1.

DEFINISI & KONSEP
2.CIRI-CIRI PENYELIDIKKAN TINDAKAN
3.KEPENTINGAN PENYELIDIKAN
TINDAKAN
4.MODEL KAJIAN TINDAKAN

DEFINISI & KONSEP

• Penyelidikan Tindakan adalah satu jenis
penyelidikan yang berbentuk renungan kendiri
dan melibatkan penyelidik sendiri mengkaji
amalan yang lazim dilakukan dalam bidang
tugas mereka.

• Dalam bidang pendidikan, penyelidikan tindakan
melibatkan penyelidik-penyelidik seperti pensyarah,
guru-guru,pengetua, atau penuntut (mereka ini
boleh menjadi sebagai penyelidik atau peserta yang
diselidik) untuk memperbaiki;
– Amalan sosial dan pendidikan kendiri;
– Kefahaman terhadap amalan kendiri;
– Situasi di mana amalan tersebut dijalankan

KONSEP PENYELIDIKAN TINDAKAN
-Satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan
secara kolektif;
-Dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu
situasi sosial
-Tujuan:
i. meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-
amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka
sendiri
ii.meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-
amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan
(Kemmis dan Mctaggart, 1988)
-Penyelidikan tindakan bergerak dalam satu kitaran
yang berterusan melibatkan empat peringkat
(tinjauan, perancangan, pelaksanaan dan refleksi)

.

• dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami. keadaan murid. KEPENTINGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN • mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru. amalan pembelajaran murid. suasana dalam bilik darjah dan sebagainya. mengubah dan memperbaiki amalan sendiri. . • dapat merancang huraiian mata pelajaran dengan lebih berkesan.

sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum. sebagai penyelidik yang kritikal.• meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif. kaya dengan idea baru. • dapat menyediakan guru. dan • merapatkan tali silatulrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif. • membentukkan budaya penyelidiakn sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan . .

Model Kajian Tindakan .

• Seterusnya guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. • Kemudian guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Model Stephen Kemmis • Proses kajian tindakan Kemmis bermula dengan guru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. .

.• Keseluruhan pelaksanaan ini disifatkan sebagai Gelungan Pertama (Cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi. • Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau. maka guru bolehlah memulakan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah itu diselesaikan.

. Lingkaran pertama (cycle 1) Merancang Pelajar menganggap bahawa sains adalah proses mengingat fakta berbanding perasaan ingin tahu. Catat jangkaan. Memerhati Rekod soalan dan jawapan untuk pemerhatian yang lebih terperinci. Bagaimana guru dapat merangsang perasaan ingin tahu dalam diri pelajar? Bertindak Memberikan soalan yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Merefleksi Persoalan guru diganggu oleh keperluan guru tersebut untuk mengawal jangkaan pelajar.

Matlamat yang sama masih diteruskan. tetapi mengurangkan bilangan kawalan penyataan. Merefleksi Perasaan ingin tahu pelajar berkembang. Memerhati Rekod soalan dan jawapan.Mengubah rancangan Mengubah strategi menyoal untuk menggalakkan pelajar untuk mencari jawapan sendiri. Bertindak Mengurangkan penyataan kawalan dalam pelajaran. Apa yang perlu guru lakukan? . Catat kesan-kesan yang diperhatikan daripada tingkahlaku pelajar. tetapi tingkah laku mereka semakin tidak dapat dikawal.

Model Dave Ebbutt .

• Ebbutt mencadangkan cara yang terbaik untuk menerangkan proses kajian tindakan adalah menggunakan satu siri pusingan berturut-turut iaitu dengan menyediakan kemungkinan menggabungkan maklum balas di dalam dan antara pusingan bagi tindakan. .

Model Kurt Lewin . . .Antara reka bentuk atau model yang perlu dilihat dalam Kajian Tindakan adalah yang reka bentuk kajian oleh pelopor Action Research itu sendiri iaitu Kurt Lewin. .Reka Bentuk Kajian Tindakan Kurt Lewin telah dibina pada tahun 1940-an dan dikenali sebagai Kurt Lewin's Action Research Spiral yang mana menunjukkan penambahbaikan yang berterusan dalam pembelajaran mengenai apa yang telah dikaji.Terma "Action Research" telah dikreditkan kepada Kurt Lewin seorang ahli teori sosial yang mempelopori kajian tindakan.

Penilaian tindakan yang diambil 7). .1) Mengenal pasti idea 2) Pencarian fakta Langkah 3) Perancangan pelan model Kurt tindakan Lewin 4). Mengambil langkah tindakan seterusnya dan begitu berikutnya melalui beberapa kitaran. Pelaksanaan tindakan 5).

K . LATAR BELAKANG • Jack Whitehead • Dari University Bath. U.

• Guru melaksanakan kajian ke atas kualiti P&P. TE O RI • Guru memainkan peranan utama. . • Menekankan penilaian kendiri secara menyoal diri sendiri sahaja tentang masalah pendidikan guru itu sendiri.

teori mereka merupakan satu kajian penyelidikan yang deskriptif biasa / laporan perkembangan pendidikan sahaja . Pendapat Jack Whitehead terhadap Teori Kemmis & Elliot Teori Kemmis & Elliot tidak memberi gambaran situasi pendidikan yang praktikal Ini kerana.

KEKURANGAN & ASPEK YANG MENARIK: MODEL PENYELIDIKAN OLEH JACK WHITEHEAD KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG MENARIK Guru sendiri harus Tidak mendapat Menyediakan skema memainkan komen dan jawapan berbentuk peranan utama pandangan dari pihak ungkapan dalam kajian tindakan luar Fokus kepada rasa Mengambil masa Dapat ingin tahu berbentuk yang agak panjang mempertingkatkan penyoalan seperti kerana percuban taraf sosial “How do I improve?” demi percubaan perlu pendidikan dalam “What I am doing?” dilakukan. kehidupan manusia untuk memperoleh akan datang banyak maklumat berguna tentang masalah pendidikan yang dihadapi diri sendiri . KELEBIHAN.

langkah berlaku kepada murid yang untuk mendapatkan rumit. KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG MENARIK Membantu guru lebih Terlalu bergantung Masalah diselesaikan memahami diri kepada menggunakan proses sendiri dan tahap komitmen guru penilaian kendiri perkembangan profesional dirinya Menghasilkan guru Guru harus peka Langkah yang mudah yang lebih berintegriti kepada iaitu dan berkualiti. maklumat. setiap tingkah laku tidak menggunakan dan banyak peristiwa yang langkah . Menghasilkan Guru dan murid akan suasana PNP yang saling lebih menarik dan berinteraksi dan .

MODEL KAJIAN TINDAKAN JOHN ELLIOTT .

• Kesahan sesuatu teori atau hipotesis yang dibuat tidak bergantung kepada kajian secara saintifik. tetapi ianya lebih bergantung kepada keberkesanan kajian tersebut dalam membantu manusia untuk mempunyai pelbagai kemahiran dan dapat bertindak secara bijak.• John Elliott (1991) memberi definisi kajian tindakan sebagai satu kajian sosial untuk meningkatkan kualiti dan mutu tindakan yang akan diambil terhadap sesutu keadaan. .

. • Elliott (1985a) berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di mana para guru akan menjadi penyumbang utama. • Bagi John Elliott. kajian dalam pendidikan adalah satu usaha susila yang mencari dan memahami nilai-nilai dalam pendidikan. 1987:157).• Idea utama Elliott ialah penyelidik membangunkan pemahaman peribadi ke atas sesuatu masalah dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam melaksanakan tindakan (Elliott .

Elliot telah memperkembangkan model Kemmis bagi membolehkan aliran yang lebih lancar berlaku antara tahap-tahap yang terdapat dalam proses kajian tindakan. • Oleh itu.• John Elliott setuju dengan konsep lingkaran refleksi tindakan Kemmis tetapi John Elliot menyatakan terdapat lebih banyak aliran tindakan dalam peringkat pelaksanaan untuk mendapat lebih banyak sokongan dan maklumat sebelum berpindah kepada lingkaran kedua. • Ia bertujuan untuk menghasilkan model .

.

Tinjauan : Cara fakta dan analisis kenyataan 5.Latar belakang kajian 3. Format penulisan kajian tindakan John Elliott Tujuan : untuk membuktikan sesuatu teori/ Model. 1.Kenalpasti idea/ Fokus/ Masalah kajian/ Teori 4. Biasa digunakan oleh doktor perubatan. Refleksi : Huraian kejayaan .Tajuk kajian 2.Perancangan Tindakan Tindakan 1 Tindakan 2 Tindakan 3 Tindakan 4 6.

MODEL KAJIAN TINDAKAN JEAN MCNIFF .

Menilai penyelesaian yang telah dibuat V. II.Melaksanakan penyelesaian IV.Memikirkan penyelesaian bagi masalah tersebut. Mengenal pasti perkara yang ingin dilakukan penambahbaikan. III. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN KAJIAN TINDAKAN I. Mengubahsuai pendapat dan amalan untuk mendapat penyelesaian yang baik. .

Reka Bentuk Kajian Tindakan .

Proses ini berlaku secara berterusan. tahap itu akan membentuk satu masalah atau persoalan lain pula. Melibatkan kitaran proses seperti 'memerhati . .bertindak - menilai – mengubahsuai.mereflek . Namun begitu. walaupun kita mencapai satu tahap di mana kita berasa apa yang lakukan itu satu kepuasan. dan seterusnya kitaran tersebut akan bermula lagi.