunakan perkataan yang tepat.

 Pastikan maklumat yang disampaikan bersesuaian dengan keadaan dan waktu. .  Jujur pada diri sendiri.Sambungan  Menghargai orang lain.  Memastikan kedua-dua pihak bersedia untuk menerima dan memberi maklumat.  Menggunakan alat bantu sekiranya perlu.

Penerima  Individu yang memahami maksud yang disampaikan oleh penyampai maklumat.Elemen-elemen Dalam komunikasi Penyampai  Individuyang menunjukkan perlakuan berkomunikasi. Maklumat / mesej  Maksud/ fakta / niat yang difahami oleh penerima maklumat.  Perlakuan lisan dan bukan lisan. . Maklum balas  Perlakuanyang ditunjukkan oleh penerima mesaj sebagai tindak balas kepada mesej yang disampaikan oleh penyampai mesej.

jumlah peserta dan sebagainya).Saluran  Media penyampai maklumat dan pemberi mesej kepada penerima mesej. . persekitaran fizikal.  Saluran paling asas: melalui pendengaran dan penglihatan  Saluran-saluran tambahan: media elektronik. Konteks  Keadaan (situasi) penyampai mesej daripada pemberi mesej kepada penerima mesej (contoh: masa. lukisan di kanvas atau bahan cetakan dan sebagainya.

STRUKTUR ANATOMI .

• Halangan: Gangguan yang berlaku pada situasi tersebut seperti bunyi bising. kurang pendengaran dan sebagainya.• Mesej dan tindak balas sentiasa berlaku secara silih berganti. . kesibukan.

KESIMPULAN Komunikasi penting dalam kehidupan seharian manusia untuk berhubung dan melaksanakan sesuatu tugas. . Komunikasi yang berkesan dapat mengekalkan persahabatan dan perhubungan yang baik.

http://elearn.RUJUKAN  Putera Shukeri Ahmad Al Ghazali (2008). . Dilayari pada 28 Jun 2015.usm.my. http://www. Dilayari pada 28 Jun 2015.  Pengenalan Kepada Komunikasi (2008).mardi.my/education/kaunseling/tips/komu nikasi. Komunikasi.